Câu hỏi đồ án lò hơi (1)

5 43 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 11:23

Câu hỏi đồ án Em nêu phương pháp tính hiệu suất - Phương pháp thuận: Tính nhiệt lượng hữu ích sử dụng so với nhiệt lượng đưa vào - Phương pháp nghịch: Tính loại tổn thất trước, sau lấy hiệu suất 100% trừ q tổn thất Bài làm em tính hiệu suất theo phương pháp nào? - Phương pháp nghịch Trình bày loại tổn thất hơi: � : Tổn thất nhiệt khói thải mang ngồi �3 : Tổn thất nhiệt cháy khơng hồn tồn mặt hóa học �4 : Tổn thất nhiệt cháy khơng hồn tồn mặt học �5 : Tổn thất nhiệt môi trường �5 : Tổn thất nhiệt thải xỉ Trình bày phương pháp lập đồ thị điểm để tìm nhiệt độ khói khỏi nhiệt cấp 1, cấp Trình bày cách tính thiết kế q nhiệt, sấy khơng khí, hâm nước (Trình bày theo cách em tính thuyết minh, thầy vừa xem thuyết minh vừa nghe em nói) Ở sấy khơng khí em có cách tính - Dùng phương pháp lặp để tính tốn diện tích bề mặt trao đổi nhiệt (giả thiết chiều dài ống) - Dùng đồ thị điểm để tính chiều dài (Với giá trị chiều dài giả thiết) Ở hâm nước em có cách tính nhiệt độ khói ra: - Dùng bảng phân phối nhiệt - Dùng đồ thị điểm với giả thiết giá trị nhiệt độ khác Vì em chọn nhiệt độ khói thải khỏi - Chọn nhiệt độ khói thải khỏi dựa vào loại nhiên liệu, kiểu buồng lửa Đặc biệt chọn nhiệt độ khói thải phải đảm bảo nhiệt độ khói tránh ăn mòn nhiệt độ thấp - Đối với than có lượng lưu huỳnh nhiên liệu thấp nhiệt độ khói thải thấp Đối với dầu có lượng lưu huỳnh nhiên liệu cao, nhiệt độ khói thải cao để tránh đọng sương hình thành axit sulfuric gây ăn mòn Có cách tránh gây ăn mòn nhiệt độ thấp (Giáo trình) 10 Vì nước cấp vào phải xử lý 11 Nước cấp vào vào đâu: Nước cấp vào trước tiên phải vào hâm nước nhận nhiệt khói để gia nhiệt cho nước trước vào bao 12 Có hâm nước, nêu ưu nhược điểm (Giáo trình) - Theo đặc điểm, cấu tạo: Bộ hâm nước gang hâm nước kiểu ống thép trơn Bộ hâm nước gang, nước sau khỏi hâm nước trạng thái chưa sơi, tránh tượng thủy kích phá hủy ống (ống gang dòn) Bộ hâm nước kiểu ống thép trơn, nước khỏi hâm nước trạng thái sôi chưa sôi - Theo trạng thái: Bộ hâm nước kiểu sôi chưa sôi 13 Ở hâm nước kiểu ống thép trơn làm để xác định loại hâm nước kiểu sơi hay chưa sơi (Giáo trình phần thiết kế hâm nước) 14 Có loại sấy khơng khí Bộ sấy khơng khí em loại - Có loại sấy khơng khí: Bộ sấy khơng khí kiểu ống thu nhiệt, sấy khơng khí kiểu quay hồi nhiệt - Ở đồ án em chọn sấy khơng khí kiểu ống 15 Vì em chọn sấy khơng khí hâm nước cấp hay cấp (khi sấy khơng khí bố trí cấp ln phải bố trí hâm nước cấp Bộ hâm nước đứng trước sấy khơng khí để bảo vệ sấy khơng khí 16 Vì bố trí sấy khơng khí cấp (Vì u cầu nhiệt độ khơng khí nóng cao) Có thể bố trí thành cấp khơng? 17 em thiết kế loại Nêu ngun lý hoạt động: thiết kế loại tuần hồn tự nhiên Ngun lý (Giáo trình) 18 Vì gọi tuần hồn tự nhiên: Do có chênh lệch khối lượng riêng nhiệt độ (lạnh xuống, nóng lên) tích bé so với nước nên nước từ bao xuống qua ống bên ngồi lò, nhận nhiệt sản phẩm cháy buồng lửa lên bao 19 Chỗ vòng tròn gì: Mũi khí động học, tác dụng (Giáo trình thiết kế hơi, chương a không nhớ 20 Bộ nhiệt có kiểu: Bộ nhiệt đối lưu, xạ, nửa xạ KHi chọn, đặc điểm -cấu tạo-cách đặt 21 Vì chọn nhiệt cấp: Khi nhiệt độ nhiệt yêu cầu lớn nhiệt độ bão hòa tưng ứng với áp suất thiết kế khoảng 200 độ Có thể bố trí cấp khơng Vì sao? 22 Chỗ vòng tròn gì: Cụm ống pheston, dung để nhận nhiệt khói trước vào nhiệt (ở khói có nhiệt độ cao, mang nhiệt lượng lớn ta dung để tận dụng nhiệt gia nhiệt cho hơi) Cụm ống pheston thường bố trí song song ,4-5 dãy, tránh tượng đóng xỉ cụm ống pheston 23 Có cách điều chỉnh nhiệt độ nhiệt: - Điều chỉnh lưu lượng khói: Đặt vách ngăn đường khói để điều chỉnh lượng khói qua nhiệt - Điều chỉnh nhiệt độ: Đặt giảm ôn ống góp chung nhiệt - Điều chỉnh lưu lượng nhiệt độ: - Tái tuần hồn khói nóng 24 Ở thiết kế em điều chỉnh nhiệt độ q nhiệt Nếu có dung giảm ơn (xem lại thuyết trình phần thiết kế nhiệt) 25 Có bao kiểu giảm ôn: - giảm ôn kiểu bề mặt: Nước ống nhận nhiệt ống - Bộ giảm ơn kiểu hỗn hợp dung vòi phun: Nước phun trực tiếp vào nhận nhiệt nhiệt hóa hơi, nước phải thật 26 Khói thải sau đâu: Đi qua thiết bị xử lý khói thải Khói thải sau khỏi buồng lửa qua cụm ống pheston, nhiệt 27 Để tách ẩm khỏi có cách: - Cửa chớp - Xyclon - Tấm có khoan lỗ - ??( Khơng nhớ có thiết bị sách thầy Đồng) 28 Trong vẽ em dung thiết bị để tách ẩm khỏi 29 Tại ống sinh nối với bao phải hướng tâm so với tâm bao hơi: Theo nguyên tắc tỏng hợp lực, hướng tâm triệt tiêu lực dòng vào bao Cân lực mà dòng sinh vào bao tác dụng lên thành bao 30 Vì em chọn thải xỉ khô, thải xỉ lỏng (dựa vào nhiệt độ biến dạng tro �3 đề (em đọc chương 1,2 sách thiết kế) ... cao) Có thể bố trí thành cấp khơng? 17 Lò em thiết kế loại Nêu ngun lý hoạt động: Lò thiết kế loại lò tuần hồn tự nhiên Ngun lý (Giáo trình) 18 Vì gọi lò tuần hồn tự nhiên: Do có chênh lệch khối... nhận nhiệt nhiệt hóa hơi, nước phải thật 26 Khói thải sau lò đâu: Đi qua thiết bị xử lý khói thải Khói thải sau khỏi buồng lửa qua cụm ống pheston, nhiệt 27 Để tách ẩm khỏi có cách: - Cửa chớp... khoan lỗ - ??( Khơng nhớ có thiết bị sách Lò thầy Đồng) 28 Trong vẽ em dung thiết bị để tách ẩm khỏi 29 Tại ống sinh nối với bao phải hướng tâm so với tâm bao hơi: Theo nguyên tắc tỏng hợp lực, hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đồ án lò hơi (1), Câu hỏi đồ án lò hơi (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay