THUYẾT TRÌNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA PIN LIION XE ĐIỆN

18 12 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:35

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA PIN LI-ION & XE ĐIỆN GVHD: TS TƠ THỊ HIỀN NHĨM: LỚP: 10CMT NGUYỄN THỊ HẢI TRẦN THỊ ANH THƯ 1022084 1022298 NGUYỄN HOÀNG TIẾN 1022302 Từ & Từ viết tắt BEVs: Xe điện chạy pin ADP: Khả cạn kiệt tài nguyên không tái sinh ICEVs: Xe chạy động đốt GWP: Tiềm nóng lên tồn cầu LCA Đánh giá vòng đời sản phẩm CED: Nhu cầu tích lũy lượng Ecoinvent: Cơ sở liệu quốc tế cung cấp sở EI 99H/A: Thang đo thị sinh thái 99 khoa học,công nghệ để đánh giá vòng đời LCA E-mobility: phương tiện giao thơng điện Nội dung báo cáo o Quá trình SX pin Li-ion o Tác động MT QT SX Pin o So sánh tác động MT BEVs & ICEVs o Kết luận o Liên hệ Việt Nam Các giả thuyết nghiên cứu:  Vật liệu làm catot: LiMn2O4  Muối lithium: cô đặc từ “nước biển”  Điện năng: pha trộn sản lượng điện trung bình châu Âu (UCTE)  Khơng tính đến khả tái chế, tái sử dụng Pin Lịch sử hình thành BEVs  1832-1839: 1832-1839: Robert Robert Anderson Anderson xe xe điện điện thô, thô, chạy chạy Pin Pin không thể sạc sạc  1881: 1881: Gaston Gaston Plante Plante pin pin axit axit chì chì có thể sạc sạc lại lại  1901: 1901: Thomas Thomas Edison Edison chế chế tạo tạo ra Pin Pin Nickel Nickel  1990s: 1990s: Xe Xe điện điện bắt bắt đầu đầu được quan quan tâm tâm và phát phát triển triển  1967: 1967: Pin Pin Lithium Lithium được phát phát minh, minh, nhưng đến đến những năm năm 1990s 1990s mới được thương thương mại mại hóa hóa  Hiện Hiện nay BEVs BEVs đều nằm nằm trong kế kế hoạch hoạch phát phát triển triển của các hãng hãng xe xe lớn lớn Cấu tạo pin Li-ion Cơ chế sạc-xả pin Li-ion Quy trình sản xuất Pin Li-ion Chế tạo cell Pin Pin Sản suất catot, anot lớp phân cách Sản xuất dd điện phân Sản xuất muối LiMn2O4 Cô đặc nướcbiển,xử lý Li2CO3 (99%) sản xuất Mn203 Tác động MT QT sản xuất Pin Các trình:  Tổng hợp Lithium  Sản xuất điện cực  Quá trình nhiệt, nitơ  Tổng hợp dung dịch điện phân Tất hoạt động q trình sản xuất Pin góp phần vào tác động MT pin Tác động MT QT sản xuất Pin 43% • • • • Phương pháp đánh giá ADP GWP CED EI 99H/A Kết luận  QT Sản xuất điện cực công đoạn gây tác động MT chủ yếu tổng tác động Pin  PP đánh giá sử dụng khác  kết khác So sánh Tác động dòng xe BVEs & ICEVs Các khía cạnh đánh giá:  Quá trình hoạt động xe  Cơ sở hạ tầng  Bảo trì  Pin: Sản xuất pin, nguồn NL, EOL  Xe: Nhiên liệu sử dụng, EOL  Phát thải khí Tác động BEVs quy ước ứng với 100% So sánh tác động MT BEVs & ICEVs  BEV: dòng xe Volkswagen Golf  ICVE: Xe đạt chuẩn Euro 37,47 % 55,3 % 7% 23,5 % 15% 61,6 % Phát thải khí 90 Lượng khí thải sinh BEVs lớn 83.7 80 so với ICVEs 70 62.5 60 49.5 50 43.5 40 Hệ thống truyền lực, bảo trì lý xe 30 phát thải lượng đáng kể khí thải 20 16.2 12.8 10 BEVs PM10 ICVEs NOx SO2 Đơn vị : Kg Pin – nguồn điện cấp Sự lựa chọn nguồn cấp điện dẫn đến biến đổi đáng kể gánh nặng môi trường gây Pin Nhiệt điện (than đá): dẫn đến tăng 13,4% gánh nặng môi trường Thủy điện: giảm 40,2% gánh nặng môi trường Thay UCTE sử dụng thủy điện làm giảm tác động từ mức 41,8% xuống 9,6 % Kết luận: Việc tăng cường sử dụng xe điện thay cho ICEV chưa mang lại kết khả quan vấn đề MT GTVT Sản xuất LiMn2O4 sử dụng nhiều lượng, tác động mạnh mẽ đến GWP phát thải nhiều CO2 Tác động MT Pin phụ thuộc vào nguồn điện cấp Hầu hết đánh giá LCA, LCI, độ nhạy, nguồn điện cho thấy BEVs có lợi ICEVs Pin tác động đến MT Liên hệ Việt Nam đề xuất Pin điện thoại pin xe đạp điện HKbike   Tuy nhiên chưa xử lý sau thải bỏ Chỉ thải bỏ chất thải nguy hại thu gom theo yêu cầu nhà sản suất, phân phối Một số đề xuất:  Khuyến khích tạo điều kiện để tăng việc sử dụng xe điện  Cải tiến tăng hiệu quả, tính an tồn Pin  Nên có chương trình kiểm sốt, thu gom xử lý Pin sau sử dụng Cảm ơn Cô bạn lắng nghe báo cáo nhóm! ... Mn203 Tác động MT QT sản xuất Pin Các trình:  Tổng hợp Lithium  Sản xuất điện cực  Quá trình nhiệt, nitơ  Tổng hợp dung dịch điện phân Tất hoạt động q trình sản xuất Pin góp phần vào tác động. .. Tác động dòng xe BVEs & ICEVs Các khía cạnh đánh giá:  Quá trình hoạt động xe  Cơ sở hạ tầng  Bảo trì  Pin: Sản xuất pin, nguồn NL, EOL  Xe: Nhiên liệu sử dụng, EOL  Phát thải khí Tác động. .. tác động MT pin Tác động MT QT sản xuất Pin 43% • • • • Phương pháp đánh giá ADP GWP CED EI 99H/A Kết luận  QT Sản xuất điện cực công đoạn gây tác động MT chủ yếu tổng tác động Pin  PP đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA PIN LIION XE ĐIỆN, THUYẾT TRÌNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA PIN LIION XE ĐIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay