Bản kiểm điểm cá nhân 20191

13 25 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 09:06

Bảng kiểm điểm cá nhân dùng để các cá nhân, cán bộ, công nhân viên chức, Đảng Viên tự đánh giá, kiểm điểm để tìm thấy các nhược điểm của bản thân và khắc phục trong thời gian tới. Bài viết bảng kiểm điểm cá nhân 2019 hi vọng mang lại hữu ích cho các cá nhân, đảng viên... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM NHÂN Tôi tên: Hiện làm việc Bộ phận: Nhiệm vụ giao là: Nay tự kiểm thân với việc xảy sau: Trình bày việc xảy ra: Xác định việc thân có lỗi hay khơng? Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý khơng có lỗi): Hậu sai phạm xảy ra: Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật - Khiển trách văn bản; - Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp khơng q sáu tháng; - Sa thải , ngày tháng năm Người viết kiểm điểm (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM NHÂN Tôi tên: Hiện làm việc Bộ phận: Nhiệm vụ giao là: Nay tự kiểm thân với việc xảy sau: Trình bày việc xảy ra: Xác định việc thân có lỗi hay khơng? Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý khơng có lỗi): Hậu sai phạm xảy ra: Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật - Khiển trách văn bản; - Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp khơng q sáu tháng; - Sa thải , ngày tháng năm Người viết kiểm điểm (Ký, ghi rõ họ tên) ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc —–***—– BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM NHÂN Tôi tên: ……………………… Hiện làm việc Bộ phận: ……………… Nhiệm vụ giao là: ………………………… Nay tự kiểm thân với việc xảy sau: (Trình bày việc xảy ra) Xác định việc thân có lỗi hay không? …………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý khơng có lỗi): …………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… Hậu sai phạm xảy ra: …………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: …………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: …………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………., ngày……tháng……năm…… Người viết kiểm điểm (Ký, ghi rõ họ tên) BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Họ tên: …………………… Ngày sinh: …………………… Chức vụ Đảng: ………………… : Đơn vị công tác: ……………………………… Chi bộ: ………………………… Về tư tưởng trị – Ln kiên định trung thành với đường lối đổi Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh – Ln chấp hành tốt quan điểm, chủ chương đường lối nghị Đảng sách sách pháp luật nhà nước – Có tinh thần tự giác cao việc học tập nâng cao trình độ lý luận trị chun mơn nghiệp vụ lực công tác – Thực nghiêm túc vận động hai không với nội dung giáo dục, thực tuyên truyền vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Về phẩm chất đạo đức, lối sống – Là đảng viên tự ý thức có tinh thần nâng cao kết tốt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu biểu tiêu cực khác, ln giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu người Đảng Viên.Thực tốt có hiệu vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” ln chấp hành tốt quy định trị điều Đảng Viên khơng làm – Trong công tác sinh hoạt Đảng thân ln trung thực, thẳng thắn, giữ gìn đồn kết, thống Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân; thực Quy chế dân chủ sở quy định Hương ước địa phương nơi cư trú – Trong thực thi nhiệm vụ quan hệ với quần chúng nhân dân thân giải đắn mối quan hệ nhân tập thể, nghĩa vụ quyền lợi, cống hiến hưởng thụ cách dứt khốt, cơng sòng phẳng, khơng vụ lợi nhân; Ln đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu – Ln có tinh thần tự phê bình phê bình; tơn trọng, lắng nghe ý kiến người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm thân, tích cực đấu tranh với biểu chia rẽ, bè phái, làm đoàn kết nội Về thực chức trách, nhiệm vụ giao – Có tinh thần trách nhiệm kết cao việc thực chức trách nhiệm vụ giao: * Về công tác chuyên môn: + Được phân cơng …………………… * Về cơng tác đồn thể: + ………… tỉnh đoàn tặng khen + Chi đoàn …………… huyện đoàn tặng khen + Bản thân huyện đoàn tặng khen – Thực tốt nghĩa vụ công dân nơi cư theo quy định – Trong q trình cơng tác tơi ln thực kế hoạch đạo cấp giao phó, thực tốt nhiệm vụ năm học thực chức trách nhiệm vụ giao – Hồn thành tốt cơng việc mà sở giáo dục trường đề Về ý thức tổ chức kỷ luật – Tôi thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động, sinh hoạt Đảng, chấp hành phân công, điều động tổ chức – Luôn thực nếp, chế độ sinh hoạt đảng đóng đảng phí theo quy định; – Chấp hành nghị quyết, thị, nghị định tổ chức đảng – Chấp hành sách, pháp luật cùa Nhà nước nội quy, quy chế, quy định địa phương, quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồn thể – Có thái độ cầu thị việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm Kết phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị Trung ương ………… vấn đề phát sinh – Trong cơng tác giáo dục tư tưởng trị ln ln giữ vững, kiên định lập trường Tuyệt đối chấp hành việc thực Quy định 19 điều Đảng viên khơng làm Bộ trị Học tập tham gia đầy đủ lớp học tập Nghị Đảng, lớp tập huấn – Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị, mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân sạch, vững mạnh ngày tiến – Thực tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách – Biết linh hoạt, mềm dẻo giải công việc với đồng nghiệp, với học sinh với nhân dân nơi sinh sống cư trú – Đã giải công việc có hiệu quả, khắc phục tính nóng nảy giải công việc Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân – Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định Đảng; pháp luật, sách Nhà nước – Trách nhiệm nhân việc phối kết hợp với đoàn thể khác trường có lúc chưa đạt hiệu cao – Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu giải pháp nhằm phát huy tốt công tác chuyên mơn – Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến sinh hoạt chi e dè, nể nang tình cảm cơng tác phê bình tự phê bình Phương hướng biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm thời gian tới – Tuyệt đối chấp hành chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan – Phát huy ưu điểm, khắc phục góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến sinh hoạt chi Trong giải công việc phải linh hoạt thận trọng, thể thái độ kiên đấu tranh tự phê bình phê bình để góp phần xây dựng Đảng, quyền vững mạnh – Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, lực cơng tác – Tự ý thức rèn luyện chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành – Sâu sát lĩnh vực, nhiệm vụ giao Đặc biệt, ln bám sát nắm tình hình hoạt động Đoàn, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo giải công việc kịp thời – Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức: + Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ + Xếp loại cán bộ, cơng chức: Hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi họ tên) Lưu ý viết kiểm điểm Việc cần xác định mục đích viết để kiểm điểm lại mức độ vi phạm thân, sau q trình trình bày tóm tắt việc xảy ra, nhân phải tự nhận thấy lỗi việc hậu thiệt hại gây để tự nhận hình thức xử lý kỷ luật xác đáng Về nội dung kiểm điểm là: – Kết thực nhiệm vụ trị giao; trách nhiệm lãnh đạo, đạo việc quán triệt triển khai thực chủ trương, nghị quyết, quy định Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp thực địa phương, quan, đơn vị; rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân – Về tư tưởng trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình nhân dân thực đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; ý thức, trách nhiệm thái độ đấu tranh chống suy thoái tư tưởng trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết lực cơng tác thân Có ba hình thức kỷ luật chính: – Khiển trách văn bản; – Chuyển làm cơng tác khác có mức lương thấp không sáu tháng; – Sa thải ... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Tôi tên: Hiện làm việc Bộ phận: Nhiệm vụ giao là: Nay tự kiểm thân với việc xảy sau: Trình bày... VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc —–***—– BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Tôi tên: ……………………… Hiện làm việc Bộ phận: ……………… Nhiệm vụ giao là: ………………………… Nay tự kiểm thân với việc xảy sau: (Trình bày việc... ………………………………………………………………………………………… ……… Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: …………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………., ngày……tháng……năm…… Người viết kiểm điểm (Ký, ghi rõ họ tên) BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Họ tên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản kiểm điểm cá nhân 20191, Bản kiểm điểm cá nhân 20191

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay