du luong thuoc tru sau goc clo tren hai san tai khanh hoa

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:26

Mục đích của nghiên cứu này nhằm cung cấp những thông tin về dư lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trong các loại hải sản đại diện cho 5 loại hình nghề khai thác phổ biến ở Khánh Hòa được khai thác với sản lượng lớn và tiêu thụ nhiều để từ đó có các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí đầu dò bắt điện tử GCECD (Gas Chromatography Electron Capture Detector). Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ mẫu nhiễm Heptachlor, Aldrin, Endrin, Dieldrin lần lượt là 65,3%, 61,3%, 60,0% và 48,0%. Hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trung bình của 5 loài hải sản xác định được như sau: Heptachlor trong cá ngừ (7,5 μgkg), mực (9,2 μgkg), cá đổng (7,3 μgkg), cá cờ (6,9 μgkg) và cá nục (9,0 μgkg); Aldrin trong cá ngừ (8,3 μgkg), mực (9,5 μgkg), cá đổng (5,2 μgkg), cá cờ (7,3 μgkg) và cá nục (12,9 μgkg); Endrin trong cá ngừ (6,9 μgkg), mực (5,7 μgkg), cá đổng (6,7 μgkg), cá cờ (6,5 μgkg) và cá nục (6,9 μgkg); Dieldrin trong cá ngừ (6,4 μgkg), mực (6,6 μgkg), cá đổng (5,4 μgkg), cá cờ (6,6 μgkg) và cá nục (8,7 μgkg). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hàm lượng Heptachlor, Aldrin, Endrin, Dieldrin trung bình trong các loại hải sản (cá cờ, cá ngừ, cá đổng, cá nục, mực) (P > 0,05).Từ khoá: hải sản, thuốc trừ sâu gốc clo, cảng cá, cá cờ, cá ngừ, cá đổng, cá nục, mực, Khánh Hòa Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 1/2017 THÔNG BÁO KHOA HỌC LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO TRÊN HẢI SẢN TẠI KHÁNH HÒA ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN SEAFOOD AT KHANH HOA PROVINCE Nguyễn Thuần Anh1, Phan Thị Thanh Hiền1 Ngày nhận bài: 14/7/2015; Ngày phản biện thơng qua: 8/12/2015; Ngày duyệt đăng: 10/3/2017 TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin lượng thuốc trừ sâu gốc Clo loại hải sản đại diện cho loại hình nghề khai thác phổ biến Khánh Hòa khai thác với sản lượng lớn tiêu thụ nhiều để từ có giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng Hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo phân tích phương pháp sắc ký khí đầu dò bắt điện tử GC-ECD (Gas Chromatography Electron Capture Detector) Kết phân tích cho thấy tỷ lệ mẫu nhiễm Heptachlor, Aldrin, Endrin, Dieldrin 65,3%, 61,3%, 60,0% 48,0% Hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trung bình lồi hải sản xác định sau: Heptachlor cá ngừ (7,5 µg/kg), mực (9,2 µg/kg), cá (7,3 µg/kg), cá cờ (6,9 µg/kg) cá nục (9,0 µg/kg); Aldrin cá ngừ (8,3 µg/kg), mực (9,5 µg/kg), cá (5,2 µg/kg), cá cờ (7,3 µg/kg) cá nục (12,9 µg/kg); Endrin cá ngừ (6,9 µg/kg), mực (5,7 µg/kg), cá (6,7 µg/kg), cá cờ (6,5 µg/kg) cá nục (6,9 µg/kg); Dieldrin cá ngừ (6,4 µg/kg), mực (6,6 µg/kg), cá (5,4 µg/kg), cá cờ (6,6 µg/kg) cá nục (8,7 µg/kg) Khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê hàm lượng Heptachlor, Aldrin, Endrin, Dieldrin trung bình loại hải sản (cá cờ, cá ngừ, cá đổng, cá nục, mực) (P > 0,05) Từ khoá: hải sản, thuốc trừ sâu gốc clo, cảng cá, cá cờ, cá ngừ, cá đổng, cá nục, mực, Khánh Hòa ABSTRACT The objective of this study is to analyse organochlorine pesticide residues in seafoods consumed in Khanh Hoa province, using representative of the popular high-yield fisheries exploitation types, and also provide timely solutions to ensure the consumers’ health The organochlorine pesticide contents are determined by GC-ECD (Gas Chromatography - Electron Capture Detector) The results showed that the rates of samples contaminated by Heptachlor, Aldrin, Endrin, Dieldrin were 65.3%, 61.3%, 60.0% and 48.0%, respectively The average organochlorine pesticide concentrations in the five seafood species were: Heptachlor in tuna (7.5 µg/kg), squid (9.2 µg/kg), paradise fish (7.3 µg/kg), horsehead fish (6,9 µg/kg) and round scad (9,0 µg/kg); Aldrin in tuna (8.3 µg/kg), squid (9.5 µg/kg), paradise fish (5.2 µg/kg), horsehead fish (7.,3 µg/kg) and round scad (12,9 µg/kg); Endrin in tuna (6.9 µg/kg), squid (5.7 µg/kg), paradise fish (6.7 µg/kg), horsehead fish (6.5 µg/kg) and round scad (6,9 µg/kg); Dieldrin in tuna (6…4 µg/kg), squid (6.6 µg/kg), paradise fish (5.4 µg/kg), horsehead fish (6.6 µg/kg) and round scad (8.7 µg/kg) There is no significant difference between the average heptachlor, aldrin, endrin, dieldrin concentrations in seafood (horsehead fish, tuna, paradise fish, round scad and squid) (P > 0,05) Keywords: seafood, organochlorine pesticides, fish port, horsehead fish, tuna, paradise fish, round scad, squid, Khanh Hoa Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản I ĐẶT VẤN ĐỀ Hải sản nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nước ta chưa kiểm soát tốt nên hải sản chất lượng lưu thông thị trường tiềm ẩn nhiều mối nguy gây an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng Hiện nay, thuốc trừ sâu sử dụng phổ biến nông nghiệp Việc sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi, không tuân thủ qui định trình trồng trọt làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước Khi phun thuốc trồng, có 50% thuốc bị rơi vãi xuống đất Ước tính có tới 90% thuốc sử dụng khơng tham gia diệt sâu, bệnh mà gây nhiễm độc cho đất, nước, khơng khí nơng sản Trong số nhóm thuốc trừ sâu thuốc trừ sâu gốc Clo có khả tồn lưu lâu môi trường đất, nước khó bị phân hủy nhóm thuốc trừ sâu khác Q trình rửa trơi mưa làm nước bị nhiễm thuốc trừ sâu Thêm vào hệ thống kênh rạch, sơng ngòi, ao dẫn đến tình trạng nhiễm nguồn nước diện rộng Các lồi thủy hải sản sống mơi trường nước bị nhiễm thuốc trừ sâu có khả bị nhiễm mối nguy từ môi trường nước từ nguồn thức ăn tích lũy sinh học (Fontcubert cộng sự, 2008; Meng cộng sự, 2009; Moon cộng sự, 2009) Thuốc trừ sâu gốc Clo không phát nước thủy sản Việt Nam (Kannan cộng sự, 1992; Dang cộng sự, 2001; Hung Thiemann, 2002; NAFIQAD, 2006; Ngo, 2008; Hsia Huiyi, 2008) mà nước châu Á khác Thái Lan, Campuchia, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc Nhật Bản (Monirith cộng sự, 2000; Cheevaporn cộng sự, 2005; Yang cộng sự, 2006; Guo cộng sự, 2007; Hsia Huiyi, 2008) số nước giới Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Úc, Niu Di-lân, Ma rốc (Kelly, 1994; Stancius cộng sự, 2005; Vannoort Thomson, 2005; Coat cộng sự, 2006; Bouchaib cộng sự, 2007) Thường xuyên ăn phải thực phẩm có thuốc trừ sâu gây tác động không tốt • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Số 1/2017 thể Do đó, việc kiểm tra hàm lượng thuốc trừ sâu sản phẩm thủy hải sản quan tâm đặc biệt nhiều tổ chức quốc tế quốc gia nhằm bảo vệ sức khỏe người Khánh Hòa tỉnh duyên hải Nam - Trung Bộ có sản lượng đánh bắt tiêu thụ hải sản lớn, đầu mối cung cấp hải sản quan trọng cho nước Bên cạnh đó, Khánh Hòa vùng chun canh nơng nghiệp lớn khu vực Nam - Trung Bộ nên việc sử dụng thuốc trừ sâu phổ biến Trong số loại thuốc trừ sâu thuốc trừ sâu gốc Clo bị lạm dùng nhiều, độc lại có khả tồn lưu lâu mơi trường Vì vậy, việc khảo sát lượng thuốc trừ sâu gốc Clo loài hải sản khai thác với sản lượng lớn tiêu thụ nhiều vấn đề mang tính chất thời cấp thiết cao để từ có giải pháp cụ thể giúp bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng II ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: loại hải sản đại diện cho loại hình nghề khai thác Khánh Hòa (sản phẩm nghề chụp: mực, sản phẩm nghề lưới kéo: cá đổng, sản phẩm nghề lưới rê: cá ngừ, sản phẩm nghề lưới vây: cá nục, sản phẩm nghề câu: cá cờ) Đây loại hải sản khai thác với sản lượng lớn tiêu thụ nhiều Khánh Hòa Mẫu để phân tích thuốc trừ sâu gốc Clo lấy cảng cá (cảng cá Hòn Rớ, cảng cá Vĩnh Trường, cảng cá Vĩnh Lương, cảng cá Đá Bạc cảng cá Đại Lãnh) Số lượng mẫu loại hải sản lấy cảng đợt trải năm 75 mẫu (5 loại*5 cảng* đợt = 75 mẫu) Việc lấy mẫu thực theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5276:1990 quy định Bộ Y tế Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 (Bộ Y tế, 2011) Khối lượng mẫu lấy điểm lần thu mẫu 1,5 kg (nếu khối lượng cá thể lớn 1,5 kg lấy tồn Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản cá thể ấy) Mẫu mang tính đại diện, đảm bảo tính khách quan, ngẫu nhiên bao gói, ghi ký mã hiệu nhận diện Mẫu lấy dụng cụ rửa sạch, sấy khô Mẫu nước đá bỏ vào túi nilon riêng biệt cột chặt miệng bỏ vào thùng cách nhiệt để trì nhiệt độ - 50C Tránh không cho nước đá tiếp xúc trực tiếp với mẫu Mẫu nhanh chóng vận chuyển phòng thí nghiệm phân tích Việc bảo quản mẫu thực -800C Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, Trường Đại học Nha Trang Mẫu loại nước Na2S04 khan dùng hỗn hợp n-hexane:acetone (2:1, v/v) để ly trích thuốc trừ sâu gốc Clo khỏi mẫu Thực tách chiết làm giàu mẫu cột florisil Hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo xác định phương pháp sắc ký khí đầu dò bắt điện tử GC-ECD (Agilent 6890, Mỹ) (AOAC 2007.01, 2007) với giới hạn phát (LOD: Limit of Detection) xác định từ thực nghiệm là: 2,4 - D methyl ester: µg/kg; silvex methyl ester: µg/kg; lindan: 0,4 µg/kg; heptachlor, dieldrin: 0,3 µg/kg; aldrin: 0,6 µg/kg; Số 1/2017 γ - chlordan: 4,6 µg/kg; α - chlordan: 3,5 µg/kg; nonachlor: 3,8 µg/kg; pp’ - DDE: 0,8 µg/kg; endrin: 0,4 µg/kg; pp’ - DDT: 0,7 µg/kg; methoxychlor: 2,3 µg/kg Sử dụng chất chuẩn thuốc trừ sâu gốc Clo Supelco (USA) hóa chất tinh khiết Merck (Đức) Xử lý số liệu phần mềm SPSS 16 Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giá trị lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trung bình loại hải sản khai thác kiểm tra phép phân tích phương sai yếu tố (one-way ANOVA) mức ý nghĩa α = 0,05 III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Kết phân tích tình hình nhiễm thuốc trừ sâu gốc Clo loại hải sản tương ứng với loại hình nghề khai thác Khánh Hòa cho thấy tất mẫu phân tích tích khơng phát thấy 2,4 - D methyl ester, silvex methyl ester, lindan, α- chlordan, γ - chlordane, nonachlor, pp’DDE, pp’DDT, methoxychlor lại phát thấy bị nhiễm heptachlor, aldrin, endrin, dieldrin với tỷ lệ (%) mẫu nhiễm trình bày biểu đồ Hình Hình Tỷ lệ (%) nhiễm heptachlor, aldrin, endrin dieldrin mẫu phân tích loài hải sản (cá cờ, cá nục, cá ngừ, cá đổng, mực) khai thác Khánh Hòa TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 1/2017 Kết trình bày Hình cho thấy tỷ lệ mẫu hải sản nhiễm thuốc trừ sâu gốc Clo sau: 65,3% mẫu nhiễm Heptachlor (trong 13,3% mẫu cá ngừ, 14,7% mẫu mực, 13,3% mẫu cá đổng, 10,7% mẫu cá cờ 13,3% mẫu cá nục), 61,3% mẫu nhiễm Aldrin (trong 12,0% mẫu cá ngừ, 13,3% mẫu mực, 13,3% mẫu cá đổng, 14,7% mẫu cá cờ 9,3% mẫu cá nục), 60,0% mẫu nhiễm Endrin (trong 9,3% mẫu cá ngừ, 13,3% mẫu mực, 13,3% mẫu cá đổng, 10,7% mẫu cá cờ 13,3% mẫu cá nục) 48% mẫu nhiễm Dieldrin (trong 9,3% mẫu cá ngừ, 8,0% mẫu mực, 10,7% mẫu cá đổng, 6,7% mẫu cá cờ 13,3% mẫu cá nục) Hàm lượng Heptachlor, Aldrin, Endrin Dieldrin trung bình, nhỏ lớn mẫu phân tích loại hải sản khai thác Khánh Hòa trình bày Bảng Bảng Hàm lượng heptachlor, aldrin, endrin dieldrin trung bình, nhỏ lớn mẫu phân tích loại hải sản (cá cờ, cá nục, cá ngừ, cá đổng, mực) khai thác Khánh Hòa Cá ngừ Hàm lượng (µg/kg) Heptachlor Aldrin Endrin Dieldrin Trung bình Nhỏ Lớn Trung bình Nhỏ Lớn Trung bình Nhỏ Lớn Trung bình Nhỏ Lớn 7,5 2,4 23,9 8,3 2,5 23,3 6,9 3,7 9,5 6,4 2,7 11,6 Kết biểu diễn Bảng cho thấy: hàm lượng Heptachlor trung bình cá ngừ (7,5µg/kg), mực (9,2µg/kg), cá (7,3 µg/kg), cá cờ (6,9 µg/kg) cá nục (9,0 µg/kg)); hàm lượng Aldrin trung bình cá ngừ (8,3 µg/kg), mực (9,5 µg/kg), cá (5,2 µg/kg), cá cờ (7,3 µg/kg) cá nục (12,9 µg/kg); hàm lượng Endrin trung bình cá ngừ (6,9 µg/kg), mực (5,7 µg/kg), cá (6,7 µg/kg), cá cờ (6,5 µg/kg) cá nục (6,9 µg/kg); hàm lượng Dieldrin trung bình cá ngừ (6,4 µg/kg), mực (6,6 µg/kg), cá (5,4 µg/kg), cá cờ (6,6 µg/kg) cá nục (8,7 µg/kg) Việc kiểm tra phép phân tích phương sai yếu tố kèm theo phép so sánh luân phiên cặp cho thấy khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) hàm lượng Heptachlor, Aldrin, Endrin Dieldrin trung bình mẫu phân tích loại hải sản (cá ngừ, • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Mực 9,2 1,3 23,1 9,5 3,7 21,9 5,7 0,5 9,6 6,6 3,8 9,5 Cá 7,3 1,2 15,3 5,2 1,2 15,3 6,7 1,7 11,3 5,4 1,2 11,6 Cá cờ 6,9 1,2 15,2 7,3 1,2 14,2 6,5 3,6 11,7 6,6 5,3 8,5 Cá nục 9,0 3,1 23,8 12,9 2,8 26,3 6,9 3,3 12,5 8,7 1,5 14,8 cá đổng, cá nục, mực, cá cờ) Nguyên nhân nhiễm thuốc trừ sâu gốc Clo vào hải sản khai thác Khánh Hòa số loại thuốc trừ sâu gốc Clo có đặc tính hố học bền, khó phân huỷ nên tích tụ lại đất; q trình rửa trơi làm nguồn nước bị nhiễm thuốc trừ sâu gốc Clo Thêm vào việc lạm dụng thuốc trừ sâu nhiều nông nghiệp, công tác quản lý, kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật lỏng lẻo; cơng tác tun truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu nguyên tắc chưa đạt hiệu cao Kết phân tích hàm lượng thuốc trừ sâu gốc clo (heptachlor, aldrin, endrin, dieldrin) trung bình loại hải sản nghiên cứu so sánh với mức giới hạn hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo phép có thủy sản theo quy định Cộng đồng chung Châu Âu Việt Nam trình bày Bảng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 1/2017 Bảng So sánh kết hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo (heptachlor, aldrin, endrin, dieldrin) trung bình loại hải sản đại diện cho loại hình nghề khai thác nghiên cứu với quy định liên quan Giới hạn cho phép (mg/kg) Cộng đồng chung Thuốc trừ Châu Âu (Chỉ thị 96/23/EC) sâu gốc Clo Việt Nam (Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT) (Bộ Y tế, 2007) Hàm lượng trung bình thuốc trừ sâu gốc clo hải sản nghiên cứu (mg/kg) Cá ngừ Mực Cá Cá cờ Cá nục Heptachlor 0,2 0,008 ± 0,005 0,009 ± 0,004 0,007 ± 0,004 0,007 ± 0,003 0,009 ± 0,005 Aldrin 0,2 0,008 ± 0,005 0,01 ± 0,004 0,005 ± 0,004 0,007 ± 0,003 0,013 ± 0,009 Endrin 0,05 0,007 ± 0,002 0,006 ± 0,002 0,007 ± 0,002 0,007 ± 0,002 0,007 ± 0,002 Dieldrin 0,2 0,006 ± 0,002 0,007 ± 0,003 0,005 ± 0,003 0,007 ± 0,001 0,009 ± 0,003 Kết so sánh Bảng cho thấy hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trung bình hải sản khai thác Khánh Hòa nghiên cứu thấp giới hạn hàm lượng thuốc trừ sâu cho phép thủy sản Cộng đồng Châu Âu (Chỉ thị 96/23/EC) Việt Nam (Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT) Mặc hàm lượng thuốc trừ sâu Clo hải sản xác định từ nghiên cứu nằm ngưỡng giới hạn cho phép quy định Việt Nam Châu Âu chưa thể nói an tồn tùy thuộc vào lượng tần suất sử dụng hải sản người tiêu dùng Hơn nữa, việc ăn hải sản người tiêu dùng ăn thực phẩm khác có khả chứa mối nguy thuốc trừ sâu gốc Clo rau, củ, trái Do vậy, để đánh giá mức độ an toàn cho sức khỏe nguy người tiêu dùng mối nguy thuốc trừ sâu Clo ăn thực phẩm ẩn chứa mối nguy cần tiến hành nghiên cứu để đánh giá mức độ tiêu thụ phơi nhiễm người tiêu dùng mối nguy IV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết nghiên cứu xác định heptachlor, aldrin, endrin, dieldrin mẫu hải sản đem phân tích với hàm lượng trung bình dao động từ 0,005 ÷ 0,01 mg/kg Việc đánh giá mức độ an toàn sức khỏe cảnh báo nguy người tiêu dùng mối nguy thuốc trừ sâu gốc Clo cần tiếp tục thực để đưa giải pháp quản lý an tồn thực phẩm hải sản có hiệu Tuy nhiên, thời điểm để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng tránh cho người tiêu dùng khỏi nguy mối nguy thuốc trừ sâu cần kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định việc sử dụng thuốc trừ sâu, đồng thời kết hợp với tuyên truyền việc sử dụng thuốc trừ sâu nguyên tắc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt (Đặng Văn Hợp), Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Thuần Anh, Vũ Ngọc Bội, 2007 Phân tích kiểm nghiệm thực phẩm thủy sản NXB Khoa học Kỹ thuật, 261 Bộ Y tế, 2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa nhiễm sinh học hóa học thực phẩm”, Hà Nội Bộ Y tế, 2011 Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 Về việc ban hành “Hướng dẫn chung mẫu thực phẩm phục vụ tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm”, Hà Nội NAFIQAD (National Agro-forestry and Fisheries Quality Assurance Department), 2006 Báo cáo NAFIQAD năm 2006 thực nhiệm vụ kiểm sốt an tồn thực phẩm Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5276:1990 Thủy sản - lấy mẫu chuẩn bị mẫu Ủy ban Khoa học Nhà nước TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Số 1/2017 Tiếng Anh AOAC 2007.01, 2007 AOAC Official Method 2007.01- Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate Bouchaib B., Mohamed F., Abdellah E.A., Larbi I., Pierre L., 2007 Résidus de pesticides organochlorés chez les bivalves et les poissons de la lagune de Moulay Bousselham (Maroc), ISSN 1813-548X Afrique Science, 3,1, p.146 – 168 Cheevaporn V., Duangkaew K., Tangkrock-Olan N., 1994 Environmental Occurrence of Organochlorines in the East Coast of Thailand Journal of Health Science, 2005, 51, 1: 80-88 Coat S., Bocquené G., and Godard E., 2006 Contamination of some aquatic species with the organochlorine pesticide chlordecone in Martinique Aquatic Living Resources, 19: 181-187 Dang D.N., Carvalho F.B., Nguyen M.A., Nguyen Q.T., Nguyen T.H.Y., Villeneuve J.P., Cattini C., 2001 Chlorinated pesticides and PCBs in sediments and molluscs from freshwater canals in the Hanoi region Environmental Pollution, 112: 311-320 European Union (EU), 1996 Council Directive 96/23/EC on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products Fontcuberta M., Arqués J.F., Villalbí J.R., Martínez M., Centrich F., Serrahima E., Pineda L., Duran J., Casas C., 2008 Chlorinated organic pesticides in marketed food: Barcelona, 2001–06 Science of the Total Environment 389: 52-57 Guo J.Y., Zeng E.Y., Wu F.C., Meng X.Z., Mai B.X., Luo X.J., 2007 Organochlorine pesticides in seafood products from southern China and health risk assessment Journal Environmental Toxicology and Chemistry, 26, 6: 1109-1115 Hsia T L., Huiyi S., 2008 Technical Compilation of Heavy Metals, Pesticide Residues, Histamine and Drug Residues in Fish and Fish Products in Southeast Asia Japanese Trust Fund II Project on Research and Analysis of Chemical Residues and Contamination in Fish and Fish Products 2004 ÷ 2008, 212p Hung D.Q., Thiemann W., 2002 Contamination by selected chlorinated pesticides in surface waters in Hanoi, Vietnam Chemosphere, 47: 357-367 Kannan K., Tanabe S., Hoang T.Q., Nguyen D.H., Tatsukawa R., 1992 Residue Pattern and Dietary Intake of Persistent Organochlorine Compounds in Foodstuffs from Vietnam, J Archives of Environmental and Toxicology, 22: 367-374 Kelly A.G., Campbell D Persistent Organochlorine Contaminants in Fish and Shellfish from Scottish Waters, Scottish Fisheries Research Report, N.54, ISSN 0308 8022, The Scottish Office Agriculture and Fisheries Department, 28p Meng X.Z., Guo Y., Mai B.X., Zeng E.Y., 2009 Enantiomeric Signatures of Chiral Organochlorine Pesticides in Consumer Fish from South China Journal of Agricultural Food Chemistry, 57: 4299-4304 Monirith I., Nakata H., Watanabe M., Takahashi S., Tanabe S., Tana T.S., 2000 Organochlorine contamination in fish and mussels from Cambodia and other Asian countries Water Science and Technology, 42: 241-252 Monirith I., Nakata H., Watanabe M., Takahashi S., Tanabe S., Tana T.S., 2000 Organochlorine contamination in fish and mussels from Cambodia and other Asian countries Water Science and Technology, 42: 241-252 Moon H.B., Kim H.S., Choi M., Yu J., Choi H.G., 2009 Human health risk of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides resulting from seafood consumption in South Korea, 2005-2007 Food and Chemical Toxicology 47: 181-1825 Stanciu G., Mititelu M., Gutaga S., 2005 Pesticides and Heavy Metals Determination in Marine Organisms from Black Sea, Chemical Bulletin of “POLITEHNICA” University of Timisoara, 50, 64,1-2:123-126 Vannoort R.W., Thomson B.M., 2005 New Zealand Total Diet Survey Agricultural Compound Residues, Selected Contaminants and Nutrients, New Zealand Food Safety Authority, New Zealand, ISBN 0-478-29801-3, 144p Yang N., Matsuda M., Kawano M., Wakimoto T., 2006 PCBs and organochlorine pesticides (OCPs) in edible fish and shellfish from China Chemosphere, 63, 8:1342-1352 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ... nục, cá ngừ, cá đổng, mực) khai thác Khánh Hòa Cá ngừ Hàm lượng (µg/kg) Heptachlor Aldrin Endrin Dieldrin Trung bình Nhỏ Lớn Trung bình Nhỏ Lớn Trung bình Nhỏ Lớn Trung bình Nhỏ Lớn 7,5 2,4 23,9... Metals, Pesticide Residues, Histamine and Drug Residues in Fish and Fish Products in Southeast Asia Japanese Trust Fund II Project on Research and Analysis of Chemical Residues and Contamination... sâu gốc Clo Supelco (USA) hóa chất tinh khiết Merck (Đức) Xử lý số liệu phần mềm SPSS 16 Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giá trị dư lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trung bình loại hải sản khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: du luong thuoc tru sau goc clo tren hai san tai khanh hoa, du luong thuoc tru sau goc clo tren hai san tai khanh hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay