KẾ TOÁN tập hợp DOANH THU tại CÔNG TYTRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN XĂNG dầu NAM bộ

37 13 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:36

Một trong những cơ sở để đư ra quyết định của nhà quản lý là dựa vào kết quả tập hợp doanh thu. Vì vậy qua thời gian thực tập thực tế tại Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Nam Bộ, để tìm hiểu về các khoảng doanh thu của doanh nghiệp, em quyết định chọn đề tài “Kế Toán Tập Hợp Doanh Thu” được làm báo cáo của chuyên đề. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TẬP HỢP DOANH THU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NAM BỘ GVH: ThS Huỳnh Minh Đoàn SVTH: Võ Văn Hồi Phương Lớp: Đại Học Kế Tốn Khóa 16 MSSV: 1611044002 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2018 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  ……………., ngày……tháng……năm 2018 GIÁM ĐỐC LỜI CẢM ƠN  Sau ba năm, chặn đường học tập Trường Đại Học Cửu Long, em nhận truyền đạt kiến thức quý báo quý Thầy Cô, với hướng dẫn tận tình Ban Lãnh Đạo, tập thể anh chị phòng Tài Chính – Kế Tốn Cơng Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nam Bộ giúp em tiếp thu kiến thức lẫn thực tiễn phong phú bổ ích phục phụ tốt cho học tập chuyên ngành, hoàn thành báo cáo Bằng tất lòng chân thành, em xin gửi lời cám ơn đến Thầy Quỳnh Minh Đoàn q Thầy Cơ Khoa Kế Tốn – Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Cửu Long tận tình dạy truyền đạt cho em kiến thức quý báo chun mơn nghiệp vụ ngành kế tốn tạo điều kiện cho em làm quen tiếp cận thực tế Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, anh chị phòng Tài Chính – Kế Tốn Cơng ty TNHH MTV Xăng Dầu Nam Bộ, Chú Phan Long Hội – Giám Đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ góp ý để báo cáo em thêm hoàn chỉnh Cuối lời em xin chúc Ban Giám Hiệu nhà Trường, quý Thầy Cô Trường Đại Học Cửu Long dồi sức khỏe thành cơng cơng tác Xin kính chúc Ban Lãnh Đạo quý cô chú, anh chị Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nam Bộ vui khỏe, ngày đưa công ty phát triển mang lại hiệu kinh tế cao Vĩnh Long, ngày 18 tháng năm 2018 Sinh viên thực Võ Văn Hoài Phương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT   TNHH: Trách nhiệm hữu hạn  MTV: Một thành viên  KT - TC: Kế tốn – Tài  DT: Doanh Thu  CN: Chi nhánh  XD: Xăng dầu  CH: Cửa hàng  HĐ: Hóa đơn  GTGT: Giá trị gia tăng  TMDV: Thương mại dịch vụ DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG  Trang Bảng 1.1 Kết kinh doanh công ty TNHH MTV XD Nam Bộ 12 DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ  Trang Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lí cơng ty Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy kế tốn cơng ty Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật kí - Sổ Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế toán máy 10 MỤC LỤC  Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục chuyên đề CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV XD NAM BỘ .3 1.1 Giới thiệu khái quát công ty 1.1.1 Tên, địa chỉ, tư cách pháp nhân 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 1.1.3 Chức nhiệm vụ 1.1.4.Mặt hàng kinh doanh chủ yếu 1.2 Tổ chức máy quản lý 1.3 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH MTV XD Nam Bộ 1.3.1 Tổ chức máy kế toán Cơng ty .6 1.3.2 Hình thức sổ kế toán 1.3.3 Tổ chức vận dụng chế độ, phương pháp kế toán 1.3.4 Ứng dụng tin học cơng tác kế tốn 10 1.4 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển công ty .11 1.4.1 Thuận lợi 11 1.4.2 Khó khăn 11 1.4.3 Phương hướng phát triển 11 1.5 Kết kinh doanh công ty năm 2016-2017 12 1.6 Nhận xét tình hình kinh doanh cơng ty qua giai đoạn 13 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TẬP HỢP DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NAM BỘ 14 2.1 Kế toán tập hợp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .14 2.1.1 Nội dung 14 2.1.2 Chứng từ sử dụng 14 2.1.3 Tài khoản sử dụng 14 2.1.4 Nghiệp vụ phát sinh .14 2.1.5 Sổ sách kế toán .16 2.2 Kế toán tập hợp doanh thu từ hoạt động tài 19 2.2.1 Nội dung 19 2.2.2 Chứng từ sử dụng 19 2.2.3 Tài khoản sử dụng 19 2.2.4 Nghiệp vụ phát sinh .19 2.2.5 Sổ sách kế toán .19 2.3 Kế toán tập hợp doanh thu từ thu nhập khác 20 2.3.1 Nội dung 20 2.3.2 Chứng từ sử dụng 20 2.3.3 Tài khoản sử dụng 20 2.3.4 Nghiệp vụ phát sinh .20 2.3.5 Sổ sách kế toán .21 2.4 Kế tốn tập hợp doanh thu cơng ty .21 NHẬN XÉT 22 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP GVHD: ThS Huỳnh Minh Đoàn LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường, quy luật đào thải khắc nghiệt doanh nghiệp yếu khơng phân biệt thành phần kinh tế Vì doanh nghiệp phải khơng ngừng tự hồn thiện suốt q trình sản xuất kinh doanh, ln phấn đấu tìm phương pháp kinh doanh thích hợp nhằm có chỗ đứng vững thị trường mà cạnh tranh gay gắt điều không tránh khỏi Muốn vậy, trước hết doanh nghiệp phải biết nhận diện xu phát triển khách quan kinh tế yêu cầu chung phát triển Đồng thời, việc xem xét đánh giá khả năng, nguồn lực điểm mạnh, yếu cở sở để điều chỉnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tương lai Như biết hoạt động kinh doanh hoạt động vơ phức tạp Nó đòi hỏi nhà quản lý phải có đủ trình độ, lực mà phải linh hoạt nhạy bén để xử lý kịp thời nghiệp vụ kinh tế, vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh Một sở để đư định nhà quản lý dựa vào kết tập hợp doanh thu Vì qua thời gian thực tập thực tế Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Nam Bộ, để tìm hiểu khoảng doanh thu doanh nghiệp, em định chọn đề tài “Kế Toán Tập Hợp Doanh Thu” làm báo cáo chuyên đề Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tình hình tổ chức thực cơng tác kế tốn doanh thu Đánh giá thực trạng kế tốn tập hợp doanh thu SVTH: Võ Văn Hồi Phương Trang Đối tượng nghiên cứu Tập hợp doanh thu Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Nam Bộ gồm: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu từ hoạt động tài - Các khoảng doanh thu khác Phương pháp nghiên cứu Thu thập chứng từ Cơng ty có liên quan đến doanh thu cách: - Tiếp cận, thu thập số liệu thông tin từ năm trước quan sát tình hình thực tế doanh nghiệp - Phân tích, so sánh, đối chiếu kết số liệu năm, tiêu với - Tìm hiểu, vận dụng văn cơng ty nội ngành xăng dầu quy định tổ chức kế toán doanh nghiệp,và số văn có liên quan đến doanh thu doanh nghiệp Bố cục chuyên đề Ngoài phần Mở đầu Nhận xét, kết luận Đề tài gồm chương: Chương 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NAM BỘ Chương 2: THỰC TIỄN KẾ TỐN TẬP HỢP DOANH THU TẠI CƠNG TY TNHH MTC XĂNG DẦU NAM BỘ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NAM BỘ 1.1 Giới thiệu khái quát công ty THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP GVHD: ThS Huỳnh Minh Đoàn giá chưa thuế 14.040 đồng/lít, thuế GTGT 10%, thu tiền mặt theo phiếu thu số PT01001 Kế toán ghi nhận doanh thu: Nợ TK 111 30.888.000 Có TK 511 28.080.000 Có TK 3331 2.808.000 Phiếu xuất kho số PT01002 ngày 01/01/2017, bán cho Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Thuận Phát 2.500 lít Dầu DO 0.05S đơn giá chưa thuế GTGT 10% 14.040 đồng/lít, phiếu thu số PT01002 Ghi nhận sau: Nợ TK 111 38.610.000 Có TK 5111 35.100.000 Có TK 3331 3.510.000 Ngày 12/01/2017, hóa đơn GTGT số 00321 (phiếu xuất kho số PX01020) xuất cho chi nhánh Sóc Trăng: Xăng 95: 10.000 lít x 18.290 đồng/lít Dầu DO 0,05S : 10.000 lít x 14.040 đồng/lít Đơn giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa thu tiền Nợ TK 1388 ST 355.630.000 Có TK 5118 323.300.000 Có TK 3331 32.330.000 Ngày 13/01/2015, cơng ty nhận giấy báo Có ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Cần Thơ việc chi nhánh Sóc Trăng nộp tiền hàng: Nợ TK 112 Có TK 1388 34.520.000 34.520.000 Ngày 19/01/2017, xuất kho 5.000 lít xăng A95 cho chi nhánh Vĩnh Long Đơn giá bao gồm thuế 20.119 đồng/lít phiếu xuất kho PX01023, VAT 10% chưa thu tiền Nợ TK 1388 VL 100.595.000 Có 5118 91.450.000 Có 3331 9.145.000 SVTH: Võ Văn Hoài Phương Trang 15 Ngày 22/01/2017, vào phiếu thu tiền mặt số PT01093 bán lẻ xăng A95, tổng tiền thu 3.200.000 đồng thuế GTGT 10% Nợ TK 111 3.200.000 Có 5111 2.909.000 Có 3331 291.000 Ngày 28/01/2017, xuất kho cho chi nhánh Vĩnh Long 8.000 lít dầu DO 0.05S phiếu xuất kho PX01025 đơn giá 14.040 đồng/lít, chưa tính thuế GTGT 10% Nợ 1388 VL 123.552.000 Có 5118 112.320.000 Có 3331 11.232.000 2.1.5 Sổ sách kế toán Sau tập hợp đủ chứng từ tính tốn số liệu, kế tốn tiến hành lên sổ sau: Đơn vị: Cơng ty TNHH MTV Xăng Dầu Nam Bộ Địa chỉ: Số 601, ấp Xẻo Vong A, xã Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang SỔ CHI TIẾT TK 5111 “Doanh thu bán hàng” (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017) Số dư đầu kì: Đơn vị tính: nghìn đồng Chứng từ Số Ngày ghi sổ … … PT01001 01/01/2017 PT01002 01/01/2017 TK đối ứng Nợ Có … … … … Bán 2000 lít dầu cho Cơng Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Việt Nam theo HĐ số 201 111 - 28.080 111 - 35.100 Diễn giải Bán cho Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Phát sinh 16 THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP GVHD: ThS Huỳnh Minh Đoàn Mại Dịch Vụ Minh Thuận Phát 2.500 lít Dầu DO 0.05S PT01093 22/01/2017 Bán lẻ xăng A95 … … … 31/03/2017 Kết chuyển doanh thu quý - 2.909 … … 825.630 825.630 825.630 825.630 111 911 Tổng phát sinh Ngày 31 tháng 03 năm 2017 Sổ ngày có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ 01/01/2017 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Nguồn Phòng TC – KT Cơng ty TNHH MTV XD Nam Bộ) Đơn vị: Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Nam Bộ Địa chỉ: Số 601, ấp Xẻo Vong A, xã Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang SỔ CHI TIẾT TK 5118 “Doanh thu khác” (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/01/2017) Đơn vị tính: nghìn đồng Chứng từ Số Ngày ghi sổ … … Diễn giải … PX01020 12/01/2017 Xuất cho chi nhánh Sóc Trăng Xăng A95 Dầu DO 0,05S PX01023 19/01/2017 Xuất 5000lít xăng A95 cho chi nhánh Vĩnh Long SVTH: Võ Văn Hoài Phương Trang 17 Phát sinh TK đối ứng Nợ … … 1388 - 323.300 1388 - 91.450 Có … PX01025 28/01/2017 Xuất 8000 lít dầu DO 0,05S cho chi nhánh Vĩnh Long … … … … … Kết chuyển DT quí 911 711.025 711.025 711.025 711.025 Tổng phát sinh: 1388 - 112.320 … Ngày 31 tháng 03 năm 2017 Sổ có…trang, đánh số từ trang đến trang … Ngày mở sổ: 01/01/2017 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Nguồn Phòng TC – KT Cơng ty TNHH MTV XD Nam Bộ) 18 THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP GVHD: ThS Huỳnh Minh Đồn 2.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 2.2.1 Nội dung Phản ánh:  Tiền lãi: Lãi cho vay, Lãi tiền gửi Ngân Hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp  Thu nhập từ khoản đầu tư  Các khoản doanh thu hoạt động tài khác 2.2.2 Chứng từ sử dụng:  Giấy báo Có Ngân Hàng  Hóa đơn tốn khách hàng 2.2.3 Tài khoản sử dụng Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” Tài khoản 515 khơng có tài khoản cấp 2.2.4 Nghiệp vụ phát sinh Ngày 15/02/2017 đánh giá lại số dư tiền USD, kế tốn kết chuyển tồn khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái Khoảng chênh lệch 578.699 đồng: Nợ TK 4131 Có TK 515 578.699 578.699 2.2.5 Sổ sách kế tốn Do tài khoản 515 có số phát sinh nhỏ phát sinh, nên kế tốn khơng lập sổ chi tiết cho tài khoản 515 Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài sang tài khoản 911: Nợ TK 515 578.699 Có TK 911 578.699 2.3 Doanh thu từ thu nhập khác 2.3.1 Nội dung Các nguồn thu nhập khác từ: - Thu nhập từ nhượng bán, lý TSCĐ - Thu nhập từ việc bán thuê lại tài sản - Các khoản thuế phải nộp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau giảm, hồn ( VD: thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT nộp giảm) - Thu tiền khách hàng vi phạm hợp đồng - Thu tiền bồi thường bên thứ ba để bù đắp cho tài sản tổn thất (VD: loại Bảo hiểm tài sản, hàng hóa) - Thu khoản nợ khó đòi sử lý xóa sổ - Thu khoản nợ phải trả không xác định chủ - Các khoản thu nhập khác 2.3.2 Chứng từ sử dụng - Phiếu thu 2.3.3 Tài khoản sử dụng Sử dụng tài khoản 711 “Thu nhập khác” để phản ánh thu nhập phát sinh doanh nghiệp Tài khoản 711 khơng có tài khoản cấp 2.3.4 Nghiệp vụ phát sinh THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP GVHD: ThS Huỳnh Minh Đoàn - Ngày 08/01/2017 Cho cửa hàng xăng dầu Hoàng Thu thuê xe bồn vận chuyểng xăng dầu 4.000.000 đồng/tháng thu tiền mặt Nợ TK 111 4.000.000 Có TK 711 4.000.000 2.3.5 Sổ sách kế toán Do tài khoản 711 có số phát sinh nhỏ phát sinh, nên kế tốn khơng lập sổ chi tiết cho tài khoản 711 Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài sang tài khoản 911: Nợ TK 711 Có TK 911 4.000.000 4.000.000 2.4 Kế tốn tập hợp doanh thu công ty: 911 NHẬN XÉT 511 Qua thời gian thực tập tìm hiểu tình hình hoạt động công1.541.233.699 ty TNHH MTV TK 5111: 825.630.000 xăng dầu Nam Bộ, em có số nhận xét sau: TK 5118: 711.025.000  Tình hình hoạt động công ty: Thuận lợi: 515 Xăng dầu mặt hàng thiếu hoạt động sản xuất, kinh doanh bn bán người 578.699 dân, cơng ty có nhiều chi nhánh tỉnh Đồng Sơng Cửu Long nên có nhiều thuận lợi cho việc phân phối hàng hóa, đáp ứng nhu cầu người dân Ban lãnh đạo tài tình, giàu kinh nghiệm, theo đội ngũ nhân viên giàu 711 kinh nghiệm, chuyên môn cao, động nhạy bén, thường xuyên bồi dưỡng 4.000.000 nghiệp vụ cho phù hợp với thay đổi thị trường Vì đội ngũ nhân viên thực tốt kế hoạch kinh doanh ban lãnh đạo công ty đề Các phương tiện vận chuyển, trang thiết bị công ty ngày cải tiến nâng cấp, đem đến thuận lợi cho việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa công ty Ban lãnh đạo thường xuyên họp bàn thị trường tới, đưa phương hướng phát triển cho công ty, đề thị trường tương lai Được quan tâm cấp lãnh đạo, sở ban ngành Tạo điều kiện kinh doanh tốt cho cơng ty Khó khăn Do mặt hàng xăng dầu nước ta phụ thuộc vào thị trường xăng dầu giới, nên biến động giá thị trường xăng dầu giới ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường xăng dầu Việt Nam nói chung Cơng ty nói riêng Sực cạnh tranh, chia sẻ thị trường từ Công ty, Doanh nghiệp khác ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng tiêu thụ hàng hóa Cơng ty Do việc mở rộng kinh doanh, nên Cơng ty thiếu hụt vốn, bên cạnh phải chịu khoản chi phí cao cho chi nhánh công ty đưa vào hoạt động Do ảnh hưởng từ giá xăng dầu Thế giới nên Cơng ty gặp khơng khó khăn điều chỉnh giá bán cho hợp lý  Về cơng tác kế tốn: Cơng ty tn thủ nghiêm ngặt chế độ kế tốn Bộ tài ban hành Đội ngũ nhân viên phòng kế tốn có trình độ cao, làm việc nghiêm túc, trung thực Giúp công ty dễ dàng kiểm sốt tình hình THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP GVHD: ThS Huỳnh Minh Đồn Hiện tại, cơng ty sử dụng phần mềm kế toán Acsoft, hỗ trợ cho cơng tác kế tốn cơng ty, làm cho khối lượng công việc giảm đáng kể Tuy nhiee, cần xác, cẩn thận q trình nhập xử lí liệu Áp dụng hình thức kế tốn tập trung, hỗ trợ cơng ty kế tốn trưởng quản lí, kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên, đảm bảo tính trung thực  Cơng tác kế tốn doanh thu cơng ty: Theo lần nghiệp vụ kế toán phát sinh, nhân viên kế toán phải ghi nhận doanh thu, nhập số liệu vào phần mềm lên sổ sách kế toán Ghi nhận doanh thu dựa vào chứng từ bán hàng Tuy nhiên, việc khơng lập dự phòng cho khoản bán chịu cho khách hàng, gây không rủi ro cho công ty  So sánh lý thuyết thực tế cơng tác kết tốn công ty TNHH MTV XD Nam Bộ Qua tuần kiến tập thực tế công ty, giúp cho em học hỏi tiếp xúc với nhiều loại chứng từ sổ sách, cách hoạch toán phòng kế tốn cơng ty Từ đó, em thấy điểm giống khác công tác kế toán lý thuyết học trường thực tế công ty thực tập Giống nhau: - Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Cách ghi nhận số liệu loại sổ sách - Các phiếu chi, hóa đơn GTGT, loại sổ … giống với lý thuyết học - Công ty định kỳ lập báo cáo theo quý Giống với kiến thức học Khác nhau: Lý thuyết Thực tế + Nhiều loại sổ kế toán: sổ nhật ký + Công ty áp dụng loại sổ chung, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi nhất: nhật ký sổ sổ +Nhiều loại chứng từ + Cơng ty áp dụng số loại: hóa đơn GTGT, phiếu chi, phiếu thu + Có phương pháp tính thuế: + Cơng ty sử dụng phương pháp phương pháp khấu trừ, phương pháp khấu trừ trực tiếp + Theo phương pháp thủ cơng, nên + Nhờ có cơng nghệ hỗ trợ phần cơng tác kế tốn nghiệp vụ mềm kế tốn, nên cơng việc kế kinh tế phát sinh phức tạp toán trở nên đơn giản, nhân viên phân công công việc cụ thể  Dù có nhiều khác biệt lý thuyết học thực tế công ty Tuy nhiên, có hỗ trợ bổ sung cho khía cạnh KẾT LUẬN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP GVHD: ThS Huỳnh Minh Đoàn Qua nghiên cứu thực tế kế toán tập hợp doanh thu Công ty TNHH MTV XD Nam Bộ, em nhận thấy việc tập hợp doanh thu bán hàng có ý nghĩa quan Cơng ty Nó đóng vai trò quan trọng việc tập hợp tất doanh thu Công ty, làm tiền đề cho việc xác định lợi nhuận, lãi lổ Công ty Khoảng thời gian thực tập khoản thời gian quý báo em, thời gian em có hội áp dụng học trường vào thực tế Công ty DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư 200/2014/TT-BTC TS Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Thị Ngọc Phước, Giáo trình Sổ sách kế tốn Báo cáo tài chính, Trường Đại học Cửu Long TS Nguyễn Minh Tiến (2015), Kế toán tài 2, Trường Đại học Cửu Long Tài liệu, số liệu Phòng Kế tốn – Tài công ty TNHH MTV Xăng dầu Nam Bộ Các báo cáo mẫu thư viện trường Đại học Cửu Long PHỤ LỤC Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 – TT Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Nam Bộ Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC Số: … PHIẾU THU Ngày…tháng…năm…… Người nộp tiền: Địa chỉ/Bộ phận: Lí thu: Số tiền: Bằng chữ: Kèm theo: Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ) Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp tiền Thủ quỹ PHỤ LỤC Mẫu Phiếu xuất kho Mẫu số 01 – TT Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Nam Bộ Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC Số: … PHIẾU XUẤT KHO Ngày…tháng…năm…… Bộ phận/Đơn hàng: Địa chỉ: Lý xuất kho: Xuất kho tại: .Địa STT Tên hàng hóa M ã số ĐV T Số lượng Theo Thực chứng xuất từ chỉ: Đơn giá Thành tiền Ghi Tổng cộng Tổng số tiền chữ: Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nhận hàng PHỤ LỤC Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số:01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: NB/15P Liên 2: Giao cho khách hàng Số:0000001 Ngày .tháng năm 20 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NAM BỘ Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: Số tài khoản Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: Mã số thuế: Địa chỉ: Hình thức tốn: Số tài khoản……………………………… Đơn vị STT Tên hàng hóa, dịch vụ Số lượng Đơn giá Thành tiền tính 6=4x5 Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: % , Tiền thuế GTGT:………………………… Tổng cộng tiền toán: Số tiền viết chữ: Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, (kí,…) tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hoá đơn) ... QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NAM BỘ Chương 2: THỰC TIỄN KẾ TỐN TẬP HỢP DOANH THU TẠI CƠNG TY TNHH MTC XĂNG DẦU NAM BỘ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NAM BỘ 1.1... doanh tiếp tục phát huy để đạt doanh thu lợi nhuận cao vào năm SVTH: Võ Văn Hồi Phương Trang 13 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN KẾ TỐN TẬP HỢP DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NAM BỘ 2.1 Tập hợp doanh. .. 11 1.5 Kết kinh doanh công ty năm 2016-2017 12 1.6 Nhận xét tình hình kinh doanh cơng ty qua giai đoạn 13 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TẬP HỢP DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NAM BỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN tập hợp DOANH THU tại CÔNG TYTRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN XĂNG dầu NAM bộ, KẾ TOÁN tập hợp DOANH THU tại CÔNG TYTRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN XĂNG dầu NAM bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay