HC 01 BM07 bien ban thư vien

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 22:53

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Mã tài liệu: HC-01-BM07 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: Họ tên người mượn:………………………………bộ phận:……………………………………… Ngày mượn:……………………………………….Ngày trả:……………………………………… Stt Mã số Loại tài liệu Tình trạng Kết luận: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 200 Nhân viên văn thư Trưởng phòng HC Người mượn
- Xem thêm -

Xem thêm: HC 01 BM07 bien ban thư vien, HC 01 BM07 bien ban thư vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay