Phân tích chỉ số sinh lời

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 11:25

2.3 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời:Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những giải pháp kĩ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp.2.3.1 Lợi nhuận biên MP (marginal profit)MP=Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận biên:Đơn vị tính: triệu đồng 2.3 Nhóm tỷ số khả sinh lời: Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối lợi nhuận Lợi nhuận tiêu tài tổng hợp phản ánh hiệu tồn q trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ giải pháp kĩ thuật, quản lý kinh tế doanh nghiệp 2.3.1 Lợi nhuận biên MP (marginal profit) Lãi ròng cổ đơng đại chúng MP= Doanh thu tthuaanfthuâthuần Bảng phân tích số lợi nhuận biên: Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch (%) Lãi ròng 3.616.186 2.375.692 52.22 % Doanh thu 15.752.866 10.613.771 48.42 % 23 % 22.38 % 0.62 % Lợi nhuận biên MP (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Hình 2.1: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận biên Năm 2010 số lợi nhuận biên 23%, điều có nghĩa với trăm đồng doanh thu tạo 23 đồng thu nhập Nhận thấy, so với năm 2009, tỷ số lợi nhuận biên tăng thêm 0.62% lãi ròng doanh thu tăng lên tới 52.64% 48.42 % cho thấy năm 2010 Cơng ty có kinh doanh hiệu cơng tác quản trị chi phí Vinamilk chưa thực tốt, tốc độ tăng doanh thu chưa đủ lớn so với tốc độ tăng chi phí, tỷ số lơi nhuận biên chưa cải thiện đáng kể Sở dĩ năm 2010 năm khó khăn chi phí đầu vào tăng cao, năm tới Cơng ty cần có biện pháp cụ thể để cải thiện hạng mục chi phí 2.3.2 Sức sinh lời sở BEP (BASIS OF EARNING POWER) Lợi nhuận trước lãi vay thuế BEP= Tổng tài sản BEP muốn nhấn mạnh đồng tài sản đem vào sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận trước lãi vay thuế hay gọi EBIT Bảng phân tích sức sinh lời sở: Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch (%) EBIT 4,257.378 2,738.013 40.35 % Tổng tài sản 10.773.033 8.482.036 27.01 % 39.51 % 32.28 % 7.23 % Sức sinh lời sở (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) (BÁC THANH VẼ LẠI CHO EM CÁI BIỂU ĐỒ NHÉ) Hình 2.2: Đồ thị sức sinh lời sở Năm 2010 sức sinh lời sở 39.51%, điều có nghĩa 100 đồng tài sản bỏ đem lại 39.51 đồng lợi nhuận Năm 2009 100 đồng tài sản bỏ mang lại 32.28 đồng lợi nhuận Năm 2010 số sức sinh lời sở tăng 7.23% so với năm 2009 Nguyên nhân lợi nhuận từ hoạt đông kinh doanh tăng cao tốc độ tăng mạnh tốc độ tăng tài sản Một đồng tài sản bỏ năm 2010 tạo nhiều lợi nhuận năm 2009, chứng tỏ năm 2010 công ty hoạt động kinh doanh có hiệu năm 2009 2.3.3 Tỷ suất sinh lời tài sản ROA (RETURN OF ASSET) ROA= Lãi ròng đơng đại chúng Tổng tài sản Chỉ số cho đo lường sức sinh lời lợi nhuận ròng cổ đơng đại chúng từ tổng tài sản hay nói cách khác ROA phản ánh lợi nhuận sau thuế cổ đông đại chúng tạo từ đồng tài sản Bảng phân tích tỷ suất sinh lời tài sản: Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch Lãi ròng cổ đơng đại chúng Tổng tài sản Tỷ suất sinh lời tài sản 3.616.186 10.773.033 33.57 % 2.375.692 8.482.036 28.01 % 52.22 % 27.01 % 5.56 % (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN cơng ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Hình 2.3: Đồ thị suất sinh lời tài sản (ROA) Qua bảng phân tích biểu đồ cho thấy 100 đồng tài sản năm 2010 tạo 33.57 đồng lợi nhuận ròng, đồng tài sản bỏ năm 2009 tạo 28.01 đồng lợi nhuận ròng Về tốc độ tăng trưởng năm 2010 có tốc độ tăng trưởng cao năm 2009 5.56% điều chứng tỏ doanh nghiệp bước cố gắng để tối đa hóa giá trị cổ phần cổ phiếu doanh nghiệp 2.3.4 Tỷ suất sinh lời vốn cổ phần ROE (RETUR OF EQUITY) Lãi ròng cổ đơng đại chúng ROE= Vốn cổ phần đại chúng Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn cổ phần: Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Lãi ròng đông đại chúng Vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lời vốn cổ phần Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch 3.616 7.964 45 % 2.376 6.455 37% 52.64 % 8% (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) (anh Thanh vẽ cho em đồ thị phát nhé) Hình 2.4: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn cổ phần (ROE) Nhìn vào bảng ta thấy, với 100 đồng vốn cổ đông phổ thông bỏ năm 2010 tạo 45 đồng lợi nhuận ròng năm 2009 tạo 37 đồng lợi nhuận ròng Như tỷ suất sinh lời vốn cổ phần năm 2010 cao nhiều so với năm 2009 tương ứng với 8%, ngun nhân lãi ròng cổ đông đại chúng tăng lên so với mức tăng vốn cổ phần đại chúng Điều chứng tỏ Công ty Vinamilk giữ vững đà tăng trưởng, tạo niềm tin cho cổ đơng ... từ đồng tài sản Bảng phân tích tỷ suất sinh lời tài sản: Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch Lãi ròng cổ đông đại chúng Tổng tài sản Tỷ suất sinh lời tài sản 3.616.186... 2.3.4 Tỷ suất sinh lời vốn cổ phần ROE (RETUR OF EQUITY) Lãi ròng cổ đơng đại chúng ROE= Vốn cổ phần đại chúng Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn cổ phần: Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Lãi ròng... Bảng phân tích sức sinh lời sở: Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch (%) EBIT 4,257.378 2,738.013 40.35 % Tổng tài sản 10.773.033 8.482.036 27.01 % 39.51 % 32.28 % 7.23 % Sức sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chỉ số sinh lời, Phân tích chỉ số sinh lời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay