Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 tỉnh thái bình năm học 2018 2019 có đáp án

3 80 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 11:00

Hướng dẫn câu khó Bài a) Ta tam giác AEH tam giác ADH vuông E H => điểm A, E, H, D thuộc đường tròn tâm I đường kính AH b) Do H trực tâm tam giác ABC nên AH vng góc với BC => góc BAH = góc BCE Mặt khác theo tính chất đường trung tuyến ứng cạnh huyền tam giác vng ta IA = IE; MB = ME => góc BAH = góc IEA; góc EBC = góc MEC => góc IEA = góc MEC Do góc AEI + góc IEH = 900=> góc MEC + góc IEH = 90 => góc IEM = 900 => ME tiếp tuyến (I) BC = 8cm => EM = 4cm; AH = 6cm => EI = 3cm Áp dụng định lý Pytago tam giác EIM vng ta MI = 5cm c) ta tứ giác BHCK hình bình hành => H, M, K thẳng hàng ta góc AQH = 900 + góc QHD góc BHM = 900 + góc BHP => góc AQH = góc BHM mà góc HAQ = góc HBM (cùng phụ góc ACB) => tam giác AQH đồng dạng với tam giác BHM => AQ/BH = HQ/HM = AH/BM Tương tự tam giác APH đồng dạng với tam giác CHM => AP/CH = PH/MH = AH/CM mà AH/BM = AH/CM => HQ/HM = PH/HM => HQ = PH Trường hợp P thuộc đoạn thẳng AB chứng minh tương tự Bài Cho a,b,c>0 thỏa mãn a  ab  abc  Tìm giá trị nhỏ Q=a+b+c Giải: Áp dụng bất đẳng thức si hai số với a>o,b>0 a  2b 1 ab  a.2b   ab 2 Áp dụng si ba số a  b  4c abc  a.b.4c  4 1 b  a  ab  abc  a  a  b  a   c 12 3 12a  3a  a  12b  4b  16c  12 16(a  b  c) Suy  12 4  (a  b  c) 3  (a  b  c) Hay Q  Dấu sảy a=4b=16c  a  16 ;b  ;c  21 21 21 ... a>o,b>0 a  2b 1 ab  a.2b   ab 2 Áp dụng cô si ba số a  b  4c abc  a.b.4c  4 1 b  a  ab  abc  a  a  b  a   c 12 3 12 a  3a  a  12 b  4b  16 c  12 16 (a  b  c) Suy  12 4  (a... dụng định lý Pytago tam giác EIM vng ta có MI = 5cm c) ta có tứ giác BHCK hình bình hành => H, M, K thẳng hàng ta có góc AQH = 90 0 + góc QHD góc BHM = 90 0 + góc BHP => góc AQH = góc BHM mà góc...  12 16 (a  b  c) Suy  12 4  (a  b  c) 3  (a  b  c) Hay Q  Dấu sảy a=4b =16 c  a  16 ;b  ;c  21 21 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 tỉnh thái bình năm học 2018 2019 có đáp án, Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 tỉnh thái bình năm học 2018 2019 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay