KẾ TOÁN các KHOẢN PHẢI TRẢTẠI CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH IV

74 10 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:15

Xuất phát từ yêu cầu mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về công tác kế toán các khoản phải trả tại một đơn vị cụ thể. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV em đã chọn đề tài:’’ Kế toán các khoản phải trả tại Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV” để làm đề tài thực hành nghề nghiệp. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV GVHD: ThS NGUYỄN HỒ TRÚC MAI SVTH: LÊ THỊ MỸ TRINH LỚP: KẾ TOÁN K16 MSSV: 1611044040 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 Giảng viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 Nhận xét đơn vị LỜI CẢM ƠN  Trong trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Giảng đường Trường Đại học Cửu Long tháng thực tập Công Ty TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV em nhận giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm quý báo thầy cô với bảo, giúp đỡ tận tình chú, anh chị công ty tạo điều kiện hội để em trải nghiệm thực tế, mở rộng kiến thức đưa kiến thức trường vào thực tế công ty giúp em hoàn thành báo thực hành nghề nghiệp Em xin gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Cửu Long q thầy Khoa Kế tốn - Tài - Ngân hàng lòng biết ơn chân thành, đặc biệt Nguyễn Hồ Trúc Mai hết lòng hướng dẫn cho em suốt trình thực tập hồn thành tốt chun đề thực tập Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc chú, anh chị Phòng Kế tốn Cơng Ty TNHH SX – TM PHƯỚC THÀNH IV cung cấp số liệu cần thiết hướng dẫn tận tình cho em suốt thời gian thực tập công ty, giúp em hoàn thành tốt báo cáo Do kiến thức hạn hẹp nên báo cáo em không tránh khỏi sai mong nhận thơng cảm đóng góp q thầy cơ, Ban Giám Đốc tồn thể anh chị Cơng ty để báo cáo em hoàn chỉnh Sau cùng, em xin kính chúc Q thầy trường Đại học Cửu Long, cô chú, anh chị Cơng ty ln dồi sức khỏe, ln hồn thành tốt cơng tác thành cơng sống Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lê Thị Mỹ Trinh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  - BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp - BHXH: Bảo hiểm xã hội - BHYT: Bảo hiểm y tế - CCDC: Công cụ dụng cụ - CCDV: Cung cấp dịch vụ - DNTN: Doanh nghiệp tư nhân - DT: Doanh thu - GTGT: Giá trị gia tăng - HĐ: Hóa đơn - KPCĐ: Kinh phí cơng đồn - KT: Kế toán - NVL: Nguyên vật liệu - PC: Phiếu chi - PCCC&CNCH: Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ - PT: Phiếu thu - SX_TM: Sản xuất thương mại - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn - TSCĐ: Tài sản cố định - UNC: - VNĐ: Uỷ nhiệm chi Việt Nam Đồng DOANH MỤC CÁC BẢNG  DOANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ  MỤC LỤC  Thực hành nghề nghiệp Mai GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, chế thị trường với tham gia nhiều thành phần kinh tế, doanh nghiệp phải đứng trước thách thức to lớn để tồn phát triển, doanh nghiệp phải tổ chức tốt khâu q trình lưu chuyển hàng hóa mua vào- dự trữ-bán Ba khâu có mối quan hệ mật thiết với Doanh nghiệp thương mại phải tự tìm đầu vào, đầu cho mình, tự tổ chức quản lý kinh doanh cho có hiệu Doanh nghiệp cần xác định mục tiêu hoạt động phù hợp với lực mình, có phương án sản xuất sử dụng nguồn vốn cho đạt hiệu cao Muốn làm điều doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình tài Để hiểu tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có hiệu hay khơng xem xét tổng thể khả toán doanh nghiệp Tình hình tốn khoản phải trả tiêu phản ánh xác thực hoạt động tài doanh nghiệp Nếu hoạt động tài tốt doanh nghiệp cơng nợ, khả toán dồi đảm bảo doanh nghiệp chiếm dụng vốn Ngược lại hoạt động tài thí dẫn đến chiếm dụng vốn lẫn nhau, khoản phả trả kéo dài Điều không tốt cho doanh nghiệp chủ động vốn để đảm bảo trình SXKD mang lại hiệu cao Xuất phát từ yêu cầu mong muốn tìm hiểu sâu cơng tác kế toán khoản phải trả đơn vị cụ thể Trong thời gian thực tập Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV em chọn đề tài:’’ Kế tốn khoản phải trả Cơng ty TNHH SX-TM Phước Thành IV” để làm đề tài thực hành nghề nghiệp SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 10 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc Mai 2.2.2 Tài khoản sử dụng Để phản ánh tình hình phải trả tốn khoản tiền lương, tiền cơng, tiền thưởng khoản khác cho người lao động doanh nghiệp, kế toán sử dụng TK 334 – “Phải trả người lao động” – theo dõi chi tiết khoản tốn cho cơng nhân viên khoản toán cho người lao động khác Bên Nợ Các khoản tiền lương, tiền cơng, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội khoản khác phải trả, chi, ứng trước cho người lao động Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công người lao động Bên Có Các khoản tiền lương, tiền cơng, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội khoản khác phải trả, cho người lao động Số dư bên Có Các khoản tiền lương, tiền cơng, tiền thưởng có tính chất lương khoản khác phải trả cho người lao động Tài khoản 334 có số dư bên Nợ Số dư bên Nợ tài khoản 334 cá biệt- có phản ánh số tiền trả lớn số phải trả tiền lương, tiền công, tiền lương khoản khác cho người lao động SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 60 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc Mai Tài khoản 334 – Phải trả người lao động, có tài khoản cấp 2: Tài khoản 3341 – Phải trả công nhân viên: Phản ánh khoản phải trả tình hình tốn khoản phải trả cho công nhân viên doanh nghiệp tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội khoản phải trả khác thuộc thu nhập công nhân viên Tài khoản 3348 – Phải trả người lao động khác: Phản ánh khoản phải trả tình hình tốn khoản phải trả cho người lao động khác ngồi cơng nhân viên doanh nghiệp tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất tiền cơng khoản khác thuộc thu nhập người lao động 2.2.3 Chứng từ, sổ sách kế toán - Bảng kê - Bảng chấm cơng - Bảng tốn lương - Sổ Cái TK 334 2.2.4 Phương pháp hạch toán Nghiệp vụ 1: Ngày 15/12/2017, chi trả tiền cho phận quản lý doanh nghiệp 37.060.746, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 52.277.510 Căn chứng từ NVKt12-0041 kế toán ghi: Nợ TK 6421 37.060.746 Nợ TK 15412 52.277.510 Có TK 334 SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 89.338.256 61 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc Mai Nghiệp vụ 2: Ngày 15/12/2017, công ty TNHH SX – TM Phước Thành IV chi trả 89.338.256 cho công nhân bóc vác tiền mặt Căn chứng từ PCt12-0068 kế tốn ghi: Nợ TK 334 Có TK 1111 SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 89.338.256 89.338.256 62 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc Mai Nghiệp vụ 3: Ngày 31/12/2017, chi trả tiền cho phận quản lý doanh nghiệp 30.346.426, chi phí sản xuất kinh doanh dở dạng 60.444.100 Căn chứng từ NKVt12-0095 kế toán ghi: Nợ TK 6421 30.346.426 Nợ TK 15412 60.444.100 Có TK 334 90.790.526 Nghiệp vụ 4: Ngày 31/12/2017, công ty chi trả tiền lương cho nhân viên tháng 12 năm 2017, số tiền chi trả 271.872.000 tiền mặt Căn chứng từ PCt12-0122 kế toán ghi: Nợ TK 334 Có TK 1111 SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 271.872.000 271.872.000 63 Thực hành nghề nghiệp SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc Mai 64 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc Mai CÔNG TY TNHH SX – TM PHƯỚC THÀNH IV Mẫu số:S03b-DNN Số 179, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (Ban hành theo thông tư số 133/2016TT-BTC) Ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI (Dành cho hình thức Nhật ký chung) Tháng 12 năm 2017 TK 334 Ngày, tháng ghi sổ Nhật ký chung Chứng từ Diễn giải Số hiệu Ngày, tháng A B C 15/12/20 17 NVKt120041 15/12/20 17 15/12/20 17 NVKt120041 15/12/20 17 15/12/20 17 31/12/20 PCt120068 NKVt12- 15/12/20 17 31/12/20 Tran g số D -Số dư đầu kỳ -Số phát sinh kỳ Chi phí tiền lương CNBV 0115/12/2017 Chi phí tiền lương CNBV 0115/12/2017 Chi tiền CNBV 0115/12/2017 Chi phí tiền lương SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh E ST T dò ng G Số hiệu TK đối ứng H Số tiền Nợ Có 1541 52.277.5 10 6421 37.060.7 46 1111 1541 89.338.25 60.444.1 65 Thực hành nghề nghiệp 17 0095 17 31/12/20 17 NKVt120095 31/12/20 17 31/12/20 17 PCt120122 31/12/20 17 GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc Mai CNBV 1631/12/2017 Chi phí tiền lương CNBV 1631/12/2017 Trả lương nhân viên tháng12 năm 2017 Số dư cuối kỳ Cộng lũy kế từ đầu năm Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 00 6421 30.346.4 26 1111 Cộng số phát sinh Ngày mở sổ: 01/01/2017 271.872.0 00 361.210 256 180.128 782 361.210 256 180.128 782 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 66 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hồ Trúc Mai CÔNG TY TNHH SX -TM PHƯỚC THÀNH IV Số 179 ,ấp Long Hòa ,xã Lộc Hòa,huyện Long Hồ ,tỉnh Vĩnh Long STT Tên nhân viên Chức vụ Lương BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 12 năm 2017 Các Lương Các khoản khấu trừ khoản Tổng số đóng hổ trợ BHXH BHYT BHTN Cộng BH khác Số tiền Ký lĩnh nhận Đơn vị: kho - Kho - Phân xưởng 1 Nguyễn Thanh Bình NV đấu gạo Nguyễn Thị Trúc nhân viên kiểm Phương phẩm Đinh Minh Tấn thợ 3.200.000 3.200.000 3.200.000 1.800.00 800.000 3.500.00 5.000.000 4.000.000 6.700.000 3.200.00 3.200.00 3.200.00 256.000 48.000 32.000 336.000 4.664.000 256.000 48.000 32.000 336.000 3.664.000 256.000 48.000 32.000 336.000 6.364.000 768.000 144.000 96.000 1.008.000 14.692.000 …………………… Cộng nhóm: kho - Kho - Phân xưởng 9.600.000 6.100.00 15.700.000 9.600.000 Bảng 2.1: Bảng toán tiền lương SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 67 Thực hành nghề nghiệp Trúc Mai GVHD: ThS Nguyễn Hồ NHẬN XÉT Nhận xét chung Được thực tập công ty em thấy công việc người kế tốn có nhiều điểm khác biệt so với học Ngồi định khoản người kế tốn phải biết thiết lập bảng excel để theo dõi cơng việc cách dễ dàng, xếp, luân chuyển lưu trữ cách khoa học cho tiện việc kiểm tra sau Qua 13 năm hoạt động, cơng ty hồn thiện cấu tổ chức khoa học chu trình, chứng từ lập lưu chuyển qua phận, phòng ban đảm bảo kiểm sốt nội Các nhân viên có trình độ chun mơn, làm tốt nhiệm vụ Cơng tác kế tốn Tuy số lượng kế toán hạn chế (3 người) nhìn chung máy kế tốn tổ chức khoa học hợp lý, đảm bảo vai trò quản lý tài thực cơng tác hạch tốn kế tốn  Ưu điểm phòng kế tốn đạt được: - Phương pháp hạch toán: phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty Tổ chức máy kế tốn gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, cán kế tốn có trình độ chun mơn cao nắm bắt quy trình tốn Vì nghiệp vụ kinh tế phát sinh dều cập nhật xác phản ánh đầy đủ tình hình biến động tài cơng ty - Hình thức kế tốn: Nhật ký chung mà công ty áp dụng không phù hợp quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất yêu cầu quản lý công ty mà SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 68 Thực hành nghề nghiệp Trúc Mai GVHD: ThS Nguyễn Hồ thuận lợi dễ dàng việc ứng dụng tin học vào cơng tác kế tốn - Hệ thống chứng từ, việc lưu chuyển lưu trữ chứng từ: công ty đạt tiêu chuẩn quản lý ISO 9001:2000 việc lập, lưu trứ chứng từ khoa học hợp lý, đảm bảo tính kiểm sốt nội cao Để thực tốt nhiệm vụ đặt ra, phận kế tốn cơng ty xây dựng hệ thống chứng từ tương đối hoàn chỉnh hợp lý đảm bảo phán ánh thơng tin kinh tế xác phù hợp với quy định chế độ kế toán hành Chứng từ lưu chuyển qua phòng ban nên so sánh đối chiếu nhiều lần, đảm bảo tính kiểm sốt nội Q trình lưu chứng từ hợp lý tuân thủ thủ tục đảm bảo phù hợp mặt pháp lý - Hệ thống tài khoản: công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo Quyết định 48/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Chính cập nhật theo Thông tư 133/12/2016/TT/BTC Nên tài khoản thiết lập sử dụng để theo dõi khoản nợ cách khoa học dễ hiểu, dễ kiểm tra phù hợp với đối tượng tốn cơng ty quy định + Cơng tác kế tốn hoa học phù hợp với quy định Nhân viên kế tốn khơng giỏi chun mơn, am hiểu luật định, khả làm việc tốt, sáng tạo công việc, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực tạo lành mạnh Tài Chính cơng ty SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 69 Thực hành nghề nghiệp Trúc Mai GVHD: ThS Nguyễn Hồ  Những mặt tồn tại: - Mơ hình kế tốn tập trung, đơn giản, dễ kiểm sốt khơng mang lại hiệu tiến độ thực chât lượng công việc công ty mở rộng quy mô hoạt động với công tác kế tốn phức tạp - Cơng ty khơng mở tài khoản chi tiết khách hàng mà kiểm soát chi tiết tên người bán thiếu sót q trình tổng hợp khoản phải trả người bán tổng hợp chứng từ Nhận xét kế toán khoản phải trả người bán, phải trả người lao động, thuế khoản phải trả cơng ty  Kế tốn phải trả người bán  Những ưu điểm: Cơng tác kế tốn khoản phải trả người bán công ty tổ chức chặt chẽ theo quy trình thống Theo quy trình phận có chức nhiệm vụ riêng tất phối hợp với để theo dõi nghiệp vụ công ty cách tốt, chấp hành quy định, sách Nhà nước  Những hạn chế: Công ty chi tiết theo đối tượng tên người bán lần thơng tốn mà chưa theo dõi chi tiết thời gian khoản nợ phải trả Điều dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn nhà cung cấp khách hàng kéo dài Nếu tình trạng diễn nhiều năm doanh nghiệp tính chủ động kinh doanh dẫn đến khả tốn khoản nợ đến hạn Vì công ty cần theo dõi riêng khoản nợ khoản nợ đến hạn để có kế hạch chi trả hạn SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 70 Thực hành nghề nghiệp Trúc Mai GVHD: ThS Nguyễn Hồ  Kế toán phải trả người lao động  Những ưu điểm Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV có quản lý điêug hành tốt cơng tác tiền lương với hình thức trả lương nhanh chóng khuyến khích người lao động làm đầy đủ có tinh thần trách nhiệm với cơng việc Trong q trình tính lương ln đảm bảo tính xác, thống tháng tháng năm Phương pháp tính lương đơn giản, dễ hiểu, đễ làm Việc ghi chép số liệu từ chứng từ gốc vào sổ sách kế tốn đảm bảo tính xác, hợp lý quy định Công ty trả lương cho công nhân bốc vác lần tháng tạo điều kiện cho người lao động việc chi tiêu, sinh hoạt cá nhân cần thiết mà không cần chờ đến cuối tháng  Hạn chế Trên bảng chấm công thể số ngày làm số ngày nghỉ mà việc sớm muộn chưa đánh giá chất lượng công tác cá nhân, dễ tạo nên tư tưởng đối phó làm cho đủ ngày cơng mà không trọng đến chất lượng suất lao động Công ty trả lương cho người lao động tiền mặt Với khối lượng tiền lớn dễ gây nên nhầm lẫn, sai sót, mát trình chi trả cho người lao động Việc tốn tiền lương nhiều thời gian, khơng khoa học, không đáp ứng nhu cầu công nhân SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 71 Thực hành nghề nghiệp Trúc Mai GVHD: ThS Nguyễn Hồ KẾT LUẬN Kế toán khoản phải trả thành phần quan trọng khơng thể thiếu cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH SX – TM PHƯỚC THÀNH IV nói riêng doanh nghiệp khác nói chung Việc quản lý khoản phải trả mục tiêu quan trọng hàng đầu doanh nghiệp, giữ vai trò quan trọng việc đưa định đầu tư hay mua sắm, đồng thời đánh giá lực doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Côn ty TNHH SX-TM Phước Thành IV, kết hợp với nghiên cứu lý luận thực tiễn, nhận thấy công tác Kế tốn khoản phải trả vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tế cao, em bươc đầu làm quen với công việc người kế tốn, tìm hiểu hình thưc tổ chức phương pháp hạch tốn cơng ty, đặc biệt sâu nghiên cứu, tìm hiểu sở lý luận, giới thiệu công ty, thực trạng liên quan đến đề tài Có thể nói đến thành tựu mà cơng ty đạt phần không nhỏ cơng tác kế tốn tài Do hạn chế hiểu biết lý luận, thực tiễn thời gian thực tập cơng ty có hạn nên trình nghiên cứu trình bày báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý thầy Khoa anh chị Phòng Kế Tốn – Tài Chính Công ty TNHH SX – TM Phước Thành IV Cuối em xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giáo viên hướng dẫn, Ban Giám đốc toàn thể cô chú, anh chị công ty, giúp em hoàn thành báo cáo Một lần em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 72 Thực hành nghề nghiệp Trúc Mai GVHD: ThS Nguyễn Hồ SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016-2017 Công ty TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Chính Chứng từ, sổ sách kế tốn Phòng Tài Chính – Kế tốn Cơng ty TNHH SX – TM PHƯỚC THÀNH IV lập từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017 Điều lệ hoạt động công ty TNHH SX – TM PHƯỚC THÀNH IV ban hành năm 1994, đăng kí sửa đổi bổ sung lần thứ ngày 23/10/2015 Nguyễn Hồng Thanh Trúc – Kế tốn tài 1-2, Trường Đại Học Cửu Long Đặng Thị Diệu Huyền – Sổ sách kế toán báo cáo tài (năm 2016), Trường Đại Học Cửu Long Nguyễn Hồ Trúc Mai – Kế toán thuế (năm 2017) Trường Đại Học Cửu Long ... Thực khoản phải trả với số liệu Công ty TNHH SX- TM Phước Thành IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Kế toán khoản phải trả Cơng ty TNHH SX- TM Phước Thành IV - Kế tốn phải trả người bán Kế. .. đề tài gồm có hai chương: Chương 1: Khái quát Công ty TNHH SX- TM Phước Thành IV Chương 2: Kế toán khoản phải trả Công ty TNHH SX- TM Phước Thành IV SVTH: Lê Thị Mỹ Trinh 12 Thực hành nghề nghiệp... VỀ CÔNG TY TNHH SX- TM PHƯỚC THÀNH IV 1.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH SX- TM Phước Thành IV 1.1.1 Tên, địa chỉ, tư cách pháp nhân, hình thức tổ chức kinh doanh - Tên giao dịch: Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN các KHOẢN PHẢI TRẢTẠI CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH IV, KẾ TOÁN các KHOẢN PHẢI TRẢTẠI CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH IV, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV, 1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV, 3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty, 4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển, 5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua hai năm (2016-2017), CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV, 2 Kê toán phải trả người lao động, Nhận xét về kế toán các khoản phải trả người bán, phải trả người lao động, thuế và các khoản phải trả tại công ty

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay