THUYẾT TRÌNH HIỆU SUẤT VÀ KHẢ NĂNG LẶP LẠI THÍ NGHIỆM Ủ PHÂN HỮU CƠ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

11 16 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG  HIỆU SUẤT KHẢ NĂNG LẶP LẠI THÍ NGHIỆM PHÂN HỮU QUY PHỊNG THÍ NGHIỆM GVHD: Tơ Thị Hiền Nhóm 4A Vương Thị Giáng Cầm-1022031 Nguyễn Thị Thanh Dung-1022045 Lê Kiều Thúy Hằng-1022090 MỤC LỤC GIỚI THIỆU VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ THẢO LUẬN TỔNG KẾT I GiỚI THIỆU THIẾT BỊ MỚI QUY NHỎ, ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ II VẬT LiỆU PHƯƠNG PHÁP II.1 Hệ thống lò II.2 Thí nghiệm  HỖN HỢP  Hỗn hợp gồm bùn thải trộn với cành cây, cỏ, thủy lạp, đại diện cho 20, 25, 15, 20, 20% tổng khối lượng khô (DM) hỗn hợp ban đầu  Thành phần: 287g trọng lượng khô (cành cắt thành miếng 4cm, cây, cỏ thủy lạp) II.2 Thí nghiệm CÁC THƠNG SỐ CỦA Q TRÌNH Ủ: - Độ ẩm ban đầu    Nhiệt độ Khơng khí Lấy mẫu Company Logo Hình 2: Sự phát triển thông số nhiệt độ (ºC) phân (T1) bồn nhiệt tĩnh (T3) Tỷ lệ phần trăm O2 CO2 dòng khí đầu giảm 41 ngày q trình phản ứng C1-C6 Hình 4: Diễn biến trung bình tổng số hữu (TOM) phân phối phân đoạn Van Soest cho sáu bình lặp lại (C1-C6) IV/ TỔNG KẾT www.themegallery.com HỆ THỐNG LỊ MỚI:  tốt điều kiện thực tế  Khả lặp lại cao  Dễ kiểm sốt  Thể tích mẫu nhỏ  Thích hợp để nghiên cứu phân hữu phòng thí nghiệm Company Logo Company LOGO Cảm ơn bạn lắng nghe ! www.themegallery.com LIC: lignin CEL: cellulose HEM: hemicellulose SOL: chất tan dung mơi trung tính W100: chất tan nước 100oC 30 phút Leach: nước rỉ từ trình phân Reproducibility: độ lặp Company Logo ... HỆ THỐNG LỊ Ủ MỚI:  Mơ tốt điều kiện thực tế  Khả lặp lại cao  Dễ kiểm sốt  Thể tích mẫu nhỏ  Thích hợp để nghiên cứu ủ phân hữu phòng thí nghiệm Company Logo Company LOGO Cảm ơn cô bạn lắng... ngày q trình ủ lò phản ứng C1-C6 Hình 4: Diễn biến trung bình tổng số hữu (TOM) phân phối phân đoạn Van Soest cho sáu bình ủ lặp lại (C1-C6) IV/ TỔNG KẾT www.themegallery.com HỆ THỐNG LỊ Ủ MỚI:... 4cm, cây, cỏ thủy lạp) II.2 Thí nghiệm ủ CÁC THƠNG SỐ CỦA Q TRÌNH Ủ: - Độ ẩm ban đầu    Nhiệt độ Khơng khí Lấy mẫu Company Logo Hình 2: Sự phát triển thông số nhiệt độ (ºC) phân ủ (T1) bồn nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH HIỆU SUẤT VÀ KHẢ NĂNG LẶP LẠI THÍ NGHIỆM Ủ PHÂN HỮU CƠ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM, THUYẾT TRÌNH HIỆU SUẤT VÀ KHẢ NĂNG LẶP LẠI THÍ NGHIỆM Ủ PHÂN HỮU CƠ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay