sang kien kinh nghiem ly 12 giái nhanh trắc nghiệm bằng máy tính cầm tay

28 23 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:39

GIÚP HỌC SINH GIẢI NHANH BÀI TẬP VẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH CASIO fx–570 ESI. MỞ ĐẦU1.Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm:Vật Lý biểu diễn các quy luật tự nhiên thông qua toán học, vì vậy các khái niệm, các định luật, thuyết …đều được mô tả bằng ngôn ngữ toán học.Vấn đề đặt ra là số lượng lớn các công thức vật lí trong trường học phổ thông, nhớ và vận dụng là vấn đề khó đối với học sinh. Vì vậy, tôi chọn sáng kiến “Giúp học sinh giải nhanh bài tập Vật Lý 12 bằng máy tính Casio fx–570es”, giúp học sinh nhớ tối thiểu các công thức cơ bản và vận dụng tốt máy tính cầm tay, giải nhanh, chính xác các dạng bài toán trong chương trình.2.Nhiệm vụ và giới hạn của sáng kiếna.Nhiệm vụ của sáng kiến:+ Chỉ ra các công thức cơ bản, trọng tâm nhất trong bài thuộc chương trình Vật Lý 12 với số lượng công thức tối thiểu, giúp học sinh dễ nhớ.+ Hướng dẫn học sinh dùng thủ thuật, giải nhanh và chính xác bài tập trắc nghiệm.+ Rèn luyện khả năng tư duy và kỹ năng vận dụng máy tính cầm tay của học sinh.b.Giới hạn của sáng kiếnNội dung của sáng kiến, tôi xét trong hai bài của chương trình Vật Lý 12:+ Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.+ Một số dạng bài tập thuộc điện xoay chiều.c.Hướng phát triển của sáng kiếnỨng dụng số phức để giải nhanh các dạng bài tập vật lí hạt nhân.3.Phương pháp tiến hành+ Tìm hiểu, đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu trên mạng internet.+ Học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp.+ Tiến hành giảng dạy, kiểm tra khảo sát, so sánh đánh giá kết quả kiểm tra khảo sát. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH Nhận xét Đơn vò: Trường Hội đồngTHPT khoa họcCầu giáo dục Ngang B * 1/ Cấp sở: + Tổ: ………… …………………………………………… ……………………………… ………… …………………………………………… ……………………………… ………… …………………………………………… ……………………………… (Tổ trưởng, ký tên) Đề tài: + HĐ thi đua trường: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ………………………………………………………………………………………… …… .……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… (Thủ trưởng, ký tên, đóng dấu) Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn : Vật Lý 12 Họ tên người thực : Dương Văn Châu Chức vụ : Tổ trưởng Sinh hoạt tổ chuyên môn : Lý – Tin học 2/ Cấp huyện thành phố: Naêm hoïc: 2013 – 2014 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hiệp Mỹ Tây, tháng 12 năm 2013 ………………………………………………………………………………………… + Xếp loại: _(……….đ) XÁC NHẬN TM.HĐSKKN (người chấm , ký ghi rõ họ, tên) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRÀ VINH TRƯỜNG THPT CẦU NGANG B PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài : Một số gợi ý cho học sinh cách chọn đáp án trắc nghiệm Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2013 Tác giả : Dương Văn Châu Chức vụ : Tổ trưởng Bộ phận công tác : tổ Lý – Tin học TỔ CHUYÊN MÔN ( TRƯỜNG ) HỘI ĐỒNG KHGD TRƯỜNG Nhận xét: Nhận xét: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Xếp loại ……… Xếp loại :……… Ngày… tháng… năm…… Ngày… tháng… năm…… Tổ trưởng Hiệu trưởng UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài : Một số gợi ý cho học sinh cách chọn đáp án trắc nghiệm Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2013 Tác giả : Dương Văn Châu Chức vụ : Tổ trưởng Đơn vị công tác : Trường THPT Cầu Ngang B TỔ BỘ MÔN ( CẤP TỈNH ) HỘI ĐỒNG KHGD SỞ GD & ĐT Nhận xét: Nhận xét: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Xếp loại :……… Xếp loại ……… Ngày… tháng… năm…… Ngày… tháng… năm…… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Tổ trưởng MỘT SỐ GỢI Ý CHO HỌC VỀ CÁCH CHỌN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM PHẦN A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Qua năm dạy học chương trình Vật Lý 12, việc truyền đạt kiến thức cho học sinh nắm bắt kiến thức vận dụng thường gặp nhiều khó khăn Học sinh thường không tâm tiếp thu kiến thức thấy ảo tưởng không thực tế Từ không ý dẫn đến tính chất quan trọng cần có để thực việc áp dụng kiến thức, công thức… vào thực tế dễ bò học sinh bỏ quên Qua đó, giáo viên dạy lớp, không khỏi phải suy nghó nhiều truyền đạt kiến thức cho học sinh Tôi tự nghó, phải học sinh cảm thấy hứng thú học môn Vật Lý, cách chọn đáp án trắc nghiệm cho mang lại độ xác cao? Nếu học sinh nắm tính chất quan trọng kết hợp với thực tế sống có khả vận dụng vào việc giải tập tốt đặc biệt nhanh việc trả lời trắc nghiệm Từ suy nghó câu hỏi: Tại học sinh lại dễ mắc lỗi áp dụng kiến thức vào tập? Vấn đề cần làm là: phải tìm cách để tạo cho học sinh dễ dàng cảm nhận học kiến thức môn Vật Lý không khó, đặc biệt cách nhận biết kết tập mà sau học sinh làm xong đoán biết kết tìm hay sai cách nhanh chóng Ở đây, thực nói kết chưa tuyệt đối, có khả tin cậy với độ xác tương đối cao Sau đưa giải pháp này, năm gần tỷ lệ tốt nghiệp môn Vật Lý mà học sinh lớp phụ trách đạt kết sau: Năm học Tỷ lệ môn Tỷ lệ tỉnh Ghi 2006-2007 59/73 = 80,82% 59,59% 2007-2008 34/66 = 51,51% 34,86% 2008-2009 52/61 = 85,24% 75,55% 2010-2011 47/59 = 79,66% 56,75% II MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Đưa dạng tập, cách giải trắc nghiệm nhanh với độ tin cậy cao Củng cố phần lý thuyết công thức có liên quan - Đưa dạng tập chương IV: Dao động sóng điện từ - Cho học sinh tự rèn luyện với tập dạng trắc nghiệm - Tìm hiểu, đọc, phân tích tổng hợp tài liệu mạng internet - Học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp - Tiến hành giảng dạy, kiểm tra khảo sát, so sánh đánh giá kết kiểm tra khảo sát III GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI - Hướng dẫn học sinh làm tập trắc nghiệm Vật Lý 12 Chương IV: Dao động sóng điện từ IV KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Tiến hành giảng dạy kiểm tra khảo sát vào tháng 12 năm 2013, lớp 12/3 12/1 trường THPT CẦU NGANG B PHẦN B PHẦN NỘI DUNG Việc truyền đạt kiến thức dạy cho học sinh việc thường xuyên giáo viên Tuy nhiên, lúc việc truyền đạt kiến thức thuận lợi, không nắm vấn đề trọng tâm Chẳng thế, với phương pháp thi trắc nghiệm nay, học sinh cần phải giải câu hỏi thời gian ngắn, không nhắc nhở học sinh vấn đề cần lưu ý để nhận biết khả vận dụng kết tìm đáng tin cậy hay không, truyền đạt kiến thức không mang lại hiệu cao I THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI Khi chưa đưa biện pháp số học sinh làm tập dạng chưa cao, nhiều nguyên nhân khác với kết cụ thể sau: GIỎI KHÁ TB YẾU Trên TB Lớ -KEÙM TS p SL % SL % SL % SL % SL % 12/ 27 00 00, 03 11,1 07 25,9 17 62,9 10 37,0 II CHUẨN BỊ CHO ĐỀ TÀI Kiến thức cần truyền đạt: + Các đònh nghóa dao động điện từ, điện từ trường, truyền thơng sóng điện từ + Các công thức chu kì, tần số, tần số góc mạch dao động LC, cơng thức tính lượng mạch dao động LC + Bài tập vận dụng III TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC Lý thuyết cần chuẩn bò: I/ Dao động điện từ Mạch dao động (hay khung dao động) mạch kín gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Điện trường từ trường mạch biến thiên, nên dao động mạch gọi dao động điện từ Mạch da động lý tưởng có điện trở không Trong mạch dao động, điện tích q tụ điện, dòng điện i mạch hiệu điện u hai tụ biến thiên tuần hoàn theo quy luật dạng sin với tần số góc ω= LC + Nếu q = q o cos ( ωt + ϕ ) u = q qo = cos ( ωt + ϕ ) Đơn vị điện tích cu-lơng C C (C) π  i = q ' = −ωq o s in ( ωt + ϕ ) = I o cos  ωt + ϕ + ÷ 2  Với I o = ωq o Nếu tác động điện từ với bên ngồi, dao động điện từ dao động tự + Tần số góc riêng: ω = LC L = 4π 10−7 N2 S = 4π 10−7 n 2V l + Chu kỳ riêng: T = 2π LC + Tần số riêng: f = L độ tự cảm cuộn cảm, đơn vị Henry (H) 2π LC C điện dung tụ điện, đơn vị fara ( F) + Bội ước thập phân: kilô (k) = 103 ; mêga (M) = 106 ; giga (G) = 109 đêxi (d) = 10−1 centi (c) = 10−2 ; mili (m) = 10−3 ; micrô ( µ ) = 10−6 ; nanơ (n) = 10−9 ; picô (p) = 10−12 Năng lượng mạch dao động LC: + Năng lượng mạch dao động gồm có lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm + Tổng lượng điện trường lượng từ trường mạch gọi lượng điện từ + Nếu khơng có tiêu hao lượng lượng điện từ mạch bảo toàn * Xét mạch dao động LC có q = q o cos ( ωt + ϕ ) + Năng lượng điện trường tức thời tụ điện: 1 q2 q02 WC = Cu = qu = = cos2(ωt) 2 C 2C hay: WC = q o2 cos ( ωt + ϕ ) C = W0 cos2(ωt) + Năng lượng từ trường tức thời cuộn cảm: WL = Li hay WL = Lω2q o2 sin ( ωt + ϕ ) q o2 WL = sin ( ωt + ϕ ) = W0 sin2(ωt) C Năng lượng điện trường từ trường biến đổi với với tần số góc ω ' = 2ω , chu kỳ T ' = T , tần số f ' = 2f So với dao đông điện tích q cường độndòng điện i + Năng lượng điện từ mạch dao động LC: W=WC + WL = số q o2 1 W= = CU o2 = q o U o = LI o2 = W0 = số C 2 ( không đổi theo t) Đơn vị lượng Jun (J) Vậy, trình dao động mạch, lượng từ trường lượng điện trường ln chuyển hóa cho nhau, tổng lượng điện từ không đổi Nếu mạch dao động có điện trở ta cần cung cấp lượng cho mạch với công suất P = RI2 Hệ cần nhớ: 1./ là: 2./ là: Q0 Q0 q02 = LIo2 ⇒ LC = ⇒ T = 2π LC = 2π I0 I0 2C L U2 1 LIo2 = CUo2 ⇒ = 20 C I0 2 3./ bước sóng điện từ thu khung: λ = c.T = I c = 2π c LC = 2π cL f U0 7/ §iƯn trở tăng dao động tắt nhanh, vợt giá trị đó, trình biến đổi mạch phi tuần hoàn Nếu chế thích hợp đa thêm lợng vào mạch chu kỳ, bù lại đợc lợng tiêu hao, dao động mạch đợc trì Ngoi có dao động cưởng cộng hưởng II/ Điện từ trường Liên hệ điện trường biến thiên từ trường biến thiên + Từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất điện trường xoáy Đường sức điện trường xoáy đường cong khép kín, điện trường xốy tồn khơng cần dây dẫn bao quanh đường sức từ trường + Ngược lại, điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất từ trường Đường sức từ trường đường cong khép kín, bao quanh đường sức điện trường Điều giải thích dòng điện chạy qua tụ điện dòng điện dịch ( không cần dây dẫn) Điện từ trường Bất kỳ điện trường biến thiên sinh từ trường biến thiên, ngược lại, từ trường biến thiên sinh điện trường biến thiên Điện trường biến thiên từ trường biến thiên chuyển hóa lẫn trường thống gọi điện từ trường + Sự biến thiên chuyển hóa liên tục điện trường từ trường không gian gây điện từ trường + Điện từ trường lan truyền không gian với tốc độ tốc độ ánh sáng: c = 3.10 (m/s) + Điện từ trường biến thiên tuần hồn theo thời gian, khơng gian Phương trình Mắc-xoen diễn tả mối quan hệ giữa: + điện tích, điện trường, dòng điện từ trường + biến thiên từ trường theo thời gian điện trường xoáy + biến thiên điện trường theo thời gian từ trường III/ Sóng điện từ Điện từ trường lan truyền không gian dạng sóng gọi sóng điện từ Đặc điểm sóng điện từ + Sóng điện từ lan truyền môi trường, kể chân khơng + Tốc độ sóng điện từ chân không lớn tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m / s (phụ thuộc vào số điện môi môi trường) v f c f + Bước sóng λ = vT = Trong chân khơng hay trong khí λ = = 3.108 ( m) f v λ c = v.T = ; n = f n v ur + Sóng điện từ sóng ngang Vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng ur ur r ur từ B vng góc vng góc với phương truyền sóng Ba vectơ E, B, v tạo Trong mơi trường vật chất có chiết suất n λn = thành tam diện thuận (Hình 22.1) + Trong sóng điện từ, dao động điện trường từ trường điểm đồng pha với + Sóng điện từ bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa,… + Sóng điện từ mang lượng tĩ lệ với lũy thừa bậc tần số Lưu ý: - Sóng điện từ truyền từ môi trường sang môi trương khác: tần số không đổi, vận tốc, bước sóng thay đổi - Các phân tử khơng khí khí hấp thụ mạnh sóng dài, sóng trung sóng cực ngắn, nên sóng truyền xa - Trong số vùng tương đối hẹp, sóng có bước sóng ngắn khơng bị khơng khí hấp thụ - Tầng điện li lớp khí quyển, phân tử khí bị iơn hố mạnh tác dụng tia tử ngoại ánh sáng Mặt Trời Tầng điện li kéo dài từ độ cao 80km đến 800km Sóng ngắn vơ tuyến phản xạ tốt tầng điện li mặt đất mặt nước biển ánh sáng Nhờ mà sóng ngắn truyền xa mặt đất - Những sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét dùng thông tin liên lạc vơ tuyến nên gọi sóng vơ tuyến, gồm sóng cực ngắn (bíc sãng tõ 0,01m ®Õn 10m) ( vệ tinh, vũ trụ), sóng ngắn (bíc sãng tõ 10m ®Õn 100m) truyền hình, sóng trung (bíc sãng tõ 100m ®Õn 1000m) truyền ban đêm nghe rỏ ban ngày nghe không tốt.và sóng dài (bíc sãng tõ 1000m ®Õn 100km) thơng tin nước Sóng có bước sóng ngăn mang lượng lớn truyền xa LOẠI SÓNG Sóng dài TẦN SỐ - 300 kHz BƯỚC SÓNG 105 - 103m Sóng trung Sóng ngắn Sóng cực ngắn 0,3 - MHz - 30 MHz 30 - 30000 MHz 103 - 102m 102 - 10 m 10 - 10-2 m IV/ Truyền thơng sóng điện từ Nguyên tắc chung việc truyền thông tin liên lạc sóng vơ tuyến: Dùng sóng điện từ cao tần để tải thơng tin gọi sóng mang Biến điệu sóng mang nơi phát sóng: + Biến dao động âm thành dao động điện, tạo thành sóng âm tần + Dùng mạch biến điệu để trộn sóng âm tần với sóng mang, gọi biến điệu sóng điện từ Ở nơi thu sóng, dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần khỏi sóng cao tần Dòng loa biến dao động điện thành dao động âm Khi tín hiệu có cường độ nhỏ, dùng mạch khuếch khuếch đại chúng 2/ KỸ NĂNG : Vận dụng lý thuyết giải tập áp dụng , nhanh nhẹn tính toán , suy luận vấn đề 3/ THÁI ĐỘ : Tích cực ơn lại kiến thức cũ , tiếp thu tốt mới, say mê nghiên cứu, tự tìm hướng giải vấn đề , chủ động trao đổi cựng bn gii quyt khú khn Câu hỏi bµi tËp Bài Trong mạch dao động LC,điện tích q biến thiên điều hòa ……… so với cường độ dòng điện i? A pha B ngược pha C sớm pha π D trễ pha π Đáp án: D • Gợi ý: điện tích q biến thiên theo phương trình: q = Q0 cos ωt π  cường độ dòng điện có biểu thức: i = I cos  ωt + ÷ Nếu so sánh i so với q thì: i  2 π so với q ( học sinh thường chọn phương án C thường nhớ “ máy móc” theo chiều thuận, gặp trường hợp ngược lại hay lúng túng) Như vậy, so π sánh q so với i ( theo chiều ngược lại ) thì: q trễ pha so với i (nếu phương trình π i = I cos ωt q = Q0 cos(ωt − ) ) sớm pha Bài Biểu thức tần số dao động mạch dao động LC? 2π C 2π LC A B LC LC 10 D 2π LC A B C D lượng điện từ lượng từ trường cực đại lượng điện từ lượng điện trường cực đại lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f Đáp án: C Câu hỏi tập nhà Câu 1: Ngêi ta dùng cách sau để trì dao động điện từ mạch với tần số riêng nó? A Đặt vào mạch hiệu điện xoay chiều B Đặt vào mạch hiệu điện chiều không đổi C Dùng máy phát dao động điện từ điều hoà D Tăng thêm điện trở mạch dao ®éng Câu 2: Độ lệch pha dòng điện xoay chiều mạch LC điện tích biến thiên tụ điện : π π π π A B C D Câu 3: Mạch dao động lý tưởng gồm A tụ điện cuộn cảm B tụ điện điện trở C cuộn cảm điện trở D nguồn điện tụ điện Câu 4: Sóng điện từ sóng khơng có tính chất sau đây? A Phản xạ, nhiễu xạ, giao thoa, khúc xạ B Là sóng ngang C Truyền chân khơng D Mang lượng Câu 5: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L, dao động tự với tần số góc A ω = 2π LC ω= B ω = 2π LC C ω = LC D LC Câu 6: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16 nF cuộn cảm L = 25 mH Tần số góc dao động mạch A 200 HZ B 200 rad/s -5 C 5.10 HZ D 5.104 rad/s Câu Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ điện Qo cường độ dòng điện cực đại mạch Io chu kì dao động điện từ mạch là: A T = 2πQoIo B T = 2π Io Qo C T = 2πLC D T = 2π Qo Io Câu Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thiên với chu kì T Năng lượng điện trường tụ điện: 14 A biến thiên điều hoà với chu kì T B biến thiên T điều hoà với chu kì C biến thiên điều hoà với chu kì 2T D không biến thiên theo thời gian Câu 9: Chu kỳ dao động điện từ tự mạch dao động LC xác định A T = 2π L C C L B T = 2π C T = 2π LC D T = 2π LC Câu 10: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ điện Qo cường độ dòng điện cực đại mạch Io chu kỳ dao động điện từ mạch A T = 2π Qo Io C T = 2π B T = 2πLC Io Qo D T = 2πQoI o Câu 11: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 2.10−6 F cuộn cảm L = 4,5.10−6 H Chu kỳ dao động điện từ mạch -5 A 1,885.10 ( s ) B 2, 09.10 ( s ) C 5, 4.10 ( s ) D 9, 425 ( s ) Câu 12: Trong mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Chu kỳ dao động riêng mạch A tăng tăng điện dung C tụ điện T = 2π LC B không đổi điện dung C tụ điện thay đổi C giảm tăng điện dung C tụ điện D tăng gấp điện dung C tụ điện tăng gấp đôi Câu 13: Một mạch dao động LC có điện trở không đáng kể Dao động điện từ riêng mạch LC có chu kỳ 2.10−4 s Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hòa với chu kỳ A 1, 0.10−4 s B 2, 0.10−4 s T' = T C 4, 0.10−4 s D 0,5.104 s Cõu 14 : Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động điện từ điều hoà LC không đúng? A Điện tích mạch biến thiên điều hoà B Năng lợng điện trờng tập trung chủ yếu tụ điện C Năng lợng từ trờng tập trung chủ yếu cuộn cảm D Tần số dao động mạch phụ thuộc vào điện tích cđa tơ ®iƯn Câu 15: Mạch dao động LC có điện tích mạch biến thiên theo phương trình q = 4cos ( 2π.104 t ) ( µC ) Tần số dao động mạch ω = 2π f → f = 10.000 Hz A f = 10 H Z B f = 10 kH Z C f = 2π H Z D f = 2π kH Z 15 Câu 16: Một mạch dao động gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L = 10−6 H tụ điện mà điện dung thay đổi từ 6, 25.10−10 F đến 10−8 F Lấy π = 3,14 ; c = 3.108 m / s Tần số nhỏ mạch dao động A MHZ f= B 1,6 MHZ 2π LC C 2,5 MHZ D 41 MHZ C có giá trị lớn 10-8 Câu 17: Trong mạch dao động LC, điện trở mạch không đáng kể, có dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện µC dòng điện cực đại qua cuộn dây 10A Tần số dao động riêng mạch A 1,6 MHZ B 16 MHZ T = 2π LC = 2π Q0 I → f = I0 2π Q0 C 16 kHZ D 1,6 kHZ Câu 18: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L tụ điện C Khi tăng độ tự cảm cuộn cảm lên lần giảm điện dung tụ điện lần tần số dao động mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D không đổi Câu 19: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = mH tụ điện có điện dung C = pF Tần số dao động mạch A f = 2,5 HZ B f = 2,5 MHZ C f = HZ D f = MHZ Câu 20: Mạch dao động LC có điện tích mạch biến thiên điều hòa theo phương trình q = 4cos(2 π 104t) µC Tần số dao động mạch : A f = 10 Hz B f = 10 kHz C f = π Hz D f = π k Hz Câu 21: Mạch dao động LC có L = 0,1 mH xảy dao động điện từ tự Người ta đo I0 = mA UOC = 10 V, bước sóng λ sóng vơ tuyến mà mạch thu là: λ = c.T = A 6π (m) B 6π C 6π 10−2 (m) D 6π 10−2 (cm) (cm) LC = c = 2π c LC f Q0 I0  λ= Câu 22: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 30 µH tụ điện có điện dung C = 4,8 pF Mạch thu sóng điện từ có bước sóng A 22,6 m λ = c.T = B 2,26 m c = 2π c LC = f C 226 m D 2260 m Câu 23: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm L = µ H tụ điện xoay, điện dung biến đổi từ C1 = 10 pF đến C2 = 250 pF Dải sóng mà máy thu khoảng: A 10,5 m đến 92,5 m B 11 m đến 75 m C 15,6 m đến 41,2 m D 13,3 đến 66,6m Câu 24: Mạch dao động máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên L = (4,5 → 20) µ H tụ xoay có điện dung biến thiên C = 16 ( → 480 ) pF Hỏi máy bắt sóng vơ tuyến điện dải sóng ? A ( 8,4 đến 98,3) m B (15,2 đến 124,6) m C (11,3 đến 184,7)m D ( 12,8 đến 150,6) m Câu 25: Mạch dao động gồm tụ điện C cuộn cảm L = 0, 25 µH Tần số dao động riêng mạch f = 10 MHZ Cho π2 = 10 Điện dung tụ A nF B 0,5 nF C nF D nF Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch A f2 = f1 B f2 = 4f1 C f2 = f1 D f2 = 2f1 Câu 27 : Mạch dao động máy thu sóng vơ tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 20 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điện có điện dung C’ A 2C B 3C C 4C D C Câu 28: Biểu thức tính điện dung tụ điện để mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện thu sóng có tần số : A C = 4π Lf B C = 4π Lf 2 C C = 2π Lf 2 D C = 4π L f 2 Câu 29: Điện dung tụ điện phải thay đổi khoảng để mạch thu sóng vơ tuyến có tần số nằm khoảng từ f1 đến f2 ( với f1 < f2 ) 1 >C > 4π Lf1 4π Lf 22 1 >C > 2 C 2 4π Lf1 4π Lf 1 >C > 2π Lf1 2π Lf 22 1 >C > D 2π Lf1 2π Lf A B Câu 30: Cường độ tức thời dòng điện mạch dao động : i = π 65cos(2500t+ ) (mA) Tụ điện mạch có điện dung C = 750 nF Tìm độ tự cảm cuộn cảm A 213 mH B 548 mH C 125 mH D 374 mH Câu 31: Nếu tăng số vòng dây cuộn cảm chu kì dao động điện từ thay đổi ? A tăng B giảm L = 4π 10 −7 N2 S = 4π 10−7 n 2V l C không đổi D không đủ sở để trả lời Câu 32: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000t)(A) Tụ điện mạch có điện dung µ F Độ tự cảm cuộn cảm là: A L = 50mH B L = 50 H C L = 5.10 – H D L = 10- H Câu 33: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L tụ điện C = 0,2 µ F Mạch có tần số dao động riêng 500 Hz, hệ số tự cảm có giá trị: 17 A 0,3 H B 0,4 H C 0,5 H D H Câu 34: Trong mạch dao động máy thu vơ tuyến điện, tụ điện biến thiên có điện dung biến đổi C = ( 15 đến 860 ) pF Muốn máy thu bắt sóng ngắn sóng trung λ = ( 10 đến 1000) m cuộn cảm mạch phải có độ tự cảm biến thiên giới hạn ? A ( 2,53 đến 428,5 ) µ H B ( 42,6 đến 857,5 ) µ H µ C ( 1,25 đến 236,4 ) H D ( 1,87 đến 327,3 ) µ H Câu 35: Trong mạch dao động LC có tụ điện 5àF, cờng độ tức thời dòng điện i = 0,05sin2000t(A) Biểu thức điện tích tụ là: I o = ω q o  q0 = A q = 2.10-5sin(2000t - π/2)(A) π B q = 2,5.10-5sin(2000t - π/2)(A) q chậm pha i lượng C q = 2.10 sin(2000t - π/4)(A) D q = 2,5.10-5sin(2000t - π/4)(A) ***Câu 36: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ riêng với tần số góc 104 rad / s Điện tích cực đại tụ điện 10−9 C Khi cường độ dòng điện mạch 5.10−6 A điện tích tụ điện I o = ωq o A 2.10−10 C B 4.10−10 C -5 C 8.10 −10 D 8, 7.10 C −10 C Q2 = Q02 2 (I0 − I ) I 02 Câu 37: Mét m¹ch dao động gồm cuộn cảm có L tụ ®iÖn cã ®iÖn dung C thùc hiÖn dao ®éng ®iÖn từ không tắt Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ điện U max Giá trị cực đại cờng độ dòng điện mạch lµ: A I max =U max LC ; C I max =U max B I max =U max C ; L D I max = U max LC L ; C Cõu 38: Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30nF cuộn cảm L =25mH Nạp điện cho tụ điện đến hiệu ®iƯn thÕ 4,8V råi cho tơ phãng ®iƯn qua cn cảm, cờng độ dòng điện hiệu dụng mạch A I = 3,72mA B I = 4,28mA L U 02 = C I 02  I0 = C I = 5,20mA D I = 6,34mA I= Câu 39: Một mạch dao động gồm tụ điện có C = 125nF cuộn cảm có L = 50µH Điện trở mạch không đáng kể Hiệu điện cực đại hai tụ điện U = 1,2V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 6.10-2A B A C mA D 6mA 18 Câu 40: Một mạch dao động LC có điện trở khơng Khi mạch có dao động điện từ tự với biểu thức điện tích tụ điện q = q o cos ( ωt + ϕ ) giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch A ωq o B ωq o D ωq o C 2ωq o Câu 41: Trong mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C cuộn dây cảm có độ tự cảm L có dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai tụ điện U o Dòng điện mạch có giá trị cực đại A Io = U o Io = C L B Io = U o L C C Io = 2U o LC D Uo LC Câu 42: Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự với giá trị cực đại hiệu điện hai tụ điện U max Giá trị cực đại I max cường độ dòng điện mạch tính biểu thức C L A I max = U max B I max = U max L C C I max = U max LC D I max = U max LC Câu 43: Mạch dao động LC có điện trở khơng, gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung nF Trong mạch có dao động điện từ riêng, hiệu điện cực đại hai cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm W=WC + WL A mA B mA C mA D 12 mA CU 02 CU LI = + I= 2 Câu 44: Trong mạch dao động LC khơng có điện trở thuần, có dao động điện từ tự Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch Uo Io Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị Io độ lớn hiệu điện hai tụ điện A Uo B Uo C Uo D U o ( câu 44) Câu 45: Nếu điện tích tụ mạch LC biến thiên theo công thức q = q0sint Tìm biểu thức sai biểu thức lợng mạch LC sau đây: Q2 Cu qu q Q 02 = = = sin ωt = (1 - cos 2ωt ) 2 2C 2C 4C 2 Q Q Li B Năng lợng từ: Wt = = cos ωt = (1 + cos 2t ) ; C 2C Q2 C Năng lợng dao ®éng: W =W® +Wt = =const ; 2C A Năng lợng điện: Wđ = 19 D Năng lợng dao ®éng: W =W® +Wt = LI 02 Lω Q 02 Q 02 = = 2 2C Câu 46 : Công thức tính lượng điện từ mạch dao động LC Qo2 A W = C Q2 W= o 2L Qo2 B W = L Qo2 C W = 2C D Câu 47 : Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ biến thiên theo hàm số q = Q ocosωt Khi lượng điện trường lượng từ trường điện tích tụ có độ lớn A Qo B Qo 2 C Qo D Qo ⇔ x= A n +1 Cõu 48: Tụ điện mạch dao động có điện dung C = 1F, ban đầu đợc tích điện đến hiệu điện 100V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lợng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ tắt bao nhiªu? A ΔW = 10mJ B ΔW = 5mJ W= CU 02 C ΔW = 10kJ D ΔW = 5kJ Cõu 49: Một mạch dao động LC có lợng 36.10-6J điện dung tụ điện C 25àF Khi hiệu điện hai tụ 3V lợng tập trung cuộn cảm là: A WL = 24,75.10-6J B WL = 12,75.10-6J C WL = 24,75.10-5J D WL = 12,75.10-5J Câu 50: Phát biểu sau sai nói lượng mạch dao động điện từ LC có điện trở không đáng kể? A Năng lượng điện từ mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian B Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung C Năng lượng điện từ mạch dao động lượng điện trường cực đại tụ điện D Năng lượng điện từ mạch dao động lượng từ trường cực đại cuộn cảm Câu 51: Phát biểu sau sai nói mạch dao động điện từ LC có điện trở không đáng kể? A Năng lượng mạch dao động gồm lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm B Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung tần số dao động điện từ C Tại thời điểm, tổng lượng điện trường lượng từ trường không đổi D Dao động điện từ mạch dao động tự 20 Câu 52: Mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể Trong mạch có biến đổi qua lại A điện tích điện trường B hiệu điện cường độ điện trường C điện tích dòng điện D lượng điện trường lượng từ trường Câu 53: Biểu thức sau biểu thức tính lượng điện từ mạch dao động? A W = q o2 2L B W = CU 02 C W = LIo D W = q o2 2C Câu 54: Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, tụ điện có điện dung µF Dao động điện từ tự mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện V Khi hiệu điện hai đầu tụ điện V lượng từ trường mạch A 4.10−5 J CU 02 CU = + WL 2 B 5.10−5 J C 9.10−5 J D 10−5 J  W L= Câu 55: Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung µF Trong mạch có dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ mạch A 2,5.10−3 J B 2,5.10−2 J W= CU 02 C 2,5.10−4 J D 2,5.10−1 J Câu 56: Trong mạch dao động LC có điện trở khơng A lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kỳ chu kỳ dao động riêng mạch B lượng điện trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kỳ chu kỳ dao động riêng mạch C lượng từ trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kỳ nửa chu kỳ dao động riêng mạch D lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kỳ nửa chu kỳ dao động riêng mạch Câu 57: Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự mạch dao động điện từ LC khơng có điện trở thn? A Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng B Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động C Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường độ dòng điện mạch D Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm Câu 58: Thuyết điện từ Mắc-xoen đề cập đến vấn đề ? A Tương tác điện trường với điện tích B Tương tác từ trường với dòng điện C Tương tác điện từ trường với điện tích D Mối quan hệ điện trường từ trường Câu 59: Ở đâu xuất điện từ trường ? A Xung quanh điện tích đứng yên B Xung quanh ống dây điện 21 C Xung quanh dòng điện khơng đổi D Xung quanh chỗ có tia lửa điện Câu 60: Đặt hộp kín sắt điện từ trường Trong hộp kín A có điện trường B có từ trường C khơng có trường nêu D có điện từ trường Câu 61: Chọn phơng án Đúng Trong mạch dao động LC, dòng điện dịch tụ điện dòng điện cuộn cảm có điểm giống là: A Đều êléctron tự tạo thành B Đều điện tạo thành C Xuất điện trờng tĩnh D Xuất điện trờng xoáy Cõu 62 : Phát biểu sau không đúng? A Dòng điện dẫn dòng chuyển độngcó hớng điện tích B Dòng điện dịch điện trờng biÕn thiªn sinh C Cã thĨ dïng ampe kÕ ®Ĩ ®o trùc tiÕp dßng ®iƯn dÉn D Cã thĨ dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dịch Câu 63: Điện trường xốy điện trường A có đường sức bao quanh đường sức từ B có đường sức khơng khép kín C hai tụ điện có điện tích khơng đổi D điện tích đứng n Câu 64: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Đường sức điện trường điện trường xoáy giống đường sức điện trường điện tích khơng đổi, đứng yên gây B Đường sức từ trường từ trường xốy đường cong kín bao quanh đường sức điện trường C Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy D Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh từ trường xoáy Câu 65: Chọn phát biểu π A Trong sóng điện từ, dao động điện trường sớm pha so với dao động từ trường B Trong sóng điện từ, dao động điện trường trễ pha π so với dao động từ trường C Trong sóng điện từ, dao động điện trường trễ pha π so với dao động từ trường D Trong sóng điện từ, điểm dao động điện trường pha với dao động từ trường Câu 66: Nhiều ngồi nhà dùng điện thoại di động khơng có sóng Nhà chắn phải A nhà sàn B nhà C nhà gạch D nhà bê tơng Câu 67: Sóng dài vơ tuyến có bước sóng vào cỡ 22 A nghìn mét B chục mét C trăm mét D mét Câu 68: Sóng cực ngắn vơ tuyến có bước sóng vào cỡ A vài nghìn mét B vài chục mét C vài trăm mét D vài mét Câu 69: Tại chấn tử ăngten thu vô tuyến phải đặt song song với mặt đất ? A Vì véctơ cường độ điện trường sóng tới nằm song song với mặt đất B Vì véctơ cảm ứng từ sóng tới nằm song song với mặt đất C Vì véctơ cường độ điện trường sóng tới nằm vng góc với mặt đất D Vì véctơ cảm ứng từ sóng tới nằm vng góc với mặt đất Câu 70: Một máy hàn hồ quang hoạt động gần nhà bạn làm cho tivi nhà bạn bị nhiễu A hồ quang điện làm thay đổi cường độ dòng điện qua tivi B hồ quang điện làm thay đổi điện áp lưới điện C hồ quang điện phát sóng điện từ lan tới hình tivi D hồ quang điện phát sóng điện từ lan tới ăngten tivi Câu 71: Hãy chọn phát biểu Trong thơng tin vơ tuyến A Sóng ngắn bị tầng điện li mặt đất phản xạ nhiều lần nên truyền đến nơi mặt đất B Nghe đài sóng trung vào ban đêm khơng tốt C Sóng cực ngắn bị tầng điện li phản xạ hồn tồn nên truyền đến điểm mặt đất D Sóng dài có lượng cao nên dùng để thông tin nước Câu 72 : Phát biểu sau tính chất sóng điện từ không đúng? A Sóng điện từ truyền môi trờng vật chất kể chân không B Sóng điện từ mang lợng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Sóng điện từ sóng ngang, trình truyền véctơ B E vuông góc với vuông góc với phơng truyền sóng Cõu 73: Nhn xét đúng? Sóng điện từ A sóng dọc giống sóng âm B sóng dọc lan truyền chân khơng C sóng ngang, lan truyền mơi trường kể chân không D lan truyền chất khí bị phản xạ từ mặt phẳng kim loại Câu 74: Những sóng sau khơng phải sóng điện từ ? A Sóng phát từ loa phóng B Sóng đài phát (sóng radio) C Sóng đài truyền hình (sóng tivi) D Ánh sáng phát từ nến cháy Câu 75: Điều sau không sóng điện từ? A Có tốc độ khác truyền khơng khí có tần số khác B Sóng điện từ gồm thành phần điện trường từ trường dao động C Sóng điện từ mang lượng D Cho tượng phản xạ khúc xạ ánh sáng Câu 76 : Nhận định sau nói sóng điện từ? 23 ur A Tại điểm phương truyền, vectơ cường độ điện trường E ur vectơ cảm ứng từ B ln vng góc với hai vng góc với phương truyền sóng ur ur B Vectơ E hướng theo phương truyền sóng vectơ B vng góc với vectơ ur E ur ur C Vectơ B hướng theo phương truyền sóng vectơ E vng góc với vectơ ur B ur ur D Trong trình lan truyền sóng điện từ, hai vectơ E B khơng có hướng cố định Câu 77 : Hãy chọn phát biểu sai sóng điện từ A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ gây tượng phản xạ, khúc xạ, giao thoa C Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ nghịch với lũy thừa bậc chu kỳ D Tại điểm phương truyền sóng, cho đinh ốc tiến theo chiều r ur ur vận tốc v chiều quay từ B đến E Câu 78: Sóng điện từ A lan truyền mơi trường rắn, lỏng, khí với vận tốc 3.108 m / s B sóng dọc C khơng truyền chân khơng D sóng ngang Câu 79: Một máy phát sóng phát sóng cực ngắn có bước sóng λ = 10 m , vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m / s Sóng cực ngắn có tần số A 90 MH Z  f = c λ B 60 MH Z C 100 MH Z D 80 MH Z Câu 80: Phát biểu sai nối sóng điện từ? A Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kỳ B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động lệch pha π C Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến D Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian Câu 81: Phát biểu sau khơng ? A Dòng điện dẫn dòng chuyển động có hướng điện tích B Dòng điện dịch điện trường biến thiên sinh C Có thể dùng Ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dẫn D Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dịch Câu 82: Sóng điện từ sau có khả xuyên qua tầng điện li ? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 83: Sóng điện từ sau bị phản xạ mạnh tầng điện li ? A Sóng dài B Sóng trung 24 C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 84: Sóng điện từ sau dùng việc truyền thơng tin nước ? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 85: Tìm phát biểu sai sóng vơ tuyến A Sóng dài bị nước hấp thụ, dùng để liên lạc nước B Sóng trung truyền theo bề mặt Trái Đất Ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh Ban đêm nghe đài sóng trung khơng tốt C Sóng ngắn tầng điện li mặt đất phản xạ nhiều lần nên truyền tới điểm Trái Đất D Sóng cực ngắn khơng bị tầng điện li hấp thụ phản xạ dùng thông tin vũ trụ Câu 86: Chọn câu Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ đường A có máy phát sóng vơ tuyến B có máy thu sóng vơ tuyến C có máy phát máy thu sóng vơ tuyến D khơng có máy phát máy thu sóng vơ tuyến Câu 87: Biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng thành sóng điện từ B làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên C trộn sóng điện từ số âm với sóng điện từ có tần số cao D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 88: Để mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến thu dải tần rộng A điện trở mạch phải lớn B phạm vi biến thiên điện dung C phải rộng C công suất mạch phải nhỏ D dòng điện qua ăngten phải lớn Câu 89: Mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5μ cuộn dây L = 5mH, đie765n trở cuộn dây R = 0,1Ω Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại tụ điện 5V ta phải cung cấp cho mạch công suất bao nhiêu? A P = 0,125μW B P = 0,125mW P = RI = C P = 0,125W D P = 125W Câu 90 : Dụng cụ có máy phát máy thu sóng vô tuyến? A Máy tivi B Cái điều khiển tivi C Máy thu D Điện thoại di động Câu 91: Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch A phát dao động cao tần B khuếch đại C biến điệu D tách sóng Câu 92: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào: A tượng cộng hưởng điện mạch LC B tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở C tượng hấp thụ sóng điện từ mơi trường D tượng giao thoa sóng điện từ Câu 93: Các nhà kĩ thuật truyền hình khuyến cáo không nên dùng ăngten cho hai máy thu hình lúc Lời khuyến cáo dựa sở A Do tần số dao động riêng máy khác B Do làm tín hiệu vào máy yếu C Do có cộng hưởng hai máy 25 D Một cách giải thích khác Câu 94 : Một chương trình đài phát truyền hình Hà Nội sóng FM có bước sóng λ = 10 m tần số tương ứng sóng : A 90 MHz 60 MHz B 100 MHz C 80 MHz D IV KẾT QUẢ VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN Đây chun đề mà học sinh vận dụng vào việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm cách nhanh chóng với độ tin cậy cao Bằng phương pháp học sinh cảm thấy yêu quý thích thú việc học tập để tìm tòi, phát thêm nhiều điều kì lạ kiến thức khoa học Sau sử dụng phương pháp tất học sinh hiểu rõ vấn đề trước lại thường xuyên mắc phải sai sót giải tập môn Vật Lí Sự thích thú học tập khơi dậy học sinh, tập môn Vật Lí bổng trở nên đơn giản nhiều * Kết kiểm tra khảo sát: Trong năm học 2013-2014, giúp đỡ, tạo điều kiện Ban giám hiệu trường THPT Cầu Ngang B, hỗ trợ q thầy Tổ Lí–Tin, tơi tiến hành giảng dạy kiểm tra khảo sát lớp 12/3 12/1, với thời lượng giảng dạy 45 phút, kiểm tra khảo sát 45 phút Kết điểm thống kê phân loại sau: BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT MƠN LÍ 12 (Theo số liệu kiểm tra khảo sát chuyên đề) Lớp Số Kém Yếu Trung bình Khá Giỏi lượng (0 → 3.4) (3.5 → 4.9) (5.0 → 6.4) (6.5 → 7.9) (8.0 → 10) (%) (%) (%) (%) (%) 12/3 27 8 0% 14,81% 29,63% 29,63% 25,93% 12/1 23 0% 21,74% 39,13% 17,39% 21,74% Nhận xét: - Về mặt học tập hai lớp 12/3 12/1 em có kết học tập gần Chính thế, tơi chọn hướng dẫn MỘT SỐ GỢI Ý CHO HỌC SINH VỀ CÁCH CHỌN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM lớp 12/3 tiến hành kiểm tra khảo sát Còn lớp 12/1 không hướng dẫn, mà cho kiểm tra khảo sát chung đề - Qua kết kiểm tra khảo sát hai lớp 12/3 12/1 : Chúng ta thấy; + Tỉ lệ điểm yếu – học sinh lớp 12/1 cao tỉ lệ điểm yếu – học sinh lớp 12/3 tới 6,93% + Tỉ lệ điểm – giỏi học sinh 12/3 cao tỉ lệ điểm – giỏi học sinh lớp 12/1 tới 16,43% Qua hỗ trợ giáo viên kiến thức việc cần lưu ý giải tập môn Vật Lí cách 26 hướng dẫn trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm, nhiều học sinh giỏi hứng thú với việc tìm tòi, phát kiến thức mới; số học sinh chậm tiến thờ việc tiếp thu kiến thức, tỏ hăng say với công việc nhằm phát thêm điều kì lạ sống Nhìn chung từ kết thực tiễn giúp giáo viên học sinh thích thú yêu quý với môn Vật Lý V BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Qua số vấn đề giải tập môn Vật Lí, thân rút số kinh nghiệm sau: * Ưu điểm: - Rèn luyện tính sáng tạo cho học sinh việc trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm - Tạo hứng thú học tập học sinh - Trả lời nhanh câu hỏi với độ tin cậy cao - Tạo yêu quý môn Vật Lý học sinh * Hạn chế: Do điều kiện kinh tế đòa phương, nhiều học sinh phải phụ giúp gia đình tài liệu học tập thiếu thốn nên khả tìm tòi học hỏi nhiều học sinh hạn chế * Hướng phát triển: Đề tài áp dụng học sinh có lực yếu kém, chậm tiến chương: Dao động sóng điện từ ( Vật Lý 12 ) Trên tất cố gắng nhằm rèn luyện kó cho học sinh việc giải tập nhanh phương pháp trắc nghiệm môn Vật Lí Tuy nhiên, trình thực không tránh khỏi thiếu sót, mong quý đồng nghiệp đóng góp ý kiến bổ sung để chuyên đề hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn VI ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ Kiến nghị môn Lý cần tổ chức hội thảo chuyên môn, tập trung phương pháp để đúc kết kinh nghiệm từ q thầy Huyện, từ phổ biến cho học sinh học tập, nhằm mục đích khơng ngừng nâng cao chất lượng mơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO 27 Châu 28 Dương Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: sang kien kinh nghiem ly 12 giái nhanh trắc nghiệm bằng máy tính cầm tay, sang kien kinh nghiem ly 12 giái nhanh trắc nghiệm bằng máy tính cầm tay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay