dieu le dang cong san viet nam

14 54 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 01:58

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Đảng thơng qua ngày 19 tháng 01 năm 2011) Ðảng vấn đề xây dựng Ðảng Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hồn thành nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, tiến hành công đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững độc lập Tổ quốc Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, khơng người bóc lột người, thực thành cơng chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thời đại thực tiễn đất nước để đề Cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân Đảng tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực ngun tắc : tự phê bình phê bình, đồn kết sở Cương lĩnh trị Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, chịu giám sát nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng lãnh đạo, tôn trọng phát huy vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng giai cấp cơng nhân, góp phần tích cực vào nghiệp hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội nhân dân giới Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu lực lãnh đạo cách mạng Đảng Chương I Đảng viên Điều 1 Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đảng pháp luật Nhà nước; có lao động, hồn thành tốt nhiệm vụ giao; có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, giữ gìn đồn kết thống Đảng Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận tự nguyện : thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng viên, hoạt động tổ chức sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ người ưu tú, nhân dân tín nhiệm, xét để kết nạp vào Đảng Điều Đảng viên có nhiệm vụ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng, pháp luật Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; phục tùng tuyệt đối phân công điều động Đảng Khơng ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, lực cơng tác, phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác Chấp hành quy định Ban Chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ quyền lợi đáng nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, sách tổ chức Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đồn kết thống Đảng; thường xun tự phê bình phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng đóng đảng phí quy định Điều Đảng viên có quyền: Được thơng tin thảo luận vấn đề Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, sách Đảng; biểu công việc Đảng Ứng cử, đề cử bầu cử quan lãnh đạo cấp Đảng theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Phê bình, chất vấn hoạt động tổ chức đảng đảng viên cấp phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với quan có trách nhiệm yêu cầu trả lời Trình bày ý kiến tổ chức đảng nhận xét, định công tác thi hành kỷ luật Đảng viên dự bị có quyền đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử bầu cử quan lãnh đạo Đảng Điều Thủ tục kết nạp đảng viên (kể kết nạp lại): Người vào Đảng phải: - Có đơn tự nguyện xin vào Đảng; - Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ; - Được hai đảng viên thức giới thiệu Nơi có tổ chức Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng độ tuổi niên phải đoàn viên, ban chấp hành đoàn sở đảng viên thức giới thiệu Ở quan, doanh nghiệp nơi khơng có tổ chức Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải đồn viên cơng đồn, ban chấp hành cơng đồn sở đảng viên thức giới thiệu Người giới thiệu phải: - Là đảng viên thức cơng tác với người vào Đảng năm; - Báo cáo với chi lý lịch, phẩm chất, lực người vào Đảng chịu trách nhiệm giới thiệu Có điều chưa rõ báo cáo để chi cấp xem xét 3 Trách nhiệm chi cấp uỷ: - Trước chi xét đề nghị kết nạp, chi uỷ kiểm tra lại điều kiện người vào Đảng lấy ý kiến nhận xét tổ chức đồn thể nơi người sinh hoạt Vấn đề lịch sử trị người vào Đảng phải thực theo quy định Ban Chấp hành Trung ương - Chi xét đề nghị kết nạp người một, hai phần ba số đảng viên thức chi tán thành đề nghị lên cấp uỷ cấp trên; có định cấp uỷ cấp trên, chi tổ chức lễ kết nạp người - Đảng uỷ sở xét, hai phần ba số cấp uỷ viên tán thành kết nạp đề nghị lên cấp uỷ cấp trực tiếp - Ban thường vụ cấp uỷ cấp trực tiếp tổ chức sở đảng cấp uỷ sở uỷ quyền xét, định kết nạp người Nơi chưa có đảng viên có đảng viên chưa đủ điều kiện giới thiệu cấp uỷ cấp trực tiếp cử đảng viên làm công tác tuyên truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng Trường hợp đặc biệt Ban Chấp hành Trung ương quy định Điều Người kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi tổ chức lễ kết nạp Trong thời kỳ dự bị, chi tiếp tục giáo dục, rèn luyện phân cơng đảng viên thức giúp đảng viên tiến Khi hết thời kỳ dự bị, chi xét công nhận đảng viên thức người biểu xét kết nạp; không đủ tư cách đảng viên đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền định xoá tên danh sách đảng viên dự bị Nghị chi đề nghị công nhận đảng viên thức phải cấp uỷ có thẩm quyền định Đảng viên công nhận thức tuổi đảng đảng viên tính từ ngày ghi định kết nạp Điều Việc phát quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên thủ tục chuyển sinh hoạt đảng Ban Chấp hành Trung ương quy định Điều Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác sinh hoạt đảng chi xem xét, định Điều Đảng viên bỏ sinh hoạt chi khơng đóng đảng phí ba tháng năm mà khơng có lý đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, khơng làm nhiệm vụ đảng viên, chi giáo dục mà khơng tiến chi xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xố tên danh sách đảng viên Các trường hợp đảng viên có khiếu nại chi báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét Đảng viên xin khỏi Đảng chi xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp định Chương II Nguyên tắc tổ chức cấu tổ chức Đảng Điều Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ Nội dung nguyên tắc là: Cơ quan lãnh đạo cấp Đảng bầu cử lập ra, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Cơ quan lãnh đạo cao Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc Cơ quan lãnh đạo cấp đại hội đại biểu đại hội đảng viên Giữa hai kỳ đại hội, quan lãnh đạo Đảng Ban Chấp hành Trung ương, cấp ban chấp hành đảng bộ, chi (gọi tắt cấp uỷ) Cấp uỷ cấp báo cáo chịu trách nhiệm hoạt động trước đại hội cấp, trước cấp uỷ cấp cấp dưới; định kỳ thơng báo tình hình hoạt động đến tổ chức đảng trực thuộc, thực tự phê bình phê bình Tổ chức đảng đảng viên phải chấp hành nghị Đảng Thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tổ chức toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc Ban Chấp hành Trung ương Nghị quan lãnh đạo Đảng có giá trị thi hành có nửa số thành viên quan tán thành Trước biểu quyết, thành viên phát biểu ý kiến Đảng viên có ý kiến thuộc thiểu số quyền bảo lưu báo cáo lên cấp uỷ cấp Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không truyền bá ý kiến trái với nghị Đảng Cấp uỷ có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; khơng phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc thiểu số Tổ chức đảng định vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn mình, song khơng trái với ngun tắc, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nghị cấp Điều 10 Hệ thống tổ chức Đảng lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành Nhà nước Tổ chức sở đảng lập đơn vị sở hành chính, nghiệp, kinh tế cơng tác, đặt lãnh đạo cấp uỷ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tổ chức đảng Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam theo quy định Chương VI Việc lập tổ chức đảng nơi có đặc điểm riêng theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Cấp uỷ cấp trực tiếp định lập giải thể đảng bộ, chi trực thuộc Điều 11 Cấp uỷ triệu tập đại hội hết nhiệm kỳ, thông báo trước cho cấp thời gian nội dung đại hội Cấp uỷ triệu tập đại hội định số lượng đại biểu phân bổ cho đảng trực thuộc vào số lượng đảng viên, số lượng đảng trực thuộc, vị trí quan trọng đảng bộ, theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương Đại biểu dự đại hội gồm uỷ viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội đại biểu đại hội cấp bầu Việc định đại biểu thực tổ chức đảng hoạt động điều kiện đặc biệt mở đại hội để bầu cử được, theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Đại biểu dự đại hội phải đại hội thẩm tra tư cách biểu công nhận Cấp uỷ triệu tập đại hội không bác bỏ tư cách đại biểu đại hội cấp bầu, trừ trường hợp đại biểu bị đình sinh hoạt đảng, đình sinh hoạt cấp uỷ, bị khởi tố, truy tố, tạm giam Đại hội hợp lệ có hai phần ba số đại biểu đảng viên triệu tập tham dự có hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự Đại hội bầu đoàn chủ tịch (chủ tịch) để điều hành công việc đại hội Điều 12 Cấp uỷ viên phải có đủ tiêu chuẩn phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, kỷ luật Đảng pháp luật Nhà nước; có kiến thức lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, quần chúng tín nhiệm Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đại hội đại biểu toàn quốc định; số lượng cấp uỷ viên cấp đại hội cấp định, theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương Cấp uỷ cấp cần đổi mới, bảo đảm tính kế thừa phát triển qua lần đại hội Đoàn chủ tịch (chủ tịch) hướng dẫn bầu cử: - Đại biểu có quyền nhận xét, chất vấn người ứng cử người đề cử - Danh sách bầu cử đại hội thảo luận biểu thông qua - Bầu cử phiếu kín - Người trúng cử phải số phiếu bầu nửa so với tổng số đại biểu triệu tập so với tổng số đảng viên thức đảng bộ, chi triệu tập Trường hợp số người có số phiếu nửa nhiều số lượng cần bầu lấy số người có số phiếu cao hơn; cuối danh sách trúng cử có nhiều người ngang phiếu nhiều số lượng cần bầu bầu lại số người ngang phiếu để lấy người có số phiếu cao hơn, khơng cần phải q nửa Trường hợp bầu lại mà số phiếu ngang nhau, có bầu hay khơng đại hội định Nếu bầu lần mà chưa đủ số lượng quy định, có bầu thêm hay khơng đại hội định Điều 13 Cấp uỷ khoá nhận bàn giao từ cấp uỷ khoá trước, điều hành công việc sau bầu cơng nhận thức có định chuẩn y cấp uỷ cấp trực tiếp Việc bổ sung cấp uỷ viên thiếu cấp uỷ đề nghị, cấp uỷ cấp trực tiếp định; số lượng cấp uỷ viên sau bổ sung không vượt tổng số cấp uỷ viên mà đại hội định Khi thật cần thiết, cấp uỷ cấp trực tiếp định tăng thêm số cấp uỷ viên cấp Khi thật cần thiết, cấp uỷ cấp có quyền điều động số cấp uỷ viên cấp dưới, không phần ba tổng số cấp uỷ viên đại hội bầu Cấp uỷ viên xin rút khỏi cấp uỷ, cấp uỷ xem xét đề nghị lên cấp uỷ cấp trực tiếp định; Uỷ viên Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương định Cấp uỷ viên đương nhiệm đảng từ cấp tỉnh trở xuống, có định nghỉ cơng tác để nghỉ hưu chuyển cơng tác đến đơn vị khác ngồi đảng thơi tham gia cấp uỷ đương nhiệm đảng Đối với Uỷ viên Trung ương có định thơi giữ chức vụ quan đảng, nhà nước, đoàn thể để nghỉ hưu thơi tham gia Ban Chấp hành Trung ương đương nhiệm Từ tổ chức sở đảng đến đảng trực thuộc Trung ương thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập nhiệm kỳ, cấp uỷ cấp trực tiếp định cấp uỷ thức; đạo xây dựng bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ cấp uỷ không thiết năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội tổ chức đảng cấp Đối với tổ chức đảng mở đại hội được, cấp uỷ cấp trực tiếp định cấp uỷ tổ chức đảng Điều 14 Cấp uỷ cấp lập quan tham mưu, giúp việc theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương Khi cần, cấp uỷ lập tiểu ban, hội đồng, tổ cơng tác giải thể hồn thành nhiệm vụ Chương III Cơ quan lãnh đạo Đảng cấp Trung ương Điều 15 Đại hội đại biểu toàn quốc Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ năm năm lần; triệu tập sớm muộn hơn, không năm Đại hội đánh giá kết thực nghị nhiệm kỳ vừa qua; định đường lối, sách Đảng nhiệm kỳ tới; bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh trị Điều lệ Đảng cần; bầu Ban Chấp hành Trung ương Số lượng Uỷ viên Trung ương thức Uỷ viên Trung ương dự khuyết Đại hội định Ban Chấp hành Trung ương xem xét việc chuyển Uỷ viên Trung ương dự khuyết có đủ điều kiện để thay Uỷ viên Trung ương thức khuyết Khi Ban Chấp hành Trung ương xét thấy cần có nửa số cấp uỷ trực thuộc yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường Đại biểu dự Đại hội bất thường Uỷ viên Trung ương đương nhiệm, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc đầu nhiệm kỳ, đủ tư cách Điều 16 Ban Chấp hành Trung ương tổ chức đạo thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đại hội; định chủ trương, sách đối nội, đối ngoại, công tác quần chúng công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội đại biểu tồn quốc bất thường (nếu có) Ban Chấp hành Trung ương tình hình thực tế định đạo thí điểm số chủ trương Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng lần; họp bất thường cần Điều 17 Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư số Uỷ viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, số Uỷ viên Bộ Chính trị Bộ Chính trị phân cơng số Uỷ viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương bầu số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương số Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Số lượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Ban Chấp hành Trung ương định Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư khơng q hai nhiệm kỳ liên tiếp Bộ Chính trị lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực nghị Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị Ban Chấp hành Trung ương; định vấn đề chủ trương, sách, tổ chức, cán bộ; định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương theo yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương Ban Bí thư lãnh đạo công việc ngày Đảng : đạo công tác xây dựng Đảng công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực nghị quyết, thị Đảng kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đạo phối hợp hoạt động tổ chức hệ thống trị; định số vấn đề tổ chức, cán số vấn đề khác theo phân công Ban Chấp hành Trung ương; đạo kiểm tra việc chuẩn bị vấn đề đưa Bộ Chính trị thảo luận định Chương IV Cơ quan lãnh đạo Đảng cấp địa phương Điều 18 Đại hội đại biểu đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đảng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cấp uỷ cấp triệu tập thường lệ năm năm lần; triệu tập sớm muộn hơn, không năm Đại hội thảo luận văn kiện cấp uỷ cấp trên; đánh giá kết thực nghị nhiệm kỳ vừa qua; định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu dự đại hội cấp 3 Khi cấp uỷ xét thấy cần có nửa số cấp uỷ trực thuộc yêu cầu cấp uỷ cấp trực tiếp đồng ý triệu tập đại hội đại biểu bất thường Đại biểu dự đại hội đại biểu bất thường cấp uỷ viên đương nhiệm, đại biểu dự đại hội đại biểu đảng đầu nhiệm kỳ, sinh hoạt đảng bộ, đủ tư cách Điều 19 Cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt tỉnh uỷ, thành uỷ), cấp uỷ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ) lãnh đạo thực nghị đại hội đại biểu; nghị quyết, thị cấp Hội nghị tỉnh uỷ, thành uỷ, huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ ban thường vụ triệu tập thường lệ ba tháng lần; họp bất thường cần Điều 20 Hội nghị tỉnh uỷ, thành uỷ, huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ bầu ban thường vụ; bầu bí thư phó bí thư số uỷ viên thường vụ; bầu uỷ ban kiểm tra; bầu chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra số uỷ viên uỷ ban kiểm tra Số lượng uỷ viên ban thường vụ uỷ viên uỷ ban kiểm tra cấp uỷ định theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương Ban thường vụ lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực nghị đại hội đại biểu, nghị quyết, thị cấp uỷ cấp cấp trên; định vấn đề chủ trương, tổ chức, cán bộ; định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp cấp uỷ Thường trực cấp uỷ gồm bí thư, phó bí thư, đạo kiểm tra thực nghị quyết, thị cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp trên; giải công việc ngày đảng bộ; định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp ban thường vụ Chương V Tổ chức sở Đảng Điều 21 Tổ chức sở đảng (chi sở, đảng sở) tảng Đảng, hạt nhân trị sở Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên thức trở lên, lập tổ chức sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện) Ở quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị nghiệp, đơn vị quân đội, công an đơn vị khác có từ ba đảng viên thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức sở đảng chi trực thuộc đảng uỷ sở); cấp uỷ cấp trực tiếp xem xét, định việc tổ chức đảng trực thuộc cấp uỷ cấp cho phù hợp; chưa đủ ba đảng viên thức cấp uỷ cấp trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt tổ chức sở đảng thích hợp Tổ chức sở đảng ba mươi đảng viên, lập chi sở, có tổ đảng trực thuộc Tổ chức sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên, lập đảng sở, có chi trực thuộc đảng uỷ Những trường hợp sau đây, cấp uỷ cấp phải báo cáo cấp uỷ cấp trực tiếp đồng ý thực hiện: - Lập đảng sở đơn vị sở chưa đủ ba mươi đảng viên - Lập chi trực thuộc đảng uỷ sở có ba mươi đảng viên - Lập đảng bộ phận trực thuộc đảng uỷ sở Điều 22 Đại hội đại biểu đại hội đảng viên tổ chức sở đảng cấp uỷ sở triệu tập năm năm lần; triệu tập sớm muộn không năm Đại hội thảo luận văn kiện cấp trên; đánh giá kết thực nghị nhiệm kỳ vừa qua; định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu dự đại hội đảng cấp Khi cấp uỷ xét thấy cần có nửa số tổ chức đảng trực thuộc yêu cầu cấp uỷ cấp trực tiếp đồng ý triệu tập đại hội đại biểu đại hội đảng viên bất thường Đại biểu dự đại hội đại biểu bất thường cấp uỷ viên đương nhiệm, đại biểu dự đại hội đại biểu đảng đầu nhiệm kỳ, sinh hoạt đảng bộ, đủ tư cách Dự đại hội đảng viên bất thường đảng viên đảng Đảng uỷ, chi uỷ sở họp thường lệ tháng lần; họp bất thường cần Đảng uỷ sở có từ chín uỷ viên trở lên bầu ban thường vụ; bầu bí thư, phó bí thư số uỷ viên thường vụ; chín uỷ viên bầu bí thư, phó bí thư Đảng sở họp thường lệ năm hai lần; họp bất thường cần Chi sở họp thường lệ tháng lần; họp bất thường cần Điều 23 Tổ chức sở đảng có nhiệm vụ: Chấp hành đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; đề chủ trương, nhiệm vụ trị đảng bộ, chi lãnh đạo thực có hiệu Xây dựng đảng bộ, chi sạch, vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; thực nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực tự phê bình phê bình, giữ gìn kỷ luật tăng cường đoàn kết thống Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, lực cơng tác; làm công tác phát triển đảng viên Lãnh đạo xây dựng quyền, tổ chức kinh tế, hành chính, nghiệp, quốc phòng, an ninh đồn thể trị - xã hội sạch, vững mạnh; chấp hành pháp luật phát huy quyền làm chủ nhân dân Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ lợi ích đáng nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng thực đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm nghị quyết, thị Đảng pháp luật Nhà nước chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng Đảng uỷ sở cấp uỷ cấp trực tiếp uỷ quyền định kết nạp khai trừ đảng viên Điều 24 Chi trực thuộc đảng uỷ sở tổ chức theo nơi làm việc nơi đảng viên; chi có đảng viên thức Chi đơng đảng viên chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng bầu tổ trưởng, cần bầu tổ phó; tổ đảng hoạt động đạo chi uỷ Chi lãnh đạo thực nhiệm vụ trị đơn vị; giáo dục, quản lý phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ tháng lần Đại hội chi chi uỷ triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi uỷ bí thư chi triệu tập Khi đảng uỷ sở đồng ý triệu tập sớm muộn hơn, khơng q sáu tháng Chi có chín đảng viên thức, bầu bí thư chi bộ; cần, bầu phó bí thư Chi có chín đảng viên thức trở lên, bầu chi uỷ, bầu bí thư phó bí thư chi số chi uỷ viên Chương VI Tổ chức Đảng Quân đội Nhân dân Việt Nam Công an Nhân dân Việt Nam Điều 25 Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp mặt; lãnh đạo Đảng tập trung thống vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng định vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Công an nhân dân sạch, vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, phục vụ nhân dân, lực lượng nòng cốt tồn dân bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh trị trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước Nhà nước thống quản lý Quân đội, Cơng an nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định Hiến pháp pháp luật Tổ chức đảng Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam hoạt động theo Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng pháp luật Nhà nước Các ban cấp uỷ đảng theo chức giúp cấp uỷ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng công tác quần chúng Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam Điều 26 Quân uỷ Trung ương Bộ Chính trị định, gồm số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác Quân đội số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương cơng tác ngồi Qn đội, đặt lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đồng chí Tổng Bí thư Bí thư Quân uỷ Trung ương Quân uỷ Trung ương nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương định vấn đề đường lối, nhiệm vụ quân quốc phòng; lãnh đạo mặt Quân đội Tổng cục Chính trị đảm nhiệm cơng tác đảng, cơng tác trị toàn quân, hoạt động lãnh đạo Ban Bí thư trực tiếp, thường xuyên Quân uỷ Trung ương Ở cấp có quan trị cán trị đảm nhiệm cơng tác đảng, cơng tác trị lãnh đạo cấp uỷ đảng cấp đạo quan trị cấp Điều 27 Cấp uỷ đảng đội chủ lực đội biên phòng cấp đại hội cấp bầu, lãnh đạo đơn vị thuộc cấp mặt; trường hợp đặc biệt cấp uỷ cấp định Đảng uỷ quân khu gồm đồng chí cơng tác đảng qn khu đại hội cấp bầu đồng chí bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ địa bàn quân khu định tham gia; lãnh đạo thực nghị cấp trên, nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phối hợp với cấp uỷ địa phương thực đường lối, sách Đảng quân khu Tổ chức đảng quân địa phương cấp đặt lãnh đạo cấp uỷ địa phương cấp mặt, đồng thời chấp hành nghị đảng uỷ quân cấp nhiệm vụ quốc phòng tồn dân cơng tác qn địa phương Cơ quan trị cấp phối hợp với cấp uỷ địa phương đạo công tác đảng, công tác trị cơng tác quần chúng lực lượng vũ trang địa phương Đảng uỷ quân tỉnh, thành, huyện, quận, thị xã gồm đồng chí công tác đảng quân địa phương đại hội cấp bầu, đồng chí bí thư cấp uỷ địa phương số đồng chí ngồi đảng quân địa phương cấp uỷ địa phương định tham gia Đồng chí bí thư cấp uỷ địa phương trực tiếp làm bí thư đảng uỷ quân cấp Điều 28 Đảng uỷ Công an Trung ương Bộ Chính trị định gồm số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác Công an nhân dân số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương cơng tác ngồi Cơng an nhân dân, số đồng chí cơng tác thuộc Đảng Công an Trung ương, đặt lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng uỷ Cơng an Trung ương nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương định vấn đề đường lối, sách, bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội; lãnh đạo mặt cơng tác công an Cấp uỷ công an cấp đại hội cấp bầu, trường hợp thật cần thiết cấp uỷ cấp định Cấp uỷ lãnh đạo đơn vị thuộc cấp mặt Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đảm nhiệm cơng tác đảng, cơng tác trị công tác quần chúng đơn vị thuộc đảng công an, hoạt động lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương; phối hợp với cấp uỷ địa phương đạo công tác đảng, cơng tác trị cơng tác quần chúng lực lượng công an địa phương Cơ quan xây dựng lực lượng công an cấp đảm nhiệm công tác đảng, cơng tác trị, cơng tác quần chúng đảng bộ, hoạt động lãnh đạo cấp uỷ đảng cấp đạo quan xây dựng lực lượng cấp Điều 29 Tổ chức đảng công an nhân dân địa phương cấp đặt lãnh đạo trực tiếp mặt cấp uỷ cấp đó, đồng thời chấp hành nghị đảng uỷ công an cấp giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn xã hội; lãnh đạo xây dựng lực lượng cơng an nhân dân địa phương xây dựng đảng sạch, vững mạnh Đảng uỷ công an tỉnh, thành, huyện, quận, thị xã đại hội đảng cấp bầu Chương VII Công tác kiểm tra, giám sát Đảng Ủy ban kiểm tra cấp Điều 30 Kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Tổ chức đảng đảng viên chịu kiểm tra, giám sát Đảng Các cấp uỷ đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đảng viên chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng Điều 31 Uỷ ban kiểm tra cấp cấp uỷ cấp bầu, gồm số đồng chí cấp uỷ số đồng chí ngồi cấp uỷ Các thành viên uỷ ban kiểm tra chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp phải cấp uỷ cấp trực tiếp chuẩn y, điều động chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra sang công tác khác phải cấp uỷ cấp trực tiếp đồng ý Uỷ ban kiểm tra làm việc theo chế độ tập thể, lãnh đạo cấp uỷ cấp đạo, kiểm tra uỷ ban kiểm tra cấp Điều 32 Uỷ ban kiểm tra cấp có nhiệm vụ: Kiểm tra đảng viên, kể cấp uỷ viên cấp có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên việc thực nhiệm vụ đảng viên Kiểm tra tổ chức đảng cấp có dấu hiệu vi phạm việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng, nguyên tắc tổ chức Đảng; kiểm tra việc thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng Giám sát cấp uỷ viên cấp, cán diện cấp uỷ cấp quản lý tổ chức đảng cấp việc thực chủ trương, đường lối, sách Đảng, nghị cấp uỷ đạo đức, lối sống theo quy định Ban Chấp hành Trung ương 4 Xem xét, kết luận trường hợp vi phạm kỷ luật, định đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật Giải tố cáo tổ chức đảng đảng viên; giải khiếu nại kỷ luật Đảng Kiểm tra tài cấp uỷ cấp quan tài cấp uỷ cấp Điều 33 Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra Chương VIII Khen thưởng kỷ luật Điều 34 Tổ chức đảng đảng viên có thành tích khen thưởng theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Điều 35 Tổ chức đảng đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, xác, kịp thời Hình thức kỷ luật: - Đối với tổ chức đảng: khiển trách, cảnh cáo, giải tán; - Đối với đảng viên thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ; - Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo Điều 36 Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm: Chi định khiển trách, cảnh cáo đảng viên chi (kể cấp uỷ viên cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp quản lý) vi phạm phẩm chất trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp giao) Đảng uỷ sở định khiển trách, cảnh cáo đảng viên đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp Đảng uỷ sở uỷ quyền định kết nạp đảng viên có quyền định khai trừ đảng viên, cấp uỷ viên cấp đảng viên cán thuộc diện cấp uỷ cấp quản lý Cấp uỷ tỉnh, thành, huyện, quận tương đương định hình thức kỷ luật đảng viên; định khiển trách, cảnh cáo cấp uỷ viên cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp quản lý vi phạm phẩm chất trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực nhiệm vụ đảng viên; định khiển trách, cảnh cáo cấp uỷ viên cấp vi phạm nhiệm vụ cấp uỷ giao Ban thường vụ cấp uỷ định hình thức kỷ luật đảng viên; định khiển trách, cảnh cáo cấp uỷ viên cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp quản lý vi phạm phẩm chất trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực nhiệm vụ đảng viên, cán thuộc diện cấp uỷ cấp quản lý vi phạm nhiệm vụ chuyên môn giao Ban Chấp hành Trung ương định hình thức kỷ luật đảng viên, kể Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hình thức kỷ luật đảng viên, kể đảng viên cán thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; khiển trách, cảnh cáo Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương vi phạm phẩm chất trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực nhiệm vụ đảng viên Uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện, quận tương đương trở lên định hình thức kỷ luật đảng viên, cấp uỷ viên cấp; định khiển trách, cảnh cáo đảng viên cán thuộc diện cấp uỷ cấp quản lý cấp uỷ viên cấp trực tiếp Cấp uỷ uỷ ban kiểm tra cấp có quyền chuẩn y, thay đổi xố bỏ hình thức kỷ luật cấp định Đảng viên giữ nhiều chức vụ bị kỷ luật cách chức tuỳ mức độ, tính chất vi phạm mà cách hay nhiều chức vụ Điều 37 Thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng vi phạm: Cấp uỷ cấp trực tiếp định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng cấp Kỷ luật giải tán tổ chức đảng cấp uỷ cấp trực tiếp đề nghị, cấp uỷ cấp cách cấp định Quyết định phải báo cáo lên cấp uỷ cấp trực tiếp Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Chỉ giải tán tổ chức đảng tổ chức phạm trường hợp: có hành động chống đường lối, sách Đảng; vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng pháp luật Nhà nước Điều 38 Tổ chức đảng đảng viên vi phạm không thuộc thẩm quyền định kỷ luật cấp đề nghị lên cấp có thẩm quyền định Trường hợp tổ chức đảng cấp không xử lý xử lý không mức tổ chức đảng đảng viên vi phạm cấp uỷ uỷ ban kiểm tra cấp định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền, đồng thời xem xét trách nhiệm tổ chức đảng Kỷ luật giải tán tổ chức đảng khai trừ đảng viên phải hai phần ba số thành viên tổ chức đảng cấp đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền định Điều 39 Đảng viên vi phạm phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật; từ chối kiểm điểm bị tạm giam, tổ chức đảng tiến hành xem xét kỷ luật Trường hợp cần thiết, cấp uỷ uỷ ban kiểm tra cấp có thẩm quyền trực tiếp xem xét kỷ luật Tổ chức đảng vi phạm phải kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật báo cáo lên cấp uỷ cấp định Trước định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến Quyết định cấp kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm phải báo cáo lên cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp trực tiếp; đảng viên vi phạm tham gia nhiều quan lãnh đạo Đảng phải báo cáo đến quan lãnh đạo cấp mà đảng viên thành viên Quyết định cấp kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm phải thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng đảng viên vi phạm; trường hợp cần thông báo rộng cấp uỷ có thẩm quyền định Kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm có hiệu lực sau cơng bố định Tổ chức đảng, đảng viên không đồng ý với định kỷ luật vòng tháng, kể từ ngày nhận định, có quyền khiếu nại với cấp uỷ uỷ ban kiểm tra cấp Ban Chấp hành Trung ương Việc giải khiếu nại kỷ luật, thực theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Khi nhận khiếu nại kỷ luật, cấp uỷ uỷ ban kiểm tra thông báo cho tổ chức đảng đảng viên khiếu nại biết; chậm ba tháng cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận tương đương, sáu tháng cấp Trung ương, kể từ ngày nhận khiếu nại, phải xem xét, giải quyết, trả lời cho tổ chức đảng đảng viên khiếu nại biết Trong chờ giải khiếu nại tổ chức đảng đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh định kỷ luật Điều 40 Đảng viên bị hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên phải khai trừ khỏi Đảng Tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán, cấp uỷ cấp trực tiếp lập tổ chức đảng giới thiệu sinh hoạt đảng cho số đảng viên lại Đảng viên bị kỷ luật cách chức, vòng năm, kể từ ngày có định, khơng bầu vào cấp uỷ, không bổ nhiệm vào chức vụ tương đương cao Việc đình sinh hoạt đảng đảng viên, đình sinh hoạt cấp uỷ cấp uỷ viên, đình hoạt động tổ chức đảng phải cấp uỷ uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền định theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Chương IX Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội Điều 41 Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội Cương lĩnh trị, chiến lược, sách, chủ trương; cơng tác tư tưởng, tổ chức, cán kiểm tra, giám sát việc thực Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị công tác cán Đảng giới thiệu cán đủ tiêu chuẩn để ứng cử bổ nhiệm vào quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội Tổ chức đảng đảng viên công tác quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, thị Đảng; tổ chức đảng lãnh đạo việc cụ thể hoá thành văn luật pháp Nhà nước, chủ trương đoàn thể; lãnh đạo thực có hiệu Điều 42 Trong quan lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội cấp Trung ương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bầu cử lập ra, cấp uỷ cấp lập đảng đồn gồm số đảng viên cơng tác tổ chức Nơi khơng lập đảng đồn tổ chức sở đảng quan thực chức lãnh đạo theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Đảng đoàn cấp uỷ cấp định; có bí thư, cần, có phó bí thư Đảng đồn làm việc theo chế độ tập thể chịu trách nhiệm trước cấp uỷ Đảng đoàn lãnh đạo, thuyết phục thành viên tổ chức thực đường lối, sách Đảng; liên hệ mật thiết với nhân dân; đề xuất với cấp uỷ phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức, cán định theo thẩm quyền; lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, sách Đảng Khi cần, đảng đoàn triệu tập đảng viên tổ chức để thảo luận chủ trương cấp uỷ bàn biện pháp thực Điều 43 Trong quan hành pháp, tư pháp cấp Trung ương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp uỷ cấp lập ban cán đảng gồm số đảng viên cơng tác tổ chức Nơi khơng lập ban cán đảng tổ chức sở đảng quan thực chức lãnh đạo theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Ban cán đảng cấp uỷ cấp định; có bí thư, cần, có phó bí thư Ban cán đảng làm việc theo chế độ tập thể chịu trách nhiệm trước cấp uỷ Ban cán đảng lãnh đạo quán triệt tổ chức thực đường lối, sách Đảng; đề xuất với cấp uỷ phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức, cán định theo thẩm quyền; lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, sách Đảng Chương X Đảng lãnh đạo Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Điều 44 Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đội dự bị tin cậy Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục nghiệp cách mạng vẻ vang Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt phong trào niên; trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Cấp uỷ đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn cấp phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán Điều 45 Đảng viên độ tuổi đồn phải sinh hoạt cơng tác tổ chức đồn Chương XI Tài Đảng Điều 46 Tài Đảng gồm đảng phí đảng viên đóng, từ ngân sách nhà nước khoản thu khác Ban Chấp hành Trung ương quy định thống nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản Đảng, mức đóng đảng phí đảng viên Hằng năm, cấp uỷ nghe báo cáo định nhiệm vụ tài cấp Chương XII Chấp hành Điều lệ Đảng Điều 47 Tổ chức đảng đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng Điều 48 Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc có quyền sửa đổi Điều lệ Đảng ... Chương VI Tổ chức Đảng Quân đội Nhân dân Việt Nam Công an Nhân dân Việt Nam Điều 25 Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp mặt; lãnh đạo Đảng tập... huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tổ chức đảng Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam theo quy định Chương VI Việc lập tổ chức đảng nơi có đặc điểm riêng theo quy định... phòng, an ninh theo quy định Hiến pháp pháp luật Tổ chức đảng Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam hoạt động theo Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng pháp luật Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: dieu le dang cong san viet nam, dieu le dang cong san viet nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay