BÀI THU HOẠCH MO HINH TAI CHINH 4

98 16 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 09:00

Bài tập 1Một Nhà máy dự định tiến hành sản xuất 5 loại Nệm cao cấp là: A, B, C, D và E. Cả 5 loại sản phẩm này đều sử dụng 4 loại nguyên vật liệu chính là: NVL1, NVL2, NVL3, NVL4. Có mức tiêu hao nguyên vật liệu, lợi nhuận đơn vị thu được và giới hạn dự trữ như sau: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BÀI THU HOẠCH HÌNH TÀI CHÍNH GVHD: THS TRẦN THANH NHÂN SVTH: TRẦN QUẾ ANH LỚP: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG K16 MSSV: 1611043018 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN  Vĩnh Long, ngày… tháng….năm 2018 Giáo viên TĨM TẮT MƠN HỌC  Đây môn học ứng dụng hình lĩnh vực khác tài tài doanh nghiệp (corporate finance), phân tích chứng khoán (security analysis), giá trị rủi ro (value at risk), quản lý danh mục (portfolio management),… Nội dung buổi học gồm hai phần: lý thuyết thực hành Phần lý thuyết giúp hệ thống công thức sử dụng tài Phần thực hành giúp ứng dụng công thức phần mềm thống kê Mục tiêu môn học: Sau học xong môn này, trang bị kiến thức sâu rộng việc lập hình tài từ khía cạnh lý thuyết đến thực hành Ngoài ra, thành thạo kỹ sử dụng phần mềm Excel, phần mềm thống kê khác Kỹ thuật Monte Carlo cung cấp cho người định phạm vi kết đầu xác xuất kết đầu tương ứng với lựa chọn Phương pháp cung cấp thuật toán để giải tốn máy tính cách sử dụng số ngẫu nhiên Tuy nhiên, phương pháp có số hạn chế: khó ước lượng xác suất xảy Điều dẫn đến kết việc sử dụng xác suất chủ quan khó tránh Mặt khác, mối quan hệ biến phức tạp Mặc dù phương pháp hay đòi hỏi lượng thông tin lớn dự án xem xét Bởi sử dụng phương pháp phải tốn nhiều chi phí thời gian MỤC LỤC  Contents MỤC LỤC BẢNG  MỤC LỤC HÌNH  Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Bài thu hoạch Bài tập Một Nhà máy dự định tiến hành sản xuất loại Nệm cao cấp là: A, B, C, D E Cả loại sản phẩm sử dụng loại nguyên vật liệu là: NVL1, NVL2, NVL3, NVL4 Có mức tiêu hao nguyên vật liệu, lợi nhuận đơn vị thu giới hạn dự trữ sau: Sản phẩm A Nguyên vật liệu NVL1 NVL2 NVL3 NVL4 Lợi nhuận đơn vị (Ngàn đồng/sp) B C D Dự trữ E (kg) 14 16 10 10 10 12 10 14 16 12 10 18 600 500 1.000 300 640 2.400 1.600 4.000 3.730 Bảng 1.1 Bảng số liệu toán Yêu cầu: Hãy xây dựng phương án sản xuất để nhà máy đạt tổng lợi nhuận lớn Bài tập 1.1 Đọc phân tích đề Xét tốn sản xuất trên, để sản xuất ra: + Một sản phẩm A cần 4kg NVL1, 6kg NVL2, 14kg NVL3, 16kg NVL4; + Một sản phẩm B cần 10kg NVL1, 2kg NVL2, 10kg NVL3, 10kg NVL4; + Một sản phẩm C cần 12kg NVL1, 10kg NVL2, 8kg NVL3, 14kg NVL4; + Một sản phẩm D cần 16kg NVL1, 12kg NVL2, 10kg NVL3, 18kg NVL4; + Một sản phẩm E cần 8kg NVL1, 2kg NVL2, 4kg NVL3, 2kg NVL4 Lợi nhuận sản xuất sản phẩm A, B, C, D, E 600.000đ; 500.000đ; 1.000.000đ; 300.000đ; 640.000đ Trang Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 1.2 Xác định hàm mục tiêu Mục tiêu đạt lợi nhuận lớn ràng buộc xuất phát từ nguyên liệu giới hạn tồn kho Gọi X1, X2, X3, X4, X5 số sản phẩm A, B, C, D, E cần sản xuất để đạt lợi nhuận cao Tìm X = (X1, X2, X3, X4, X5) F(Xi) = 600X1 + 500X2 + 1.000X3 + 300X4 + 640X5 → Max Bài tập 1.3 Xác định biến, giá trị biến Phương án sản xuất đạt lợi nhuận lớn khi: - Số lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất không vượt lượng trữ nên ta có ràng buộc - Số lượng sản phẩm sản xuất phải nguyên số âm, ta ràng buộc dấu: Bài tập 1.4 Giải toán Excel Với toán quy hoạch tuyến tính xuất phát từ tốn sản xuất nêu trên: Tìm X = (X1, X2, X3, X4, X5) cho: F(Xi) = 600X1 + 500X2 + 1.000X3 + 300X4 + 640X5 → Max Thỏa ràng buộc: Ta nhập liệu bao gồm hệ số ẩn hàm mục tiêu ràng buộc để tính tốn Chẳng hạn, số liệu nhập vào Excel có dạng sau: Trang Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Hình 1.1 Nhập số liệu vào Excel Tiếp theo, ta nhập cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu vế trái ràng buộc tương ứng Chẳng hạn với hình Excel ta màng hình Excel Hình 1.2 Nhập công thức Excel Dùng chức Solver Excel nhập tham số cần thiết Trang Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Hình 1.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Giải thích giá trị bảng trên: - Set objective đặt hàm mục tiêu; - To: Để đạt lợi nhuận lớn ta chọn Max; - By changing variable thay đổi biến phù hợp với đề bài; - Subject to the constraints tùy thuộc vào ràng buộc điều kiện toán Nhấn nút Solver, ta được: Trang 10 Bài thu hoạch môn HÌNH TÀI CHÍNH Hình 20.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Giải thích giá trị bảng trên: - Set objective đặt hàm mục tiêu; - To: Để đạt lợi nhuận lớn ta chọn Max; - By changing variable thay đổi biến phù hợp với đề bài; - Subject to the constraints tùy thuộc vào ràng buộc điều kiện toán Nhấn nút Solver, ta được: Trang 84 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Hình 20.4 Hộp thoại Histogram Khi chấp nhận kết (Keep Solver Solution), ta được: Hình 20.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Kết cho thấy X3 =38, X6 =42 F(Xi) = 34.253.000 ngàn đồng Bài tập 20.5 Nhận xét kết toán Vậy nhà máy cần sản xuất 38 sản phẩm S3 42 sản phẩm S6 để có lợi nhuận cao 34.253.000 ngàn đồng Trang 85 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 21 Xí nghiệp An Thành xem xét dự án sản xuất hai loại sản phẩm hàng tiêu dùng Dép Giày Cho biết: - Giá bán đôi Dép 130 ngàn đồng đôi Giày 300 ngàn đồng - Chi phí để sản xuất x đôi sản phẩm Dép y đôi sản phẩm Dày là: C(x, y) = 2.500 + 2 x + y ngàn đồng Giả sử tháng, số lượng sản phẩm Dép tiêu thụ dao động khoảng 100 đến 300 đôi số lượng sản phẩm Giày tiêu thụ dao động khoảng từ 150 đến 500 đơi xí nghiệp tiến hành thực dự án khả thua lỗ dự án không 8% Xem xét xí nghiệp An Thành có nên tiến hành dự án khơng? Bài tập 21.1 Đọc phân tích đề Từ đề ta thấy yếu tố không chắn số lượng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm Dép sản phẩm Giày Nên hai yếu tố chọn làm biến số ngẫu nhiên Ứng với giá trị ngẫu nhiên x y ta giá trị lợi nhuận ngẫu nhiên đến cỡ mẫu ta thấy đủ làm thống kê, ta dùng Data Analysis để định có thực dự án hay khơng Bài tập 21.2 hình tốn học cho tốn Gọi x, y số đơi Dép đơi Giày tiêu thụ Ta có x [100; 300] y [150; 500] Khi đó, lợi nhuận hàng tháng dự án đại lượng ngẫu nhiên cho LN = 130x +300y – 2.500 - 2 x - y Bài toán quy việc so sánh tỷ lệ (xác xuất) để LN Trang 89 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 21.5 Nhận xét hình tốn Excel Từ kết hình tốn Excel cho ta nhận thấy tỷ lệ lợi nhuận âm mẫu không 8% nên ta kết luận xí nghiệp An Thành nên tiến hành dự án Bài tập 23 Một xí nghiệp xem xét dự án sản xuất hai loại vải Jean vải Gấm Cho biết: - Giá bán mét vải Jean 70 ngàn đồng 1mét vải Gấm 85 ngàn đồng - Chi phí để sản xuất x mét vải Jean y mét vải Gấm C(x,y) = 348000 Giả sử tháng số lượng vải Jean tiêu thụ dao động khoảng từ 1000-3500m số lượng Gấm tiêu thụ dao động khoảng từ 2200 3800m xí nghiệp tiến hành thực hiên dư án khả thua lỗ dự án không 14% Xem xét xí nghiệp có tiến hành thực dự án hay không? Bài tập 23.1: Đọc phân tích đề Ta nhận thấy yếu tố khơng chắn số lượng sản phẩm tiêu thụ Jean Gấm Nên hai yếu tố chọn làm biến số ngẫu nhiên Ứng với giá trị ngẫu nhiên Jean Gấm ta giá trị lợi nhuận ngẫu nhiên đến ta thấy cở mẫu đủ để ta làm thống kê thỉ ta dùng Data Analysis để định có thực dự án khơng Bài tập 23.2: hình tốn học cho tốn Gọi x, y số sản phẩm Jean Gấm tiêu thụ Ta có x [1000;3500] y [2200;3800] Khi đó, lợi nhuận hàng tháng dự án đại lượng ngẫu nhiên cho bởi: LN = 70*x +85*y - 348000 Bài toán quy việc so sánh tỷ lệ (xác suất) để LN < với ngưỡng định 14% Trang 90 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 23.3: hình tồn Excel Ở sheet1, ta lập hình cho tốn sau: Hìnhtrên 23.1 hình tốn Sau có hình tốn sheet1, ta sang sheet2 lập bảng biểu diễn kết qua 100 lần lập sau: Hình 23.2 Bảng biểu diễn kết lập Copy ô B2 sheet2 cho ô dưới, chọn khối từ ô A2:B101 chọc chức Table menu Data Hình 23.3 Hộp thoại Data Table Chọn OK Nhấn F9 sô lân để thay đổi giá trị ngẫu nhiên cho hàm RAND(), ta nhận số liệu cho biến ngẫu nhiên lợi nhuận Bảng 23.1: Số liệu biến ngẫu nhiên 100 lần lập Trang 91 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH STT LN STT LN STT LN STT LN 79315 26 -30089 51 59193 76 79253 128677 27 90362 52 -11546 77 157188 69048 28 58540 53 33253 78 76773 35845 29 -38455 54 135893 79 101538 1604 30 94073 55 41353 80 -15548 122421 31 72823 56 170200 81 -15034 119788 32 177864 57 77502 82 122885 26861 33 143501 58 117780 83 31588 -15576 34 68692 59 67399 84 67003 10 -21917 35 -33258 60 83464 85 -7974 11 96381 36 50730 61 104178 86 81308 12 114187 37 159661 62 14544 87 -5108 13 41355 38 36268 63 119668 88 195025 14 162823 39 40111 64 14335 89 -17161 15 -31066 40 84400 65 104960 90 137816 16 -7284 41 54390 66 78539 91 72845 17 85427 42 130521 67 167262 92 140817 18 -14627 43 133539 68 164018 93 76444 19 24225 44 118930 69 114097 94 69580 20 155385 45 116300 70 68473 95 -31794 21 81346 46 34073 71 77187 96 34269 22 168169 47 183791 72 174655 97 82115 23 76514 48 85979 73 67505 98 114207 24 88993 49 173281 74 76285 99 -50369 25 11098 50 150601 75 161631 100 146322 Dùng công cụ Histogram chức Data Analysis menu Tools để khảo sát lợi nhuận Trang 92 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Hình 23.3 Cơng cụ Histogram Bài tập 23.4 Kết hình tốn Excel Hình 23.4 Kết toán Điều cho thấy tỷ lệ lợi nhuận < mẫu 19% Bài tập 23.5 Nhận xét kết toán Từ kết toán cho ta nhận thấy tỷ lệ lợi nhuận âm mẫu 14% nên ta kết luận không nên tiến hành dự án Trang 93 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 24 Trong dịp tết Nhân Thìn 2017 tới, xí nghiệp sản xuất bánh “Tân Huê Viên” muốn sản xuất loại bánh: Bánh in, bánh pía, bánh thập cẩm Để sản xuất loại bánh đó, xí nghiệp cần: Đường, đậu, bột, sầu riêng, trứng, lạp xưởng,… Giả sử số đường chuẩn bị 800kg đậu 600kg, nguyên liệu khác muốn có Lượng đường, đậu cần thiết lợi nhuận thu bánh loại cho bảng sau: Bánh Nguyên liệu Đường (g) Đậu (g) Bánh In Lợi nhuận (đồng) Bánh Pía Bánh Thập Cẩm 40 80 60 30 70 60 2.200 3.200 2.800 Bảng 24.1 Bảng số liệu toán Yêu cầu: Hãy lập kế hoạch cho Tân Huê Viên sản xuất loại bánh cái? Để không bị động đường, đậu lợi nhuận thu lớn Sản xuất được bán hết Bài tập 24.1 Đọc phân tích đề Xét tốn sản xuất trên, để sản xuất ra: + Một Bánh In cần 40g đường, 80g đậu; + Một Bánh Pía cần 60g đường, 30g đậu; + Một bánh Bánh Thập Cẩm cần 70g đường, 60g đậu; Lợi nhuận sản xuất sản phẩm bánh In, bánh Pía, bánh Thập Cẩm 2.200đ, 3.200đ, 2.800đ Bài tập 24.2 Xác định hàm mục tiêu Hàm mục tiêu tổng lợi nhuận nhận tương ứng với phương án sản xuất, F(X) = F(X, Y, Z) = 2.200X + 3.200Y + 2.800Z , sản phẩm sản xuất tiêu thụ hết nhiêu Để nhận tổng lợi nhuận lớn nhất, ta có tốn tối ưu: F(X) = F(X, Y, Z) = 2.200X + 3.200Y + 2.800Z  Max Trang 94 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 24.3 Xác định biến, giá trị biến Để sản xuất X bánh in, ta cần 40g đường 80g đậu ; Để sản xuất Y bánh pía, ta cần 60g đường 30g đậu ; Để sản xuất Z bánh thập cẩm, ta cần 70g đường 60g đậu Do đó, để sản xuất phương án X = (X, Y, Z) nghĩa để phương án X chấp nhận (sản xuất được), số lượng nguyên liệu cần cho sản xuất không vượt số lượng nguyên liệu chuẩn bị khơng bị tồn động đường, đậu số lượng bánh sản xuất số âm không bị lẻ bánh nên ta có ràng buộc dấu thỏa ràng buộc sau: Tóm lại, tốn sản xuất nêu quy toán quy hoạch tuyến tính sau: Tìm X = (X, Y, Z) cho: F(X) = F(X, Y, Z) = 2.200X + 3.200Y + 2.800Z  Max Thỏa ràng buộc Bài tập 24.4 Giải toán Excel Ta nhập liệu bao gồm hệ số ẩn hàm mục tiêu ràng buộc để tính tốn Chẳng hạn, số liệu nhập vào Excel có dạng sau: Trang 95 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Hình 24.1 Nhập số liệu vào Excel Tiếp theo, ta nhập cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu vế trái ràng buộc tương ứng Chẳng hạn với hình excel ta hình excel Hình 24.2 Nhập cơng thức Excel Trang 96 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Dùng chức Solver Excel nhập tham số cần thiết Hình 24.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại solver Giải thích giá trị bảng trên: - Set objective đặt hàm mục tiêu; - To: Để đạt lợi nhuận lớn ta chọn Max; - By changing variable thay đổi biến phù hợp với đề bài; - Subject to the constraints tùy thuộc vào ràng buộc điều kiện toán Nhấn nút Solver, ta được: Trang 97 Bài thu hoạch mơn HÌNH TÀI CHÍNH Hình 24.4 Hộp thoại Sover Results Khi chấp nhận kết (Keep Solver Solution), ta được: Hình 24.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Kết cho thấy X = 3.333, Y = 11.111, F(X,Y,Z) = 42.887.800 (đồng) Bài tập 24.5 Nhận xét kết toán Từ kết cho thấy xí nghiệp cần sản xuất 3.333 bánh In, 11.111 bánh Pía sử dụng hết 800kg đường 600kg đậu đạt mức lợi nhuận cao 42.887.800 đồng Trang 98 ... Trang 22 Bài thu hoạch mơn MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Hình 4. 3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại solver Nhấn nút Solver, ta được: Trang 23 Bài thu hoạch mơn MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Hình 4. 4 Hộp thoại... NVL3, 18kg NVL4; + Một sản phẩm E cần 8kg NVL1, 2kg NVL2, 4kg NVL3, 2kg NVL4 Lợi nhuận sản xuất sản phẩm A, B, C, D, E 600.000đ; 500.000đ; 1.000.000đ; 300.000đ; 640 .000đ Trang Bài thu hoạch mơn MƠ... sản xuất quy toán quy hoạch tuyến tính sau: Tìm X = (X1,X2,X3) cho: F(Xi) = 60X1 + 50X2 + 57X3  Max Thỏa ràng buộc Trang 21 Bài thu hoạch mơn MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 4. 4 Giải tốn Excel Ta nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH MO HINH TAI CHINH 4, BÀI THU HOẠCH MO HINH TAI CHINH 4, Bài tập 1.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 2.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 5.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 7.3 Mô hình bài toán trên Excel, Bài tập 8.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 9.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 10.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 12.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 13.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 14.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 18.4 Giải bài toán trên Excel, Bài tập 20.3 Xác định các biến và giá trị biến, Bài tập 21.3 Mô hình bài toán trên Excel, Bài tập 24.4 Giải bài toán trên Excel

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay