BÀI THU HOẠCH môn học mô HÌNH tài CHÍNH3

104 18 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 08:52

BÀI TẬP 1Một Nhà máy dự định tiến hành sản xuất 5 loại Nệm cao cấp là: A, B, C, D và E. Cả 5 loại sản phẩm này đều sử dụng 4 loại nguyên vật liệu chính là: NVL1, NVL2, NVL3, NVL4. Có mức tiêu hao nguyên vật liệu, lợi nhuận đơn vị thu được và giới hạn dự trữ như sau: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ********** BÀI THU HOẠCH Mơn học HÌNH TÀI CHÍNH GVHD: ThS TRẦN THANH NHÂN SVTH: PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN LỚP: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG_K16 MSSV: 1611043017 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Vĩnh Long, ngày …… tháng …… năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) TĨM TẮT MƠN HỌC  Đây phương pháp phân tích kết dự án tác đ ộng đ ồng thời yếu tố tình khác có tính tới phân b ố xác suất giá trị biến số yếu tố Phương pháp Monte Carlo có ưu ểm phương pháp xem xét đồng thời kết hợp yếu tố, có tính tới m ối quan hệ yếu tố Bởi vậy, phương pháp phức tạp đòi h ỏi ng ười phân tích phải có kinh nghiệm, kỹ thực hi ện t ốt v ới s ự tr ợ giúp kỹ thu ật máy tính Phương pháp Monte Carlo bao gồm: Lựa chọn bi ến làm biến quan trọng đưa vào hình phân tích (dựa s phân tích đ ộ nhạy để đưa vào yếu tố có ảnh hưởng lớn tới dự án); Xác định hình biến động yếu tố ảnh hưởng mối quan hệ chúng v ới bi ến ng ẫu nhiên; Xác định xác suất; Sử dụng hình xác định kết phân tích Các kết giúp cho việc đánh giá dự án xác Tuy nhiên, phương pháp có số hạn chế: khó ước lượng xác suất xảy Điều dẫn đến kết việc sử dụng xác suất chủ quan khó có th ể tránh Mặt khác, mối quan hệ bi ến có th ể phức tạp M ặc dù phương pháp hay đòi hỏi lượng thông tin l ớn dự án xem xét Bởi sử dụng phương pháp phải tốn nhiều chi phí thời gian MỤC LỤC  MỤC LỤC BẢNG  Bảng 21.1: Bảng lợi nhuận phương án 100 lần Bảng 22.1: Số liệu toán Bảng 23.1: Số liệu biến ngẫu nhiên 100 lần lập Bảng 24.1: Số liệu toán Bảng 25.1: Số liệu tốn MỤC LỤC HÌNH  Hình 1.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 1.2: Nhập cơng thức Excel Hình 1.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 1.4: Hộp thoại Solver Results Hình 1.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 2.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 2.2: Nhập cơng thức Excel Hình 2.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại solver Hình 2.4: Hộp thoại Solver Results Hình 2.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 3.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 3.2: Nhập cơng thức Excel Hình 3.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 3.4: Hộp thoại Solver Results Hình 3.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 4.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 4.2: Nhập cơng thức Excel Hình 4.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại solver Hình 4.4: Hộp thoại Sover Results Hình 4.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 5.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 5.2: Nhập cơng thức vào Excel Hình 5.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel bảng hộp thoại Solver Hình 5.4: Hộp thoại Solver Results Hình 5.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 7.1: Cơng thức tính hình tốn Hình 7.2: Biểu diễn LN tốn 100 lần Hình 7.3: Hộp thoại Data Table Hình 7.4: Hộp thoại Histogram Hình 7.5: Kết phương án Hình 8.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 8.2: Nhập cơng thức Excel Hình 8.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại solver Hình 8.4: Hộp thoại Sover Results Hình 8.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 9.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 9.2: Nhập cơng thức Excel Hình 9.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 9.4: Hộp thoại Solver Results Hình 9.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 10.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 10.2: Nhập cơng thức Excel Hình 10.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 10.4: Hộp thoại Solver Results Hình 10.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 11.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 11.2: Nhập cơng thức Excel Hình 11.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại solver Hình 11.4: Hộp thoại Sover Results Hình 11.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 13.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 13.2: Nhập cơng thức Excel Hình 13.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 13.4: Hộp thoại Solver Results Hình 13.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 14.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 14.2: Nhập cơng thức Excel Hình 14.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 14.4: Hộp thoại Solver Results Hình 14.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 18.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 18.2: Nhập cơng thức Excel Hình 18.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 18.4: Hộp thoại Solver Results Hình 18.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 19.1: Nhập số liệu vào Excel Hình 19.2: Nhập cơng thức Excel Hình 19.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 19.4: Hộp thoại Solver Results .66 Hình 19.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 20.1: Nhập cơng thức Excel Hình 20.2: Nhập cơng thức Excel Hình 20.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 20.4: Hộp thoại Solver Results Hình 20.5: Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 21.1: Xác định biến giá trị biến Hình 21.2: Biểu diễn LN tốn 100 lần Hình 21.3: Hộp thoại Data Table Hình 21.4: Hộp thoại Histogram Hình 21.5: Kết tốn Hình 22.1: Xác định biến giá trị biến Hình 22.2: Giải tốn Excel Hình 22.3: Chạy Solvel tính giá trị biến mà hàm mục tiêu Hình 22.4: Kết tốn Hình 23.1: hình tốn Hình 23.2: Bảng biểu diễn kết lập Hình 23.3: Hộp thoại Data Table Hình 23.4: Hộp thoại Histogram Hình 23.5: Kết tốn Hình 24.1: Xác định biến giá trị biến Hình 24.2: Giải tốn Excel Hình 24.3: Chạy Solvel tính giá trị biến mà hàm mục tiêu Hình 24.4: Kết tốn Hình 25.1: Xác định biến giá trị biến Hình 25.2: Cơng thức tính giá trị biến hàm mục tiêu Hình 25.3: Chạy Solvel tính giá trị biến mà hàm mục tiêu Hình 25.4: Kết tốn Bài thu hoạch mơn hình Tài NỘI DUNG BÁO CÁO BÀI TẬP Một Nhà máy dự định tiến hành sản xuất loại Nệm cao cấp là: A, B, C, D E Cả loại sản phẩm sử dụng loại nguyên vật liệu là: NVL1, NVL2, NVL3, NVL4 Có mức tiêu hao nguyên vật li ệu, l ợi nhu ận đ ơn v ị thu giới hạn dự trữ sau: Bảng 1.1: Số liệu toán Sản phẩm Nguyên vật liệu A B C D Dự trữ (kg) E NVL1 10 12 16 2.400 NVL2 10 12 1.600 NVL3 14 10 10 4.000 NVL4 16 10 14 18 3.730 Lợi nhuận đơn vị 50 1.00 600 300 640 (Ngàn đồng/sp) 0 Yêu cầu: Hãy xây dựng phương án sản xuất để nhà máy đạt tổng lợi nhuận lớn 1.1 Tóm tắt tìm hiểu đề Xét tốn sản xuất cho bảng ta thấy: - Để sản xuất sản phẩm A cần 4kg NVL1, 6kg NVL2, 14kg NVL3, 16kg NVL4; - Để sản xuất sản phẩm B cần 10kg NVL1, 2kg NVL2, 10kg NVL3, 10kg NVL4; - Để sản xuất sản phẩm C cần 12kg NVL1, 10kg NVL2, 8kg NVL3, 14kg NVL4; - Để sản xuất sản phẩm D cần 16kg NVL1, 12kg NVL2, 10kg NVL3, 18kg NVL4; - Để sản xuất sản phẩm A cần 8kg NVL1, 2kg NVL2, 4kg NVL3, 2kg NVL4 Biết lợi nhuận đơn vị sản phẩm sp A, B, C, D, E 600, 500, 1.000, 300, 640 ngàn đồng/sp Mục tiêu phương án sản xuất cho lợi nhuận đạt lớn 10 Bài thu hoạch mơn hình Tài 52.217,28 66.306,25 47.936,93 93 66.131,04 49.944,88 4 62.943,15 65.401,15 94 64.906,60 48.028,60 47.728,66 63.683,31 95 61.453,52 60.074,59 47.839,71 64.067,84 96 61.167,57 2 66.395,55 61.340,04 45.073,83 97 46.869,65 65.775,01 47.802,76 63.816,34 98 63.549,21 65.594,71 64.308,70 50.308,86 99 55.184,96 63.863,53 52.700,10 10 58.501,56 59.375,88 Dùng công cụ Histogram chức Data Analysis menu Tools để khảo sát LN ta hộp thoại sau: Hình 21.79: Hộp thoại Histogram 21.4 Kết hình tốn Excel 90 Bài thu hoạch mơn hình Tài Hình 21.80: Kết toán Điều cho thấy tỷ lệ LN > mẫu 1% 21.5 Nhận xét hình tốn Excel Do tỷ lệ LN mẫu không âm không vượt 8% nên ta kết luận công ty nên thực dự án 91 Bài thu hoạch mơn hình Tài BÀI TẬP 22 Xí nghiệp sản xuất thúc ăn gia súc TAVINA sản xuất ba loại sản phẩm thức ăn gia súc X, Y Z từ ba nguyên liệu chủ yếu A, B C Cho biết: Lượng nguyên liệu tồn kho A 700kg, B 1200kg C 1300kg Giá bán 1kg sản phẩm X 200 ngàn đồng, 1kg sản phẩm Y 250 ngàn đồng, sản phẩm Z 300 ngàn đồng Lượng nguyên liệu A, B, C cần để snar xuất 1kg X, Y, Z cho bảng sau: Bảng 22.18: Số liệu toán A X Y Z Nguyên liệu tồn kho 0,3kg 0,4kg 0,2kg 700kg B 0,2kg 0,3kg 0,3kg 1.200kg C 0,4kg 0,2kg 0,3kg 1.300kg Giá bán 1kg sản phẩm 200.000 ₫ 250.000 ₫ 300.000 ₫ Giả sử sản phẩm sản xuất tiêu tụ hết nhiêu Tìm phương án sản xuất mang lại doanh thu cao 22.1 Đọc phân tích đề Để sản xuất 1kg sản phẩm X cần 0,3kg NL A, 0,2kg NL B, 0,4kg NL C; sản xuất 1kg sản phẩm Y cần 0,4kg NL A, 0,3kg NL B, 0,2kg NL C; sản xuất 1kg sản phẩm Z cần 0,2kg NL A, 0,3kg NL B, 0,3kg NL C; Lượng nguyên liệu tồn kho A, B, C 700kg, 1.200kg, 1.300kg; Lợi nhuận 1kg sản phẩm A, B, C 200.000đ, 250.000đ, 300.000đ 22.2 Xác định hàm mục tiêu Gọi x, y, zlần lược số lượng cần sản xuất loại sản phẩm x, y, z Ta có : F(X) = 200.000x + 250.000y + 300.000z max Thỏa ràng buộc sau : 92 Bài thu hoạch mơn hình Tài 22.3 Xác định biến giá trị biến Ta nhập liệu bao gồm hệ số ẩn hàm mục tiêu ràng buộc để tính tốn Ta có bảng số liệu sau: Hình 22.81: Xác định biến giá trị biến 22.4 Giải toán Excel Tiếp theo, ta nhập cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu vế trái ràng buộc tương ứng Ta hình Excel: Hình 22.82: Giải toán Excel Dùng chức Solvel Excel nhập tham số cần thiết 93 Bài thu hoạch mơn hình Tài Hình 22.83: Chạy Solvel tính giá trị biến mà hàm mục tiêu Ta kết sau : Hình 22.84: Kết toán Kết ta thấy x = z = 0, y = 3.500 F(x,y,z) = 875.000.000 22.5 Nhận xét kết toán Từ kết cho ta thấy, xí nghiệp cần sản xuất 3.500kg sản phầm y để có lợi nhuận cao 875.000.000đ 94 Bài thu hoạch mơn hình Tài BÀI TẬP 23 Một xí nghiệp xem xét dự án sản xuất hai loại vải Jean vải Gấm Cho biết: Giá bán mét vải Jean 70 ngàn đồng 1mét vải Gấm 85 ngàn đồng Chi phí để sản xuất x mét vải Jean y mét vải Gấm C(x,y) = 348000 Giả sử tháng số lượng vải Jean tiêu thụ dao động khoảng từ 1000 - 3500m số lượng Gấm tiêu thụ dao động khoảng từ 2200 3800m xí nghiệp tiến hành thực hiên dư án khả thua lỗ dự án khơng q 14% Xem xét xí nghiệp có tiến hành thực dự án hay không? 23.1 Đọc phân tích đề Ta nhận thấy yếu tố không chắn số lượng sản phẩm tiêu thụ Jean Gấm Nên hai yếu tố chọn làm biến số ngẫu nhiên Ứng với giá trị ngẫu nhiên Jean Gấm ta giá trị lợi nhuận ngẫu nhiên đến ta thấy cở mẫu đủ để ta làm thống kê thỉ ta dùng Data Analysis để định có thực dự án khơng 23.2 hình tốn học cho tốn Gọi x, y số sản phẩm Jean Gấm tiêu thụ Ta có x [1000;3500] y [2200;3800] Khi đó, lợi nhuận hàng tháng dự án đại lượng ngẫu nhiên cho bởi: LN = 70*x +85*y - 348000 Bài toán quy so sánh tỷ lệ (xác suất) để LN < với ngưỡng định 14% 23.3 hình tồn Excel Ở sheet1, ta lập mộ hình cho tốn sau: 95 Bài thu hoạch mơn hình Tài Hình 23.85: hình tốn Sau có hình tốn sheet1, ta sang sheet2 lập bảng biểu diễn kết qua 100 lần lập sau: Hình 23.86: Bảng biểu diễn kết lập Copy ô B2 sheet2 cho ô dưới, chọn khối từ ô A2:B101 chọc chức Table menu Data Hình 23.87: Hộp thoại Data Table Chọn OK Nhấn F9 số lần để thay đổi giá trị ngẫu nhiên cho hàm RAND(), ta nhận số liệu cho biến ngẫu nhiên lợi nhuận 96 Bài thu hoạch mơn hình Tài Bảng 23.19: Số liệu biến ngẫu nhiên 100 lần lập 111.024,89 26 10.081,07 51 43.627,79 76 74.222,26 -57.730,57 27 60.561,56 52 41.328,87 77 85.039,70 106.733,07 28 76.303,36 53 201.683,06 78 42.146,54 -12.287,16 29 206.093,53 54 75.071,35 79 76.038,85 63.465,98 30 81.409,60 55 106.509,94 80 135.380,25 88.786,44 31 45.490,57 56 -53.510,68 81 63.452,32 83.774,80 32 182.379,25 57 1.316,42 82 104.249,61 7.806,85 33 113.604,82 58 27.905,46 83 -50.693,03 -75.254,39 34 141.698,05 59 51.881,75 84 172.624,42 10 59.040,57 35 34.273,20 60 153.473,44 85 15.381,01 11 81.900,05 36 152.176,46 61 -26.763,82 86 -42.847,80 12 5.931,71 37 -53.260,53 62 134.611,74 87 38.678,94 13 21.008,10 38 -8.598,58 63 37.184,28 88 75.356,15 14 102.438,30 39 138.960,07 64 136.271,50 89 20.225,53 15 144.304,75 40 155.152,91 65 119.969,99 90 55.482,53 16 1.540,90 41 35.208,28 66 21.100,84 91 162.956,77 17 159.064,01 42 84.826,84 67 63.225,66 92 44.283,31 18 94.857,34 43 104.113,57 68 32.107,57 93 79.520,73 19 104.819,34 44 90.482,83 69 135.721,98 94 6.914,16 20 87.628,48 45 50.117,35 70 -21.332,99 95 104.905,79 21 -26.359,25 46 128.026,56 71 11.993,64 96 -20.556,98 22 -42.246,09 47 169.130,05 72 4.228,41 97 53.624,64 23 204.806,99 48 -6.575,81 73 136.474,04 98 154.385,72 24 7.581,27 49 35.920,07 74 -23.892,44 99 81.904,71 25 58.842,04 50 98.193,30 75 -26.968,23 100 -10.228,84 Dùng công cụ Histogram chức Data Analysis menu Tools để khảo sát lợi nhuận Hình 23.88: Hộp thoại Histogram 97 Bài thu hoạch mơn hình Tài 23.4 Kết hình tốn Excel Hình 23.89: Kết tốn Điều cho thấy tỷ lệ lợi nhuận < mẫu 13% 23.5 Nhận xét kết toán Từ kết toán cho ta nhận thấy tỷ lệ lợi nhuận âm mẫu không 14% nên ta kết luận nên tiến hành dự án 98 Bài thu hoạch mơn hình Tài BÀI TẬP 24 Trong dịp tết Nhâm Thìn 2017 tới, xí nghiệp sản xuất bánh “ Tân Huê viên” muốn sản xuất loại bánh: Bánh in, bánh pía, bánh th ập c ẩm Đ ể s ản xuất loại bánh đó, xí nghiệp cần: Đường, đậu, bột, sầu riêng, tr ứng, lạp xưởng,… Giả sử số đường chuẩn bị 800kg đậu 600kg, nguyên liệu khác muốn có Lượng đường, đậu cần thi ết l ợi nhuận thu bánh loại cho bảng sau: Bảng 24.20: Số liệu toán Bánh Nguyên liệu Đường (g) Đậu (g) Lợi nhuận (g) Bánh In Bánh Pía Bánh Thập Cẩm 40 60 70 80 30 60 2.200 3.200 2.800 Yêu cầu: Lập kế hoạch cho Tân Huê Viên sản xuất loại bánh cái? Để không bị động đường, đậu lợi nhuận thu l ớn nh ất Sản xuất được bán hết 24.1 Đọc phân tích đề Để sản xuất bánh In cần 40g đường 80g đậu; sản xuất bánh Pía cần 60g đường 30g đậu; sản xuất bánh Thập Cẩm cần 70g đường 60g đậu; Với số lượng đường đậu chuẩn bị 800kg 600kg; Lợi nhuận bánh In 2.200đ, bánh Pía 3.200đ, bánh Th ập C ẩm 2.800đ 24.2 Xác định hàm mục tiêu Gọi x1, x2, x3, lần lược số lượng cần sản xuất bánh In, bánh Pía, bánh Thập Cẩm Ta có hàm mục tiêu: 99 Bài thu hoạch mơn hình Tài F(x)= 2200x1 + 3200x2+ 2800x3  max x = 1,3 Thỏa ràng buộc: 24.3 Xác định biến giá trị biến Ta nhập liệu bao gồm hệ số ẩn hàm mục tiêu ràng buộc để tính tốn Ta có bảng số liệu sau: Hình 24.90: Xác định biến giá trị biến 24.4 Giải toán Excel Tiếp theo, ta nhập cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu vế trái ràng buộc tương ứng Ta hình Excel: Hình 24.91: Giải toán Excel Dùng chức Solvel Excel nhập tham số cần thiết 100 Bài thu hoạch mơn hình Tài Hình 24.92: Chạy Solvel tính giá trị biến mà hàm mục tiêu Ta kết sau: Hình 24.93: Kết toán Kết ta thấy x1 = 3.333, x2 = 11.111, x3 = F(xi) = 42.881.800 24.5 Nhận xét kết toán Qua kết cho thấy, xí nghiệp cần sản xuất 3.333 bánh In 11.111 bánh Pía để đạt lợi nhuận cao 42.881.200đ 101 Bài thu hoạch môn hình Tài BÀI TẬP 25 Một xí nghiệp có 4.000 đơn vị nguyên liệu A, 5.000 đơn vị nguyên li ệu B, 3.000 đơn vị nguyên liệu C Theo kế hoạch xí nghiệp phải sản xuất bốn loại hàng hóa D, E, F, G Định mức nguyên li ệu dùng cho s ản xu ất l ợi nhu ận sản xuất đơn vị hàng hóa thể bảng sau Bảng 25.21: Số liệu tốn Loại hàng hóa D Ngun liệu E F G A 14 17 B 16 10 11 18 15 11 14 10 C Lợi nhuận(1000 đồng) Hãy xác định số sản phẩm D, E, F, G cần phải s ản xuất để thu l ại l ợi nhuận cao cho xí nghiệp 25.1 Đọc phân tích đề Để sản xuất sản phẩm D cần 14 đơn vị NL A, 16 đơn vị NL B 18 đ ơn vị NL C; sản xuất sản phẩm E cần đơn vị NL A, 10 đơn vị NL B 15 đ ơn v ị NL C; sản xuất sản phẩm F cần 17 đơn vị NL A, đ ơn v ị NL B 11 đ ơn v ị NL C; sản xuất sản phẩm G cần đơn vị NL A, 11 đơn v ị NL B 14 đ ơn v ị NL C; Số lượng nguyên liệu A, B, C tối đa 4.000 đ ơn v ị, 5.000 đ ơn vị, 3.000 đơn vị Lợi nhuận sản phẩm D, E, F, G 7.000đ, 10.000đ, 6.000đ, 8.000đ 25.2 Xác định hàm mục tiêu Gọi x1, x2, x3,, x4lần lược số lượng cần sản xuất sản phẩm D, E, F ,G Ta có hàm mục tiêu: 102 Bài thu hoạch mơn hình Tài F(x)= 7x1 + 10x2 + 6x3 + 8x4 max Thỏa ràng buộc: 25.3 Xác định biến giá trị biến Ta nhập liệu bao gồm hệ số ẩn hàm mục tiêu ràng buộc để tính tốn Ta có bảng số liệu sau: Hình 25.94: Xác định biến giá trị biến 25.4 Giải toán Excel Tiếp theo, ta nhập cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu vế trái ràng buộc tương ứng Ta hình Excel: Hình 25.95: Cơng thức tính giá trị biến hàm mục tiêu Dùng chức Solvel Excel nhập tham số cần thiết 103 Bài thu hoạch mơn hình Tài Hình 25.96: Chạy Solvel tính giá trị biến mà hàm mục tiêu Ta kết sau: Hình 25.97: Kết tốn Kết ta thấy x1 = x3 = x4 = 0, x2 = 200 F(x) = 2.000 25.5 Nhận xét kết toán Từ kết cho ta thấy, xí nghiệp cần sản xuất 200 sản ph ẩm E đ ể đạt lợi nhuận cao 2.000.000đ 104 ... cần thi ết Hình 1.3: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver 12 Bài thu hoạch mơn Mơ hình Tài Nhấn solver được: Hình 1.4: Hộp thoại Solver Results 13 Bài thu hoạch mơn Mơ hình Tài Khi... 25 Bài thu hoạch mơn Mơ hình Tài Dùng chức Solver Excel nhập tham s ố cần thi ết Hình 4.18: Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại solver 26 Bài thu hoạch mơn Mơ hình Tài Nhấn solver Hình. .. cho 23 Bài thu hoạch mơn Mơ hình Tài F(X) = 60X1 + 50X2 + 57X3  max 24 Bài thu hoạch mơn Mơ hình Tài 4.3 Xác định biến giá trị biến Thỏa ràng buộc: Tóm lại, toán sản xuất quy tốn quy hoạch tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH môn học mô HÌNH tài CHÍNH3, BÀI THU HOẠCH môn học mô HÌNH tài CHÍNH3, Bảng 13.12: Số liệu bài toán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay