PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING của CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM cửu LONG

57 14 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 09:35

Ở trong thành phần kinh tế Dược, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long mà Marketing trong kinh doanh mà công ty đã có một số thành công trong việc tạo dựng chỗ đứng và thu về một số lợi ích kinh tế nhất định. Tuy nhiên, quá trình vận dụng chiến lược Marketing của công ty chưa được bài bản và chuyên nghiệp, mới chỉ chủ yếu dược trên kinh nghiệm và cảm tính, chính vì vậy em thực hiện đề tài “Phân tích hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long” làm đề tài trong bài báo cáo thực tập ngắn hạn của em BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÁO CÁO THỰC TẬP NGẮN HẠN Đề tài: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG GVHD: ThS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN SVTH: PHAN PHẠM TUYẾT NHI MSSV: 1611045006 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – KHOÁ 16 NIÊN KHOÁ: 2015 - 2019 Vĩnh Long, tháng 09 năm 2018 LỜI CẢM ƠN  -Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long giúp em vận dụng kiến thức suốt trình học trường Đại học Cửu Long tích luỹ thêm nhiều kiến thức lý thuy ết kinh nghiệm thực tiễn vào học tập sống Cùng với giúp đỡ nhiệt tình Q Thầy Q Cơng ty, em hồn thành báo cáo th ực t ập ng ắn h ạn Qua đó, giúp em thấy rõ mối liên hệ mật thi ết, b ổ sung cho lý thuyết thực hành, giúp cho em tiếp cận thực tế v ới môi tr ường làm việc, học cách giao tiếp, rèn luyện, tác phong, phẩm chất ngh ề nghi ệp, trao đổi kiến thức Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành Nguyễn Thị Trường An tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo thực tập ngắn hạn Trong trình viết báo cáo thực tập ngắn hạn, em h ết s ức cố g ắng trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Q Thầy Q cơng ty tham khảo nhiều tài liệu, với kiến thức hạn chế không th ể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý ki ến đóng góp từ Q Thầy Q cơng ty Đó ý ki ến quý báu đ ể giúp em hoàn thiện kiến thức sau Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cơ, ban lãnh đ ạo Cơng ty, tồn th ể anh chị nhân viên Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long d ồi sức khoẻ, tràn đầy hạnh phúc thành công công việc Em Xin chân thành cảm ơn! Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Phan Phạm Tuyết Nhi NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  - Vĩnh Long, ngày…….tháng…….năm 2018 Người nhận xét NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  - Vĩnh Long, ngày…….tháng…….năm 2018 Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Trường An DANH MỤC BẢNG HÌNH SƠ ĐỒ MỤC LỤC Trang Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế kỉ 21 – thời đại mà kinh tế, xã hội khoa học phát tri ển tầm cao hoạt động kinh doanh mang ý nghĩa sống b ất kì n ền kinh t ế nào, doanh nghiệp phải hoạt động môi trường cạnh tranh kh ốc li ệt với thay đổi nhanh chóng mặt khoa học, cơng nghệ, sách quản lý quan nhà nước doanh nghiệp ngày gặp khó khăn việc trì ổn định mạng lưới khách hàng th ường xuyên Vì v ậy, người làm kinh doanh thức đầy đủ tầm quan trọng Marketing kinh doanh Marketing cách thức hiệu hoàn hảo để tìm hiểu thỏa mãn nhu cầu ng ười tiêu dùng, qua doanh nghiệp nắm giữ mở rộng thị trường Khoa học Marketing bắt đầu hình thành vào cuối kỷ 19 đầu th ế kỷ 20, trước tiên Mỹ sau lan sang nước Tây Âu n ước khác Marketing phổ cập Việt Nam vào đầu thập kỷ 90 kinh t ế chuyển từ kế hoạch tập trung sang chế thị trường đến th ời ểm hi ện Marketing trở thành ngành khoa học nghiên cứu doanh nghiệp vận dụng rộng rãi Nền kinh tế nói chung kinh tế D ược Vi ệt Nam nói riêng v ới s ự đóng góp thành phần kinh t ế nhà n ước, t nhân, thành ph ần kinh t ế yếu tố nước ngoài, thành ph ần kinh tế đ ều ph ải ch ịu s ự c ạnh tranh gay gắt lẫn cạnh tranh kh ốc li ệt b ản thân m ỗi thành phần Trong thành phần kinh tế d ược tư nhân mà ch ủ y ếu doanh nghiệp vừa nhỏ ngày nâng cao đ ược vai trò c vi ệc đáp ứng nhu cầu thuốc, dụng cụ y t ế cho c ộng đ ồng Các doanh nghiệp vừa nhỏ vừa nhỏ gọn, vừa linh ho ạt, kh ởi s ự th ời đ ại m ới, số doanh nghiệp biết vận dụng khai thác l ợi ích t ho ạt đ ộng Marketing, từ tạo dựng thương hi ệu th ương tr ường, v ừa góp SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường phần nhỏ bé vào việc chăm sóc s ức kho ẻ c ộng đ ồng v ừa đem l ại ngu ồn l ợi kinh tế cho công ty, cho đất n ước Ở thành phần kinh tế Dược, Công ty Cổ phần Dược Ph ẩm Cửu LongMarketing kinh doanh mà công ty số thành cơng vi ệc tạo dựng chỗ đứng thu số lợi ích kinh tế định Tuy nhiên, trình vận dụng chiến lược Marketing công ty chưa chuyên nghiệp, chủ yếu dược kinh nghiệm cảm tính, em thực đề tài “Phân tích hoạt động Marketing Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long” làm đề tài báo cáo thực tập ngắn hạn em MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Phân tích hoạt động marketing Công ty Cổ Phần D ược Ph ẩm C ửu Long, từ đề xuất định hướng giải pháp giúp công ty nâng cao ho ạt động marketing thời gian tới Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long từ năm 2015 – 2017 - Mục tiêu 2: Phân tích hoạt động marketing Cơng ty Cổ ph ần Dược Phẩm Cửu Long từ 2015 – 2017 - Mục tiêu 3: Định hướng phát triển công ty giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty thời gian tới ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUPHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động marketing công ty thông qua sách sản phẩm, sách giá, sách phân ph ối, sách chiêu thị cơng ty 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: đề tài thực nghiên cứu Công ty C ổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Số liệu nghiên cứu thu thập từ phòng kinh SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 10 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường - Các văn quan quản lý, quy định quy trình s ản xuất, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, quản lý giá bán, giá đấu thầu giảm, - Các quy định, sách quản lý chất lượng giá, luật Dược ảnh hưởng đến kênh ETC áp lực cạnh tranh giá ngh ị đ ịnh quy đ ịnh v ề áp thầu cho nhà thuốc bệnh viện - Thuốc chịu quản lý giá nên cơng ty gặp khó khăn vi ệc ều chỉnh giá bán giá nguyên liệu đầu vào biến động - Các khoản vay chịu lãi suất ký kết - Công ty mua, nhập nguồn nguyên liệu, bao bì, tá dược từ nhà cung cấp nước phục vụ cho hoạt động sản xu ất kinh doanh, cơng ty chịu rủi ro từ giá ngun liệu biến động - Phần lớn nguyên liệu nhập nên rủi ro tỷ giá USD bi ến động - Một số khách hàng khơng khả tốn, cơng ty ph ải trích l ập dự phòng nợ phải thu nên lợi nhuận giảm - Khách hàng xu hướng ngày khó tính dược phẩm mà họ sử dụng dược phẩm phải đảm bảo chất lượng hiệu sử dụng, đảm bảo sức khoẻ, đẹp mắt phải giá thật cạnh tranh - Thùng đựng loại chất thải nguy hại bị vỡ, rò rỉ nhà ch ứa ch ất thải nguy hại, nhà chưa chất thải nguy hại tiếp nhận thêm chất thải nguy hại mới, phải dừng sản xuất - Hệ thống bom, thiết bị hệ thống xử lý nước thải bị c ố sét đánh, chập điện, cháy nổ dẫn đến hư hỏng, chất thải nguy hại chảy tràn mơi trường, ảnh hưởng mơi trường xung quanh Hệ thống xử lý nước thải ngưng hoạt động, phải dừng sản xuất SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 43 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương tập trung phân tích thực trạng hoạt động marketing c Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long từ năm 2015 – 2017, phân tích kết hoạt động kinh doanh, cấu sản phẩm tình hình doanh thu theo s ản phẩm, doanh thu theo cấu thị trường, sách giá, sách chiêu th ị, sách phân phối, đồng thời khơng thể thiếu phân tích nh ững đ ối th ủ cạnh tranh ngành với Công ty để đề sách, giá c ả phù h ợp để giúp cho công ty ngày phát triển, tạo dựng th ương hi ệu, bên c ạnh nêu lên khó khăn thuận lợi mà cơng ty gặp ph ải đ ể từ đ ể xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing công ty chương SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 44 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng phát triển Ngành Dược Việt Nam - Nâng cao khả cung ứng nước, thúc đẩy phát tri ển ngành hóa dược theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường bước hướng tới xuất khẩu, Hội thảo “Chiến lược phát tri ển ngành cơng nghi ệp dược liệu Việt Nam tầm nhìn đến năm 2035” khuôn khổ Di ễn đàn kinh tế Việt Nam 2017 (ngày 27-6-2017), Bộ Công Thương đề xuất s ố định hướng ưu tiên, giải pháp cụ thể cần xem xét tri ển khai m ạnh mẽ Trong đó, Bộ Cơng Thương cho rằng, cần đầu tư trọng ểm c s s ản xuất hóa chất nguyên liệu làm thuốc Ưu tiên đầu tư s ản xuất thu ốc thi ết yếu, thuốc mạnh xuất khẩu, thuốc từ dược liệu thu ốc g ốc (generic) thay thuốc nhập - Bên cạnh đó, cần trọng đầu tư phát triển vùng nuôi, tr ồng dược liệu; kết hợp chặt chẽ nguồn lực người trang thi ết bị ngành dược, ngành hóa chất với nguồn lực bộ, ngành, vi ện nghiên c ứu, trung tâm nghiên cứu khoa học - Nhìn nhận lại vai trò dược liệu phạm vi quốc gia, địa phương ngành, lĩnh vực, đặc biệt ngành y tế đ ể tr ọng phát triển Phát triển công nghiệp dược với nguyên liệu dược li ệu nước phải chiến lược ngành y tế - Phát triển dược liệu phải gắn với nhu cầu thị trường, trước hết đáp ứng nhu cầu nước hướng tới xuất Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện phát triển ngành dược liệu không đồng nghĩa với bao cấp việc nuôi trồng, chế biến, sử dụng dược liệu Phải đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất theo chuỗi, chế bi ến sâu, bảo đ ảm ch ất lượng; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để phát tri ển doanh SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 45 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường nghiệp lĩnh vực dược liệu; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm dược liệu - Tổ chức lại ngành dược liệu tất khâu, ý khâu sản xuất, chế biến, sử dụng; tiếp tục khuyến khích khám chữa bệnh y học cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại 3.1.2 Định hướng phát triển công ty  Các mục tiêu chủ yếu công ty Nhiệm vụ chiến lược: xây dựng công ty trở thành công ty Dược phẩm quốc gia phát triển vững mạnh toàn diện, bậc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu (capsule) trang thiết bị, dụng cụ y tế Tăng trưởng qua hàng năm 20% doanh thu, 50% lợi nhuận sau thuế - Mục tiêu năm: công ty Dược Việt Nam đánh giá thứ hai thị trường bệnh nhân, nhân viên đối tác - Mục tiêu hoạt động: Cung cấp sản phẩm chất lượng cao, an toàn, phù h ợp luật pháp hi ện hành Việt Nam yêu cầu q khách hàng Ln cải tiến hoạt động quản lí công nghệ để làm phong phú thêm sản phẩm, phát triển thương hiệu, gia tăng hiệu c s th ực hi ện hài hoà mối quan hệ Công ty, Quý khách hàng nhà cung cấp góp ph ần phát triển Cộng đồng Xã hội Ln xem uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm đạo đức kinh doanh mục tiêu hành động Công ty - Chiến lược phát triển trung dài hạn Nghiên cứu khả thi dự án xây dựng nhà máy thuốc ung thư công nghệ cao đặt khu công nghiệp công nghệ cao, dự kiến năm 2018 kh ởi công dự án vào hoạt động năm 2019 Trong năm 2018 công ty xúc tiến dự án đầu tư Nhà máy v ật tư y t ế công nghệ cao, dự kiến khởi công quý 3/2018 SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 46 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vật tư y tế Tái cấu Công ty Cổ phần Dược phẩm Euvipharm theo hướng hiệu Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Capsule vào nhu cầu thị trường Xây dựng nâng cấp, nhà máy sản xuất lên tiêu chuẩn GMP Châu Âu Mở rộng sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) - Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) chương trình liên quan đến ngắn hạn trung hạn c công ty Nghiêm túc thực tiêu chuẩn an toàn vệ sinh chất l ượng s ản phẩm, sách xã hội quan ban ngành t ại đ ịa phương phát động, nâng cao công tác quản lý, giám sát, thực hi ện s ản xu ất xanh, s ạch, mơi trường, làm việc an tồn Tích cực tham gia hưởng ứng chương trình cộng đồng Nâng cao công tác bảo vệ môi trường, liên tục tìm giải pháp cải thi ện mơi trường thơng qua kết báo cáo đánh giá tác động môi trường Thường xuyên tham gia ủng hộ hưởng ứng tích cực phong trào xã hội từ thiện, giáo dục, thể trách nhiệm công ty v ới c ộng đồng Các nhà máy công ty đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, cGMP-FDA: 2015, ISO 9001:2009, ISO 7886-1:1993, ISO 13485 Trong trình kinh doanh, nhà máy áp dụng công nghệ sản xuất sạch, phù hợp lĩnh v ực s ản xuất dược phẩm – capsule – dụng cụ y tế, phế thải, giảm tiêu hao, nguyên liệu thông qua việc đầu tư trang thiết bị đại, tự động hoá 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MARKETING C ỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Để thực tiêu Ban lãnh đạo Cơng ty cần giải pháp khả thi, đắn để khắc phục ểm yếu mà Công ty mắc phải phát triển điểm mạnh Công ty nhằm nâng cao phát tri ển Cơng ty SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 47 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường 3.2.1 Giải pháp sản phẩm 3.2.1.1 Nghiên cứu thị trường Ngành ngày phát triển, nên Công ty phải hoạt động tích cực để nghiên cứu thị trường để đối phó với đối thủ cạnh tranh: - Thu thập thơng tin khách hàng: tìm hi ểu thu nh ập, s thích tìm hiểu nhu cầu họ sản ph ẩm s dụng nh ch ất l ượng, giá c ả, kh ả phục vụ, - Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh: đối thủ kinh doanh sản phẩm nào, chất lượng, giá cả, bao bì, mẫu mã, dược ph ẩm phân ph ối khu vực nào, qui mô hoạt động - Thông tin sản phẩm: khả tiêu thụ dược phẩm chất lượng dược phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng hay không - Tư vấn trực tiếp hay gián tiếp cho khách hàng thông tin, ho ạt động liên quan đến dược phẩm giải đáp hợp lý th ắc mắc c khách hàng Qua nghiên cứu thị trường giúp Công ty biết rõ khả phát tri ển sản phẩm thị trường để giải pháp kịp thời tránh rủi ro mang lại tổn thất cho Công ty Đồng thời phát khách hàng ti ềm năng, khách hàng trung thành để sách phù h ợp cho t ừng đ ối tượng khách hàng 3.2.1.2 Đa dạng hoá sản phẩm Duy trì phong phú chủng loại mặt hàng, nhiên Công ty hi ện t ại cung cấp cho thị trường nhiều loại dược phẩm Công ty cần phải kiểm tra chặt chẽ doanh thu loại dược phẩm thể cắt gi ảm dược phẩm không mang lại hiệu mang lại sử dụng đ ể th ể đ ầu tu thêm cho dây chuyền sản xuất, gia tăng s ản lượng, cải thi ện d ược phẩm, mẫu mã, bao bì, … cho dược phẩm khả sinh l ời cao Bên c ạnh đó, nâng cao chất lượng sản phẩm Tuy nhiên, th ể khơng c gi ảm sản phẩm sử dụng, Cơng ty tìm hiểu lí do, ngun nhân ưa chuộng từ giải pháp hoàn thiện kịp thời SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 48 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm - Dược phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, xử lý chất thải hợp lý bảo vệ môi trường - Công ty thường xuyên nghiên cứu, đầu tư cải tiến dây chuy ền công nghệ nhằm nâng cao hiệu sản xuất, chất lượng mẫu mã dược ph ẩm Đ ể tăng tính cạnh tranh dược phẩm, Cơng ty khơng ngừng “hồn h ảo chất lượng dịch vụ” 3.2.1.4 Nâng cao doanh thu bán hàng - Nâng cao doanh thu bán hàng ều quan tr ọng đ ể tăng l ợi nhu ận c Công ty, đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ hàng hóa Cơng ty ngồi vi ệc t ổ ch ức t ốt cơng tác mua hàng cần tổ chức hoạt động marketing tốt, hiệu nâng cao chất lượng phục vụ, chọn mặt hàng kinh doanh mà th ị trường cần, tích cực nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để mở rộng lựa chọn phương án cạnh tranh thích hợp Bên cạnh Cơng ty cần tăng cường trang thiết bị, vật chất kỹ thu ật tiên tiến nâng cao trình độ tay nghề công nhân viên để nâng cao su ất lao động xác định nhu cầu khách hàng từ gia tăng tốc đ ộ tiêu th ụ s ản phẩm đồng thời doanh thu lợi nhuận tăng theo 3.2.2 Giải pháp giá - Công ty cần phải quản lý chặt chẽ khoản chi tiêu Cơng ty Bên cạnh cần định giá cho khoản chi tiêu cho phù h ợp Cơng ty c ần chia chi phí cho hoạt động cách rõ ràng để dễ dàng nhận tình hình phát sinh chi phí tăng mà biện pháp khắc phục kịp thời - Nhận định kịp thời biến động giá thị trường, biến động giá nguồn nguyên liệu đầu vào để tìm biện pháp đối phó kịp th ời v ới biến động tiêu cực xảy - Do nhu cầu th ị tr ườ ng ngày phát tri ển, Cơng ty c ần ph ải n ắm bắt tình hình th ị tr ường, th ủ t ục toán h ợp lý, đ ơn gi ản, d ễ hi ểu ph ục vụ cho khách hàng SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 49 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường - Vì nhiều chủng loại mặt hàng dược phẩm khác nhau, Công ty nên đưa mức giá khác cho phù hợp - Ngồi việc tăng doanh thu Cơng ty cần phải trọng gi ảm chi phí để tăng lợi nhuận cho Công ty Để nâng cao hiệu qu ả kinh doanh chi phí năm sau thấp năm trước Giảm chi phí khơng cần thi ết chi nh ững khoản phải phù hợp trả cho nhân viên khoản phí đường thay s dụng xe tơ Cơng ty giúp cho Công ty ti ết kiệm đáng k ể chi phí b ảo hiểm, xăng xe, bảo dưỡng, … 3.2.3 Quản lý kênh phân phối - Xác định nhu cầu chi tiêu khách hàng vùng, khu vực - Nâng cao trình độ quản lý cho nhà phân phối: đào tạo nhân sự, xây dựng quy trình quản lý hàng hóa, kho bãi, vận chuyễn cho Nhà phân ph ối nh ằm ti ết giảm chi phí tăng cường hiệu hoạt động th ể tổ chức khóa đào tạo kết hợp với tham quan du lịch cho nhà phân phối - Thường xuyên cử người kiểm tra, giám sát đại lý tránh tình tr ạng cạnh tranh không lành mạnh - Tiến hành đánh giá kênh phân phối, đại lý cách định kì đ ể nh ững sách phần thưởng khuyến khích, khen tặng đại lý thành tích bán hàng giỏi - Đưa sách phân phối cho khu vực dựa vào quy mô cửa hàng, địa điểm, số lượng đại lý, … - Mở rộng thị trường khách hàng biết đến sản phẩm nhiều - Xây dựng kênh bán hàng trực tuyến: đưa đầy đủ thông tin v ề dược phẩm, giá cả, chi tiết hoạt đông khuyến mãi, … cho khách hàng d ễ hi ểu Tạo nhiều tiện mua hàng từ khâu lựa chọn dược phẩm, hình thức giao hàng, hình thức tốn nhanh chóng hiệu Các đơn hàng đ ược nhân viên phản hồi xác, phù hợp để tránh trường hợp thơng tin b ị sai sót, sai lệch thơng tin bị thất lạc hàng hóa giao hàng Thuận ti ện cho vi ệc giao hàng tránh trường hợp cho khách hàng phải chờ đợi SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 50 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường 3.2.4 Tăng cường hoạt động chiêu thị - chương trình tiếp thị xúc tiến gi ới thi ệu sản ph ẩm phù h ợp trưng bày sản phẩm khuyến mãi, đặt sản phẩm tạo bắt mắt cho khách hàng, mức giá phù hợp với cửa hàng - Tăng cường quảng cáo: Quảng cáo tivi, chương trình ẩm thực đài truyền hình, … - Công ty cần thúc đẩy, động viên nhân viên đại sứ cho thương hi ệu Công ty Đòi hỏi Ban lãnh đạo Cơng ty người tiên phong tuyên truy ền v ề thương hiệu để làm gương cho cán cơng nhân viên tồn Công ty Công ty cần triển khai thực trang bị đồng phục cho khối văn phòng lực lượng bán hàng thị trường, áp dụng đeo thẻ nhân viên th ời gian làm việc, … để tạo hình ảnh tác phong chuyên nghiệp từ nội SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 51 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường 3.2.5 Mở rộng hoạt động Marketing - Bổ sung nhiều thông tin Công ty, giá cả, thông tin s ản ph ẩm trang website Công ty khách hàng hi ểu rõ thêm nhi ều h ơn mua sản phẩm Công ty - Quảng bá sản phẩm chi ân khách hàng: Công ty cần đưa chi ến lược phát triển thương hiệu - Mở chương trình đào tạo nhân viên nhằm nâng cao khả bán hàng nhân viên phận hàng năm cử nhân viên gi ỏi h ọc nước 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Nhà nước Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý ổn định, lành mạnh hợp lý đ ể tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh quan quyền địa phương nên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thủ tục hành Các quan chun mơn nghiệp vụ ngân hàng nên tạo điều kiện thu ận lợi cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi Nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện hệ thống thơng tin kinh tế d ự báo thị trường, để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời bi ện pháp h ữu hi ệu đ ể ch ống hàng gi ả, hàng nhái b ằng cách xây dựng sách h ữu hi ệu v ề b ảo h ộ nhãn hi ệu hàng hóa đ ược đăng ký, rút ng ắn th ời gian th ủ t ục đăng ký nhãn hi ệu hàng hóa Theo Cục sở hữu trí tu ệ, th ời gian đ ể bi ết nhãn hi ệu làm th ủ t ục đăng ký đượ c bão hộ hay khơng ph ải ch t 12 tháng Nhà nước cần đẩy mạnh tốc độ xây dựng sở hạ tầng giao thông: đường bộ, đường biển tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông th ương buôn bán 3.3.2 Đối với công ty SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 52 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường - cấu lại danh mục sản phẩm theo hướng tinh gọn, hiệu qu ả đ ể đ ịnh vị thị trường, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm chủ lực đạt doanh thu, lợi nhuận cao, nghiên cứu phát triển sản phẩm - Cơng ty bám sát sách để thay đổi, điều ch ỉnh phù hợp nhằm đảm bảo tính cạnh tranh thị trường - Tập trung sản xuất sản phẩm trì, sản phẩm thương hiệu, sản phẩm đóng góp - Tập trung đầu tư mạnh loại máy móc, thi ết b ị hi ện đ ại đ ể tăng chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho dòng s ản ph ẩm có, xây thêm nhà máy sản xuất Capsule tăng doanh s ố bán - Giảm thiểu việc vay nhằm hạn chế rủi ro phát sinh từ vi ệc tr ả lãi, chủ động linh hoạt việc quay vòng vốn sản xuất, tránh b ị đ ộng v ề vốn - cấu trì hợp lý khoản vay, tích cực tìm ki ếm ngu ồn v ốn vay lãi suất ưu đãi đặc biệt tìm kiếm đàm phán ngu ồn v ốn vay v ới lãi xuất ưu đãi từ ngân hàng thương mại - Tăng cường quản lý hiệu nguồn nguyên liệu đầu vào thơng qua việc tìm kiếm nhà cung cấp uy tín, đảm bảo 100% ch ất l ượng đ ầu vào đạt tiêu chuẩn, nguồn đăng ký với Cục quản lý D ược, giá c ả c ạnh tranh thị trường, mục tiêu giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm sản xuất - Chủ động tìm nguồn giải ngân USD với lãi suất ưu đãi ngân hàng thương mại chủ động việc dự báo tỷ giá, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững với ngân hàng nhằm giải ngân nhanh chóng nguồn ngoại tệ cần thiết - Huy động nguồn lực tập trung mạnh thu hồi khoản nợ đến hạn, hạn chế thấp nợ q hạn, nợ khó đòi quy định rõ hạn mức n ợ, th ời hạn toán - Chuẩn bị loại phương tiện chứa, đựng khác cho nhà ch ứa ch ất th ải nguy hại cần thay SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 53 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường - Nền nhà chứa chất thải nguy hại thiết kế đặc bi ệt để thu tr ực tiếp nước sàn vào hệ thống xử lí nước thải, đảm bảo khơng rò rỉ mơi trường xung quanh - Bố trí sẵn thiết bị thay cho hệ thống xử lý nước thải cần sửa chữa, đảm bảo trì hệ thống liên tục để phục vụ sản xuất TÓM TẮT CHƯƠNG Từ việc giới thiệu tổng quan Công ty chương việc phân tích thực trạng hoạt động marketing công ty chương tạo ều ki ện đ ể Cơng ty nhìn nhận, đánh giá tổng quát công tác marketing Cơng ty để từ sở để đề giải pháp nhằm nâng cao hi ệu ho ạt đ ộng marketing để công ty phát huy mặt làm khắc phục m ặt ch ưa làm Ngồi chương đưa kiến nghị với nhà nước công ty để công ty hoạt động hiệu SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 54 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường PHẦN KẾT LUẬN Trong bối cảnh chung kinh tế nước ta sơi động, hồ chung vào dòng chảy giới Với quan tâm đắn Đảng, Nhà nước kinh tế nước nhà giúp kinh tế nước ta ngày phát triển, bạn bè quốc tế đánh giá cao Với kinh tế mở nay, hoạt động kinh tế trở nên sôi động, xu hướng cạnh tranh ngày gay gắt, thị trường doanh nghiệp nằm tình trạng báo động Bất chiến lược áp dụng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa phải xác phù hợp với tình hình Để tồn phát triển hoạt động marketing trở nên quan trọng hết Giúp doanh nghiệp nắm bắt thị trường thị hiếu người tiêu dùng, qua gắn kết Công ty với khách hàng lại, giúp Công ty ngày thành công Công ty Dược Phẩm Cửu Long đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh Dược Phẩm – Capsule – Dụng cụ y tế Trong suốt q trình hoạt động, Cơng ty Dược phẩm Cửu Long không ngừng phấn đấu đạt thành tựu đáng khích l ệ Tuy nhiên, s ự phát triển khơng dừng lại mà cơng ty gặt hái nhiều thành cơng tốt đẹp đường kinh doanh Cơng ty góp phần không nh ỏ việc thúc đẩy kinh tế đất nước phát tri ển v ững mạnh nói chung ngành Dược Việt Nam nói riêng, hỗ trợ đáng kể cho nhà nước cơng tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, cung cấp ngày nhi ều nh ững lo ại D ược SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 55 Báo cáo thực tập ngắn hạn An GVHD: ThS Nguyễn Thị Trường phẩm chất lượng cao khơng ngừng nâng cao uy tín Cơng ty đối v ới người tiêu dùng Khi nói đến kết đạt Cơng ty năm qua phấn đấu khơng mệt mỏi tồn cán công nhân viên công ty Qua đó, em tìm hi ểu hi ểu ho ạt đ ộng marketing c công ty D ược Ph ẩm Cửu Long, khẳng định v ị trí, vai trò c th ị tr ường, phát tri ển hoạt động kinh doanh c công ty, qua góp m ột ph ần khơng nh ỏ cơng tác chăm sóc s ức kho ẻ ng ười tiêu dùng theo ch ủ tr ương sách mà Đảng Nhà Nước ta đề SVTH: Phan Phạm Tuyết Nhi Trang 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Philip Kotler (2007), MarketingMarketing Essentials, NXB Lao động – xã hội Lê Ngọc Đoan Trang (2016), Bài giảng Marketing bản, trường Đại học Cửu Long Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long năm 2015, 2016, 2017  Các trang web: http://pharimexco.com.vn/ http://pharimexco.com.vn/502-ba-o-ca-o-th-a-ng-nia-n-n-m-2015/file http://pharimexco.com.vn/650-ba-o-ca-o-th-a-ng-nia-n-n-m-2016/file http://pharimexco.com.vn/794-ba-o-ca-o-th-a-ng-nia-n-n-m-2017/file http://s.cafef.vn/hose/DCL-cong-ty-co-phan-duoc-pham-cuu-long.chn http://www.domesco.com/ http://www.imexpharm.com/ https://fitgroup.com.vn/dcl-thay-doi-nhan-mac-moi-cho-dong-san-phampanalgan/ https://fitgroup.com.vn/panalgan-tu-hao-thuong-hieu-viet/ ... TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 1.1.1 Giới thiệu chung công ty Tên công ty: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long (Cuu Long Pharmaceutical... Trường CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 2.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTCP DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh... Mục tiêu 1: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long từ năm 2015 – 2017 - Mục tiêu 2: Phân tích hoạt động marketing Cơng ty Cổ ph ần Dược Phẩm Cửu Long từ 2015 – 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING của CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM cửu LONG, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING của CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM cửu LONG, 2 Mục tiêu cụ thể, DƯỢC PHẨM CỬU LONG, 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG, 2 Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự, 4 Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chính, CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG, 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CTCP DƯỢC PHẨM CỬU LONG TỪ 2015 - 2017, 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG (2015 – 2017), CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG, TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay