KẾ TOÁN CÔNG cụ DỤNG cụ tại CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH

56 12 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:02

Nhận thức được vai trò công tác Kế toán CCDC trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, kết hợp giữa lý thuyết và thực tế tại công ty và muốn hiểu rõ hơn phương pháp và quy trình hạch toán CCDC cụ thể trong doanh nghiệp như thế nào nên em chọn đề tài “Kế toán Công Cụ Dụng Cụ”, tại công ty TNHH SXTM PHƯỚC THÀNH IV. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TỐN CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH GVHD: ThS VÕ NGỌC CẨM TÚ SVTH: PHẠM THỊ KIỀU TRINH LỚP: KẾ TOÁN MSSV: 1611044008 Vĩnh Long, 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Vĩnh Long, ngày….tháng….năm 2018 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP … … Vĩnh Long, ngày ….tháng… năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trải qua thời gian học tập Trường Đại Học Cửu Long thực tập công ty TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV em nhận giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm quý báu thầy cô với bảo, giúp đỡ tận tình anh chị Công ty tạo điều kiện giúp em mở rộng kiến thức, đưa kiến thức trường vào thực tế Cơng ty giúp em hồn thành báo cáo thực hành nghề nghiệp Em xin gửi đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Cửu Long q thầy khoa Kế Tốn –Tài Ngân Hàng lòng biết ơn chân thành, hết lòng hướng dẫn cho em suốt trình thực tập hoàn thành tốt chuyên đề thực hành nghề nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc anh chị Phòng Kế Tốn Cơng ty TNHH SX-TM Phước Thành IV cung cấp số liệu cần thiết hướng dẫn tận tình cho em suốt thời gian thực tập công ty, giúp em hồn thành tốt báo cáo Do kiến thức có hạn nên báo cáo em không tránh khỏi sai sót mong thơng cảm đóng góp q báu thầy cơ, Ban Giám Đốc tồn thể anh chị cơng ty để báo cáo em hoàn chỉnh Sau cùng, em xin Kính chúc q thầy Trường Đại Học Cửu Long, cô chú, anh chị công ty ln dồi giàu sức khỏe, ln hồn thành tốt cơng tác Và thành cơng sống Em xin chân thành cảm ơn! Vĩnh Long, ngày….tháng….năm 2018 Sinh viên thực Phạm Thị Kiều Trinh i DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CCDC : Công Cụ Dụng Cụ CNV : Cơng nhân viên CP : Chí phí ĐVT : Đơn vị tính GTGT : Gía Trị Gia Tăng HĐ : Hợp đồng LN : Lợi nhuận NVL : Nguyên Vật Liệu STT : Số thứ tự SX : Sản Xuất TM : Thương Mại TNHH : Trách Nhiệm Hữu Hạn TSCĐ : Tài Sản Cố Định ii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Tên bảng: Trang Tên sơ đồ: Trang iii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH SX –TM PHƯỚC THÀNH IV 1.1.1 Tên, địa chỉ, tư cách pháp nhân, hình thức kinh doanh 1.1.2 Qúa trình hình thành phát triển 1.2 Ngành nghề kinh doanh, chức nhiệm vụ 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh: 1.2.2 Chức nhiệm vụ: 1.3 Cơ cấu tổ chức 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý công ty .5 1.3.2 chức nhiệm vụ phận 1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn 1.4.1 tổ chức máy kế toán: 1.4.2 Niên độ Kế toán, đơn vị tiền tệ Kế toán 13 1.4.3 Chế độ Kế toán 14 1.4.4 Chính sách Kế toán 15 1.5 Sơ lượt kết hoạt động sản xuất kinh doanh 19 1.6 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển .21 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV 23 iv 2.1 Tài khoản sử dụng 23 2.2 Chứng từ sổ sách .23 2.3 Luân chuyển chứng từ 23 2.4 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh .25 2.5 Kế toán tổng hợp 28 2.6 Kế toán chi tiết .31 NHẬN XÉT .33 1.Nhận xét chung 33 1.1 Về mặt tổ chức quản lý: .33 1.2 Về mặt tổ chức máy Kế toán: 33 1.3 Nhận xét Cơng tác kế tốn cơng cụ dụng cụ: .34 KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 PHỤ LỤC 21 v Báo cáo thực hành nghề nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Tổ chức hạch toán, phận cấu thành quan trọng hệ thống Công cụ quản lý kinh tế, tài có vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Quy mô sản xuất xã hội ngày phát triển yêu cầu phạm vi cơng tác Kế tốn ngày mở rộng vai trò vị trí cơng tác kinh tế ngày cao Trong hoạt động sản xuất kinh doanh CCDC yếu tố khơng thể thiếu q trình sản xuất Vì làm để tiết kiệm chi phí nhằm thu lại lợi nhuận cao Để thực mục tiêu đòi hỏi cơng tác kế toán CCDC cần phải chặt chẻ, khoa học để quản lý dự trữ kịp thời CCDC cần thiết cho sản phẩm, nâng cao hiệu sử dụng vật tư Điều giúp doanh nghiệp có sở tồn phát triển để đạt mục tiêu lợi nhuận Vì Kế tốn CCDC có ý nghĩa lớn việc góp phần vào việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm Nhận thức vai trò cơng tác Kế tốn CCDC q trình sản xuất kinh doanh công ty, kết hợp lý thuyết thực tế công ty muốn hiểu rõ phương pháp quy trình hạch tốn CCDC cụ thể doanh nghiệp nên em chọn đề tài “Kế tốn Cơng Cụ Dụng Cụ”, cơng ty TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV Mục tiêu nghiên cứu SVTH: Phạm Thị Kiều Trinh Thực hành nghề nghiệp Đánh giá thực trạng cơng tác Kế tốn CCDC cơng ty TNHH SX-TM Phước Thành IV, từ đưa số nhận xét cơng tác hạch tốn Kế tốn CCDC công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài nghiên cứu thực hồn chỉnh cơng ty TNHH SX-TM Phước Thành IV - Thời gian: Số liệu sử dụng đề tài số liệu thứ cấp thu thập từ công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV kỳ Kế toán năm 2017 bảng báo cáo tài cơng ty năm 2015, năm 2016, năm 2017 Thời gian thực đề tài từ ngày 04/06/2017 đến ngày 21/07/2017 - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề liên quan đến công cụ dụng cụ công ty TNHH TM-SX Phước Thành IV Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập liệu, số liệu liên quan đến đề tài từ báo cáo tài chính, từ hồ sơ lưu trữ phòng Kế tốn cơng ty - Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp hạch toán Kế toán: sử dụng chứng từ, tài khoản sổ sách để hệ thống hóa kiểm sốt thơng tin nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phương pháp vấn trực tiếp: hỏi trực tiếp người làm cơng tác Kế tốn cách thức hạch tốn cơng tác Kế tốn cơng cụ dụng cụ thông tin, số liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài - Phương pháp so sánh: Là phương pháp dựa vào số liệu có sẳn để tiến hành so sánh, đối chiếu số tương đối tuyệt đối, thường so sánh hai năm liền kề để tìm tăng giảm giá trị đó, giúp cho q trình phân tích kinh doanh trình khác Phương pháp so sánh số tuyệt đối : Là mức độ biểu quy mô, khối lượng giá trị tiêu kinh tế thời gian địa điểm cụ thể Đơn vị tính SVTH: Phạm Thị Kiều Trinh Báo cáo thực hành nghề nghiệp NKtl20054 NKt120057 Mua cao su công 13/12/2017 ty TNHH Cao Su Kỹ Thuật 1111 170.000 100 17.000.000 100 17.000.000 1111 Cây 170.000 100 17.000.000 200 34.000.000 Cộng: 200 34.000.000 130 20.150.000 200 34.000.000 Tổng cộng: 200 34.000.000 130 20.150.000 200 34.000.000 Việt Nhật Mua cao su công 14/12/2017 ty TNHH Cao Su Kỹ Thuật Việt Nhật -Sổ có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến 01 -Ngày mở sổ: 01/12/2017 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ngưới ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Võ Long Triều NguyễnVănThành Nguyễn Thị Bích Quyên SVTH: Phạm Thị Kiều Trinh Giám đốc 32 Báo cáo thực hành nghề nghiệp NHẬN XÉT 1.Nhận xét chung 1.1 Về mặt tổ chức quản lý: Mặt dù gặp khơng ích khó khăn trở ngại suốt q trình hình thành phát triển Cơng ty ln khẳng định vị trí kinh tế thành tích nhiều năm qua mà Cơng ty đạt Phải nói đến phần lớn đóng góp quan trọng máy quản lý Cơng ty nói chung, máy Kế tốn nói riêng, tổ chức cơng tác Kế tốn, hạch toán kế toán theo chủ trương đổi nhà nước Cơng tác tốn cơng ty thực công cụ đắc lực phục vụ cho lãnh đạo Cơng ty việc kiểm giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, tình hình quản lý sử dụng tài sản vật tư tiền vốn, giúp cho lãnh đạo có chủ trương, biện pháp tích cực cơng tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất Hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch đề ra, không ngừng tăng doanh thu thu nhập cho Công ty, bước cải thiện đời sống cho cán bộ, công nhân viên công ty 1.2 Về mặt tổ chức máy Kế toán: Hệ thống chứng từ ban đầu tổ chức hợp lý, hợp pháp, hợp lệ đầy đủ quy định số 133/2016/TT-BTC đảm bảo phản ánh đắn nghiệp vụ kinh tế tạo điều kiện cho việc ghi sổ đối chiếu kiểm tra Đối với chứng từ bắt buộc (Phiếu thu, Phiếu chi, hóa đơn GTGT) Công ty áp dụng theo mẫu Bộ Tài Chính Ban Hành Cơng ty áp dụng phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh Việc luân chuyển bảo quản chứng từ kho hàng Phòng Tài Chính cơng ty quy định rõ ràng, đảm bảo thực đầy đủ quy định luân chuyển chứng từ, tạo điều kiện cho cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Công ty - Ưu điểm: Hiện Công ty áp dụng hình thức ghi sổ nhật ký chung, hình thức tương dối đơn giản, thuận tiện cho việc ghi chép kiểm tra, phù hợp với quy mơ trình độ Kế tốn Cơng ty, mặt khác thuận lợi cho việc áp dụng SVTH: Phạm Thị Kiều Trinh 33 Báo cáo thực hành nghề nghiệp phần mềm máy tính làm cho cơng tác hạch tốn kinh tế giảm nhẹ khối lượng cơng việc, tiết kiệm thời gian, đem lại hiệu cao Hệ thống hoàn toàn phù hợp với quy định chế độ Kế toán hành, đáp ứng yêu cầu xử lý đắn, nhanh chóng, kịp thời, xác công tác quản lý công ty Giám đốc cơng ty Kế tốn trưởng ln giám sát chặt chẻ trình nhập xuất kho quản lý CCDC để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh diễn liên tục, đem lại hiệu cao Chứng từ sử dụng theo mẫu Bộ tài với đầy đủ yếu tố cần thiết Các chứng từ phân loại rõ ràng theo hệ thống Việc luân chuyển chứng từ tiến hành cách nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện cho việc khai thuế, nộp thuế thuận lợi - Nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm tồn mặt hạn chế sau: Việc sử dụng hình thức Kế tốn máy tính có mặt hạn chế, phụ thuộc vào máy tính dễ xảy rủi ro Khi muốn thay đổi bảng biểu sổ sách phần mềm khơng cho phép mà chỉnh sửa số liệu nhập vào Các hóa đơn, chứng từ chưa nhập kịp thời vào phần mềm ngày mà thường dồn đến cuối tháng hạch toán vào phần mềm nên dễ xảy sai sót Dù tồn số vấn đề cần hoàn thiện cơng tác Kế tốn cơng cụ dụng cụ cơng ty tiến hành xuyên suốt, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh 1.3 Nhận xét Công tác kế tốn cơng cụ dụng cụ: Qua thực tế phần hành Kế tốn cơng ty em thấy: Về hệ thống chứng từ: Thẻ kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho lập tương tự lý thuyết mà em học, có đầy đủ chữ xác nhận phận có liên quan chứng từ… Về sổ sách Kế tốn: Cơng ty sử dụng mẫu biểu, sổ sách theo quy định hành mà nhà nước quy định, sử dụng hình thức nhật ký chung để ghi sổ Tại công ty nhân viên Kế tốn làm nhiều phần hành Kế toán SVTH: Phạm Thị Kiều Trinh 34 Báo cáo thực hành nghề nghiệp lúc khác với lý thuyết nhân viên Kế toán đảm nhận phần hành Kế toán, dẫn đến việc kiểm tra đối chiếu dễ dàng hơn.ề sổ ch Về tài khoản sử dụng: Công ty sử dụng tài khoản giống lý thuyết học Về trình tự luân chuyển: Thẻ kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho trình tự luân chuyển giống lý thuyết học Nguyên tắc hạch toán: Hiện công ty sử dụng phần mềm Misa kết hợp với sử dụng chương trình Microsoft Excel để hỗ trợ việc tính tốn cập nhật số liệu, chương trình Microsoft word để soạn thảo văn hợp đồng kinh tế văn liên quan đảm bảo cơng việc Kế tốn thực nhanh chóng xác SVTH: Phạm Thị Kiều Trinh 35 Báo cáo thực hành nghề nghiệp KẾT LUẬN Có thể khẳng định Kế tốn CCDC có tầm quan trọng cơng tác quản lý kinh tế, CCDC yếu tố khơng thể thiếu q trình sản xuất kinh doanh đơn vị sản xuất Kế tốn cơng cụ dụng cụ giúp cho đơn vị sản xuất kinh doanh theo dõi chặt chẻ số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị nhập xuất kho từ đề biện pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho đơn vị sản xuất kinh doanh nói chung hay Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV Công ty năm qua dần tiến ngày hoàn cơng tác Kế tốn vào nề nếp Tuy nhiên, công tác quản lý, CCDC công tác phức tạp số hạn chế Qua thời gian thực tập công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV em có tìm hiểu thực tế q trình hạch tốn Kế tốn CCDC để so sánh với kiến thức mà em học trường, đồng thời em học nhiều điều bổ chu vận dụng linh hoạt chế độ tài Kế tốn cơng ty Phòng Kế tốn cơng ty thực chức nhiệm vụ nhà nước cấp quy định việc ghi chép sổ sách Kế toán, theo dõi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh chặt chẽ, xác đầy đủ góp phần thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh ngày phát triển Trong thời gian thực tập vừa qua, anh chị công ty tạo điều kiện giúp đỡ em tận tình cho em hiểu rõ cơng việc vai trò người Kế tốn Cũng tìm hiểu hình thức tổ chức, phương pháp hạch tốn cơng ty, đặc biệt sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu sở lý luận, giới thiệu công ty, thực trạng liên quan đến đề tài Cho thấy thành tựu cơng ty đạt có phần khơng nhỏ đóng góp cơng tác Kế tốn tài Mặc dù thời gian thực tập có hạn em cố gắng học hỏi tìm hiểu hồn thành thực tập ngắn hạn em mong góp ý thầy khoa anh chị Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH-SX Phước Thành IV SVTH: Phạm Thị Kiều Trinh 36 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Lời mở đầu Sự cần thiết đề tài Tổ chức hạch toán, phận cấu thành quan trọng hệ thống cơng cụ quản lý kinh tế, tài có vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm sốt hoạt động kinh tế Quy mơ sản xuất xã hội ngày phát triển yêu cầu phạm vi cơng tác kế tốn ngày mở rộng, vai trò vị trí cơng tác kinh tế ngày cao Trong hoạt động sản xuất kinh doanh CCDC yếu tố thiếu trình sản xuất Vì làm để tiết kiệm chi phí nhằm thu lại lợi nhuận cao Để thực mục tiêu đòi hỏi cơng tác kế tốn CCDC cần phải chặt chẻ, khoa học để quản lý dự trữ kịp thời, CCDC cần thiết cho sản phẩm, nâng cao hiệu sử dụng vật tư Điều giúp doanh ngiệp có sở tồn phát triển để đạt mục tiêu lợi nhuận Vì kế tốn CCDC có ý nghĩa lớn việc góp phần vào việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm Nhận thức vai trò cơng tác kế tốn CCDC q trình sản xuất kinh doanh công ty, kết hợp lý thuyết thực tế công ty muốn hiểu rõ phương pháp quy trình hạch tốn CCDC cụ thể doanh nghiệp nên em chọn đề tài “Kế Tốn Cơng Cụ Dụng Cụ” cơng ty TNHH SX-TM Phước Thành IV Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng cơng tác Kế tốn CCDC cơng ty TNHH SX-TM Phước Thành IV, từ đưa số nhận xét cơng tác hạch tốn Kế tốn CCDC cơng ty TNHH SX-TM Phước Thành IV Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài nghiên cứu thực hồn chỉnh cơng ty TNHH SX-TM Phước Thành IV - Thời gian: Số liệu sử dụng đề tài số liệu thứ cấp thu thập từ công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV kỳ Kế toán quý IV năm 2017 bảng báo cáo tài cơng ty năm 2015, năm 2016, năm 2017 - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề liên quan đến công cụ dụng cụ công ty TNHH TM-SX Phước Thành IV Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập liệu, số liệu liên quan đến đề tài từ báo cáo tài chính, từ hồ sơ lưu trữ phòng Kế tốn Cơng ty - Phương pháp phân tích số liệu: + Phương pháp hạch toán kế toán: Sử dụng chứng từ, tài khoản sổ sách để hệ thống hóa kiểm sốt thơng tin nghiệp vụ kinh tế phát sinh + Phương pháp vấn trực tiếp: hỏi trực tiếp người làm công tác kế tốn cách thức hạch tốn cơng tác Kế tốn cơng cụ dụng cụ thông tin, số liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài -Phương pháp so sánh: phương pháp dựa vào số liệu có sẳn để tiến hành so sánh, đối chiếu số tương đối tuyệt đối, thường so sánh hai năm liền kề để tìm tăng giảm giá trị đó, giúp cho q trình phân tích kinh doanh trình khác + Phương pháp so sánh số tuyệt đối : Là mức độ biểu quy mô, khối lượng giá trị tiêu kinh tế thời gian địa điểm cụ thể Đơn vị tính vật, cơng Mức giá trị tuyệt đối xác định sở so sánh trị số tiêu hai kỳ Cơng thức : A= A1-A0 Trong đó: A: Biến động số tiền A1: Gía trị kỳ phân tích A0: giá trị kỳ gốc + Phương pháp so sánh số tương đối: Là mức độ biến động tương đối từ kết so sánh thực tế với số gốc điều chỉnh theo hệ số tiêu có liên quan theo hướng định quy mơ tiêu phân tích Cơng thức : A=A1/A0 x 100(%) Trong đó: A1: Biến động số tiền A0: Gía trị kỳ gốc Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm có chương: Chương 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV Chương 2: THỰC TIỄN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV 1.1.1 Tên, địa chỉ, tư cách pháp nhân, hình thức kinh doanh 1.1.2 Qúa trình hình thành phát triển 1.2 Ngành nghề kinh doanh chức nhiệm vụ 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 1.2.2 Chức nhiệm vụ 1.3 Cơ cấu tổ chức 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý công ty 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận 1.4 Tổ chức công tác kế toán 1.4.1 Tổ chức máy Kế toán 1.4.2 Niên độ Kế toán, đơn vị tiền tệ Kế toán 1.4.3 Chế độ kế tốn 1.4.4 Chính sách Kế tốn 1.4.4.1 Phương pháp Kế toán 1.4.4.2 Ứng dụng tin học Kế tốn a) Sơ đồ hình thức Kế tốn máy tính b) Chức phần mềm 1.5 Sơ lược kết hoạt động SXKD 1.6 Thuận lợi, khó khăn phương hướng hoạt động Chương 2: THỰC TIỄN CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CƠNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV 2.1 Tài khoản sử dụng 2.2 Chứng từ sổ sách Mô tả chứng từ, sổ sách Kế toán CCDC mà thực tế công ty áp dụng 2.3 Luân chuyển chứng từ 2.4 Các nghiệp vụ phát sinh Mô tả nghiệp vụ phát sinh kỳ Kế toán nghiên cứu 2.5 Kế toán tổng hợp 2.6 Kế toán chi tiết Nhận xét Kết luận Tài liệu kham khảo Mục lục TÀI LIỆU THAM KHẢO  Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2016,2017 Công ty TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH IV Bộ tài (2016) chế độ kế tốn Doanh Nghiệp ban hành theo thơng tư 133/2016/TT - BTC chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Chứng từ , sổ sách kế toán Phòng Tài - Kế tốn Cơng ty TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH IV lập từ 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Đặng Thị Ngọc Lan , Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Đặng Thị Diệu Huyền, (2015) “Giáo trình Kế tốn tài 1” Đại học Cửu Long Đặng Thị Ngọc Lan , Lê Thị Ngọc Phước ,(2016) “Giáo trình sổ sách kế tốn báo cáo tài ” Đại học Cửu Long Đặng Thị Ngọc Lan , Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Đặng Thị Diệu Huyền, (2017) “Giáo trình Kế tốn tài 2” Đại học Cửu Long PHỤ LỤC CÔNG TY TNHH CAO SU KĨ THUẬT VIỆT NHẬT VIET NHAT RUBBER TECHNOLOGY CO LTD Địa (Address): B5-R7-R8 Khu TTCN Đường số 6A, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: (tell): (08) 3766 2682 Fax:(08) 3766 2683 Emaill:vnricerollers@vnn.vn Webisle: Mẫu số(Form):01GTKT3/001 Ký hiệu (Seiar):VN/15P Số (No): 0001129 Số tài khoản:(Bank A/C) 86739049 Ngân Hàng Á Châu-Phòng Giao Dịch Lý Thường Kiệt Mã số thuế (Tax code): 3 4 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT INVOICE Người mua hàng (Buyer’s name)Liên 2: Giao cho người mua( Copy 2:For Customer) Đơn vị (Company’sname: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV Ngày (Date) 14 tháng(moth) 12 năm(year) 2017 (Account No) Hình thức tốn: TM/CK Mã số thuế (Tax code): Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền (Description) (Unit) (Quanlyty) (Unit price) (Amount) 6=4 x5 Thanh cao su lau bóng gạo Thanh 100 170.000 Cộng tiền hàng(Sub Total): Thuế Suất GTGT(vat rate) 17.000.000 Tiền thuế GTGT(Vat Amount): Tổng cộng toán (Grand Total): 17.000.000 Số tiền viết chữ (Amount in words): Mười bảy triệu đồng Người bán hàng (Seller) Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên Qch Cơng Trinh HĨA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu 01GTKT3/0 Ký hiệu: AC/17P Số 0000013 Liên 2: Giao cho người mua Ngày 05 TTĂNG tháng 12 năm 2017 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Á CHÂU Mã số thuế: 0314168878 Địa chỉ: Số 76 đường Thạnh Lộc 22, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp, Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 0869 233 569-0869 233 590 Số tài khoản: 229821729 Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH SX -TM PHƯỚC THÀNH IV Mã số thuế: 1500454211 Địa chỉ: Số 179 ,ấp Long Hòa ,xã Lộc Hòa,huyện Long Hồ ,tỉnh Vĩnh Long Hình thức toán: TM/CK Số tài khoản: STT A Mã hàng B Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng C D Xe đẩy hàng XL-06 Thuế suất 10% CÁI 01 Đơn giá 5.150.000 Cộng tiền hàng: Tiền thuế GTGT: Tổng tiền 5.1 5.1 5.6 GTGT: mươi lăm ngàn đồng Số tiền viết chữ: Năm triệu sáu trăm sáutoán: Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Thành t 3=1x2 Người bán hàng (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, ssss2s` (Cần kiểm tra, đối chiếu trước lập, giao, nhận hóa đơn) CƠNG TY TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH IV Số 179,Long Hòa,Lộc Hòa,Long Hồ,Vĩnh Long Mẫu số: 02 - VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BT Ngày 26/08/2016 Bộ tài chính) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 14 tháng 12 năm 2017 Nợ :153 Số: XNt12-0061 Có:1111 -Họ tên người giao : Quách Công Trinh -Nhập kho tại: STT Địa điểm: Tên,nhãn hiệu,quy Mã số Đơn cách,phẩm chất vật vị tư ,dụng cụ sản tính phẩm,hàng hóa A B Thanh cao su C CS D Cây Số lượng Theo Thực chứng nhập từ 100 Đơn Thành tiền giá 100 170.000 Cộng 17.000.000 17.000.000 -Tổng số tiền (Viết chữ):Mười bảy triệu đồng chẵn - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 09 tháng 12 năm 2017 Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký,họ tên) (Ký ,họ tên) Nguyễn Thị Bích Quyên Kế tốn trưởng ( Ký,họ tên) Giám đốc (Ký,họ tên,đóng dấu) Nguyễn Hồng Đức Võ Long Triều Nguyễn Văn Thành CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH IV Số 179,Long Hòa,Lộc Hòa,Long Hồ,Vĩnh Long Mẫu số: 02 - VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BT Ngày 26/08/2016 Bộ tài chính) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 05 tháng 10 năm 2017 Nợ :15417 Số: XKt10-0036 Có:153 Họ tên người nhận : Đinh Minh Tấn Địa (bộ phận): Kho 3-Phân xưởng Lý xuất kho :Xuất kho cao su sử dụng Xuất kho (ngăn lô): Kho công cụ- dụng cụ STT Tên,nhãn hiệu,quy Mã số tính ,dụng cụ sản phẩm,hàng A Đơn vị cách,phẩm chất vật tư hóa B Thanh cao su 1000 x 75 Địa điểm: Số lượng Theo Thực chứng Đơn giá Thành tiền xuất từ C CS D Cây 30 1.000 155.000 Cộng 4.650.000 4.650.000 -Tổng số tiền (Viết chữ):Bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn chẵn - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 09 tháng 12 năm 2017 Người lập phiếu Người nhận hàng (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Bích Quyên (Ký,họ tên) Thủ kho (Ký ,họ tên) Kế toán trưởng (Ký,họ tên) Nguyễn Hồng Đức Võ Long Triều Giám đốc (Ký,họ tên,đóng dấu) Nguyễn Văn Thành NHẬT KÝ THỰC TẬP SVTH: Phạm Thị Kiều Trinh MSSV: 1611044008 Lớp : Kế tốn Ngành - khóa: Kế tốn - K16 Đề tài: KẾ TỐN CƠNG CỤ DỤNG CỤ GVHD: ThS.Võ Ngọc Cẩm Tú STT Ngày, tháng, năm Xác Nội dung liên hệ làm việc Kết đạt nhận GVHD Vĩnh Long , Ngày … tháng … năm 2018 Xác nhận giảng viên hướng dẫn ... hoàn chỉnh công ty TNHH SX- TM Phước Thành IV - Thời gian: Số liệu sử dụng đề tài số liệu thứ cấp thu thập từ công ty TNHH SX- TM Phước Thành IV kỳ Kế toán năm 2017 bảng báo cáo tài cơng ty năm 2015,... Bố cục đề tài .2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX- TM PHƯỚC THÀNH IV 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH IV 1.1.1... đốc công ty quan chức Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán KẾ TỐN TRƯỞNG KẾ TỐN TỔNG HỢP Kế tốn lương kim kế tốn Thanh tốn, Doanh thu KẾ TỐN TỔNG HỢP Kế toán Kế toán NVL kim kế vốn Bằng toán
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CÔNG cụ DỤNG cụ tại CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH, KẾ TOÁN CÔNG cụ DỤNG cụ tại CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC THÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay