HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHÂN Ủ TÃ LÓT ĐÃ SỬ DỤNG VỚI MỘT PHẦN CHẤT HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:36

Topic HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHÂN LÓT ĐÃ SỬ DỤNG VỚI MỘT PHẦN CHẤT HỮU CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST Abstract (tóm tắt) Trong xã hội đại, lót dùng lần đóng góp tỉ lệ đáng kể chất thải rắn đô thị Chúng chôn lấp theo kiểu truyền thống thiêu đốt trình tái chế giới hạn triển khai thực vài nơi châu Âu Với việc triển khai hệ thống thu gom riêng biệt cho phần hữu chất thải rắn đô thị (OFMSW) cần thiết cho việc bảo vệ môi trường, phân giấy xuất thị trường để tránh tác động mơi trường liên quan đến lót dùng khơng phân hủy sinh học Trong nghiên cứu này, trình chế biến phân hoàn chỉnh với việc thu thập OFMSWs khắp nhà với 3% lót dùng lần thực Trước đây, thí nghiệm với quy mơ phòng thí nghiệm xác định gần 50% lượng carbon lót dạng CO2 điều kiện hiếu khí Kết thu việc tỉ lệ chứng minh trình chế biến phân sản phẩm cuối (phân) khơng bị thay đổi mặt khía cạnh khả gây bệnh, tính ổn định thành phần (bao gồm chất dinh dưỡng kim loại nặng) Kết luận nghiên cứu việc thu gom OFMSWs với lót dùng lần bước để biến đổi chất thải thành phân chất lượng cao Giới thiệu (introduction) Việc phát sinh chất thải vấn đề môi trường quan trọng xã hội đại, phần chất thải đặc biệt kết hợp với chất thải khả phân hủy sinh học Hậu là, việc kết hợp quan trọng cho việc phát triển sản phẩm với khả phân hủy sinh học nâng cao thay vài sản phẩm hành khả phân hủy thấp xu hướng tích lũy mơi trường Mặc dù thải bao gồm chất hữu (bột giấy xenlulo, phân nước tiểu), chúng thường thu gom lại phần rác xử lý phần cặn chất thải đô thị lò đốt Những vấn đề mơi trường bãi chôn lấp chất thải với hàm lượng cao vật liệu khả phân hủy sinh học cao phát thải khí metan góp phần vào ấm lên tồn cầu, nước rỉ rác thấm vào nước ngầm, việc chiếm dụng đất, tiếng ồn mùi Mặc khác, việc thiêu đốt chất thải gây nhiễm khơng khí (NOx, SO2, HCl, bụi dioxin), việc phát thải khí nhà kính (CO NO2) tro bụi sinh quản lý chất thải nguy hại Nhưng chiến lược giảm thiểu để giải vấn đề phụ thuộc vào việc sử dụng cơng nghệ quy định địa phương Bên cạnh đó, Hướng Dẫn Bãi Chơn Lấp Của Liên Minh Châu Âu (Hội Đồng Liên Minh Châu Âu 1999) yêu cầu hạn chế đáng kể việc xử lý vật liệu khả phân hủy sinh học bãi chơn lấp Theo hướng dẫn này, vào năm 2016 chất thải thị khả phân hủy sinh học đưa tới bãi chơn lấp giảm xuống 35% (theo trọng lượng) chất thải thị khả phân hủy sinh học thải vào năm 1995 Một quản lý phù hợp lót đóng góp vào mục tiêu đề Liên quan đến việc tạo tã, trọng lượng sử dụng lần 212g theo liệu thí nghiệm dựa trọng lượng trung bình 610 lót thu thập thành phố Mancomunitat La Plana (Tây Ban Nha) từ ngày 18 đến 24/2/2008 Trong EU-27, 20621 triệu lót trẻ em sử dụng năm 2009 bao gồm 4,3 triệu chất thải (tính theo trọng lượng trung bình) 1,7% tổng số chất thải đô thị phát sinh khu vực Mặc dù việc phát thải chủ yếu xảy hộ gia đình, nhà trẻ tập trung chiếm tỉ lệ đáng kể Và yếu tố chiến lược quan trọng để giới thiệu cho việc thay lót thơng thường tái sử dụng làm phân Tuy nhiên, phạm vi việc giáo dục mầm non quốc gia khác Bảng thể ước tính tổng sử dụng sử dụng nhà trẻ nước châu Âu khác Quốc gia lót sử dụng (triệu) Tỉ lệ trẻ từ 0-3 Tả lót sử Tả lót sử tuổi sử dụng dụng theo dịch dụng theo dịch dịch vụ chăm vụ (triệu) vụ (%) sóc trẻ Đan mạch 252,21 83 52,25 20,72 Thụy điển 423,31 66 69,24 16,36 Na uy 233,15 44 25,41 10,9 Phần lan 229,82 35,7 20,39 8,87 Hà lan 709,97 29 51,21 7,21 Bỉ 487 27,6 33,18 6,81 Pháp 3140,93 27 208,34 6,63 Anh 3015 26 191,14 6,34 Bồ đào nha 400,74 25 24,95 6,23 Ý 2199,33 18,7 102,1 4,64 Ireland 279 15 10,10 3,62 Úc 299,8 10 7,54 2,52 Hung-ga-ry 375,55 9,3 8,78 2,34 Đức 2647,16 8,6 56,48 2,13 Cơng Hòa Séc 455,20 0,5 0,54 0,12 Bảng 1: ước tính giấy sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ em quốc gia (%) Điều quan trọng cần lưu ý khác biệt quan trọng việc phân tích quốc gia Mặc dù tác giả không nghiên cứu sâu điểm này, lẽ chúng liên quan đến khía cạnh xã hội, kinh tế văn hóa khác lựa chọn cho lót thơng thường: tái sử dụng làm phân Tái sử dụng làm chúng sau lần sử dụng làm phân phải thu gom với chất thải sinh học quản lí sở quản lí, đặc biệt nhà máy phân Trong trường hợp dùng lần, khuyến cáo pháp lý cho chúng phải thu gom với chất thải bỏ Ngày nay, số lượng ngày tăng thương hiệu thương mại khả làm phân độ tin cậy phần trăm sử dụng khơng giá trị Tuy nhiên, điều quan trọng phải biết hiệu thực mặt phân hủy sinh học sản phẩm trước mặt thị trường Mặc dù khơng phải mục tiêu nghiên cứu này, Hakala thực so sánh đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) thông thường phân Trong trường hợp này, cân nhắc sử dụng acid polyactic (PLA) để thay cho polypropylen (PP) polyetylen (PE) Sự khác biệt tìm thấy tác động thơng thường nhỏ Những tác động thơng thường tìm thấy q trình sản xuất nơng nghiệp ngun liệu thơ suốt q trình lên men thành acid acetic (phát thải thượng phú dưỡng hóa tiêu thụ lượng) Ngược lại, thải chuyển đổi thành phân hữu cơ, sử dụng để tăng cường chất lượng đất thay phần khống vơ Vì vậy, lượng chất thải chôn lấp giảm đáng kể Một lợi khác polyme sinh học sản xuất hàng năm thay ngun liệu thơ Những tác động thơng thường phát thải hydrocacbon vào khơng khí nước từ việc sản xuất PP PE ảnh hưởng bãi chôn lấp sở thiêu đốt chất thải bỏ cuối Khi kết diễn giải Hakala (1997), vài yếu tố xét đến Lĩnh vực sản xuất polyme sinh học tiến triễn năm gần điều cho thấy tác động polyme sinh học thấp Đánh giá vòng đời sống PLA trình bày Vink (2003) thiết lập việc giảm lượng sử dụng từ 54 MJ / kg PLA khoảng MJ / kg PLA giảm khí nhà kính từ +1,8 đến -1,7 kg đương lượngCO2 / kg PLA Trong năm gần đây, trọng lượng đơn chất thường xuyên giảm trung bình 30%, phần lớn giảm xenlulo Trong hợp phần phát triển polyme hấp thụ cao (SAP) Theo thông tin nhà sản xuất phân ủ, SAP thay hoàn toàn polyme sinh học dựa tinh bột với việc phát thải khí nhà kính khơng Kết quả, mục tiêu nghiên cứu thí nghiệm là: (1) phân tích khả phân hủy sinh học thương hiệu khả làm phân thị trường, (2) đánh giá hiệu suất q trình sản xuất phân hồn chỉnh sử dụng lót trẻ em thu thập nhà trẻ với hệ thống OFMSW, (3) đánh giá chất lượng sản phẩm cuối khơng thí nghiệm kiểm tra Nguyên liệu phương pháp 2.1 Thử nghiệm với quy mơ phòng thí nghiệm Hai thử nghiệm với quy mơ phòng thí nghiệm thực để đánh giá khả phân hủy sinh học loại thương mại (D1 D2) khả làm phân suốt 600h Cũng với thí nghiêm này, kiểm tra với việc khơng lót thực Những lót khơng sử dụng tận dụng để thực thử nghiệm với quy mơ phòng thí nghiệm điều kiện thí nghiệm phải điều chỉnh cách tối ưu Các bước sau thực thử nghiệm này: làm phân (khoảng 0,5kg cho nhãn hiệu thương mại, D1 D2) băm nhỏ thủ cơng đến kích cỡ
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHÂN Ủ TÃ LÓT ĐÃ SỬ DỤNG VỚI MỘT PHẦN CHẤT HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST, HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHÂN Ủ TÃ LÓT ĐÃ SỬ DỤNG VỚI MỘT PHẦN CHẤT HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay