Đánh giá tính bền vững của sự phát triển là một công việc không những yêu cầu nhiều nỗ lực mà còn kinh nghiệm của những người chuyên làm về công tác đánh giá.

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:18

Đánh giá tính bền vững của sự phát triển là một công việc không những yêu cầu nhiều nỗ lực mà còn kinh nghiệm của những người chuyên làm về công tác đánh giá. Đến nay, đã có rất nhiều bộ chỉ sốchỉ thị được đề xuất nhằm đánh giá phát triển bền vững. Thông qua các tài liệu tham khảo, bài viết trình bày một vài phương thứccách tiếp cận (approach) và các chủ đề (themes) trong việc xây dựng bộ chỉ thị nhằm đánh giá tiến trình phát triển ở cấp quốc gia và địa phương. Đánh giá sự phát triển bền vững đòi hỏi tính khách quan, bảo đảm sự tích hợp bắt đầu từ việc tiếp cận, lựa chọn bộ chỉ số và các chỉ thị cũng như thiết kế hệ thống đánh giá đối với tiến trình phát triển Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 2/2017 VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI MỘT VÀI TRAO ĐỔI VỀ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SOME ISSUES ABOUT ASSESSING SUSTAINABLE DEVELOPMENT Nguyễn Văn Quỳnh Bôi1 Ngày nhận bài: 12/10/2016; Ngày phản biện thông qua: 24/02/2017, Ngày duyệt đăng: 15/6/2017 TĨM TẮT Đánh giá tính bền vững phát triển công việc yêu cầu nhiều nỗ lực kinh nghiệm người chuyên làm cơng tác đánh giá Đến nay, có nhiều số/chỉ thị đề xuất nhằm đánh giá phát triển bền vững Thông qua tài liệu tham khảo, viết trình bày vài phương thức/cách tiếp cận (approach) chủ đề (themes) việc xây dựng thị nhằm đánh giá tiến trình phát triển cấp quốc gia địa phương Đánh giá phát triển bền vững đòi hỏi tính khách quan, bảo đảm tích hợp việc tiếp cận, lựa chọn số thị thiết kế hệ thống đánh giá tiến trình phát triển Từ khóa: Đánh giá phát triển bền vững, tiếp cận lựa chọn thị ABSTRACT Development sustainability assessement is a task that requires not only efforts but also experience of professionals in the field of assessement Presently, there are many indices/indicators proposed in the the assessment of sustainable development which includes researching literature in the field The paper presents some approaches and themes of indicator setting to assess development process at both national and local levels Development assessement requires objectivity to ensure intergration starting at approaching, selecting indices and indicators as well as designing rating system for development process Keywords: Sustainable development assesement, Approach and Indicators selection I MỞ ĐẦU Ngày thuật ngữ “Phát triển bền vững” trở nên quen thuộc với người làm công tác nghiên cứu khoa học nói chung.“Phát triển bền vững phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu hệ không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai” Đối với Việt Nam, theo Mục 4, Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, phát triển bền vững định nghĩa: “Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu hệ không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến xã hội bảo vệ môi trường” [5] Về mặt tổng thể, phát triển bền vững thống phải thể giao thoa kết hợp khía cạnh, gánh chịu (bearable) mặt mơi trường, cơng (equitable) mặt xã hội đem lại hiệu (viable) mặt kinh tế Sự kết hợp giao thoa thể tính chất bền vững q trình phát triển Viện Ni trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 127 Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 2/2017 Vì lý này, phát triển bền vững đánh giá phát triển Chương trình nghị 21 (Agenda 21) Liên hiệp quốc khởi xướng từ 1992 [14] với tham gia quốc gia, tổ chức quốc tế tổ chức phi phủ Đến có nhiều công bố liên quan đến việc đề xuất thảo luận giải pháp nhằm đánh giá đo lường tính bền vững q trình phát triển cấp địa phương lẫn quốc gia Thông qua tài liệu tham khảo, viết trình bày số quan điểm phương thức/ cách tiếp cận (approach), chủ đề (themes) việc xây dựng thị đánh giá trình phát triển cấp quốc gia địa phương II NỘI DUNG Xây dựng thị đánh giá phát triển bền vững Điểm khác biệt thị đánh giá phát triển trước hết phương pháp luận sau việc lựa chọn cách tính giá trị thị Do phát triển bền vững liên quan đến lĩnh vực xã hội nên thị đánh giá thơng thường xây dựng nhóm chuyên gia lĩnh vực bao gồm chuyên gia đánh giá tiến trình phát triển Theo định nghĩa phát triển bền vững, trình phát triển đòi hỏi đánh giá kết hợp (integrated assessment) bao gồm khía cạnh kinh tế, xã hội môi trường Theo Hak cộng (2007), việc sử dụng thị việc đánh giá kết hợp phải giải nhiều thách thức tương tự áp dụng khác thị; lựa chọn thị phù hợp, tính sẵn có liệu, so sánh chủ đề riêng biệt cách thức đo lường, trọng số số lượng tổng thể thị chọn Để giải vấn đề này, cách tiếp cận thông qua mơ hình tính tốn để đưa đến giá trị cuối Điều cho phép hệ thống đánh giá tính vừa có tính chặt chẽ vừa có tính linh hoạt [11] Bản phát thảo ban đầu Ủy ban phát triển bền vững (CSD) bao gồm 134 thị giảm dần xuống 58 thị vào năm 2001 50 thị cốt lõi vào năm 2005 sau nhiều lần xem xét [14] Phương pháp luận thị thường xuyên cập nhật “trang mạng” (website) “Phân ban phát triển bền vững” (Division of Sustainable development - DSD) Liên hiệp quốc Tập hợp thị bao hàm khung chủ đề/chủ đề phụ (thematic/ sub-thematic framework) thông qua năm 2001 Tuy nhiên, thấy vấn đề cần phải rà sốt tùy theo tình hình cụ thể quốc gia, khu vực Bảng Các chủ đề thị theo Ủy ban phát triển bền vững Liên Hiệp Quốc (CDS) Tai biến thiên nhiên (Natural hazards) Nghèo đói Quản trị (Governance) Khí Sức khỏe Đất đai (Land) Giáo dục Đại dương, biển bờ biển Nhân (Demographics) Nước Phát triển kinh tế Quan hệ đối tác kinh tế toàn cầu Các mơ hình tiêu thụ sản xuất Đa dạng sinh học Nguồn: [14] Việc tập trung làm rõ điều cần đo lường, điều mong đợi từ việc đo lường loại thị cần vận dụng thể qua “khung hoạt động” (framework) mang tính khái niệm thị (United Nations, 2007) Đã có phát triển áp dụng nhiều “khung hoạt động” khác 128 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG khác biệt chúng phương thức theo người xây dựng (“khung hoạt động”) khái quát hóa phương hướng chủ yếu phát triển bền vững, liên hệ qua lại phương hướng này, phương thức người xây dựng tổ hợp Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản vấn đề cần đo lường, khái niệm theo người xây dựng biện minh cho việc lựa chọn tích hợp thị Theo đó, có “khung hoạt động” “khung hoạt động dựa theo lực dẫn động – trạng thái – đáp ứng” (Driving forcestate-response frameworks), “khung hoạt động dựa vấn đề (hoặc chủ đề)” (Issueor theme-based frameworks), “khung nguồn lực” (Capital frameworks), “khung kế toán” Số 2/2017 (Accounting frameworks); đồng thời với việc áp dụng số tích hợp dấu chân sinh thái (Ecological Footprint), số bền vững môi trường (Environmental Sustainability Index - ESI) số lực môi trường (Environmental Performance Index - EPI), tiếp cận báo khác (nằm khung hoạt động thống) (United Nations, 2007) Một ví dụ khung hoạt động minh họa đây: Hình Khung hoạt động theo Áp lựcTình trạng/trạng thái – Đáp ứng Nguồn: ODEC, 1998; dẫn theo Singh cộng sự, 2012 Theo nguyên tắc, chủ đề bao gồm bao gồm nhiều chủ đề phụ thể thị cốt lõi thị mở rộng khác Điều cần lưu ý chất đa chiều tính kết hợp phát triển bền vững nên việc phân nhóm chủ đề/chủ đề phụ phải cân nhắc để đo lường tiến trình hướng đến phát triển bền vững qua hàng loạt chủ đề thể số Ví dụ chủ đề “đại dương, biển bờ biển” thể theo chủ đề phụ “vùng ven bờ, nghề cá môi trường biển”, cụ thể hóa thị cốt lõi phần trăm dân số sống khu vực ven bờ chủ đề phụ “vùng ven bờ”, tỷ lệ trữ lượng cá phạm vi giới hạn an toàn mặt sinh học chủ đề phụ “nghề cá” tỷ lệ diện tích đại dương bảo vệ chủ đề phụ “môi trường biển” Tuy nhiên, chủ đề hiển nhiên thay đổi (hoặc loại trừ) quốc gia khơng có biển Theo cách tiếp cận vậy, số “Chỉ số hành tinh sống” (Living Planet Index - LPI), Dấu chân sinh thái (Ecological Footprint - EF), Chỉ số phát triển đô thị (City Development Index - CDI), Chỉ số phát triển người (Human Development Index - HDI), Chỉ số bền vững môi trường (Environmental Sustainability Index - ESI), Chỉ số lực môi trường (Environmental Performance Index EPI), Chỉ số khả tổn thương môi trường (Environmental Vulnerability Index - EVI), “Chỉ số phúc lợi xã hội bền vững” (Index of Sustainable Economic Welfare - ISEW), “Chỉ số đời sống tốt” (Well Being Index - WI), “Chỉ số lợi nhuận thật” (Genuine Savings Index - GS) hay “Tổng sản phẩm quốc nội thích ứng mơi trường” (Environmental Adjusted Domestic Product - EDP),… lựa chọn áp dụng nhiều trường hợp đánh giá thực tế [9] Tương tự Bộ thị Hội đồng phát triển bền vững Liên Hiệp Quốc (CSD), Bộ số thịnh vượng hay Thước đo độ bền vững BS (Barometer of sustainability hay TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 129 Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản BSI - Barometer of Sustainability Index) Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN) đề xuất năm 1994 nhằm mục đích so sánh địa phương, vùng [2] quốc gia [7] Thước đo bao gồm 88 thị, kết hợp lại thành nhóm thị thịnh vượng nhân văn thỉ phúc lợi sinh thái Chỉ số thịnh vượng Số 2/2017 nhân văn bao gồm tập hợp đo lường sức khoẻ dân số, giàu có, kiến thức văn hố, cộng đồng bình đẳng Chỉ số phúc lợi sinh thái gồm tập hợp đo lường đất đai, nguồn nước, khơng khí, đa dạng sinh học việc sử dụng nguồn lợi sinh vật Tổ hợp thị đơn để hình thành thị tổng hợp thể theo thứ bậc từ xuống sau: Hình Sơ đồ liên hệ thứ bậc thị đơn thị tổng hợp Nguồn: [3] Bảng Các yếu tố phúc lợi sinh thái xã hội - nhân văn Phúc lợi sinh thái Tỷ trọng Phúc lợi xã hội – nhân văn Tỷ trọng Đất 20 Sức khỏe cộng đồng 20 Nước 20 Việc làm/thu nhập 20 Khơng khí 20 Học vấn 20 Đa dạng sinh học 20 Trật tự an toàn xã hội 20 Sử dụng hợp lý tài nguyên 20 Bình đẳng xã hội 20 Tổng tỷ trọng 100 Tổng tỷ trọng 100 Nguồn: [2] Trong trường hợp hiệu tốt nhất, mức (CSD) quốc gia, có nhiều tiêu chí lựa chọn thị xác định kết tập hợp thị mục tiêu bao quát thị (theo CSD) phải thể sách cấp quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững cấp quốc gia Do vậy, cần điều chỉnh thị phát triển bền vững CSD nhằm thích ứng với bối cảnh quốc gia Việc điều chỉnh dựa sở ma trận chiều đơn giản với có sẵn tương để lựa chọn thị Gợi ý ban đầu việc thích liệu (Hình 3) đạt yếu tố 20 Tác động môi trường xấu làm giảm tỷ trọng tham số môi trường Thực tiễn áp dụng Trong việc áp dụng thị phát triển bền vững Ủy ban phát triển bền vững 130 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 2/2017 Sự có sẵn liệu Tính tương thích liệu Tương thích Chỉ thị liên quan tương thích Tương thích khơng có sẵn Khơng tương thích Có sẵn (được sử dụng) (phải điều chỉnh) (phải đồng nhất) (phải loại bỏ) Có sẵn mang tính tiềm (được sử dụng) (phải điều chỉnh) (phải đồng nhất) (phải loại bỏ) Dữ liệu liên quan có sẵn (phải điều chỉnh) (phải điều chỉnh) (phải đồng nhất) (phải loại bỏ) (phải loại bỏ) (phải loại bỏ) (phải loại bỏ) (phải loại bỏ) Khơng có sẵn Hình Ma trận điều chỉnh số phát triển bền vững Nguồn: [14] Một vấn đề cần lưu ý thị phát triển bền vững xây dựng thơng qua tiến trình tương tác đối thoại nhiều bên liên quan (stakeholder) bao gồm đại biểu phủ, chuyên gia kỹ thuật đại diện quần chúng Tiến trình cho phép người tham dự xác định khả bền vững theo quan điểm mình, cân nhắc khía cạnh tương ứng mang tính địa phương hệ thống giá trị họ [14] Trong thực tế, vấn đề thường không dễ dàng nhận thức khái niệm liên quan đến hệ thống thị - số thường không thống nhất, đặc biệt bối cảnh thiếu nghiên cứu thống kê môi trường [4] Theo Chế Đình Lý (2006), hiểu thị (indicator) “là tham số (parameter) hay “số đo” (metric) hay giá trị kết xuất từ tham số, dùng cung cấp thơng tin, mơ tả tình trạng tượng/mơi trường/khu vực thơng tin khoa học tình trạng chiều hướng thơng số liên quan môi trường” Các thị kết xuất từ biến số, liệu số (index) “một tập hợp tham số hay thị tích hợp hay nhân với trọng số” [4] Hình Minh họa mức thơng tin hệ thống thị - số đánh giá phát triển Nguồn: Phỏng theo [4] (1) Dữ liệu thô (các phép đo – Measurements) - (2) Số đo (độ đo – Metric) - (3) Chỉ thị (Indicator) - (4) Chỉ số (Index) Những trình bày cho thấy vấn đề quan trọng khác việc đánh giá tính tính bền vững phát triển xây dựng chi thị đơn Nguyên tắc xây dựng thị đơn (Indicator) cần bảo đảm thị đơn phép đo khách quan phải lượng hóa Đồng thời với phản ánh chất cốt lõi thành phần hệ thống, việc thu thập TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 131 Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản số liệu để tính tốn phải thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng tốn Đối với Việt Nam, Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2011 – 2020 xác định tiêu tổng hợp bao gồm GDP xanh (Green GDP), Chỉ số phát triển người (HDI – Human Development Index), Chỉ số bền vững môi trường (ESI – Environmental Sustainability Index) [6] Đi kèm với tiêu tổng hợp 10 tiêu kinh tế, 10 tiêu xã hội tiêu tài nguyên môi trường Tuy nhiên, chiến lược nêu khơng trình bày sở để lựa chọn tiêu Tương tự số thịnh vượng (BS) ([2]; dẫn theo Nath Talay, 1998) đề xuất số bền vững địa phương LSI (Local Sustainability Index) với thị có tỷ trọng số khác bao gồm: I1: Tỷ lệ trẻ vị thành niên không phạm pháp, tỷ trọng C1=2; I2: Tỷ lệ trẻ sơ sinh không tử vong, tỷ trọng C2=2; I3: Tỷ lệ số dân sử dụng nước sạch, tỷ trọng C3=4; I4: Tỷ lệ số ngày không bị ô nhiễm khơng khí năm, tỷ trọng C4=3; I5: Tỷ lệ diện tích đất khơng bị nhiễm, tỷ trọng C5=1 Có thể thấy số LSI lồng ghép yếu tố phúc lợi – kinh tế xã hội phúc lợi sinh thái cách tính đơn giản, nhiên Nguyễn Đình Hòe (2006) nhiều nhược điểm số việc khó thu nhập thị I4và I5 nước phát triển thường khơng có sở liệu môi trường, cộng đồng có mức phát triển cao thị I2 thường thấp, thị I1 khơng nhạy cảm số cộng đồng miền núi phát,… Trong trường hợp áp dụng thước đo độ bền vững (BSI), đánh giá mức đáp ứng (thỏa mãn) sinh thái nhân văn Dù vậy, phương án phát triển bền vững việc áp dụng thước đo cần so sánh sở cân nhắc hiệu phương án hiệu phúc lợi sinh thái phúc lợi xã hội – nhân văn [2] Phùng Khánh Chuyên (2009) nghiên cứu phát triển phường Thọ Quang – quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng theo hai 132 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Số 2/2017 số BSI LSI cho thấy hai số áp dụng cho địa phương Tuy nhiên, số BSI thể rõ chênh lệch hai nhóm phúc lợi sinh thái phúc lợi nhân văn với mức độ xem xét thỉ thị số LSI ưu tiên xem xét vài thị chênh lệch nhóm phúc lợi [1] Bên cạnh việc đánh giá theo đơn vị địa lý, cách tiếp cận theo cộng đồng thường áp dụng nghiên cứu liên quan đến phát triển Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (United Nations Development Programme – UNDP, 2010) đề xuất số đánh giá phát triển cộng đồng, ví dụ Chỉ số phát triển người (Human Development Index – HDI),… đánh giá khía cạnh khơng thành công việc phát triển Chỉ số nghèo (Human Poverty Index – HPI),… Tuy nhiên, phát triển cộng đồng vấn đề đa giá trị, phụ thuộc nhiều vào phương pháp đánh cách nhìn nhận người đánh giá (Nguyễn Đình Hòe, 2006) Bên cạnh đó, dù đánh giá theo phương thức số thiên phúc lợi kinh tế nhân văn thiếu thị phúc lợi sinh thái Do vậy, Chỉ số tổn thương sinh kế (Livelihood Vulnerability Index - LVI) đề xuất Hahn cộng (2009) nhằm kết hợp khía cạnh kinh tế, xã hội môi trường cách tiếp cận đánh giá theo cộng đồng [10] Trong khn khổ Chương trình Tây Ngun 3, áp dụng phương pháp chuyên gia (phương pháp Delphi) bao gồm nhà quản lý trung ương địa phương, nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu phát triển bền vững Việt Nam, chuyên gia làm việc cho tổ chức quốc tế Việt Nam (để mời tham vấn), đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu phát triển bền vững lĩnh vực kinh tế, xã hội môi trường tỉnh Tây Nguyên” xây dựng tiêu phát triển bền vững lĩnh vực kinh tế, xã hội môi trường tỉnh Tây Nguyên [8] Bộ tiêu Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản gồm 77 tiêu cho cấp vùng, 70 tiêu cấp tỉnh 49 tiêu cấp huyện nhằm đánh giá tổng thể trình phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên cách toàn diện với 13 chủ đề, phù hợp với thông lệ quốc tế, quốc gia đặc thù tỉnh Tây Nguyên Lĩnh vực kinh tế gồm chủ đề: phát triển kinh tế, quan hệ kinh tế quốc tế, phương thức sản xuất tiêu dùng Lĩnh vực xã hội gồm chủ đề: mức sống, quản trị, sức khoẻ, giáo dục, dân số Lĩnh vực môi trường gồm chủ đề: thiên tai, khí quyển, đất đai, tài nguyên nước ngọt, đa dạng sinh học Gần đây, có chuyển dạng quan trọng Khung Các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals (SDGs) framework), phương thức theo kết hợp khía cạnh kinh tế, xã hội mơi trường phát triển bền vững qua mục tiêu mục đích (goals and targets) với kết nối qua lại quan trọng [12] Dù vậy, việc tiếp cận, xây dựng số lựa chọn thị thiết kế hệ thống đánh giá (cho điểm) trình phát triển dễ vi phạm tính khách quan Do đó, để đánh giá q trình Số 2/2017 phát triển, việc bảo đảm tính khách quan, dựa khoa học việc tiếp cận, lựa chọn số, thị thiết kế hệ thống đánh giá trở nên cần thiết Nhu cầu nghiên cứu Đánh giá phát triển bền vững cơng tác chun biệt đòi hỏi khơng nhiều nỗ lực kinh nghiệm người chuyên làm công tác đánh giá Yêu cầu công tác ln đòi hỏi tính khách quan việc tiếp cận, lựa chọn số thị thiết kế hệ thống đánh giá nhằm phù hợp với điều kiện cụ thể quy mơ Thực tế cho thấy có khơng nhiều nghiên cứu đánh giá riêng cho ngành, đặc biệt điều kiện Việt Nam, vấn đề phát triển đa dạng, đòi hỏi việc đánh giá độ bền vững cho ngành, lĩnh vực phát triển cần phải xây dựng với phương pháp luận đặc trưng Theo đó, đồng thời với nỗ lực phát triển, cần có nhiều nghiên cứu vấn đề đánh giá tính bền vững, nhằm hỗ trợ việc định hạn chế tối đa tác động bất lợi ba khía cạnh: kinh tế – xã hội – sinh thái TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phùng Khánh Chuyên, 2009 Sử dụng phương pháp kiến tạo số BSI LSI đánh giá mức độ bền vững phát triển phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Số 2(31) Đại học Đà Nẵng Nguyễn Đình Hòe, 2006 Mơi trường phát triển bền vững NXB Giáo dục Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu, 2007 Chương - Công cụ tiếp cận hệ thống ứng dụng nghiên cứu môi trường phát triển Tiếp cận hệ thống nghiên cứu môi trường phát triển (trang 5) NXB Đại học quốc gia Hà Nội Chế Đình Lý, 2006 Hệ thống thị số môi trường để đánh giá so sánh trạng môi trường thành phố lưu vực sông Science and Technology Development, Enviroment and Resources, Vol.9 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Số: 55/2014/QH13), 2014 Luật Bảo vệ môi trường Quyết định số 432/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 133 Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 2/2017 Phạm Thị Hồng Vân, 2010 Giới thiệu số tiêu đánh giá bền vững Bộ mơn Nghiên cứu Chiến lược Chính sách – Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn (http://ipsard.gov vn/dspr/news/newsdetail.asp?targetID=2497; truy cập 25/8/2016) Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2014 Bộ tiêu phát triển bền vững tỉnh Tây Nguyên kinh tế, xã hội môi trường (http://iasvn.org/homepage/Bo-chi-tieu-phat-trien-ben-vung-cac-tinh-TayNguyen-ve-kinh-te,-xa-hoi-va-moi-truong-6145.html; truy cập 3/9/2016) Tiếng Anh Christoph Böhringer and Patrick Jochem, 2006 Discussion Paper No 06-073 - Measuring the Immeasurable: A Survey of Sustainability Indices Centre for European Economic Research 10 Micah B Hahn, Anne M Riederer, Stanley O Foster, 2009 The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change-A case study in Mozambique Global Environ Change (in press - doi:10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002) 11 Tomas Hak, Bedrich Moldan, Arthur Lyon Dahl, 2007 Sustainability Indicators – A Scientific Assessment Island Press 12 IUCN, 2015 IUCN recommendations regarding indicators for sustainable develpment goals 13 Rajesh Kumar Singh, H R Murty, S K Gupta, A K Dikshit, 2012 An overview of sustainability assessment methodologies Ecological Indicators 15, 282 14 United Nations, 2007 Indicators of sustainable development: Guidelines and Methodologies Third Edition 134 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ... học việc tiếp cận, lựa chọn số, thị thiết kế hệ thống đánh giá trở nên cần thiết Nhu cầu nghiên cứu Đánh giá phát triển bền vững công tác chuyên biệt đòi hỏi khơng nhiều nỗ lực mà kinh nghiệm người. .. (approach), chủ đề (themes) việc xây dựng thị đánh giá trình phát triển cấp quốc gia địa phương II NỘI DUNG Xây dựng thị đánh giá phát triển bền vững Điểm khác biệt thị đánh giá phát triển trước hết phương... đầu nghiên cứu phát triển bền vững Việt Nam, chuyên gia làm việc cho tổ chức quốc tế Việt Nam (để mời tham vấn), đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu phát triển bền vững lĩnh vực kinh tế, xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tính bền vững của sự phát triển là một công việc không những yêu cầu nhiều nỗ lực mà còn kinh nghiệm của những người chuyên làm về công tác đánh giá., Đánh giá tính bền vững của sự phát triển là một công việc không những yêu cầu nhiều nỗ lực mà còn kinh nghiệm của những người chuyên làm về công tác đánh giá.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay