Vận dụng cao của thầy từ văn khanh mon toán

116 45 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 22:17

Bài 1. (Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị Lần 1 – 2017) Cho hàm số 3 2 y x x x m     6 9 ( m là thamsố thực) có đồ thị C. Giả sử C cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ 1 2 3 x x x , , (với1 2 3 x x x   ). Khẳng định nào sau đây đúng?A. 0 1 3 4 1 2 3       x x x B.1 3 4 1 2 3      x x xC. 1 2 3 1 3 4      x x x D. 1 2 3 x x x      0 3 4Bài 2. (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – Lần 1 – 2017) Cho hàm số 3 2 y f x ax bx cx d      có bảng biến thiên như sau:Khi đó f x m    có bốn nghiệm phân biệt 1 2 3 412x x x x     khi và chỉ khiA.112  m B. 112  m C. 0 1   m D. 0 1   mBài 3. (THPT C Bình Lục – Hà Nam) Cho hàm số  3 2 y f x ax bx cx d      có bảng biến thiên sau:Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f x m    có bốn nghiệm thực phân biệt trong đó cóđúng một nghiệm thực dương.A. m  2 B. 0 4   m C. m  0 D. 2 4   mBài 4. (SGD Bắc Ninh – Lần 1 – 2017) Cho hàm số  3f x x x    3 1. Số nghiệm của phương trìnhf f x     0 làA. 6 B. 7 C. 9 D. 3Bài 5. (Chuyên Thái Bình – 2017 – 2018) Cho hàm số  3 2 f x x x    3 2 . Phương trình   3 2 3 2 3 2x x x x        3 2 3 3 2 2 0 có bao nhiêu nghiệm?A. 6 B. 7 C. 9 D. 3Bài 6. (Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – Lần 2 – 2016 – 2017)Cho hàm số  3 2 332f x x x x     . Phương trình    12 1f f xf xcó bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?A. 4 B. 9 C. 6 D. 5Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 hoặc 01649.832.651LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 22Bài 7. (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa – Lần 3) Cho hàm số  3 2 y f x x x x      3 3 4 . Gọi m là sốnghiệm thực của phương trình f f x f x        2 2 3    . Khẳng định nào sau đây đúng?A. m  7 B. m  4 C. m  6 D. m  9Bài 8. (Chuyên ĐH Vinh – Lần 2) Cho hàm số bậc ba y f x    có đồthị như hình vẽ bên. Tất cả các giá trị của tham số m để hàm sốy f x m     có ba điểm cực trị làA.13mm   B.31mm   C.13mm   D. 1 3   mBài 9. (Bookgol – lần 1 – 2018) Cho hàm số 3 2y x x    3 9 . Tìm m để đò thị hàm số y f x m     cóba điểm cực tiểu.A. m  5 B. 5 9   m C. 5 9   m D. 5 9   mBài 10. Hình vẽ là đồ thị hàm số y f x    . Gọi S là tập hợp các giátrị nguyên dương của tham số m để hàm số y f x m     1 có 5điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằngA. 9 .B. 12.C. 18.D. 15. Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 LỚP TOÁN THẦY CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỪ VĂN KHANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 KHẢO SÁT HÀM SỐ VDC Mơn: Tốn (Số trang: 13 trang) (101 câu trắc nghiệm) Bài (Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị - Lần – 2017) Cho hàm số y  x3  x2  x  m ( m tham số thực) có đồ thị  C  Giả sử  C  cắt trục hồnh điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 (với x1  x2  x3 ) Khẳng định sau đúng? A  x1   x2   x3  B  x1  x2   x3  C  x1   x2   x3 D x1   x2   x3  Bài (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – Lần – 2017) Cho hàm số y  f  x   ax3  bx  cx  d có bảng biến thiên sau: Khi f  x   m có bốn nghiệm phân biệt x1  x2  x3   x4 1  m 1 B  m  C  m  D  m  2 Bài (THPT C Bình Lục – Hà Nam) Cho hàm số y  f  x   ax  bx  cx  d có bảng biến thiên sau: A Tìm tất giá trị tham số m để phương trình f  x   m có bốn nghiệm thực phân biệt có nghiệm thực dương A m  B  m  C m  D  m  Bài (SGD Bắc Ninh – Lần – 2017) Cho hàm số f  x   x  3x  Số nghiệm phương trình f  f  x    A B C Bài (Chuyên Thái Bình – 2017 – 2018) Cho hàm số x 3 D f  x   x  3x  Phương trình 2  x     x3  x     có nghiệm? A B C D Bài (Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – Lần – 2016 – 2017) f  f  x Cho hàm số f  x   x  x  x  Phương trình  có nghiệm thực phân biệt? 2 f  x 1 A B C D LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 1/1 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa – Lần 3) Cho hàm số y  f  x   x  3x  3x  Gọi m số nghiệm thực phương trình A m  f  f  x       f  x  Khẳng định sau đúng? B m  C m  D m  Bài (Chuyên ĐH Vinh – Lần 2) Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Tất giá trị tham số m để hàm số y  f  x   m có ba điểm cực trị  m  1 A  m   m  3 B  m   m  1 C  m  D  m  Bài (Bookgol – lần – 2018) Cho hàm số y  x3  3x  Tìm m để đò thị hàm số y  f  x   m có ba điểm cực tiểu A m  B  m  C  m  D  m  Bài 10 Hình vẽ đồ thị hàm số y  f  x  Gọi S tập hợp giá trị nguyên dương tham số m để hàm số y  f  x  1  m có điểm cực trị Tổng giá trị tất phần tử S A B 12 C 18 D 15 Bài 11 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị y  f '  x  hình vẽ Xét hàm số g  x   f  x   x  x  , mệnh đề đúng? A g  x   g  1  1;2 B g  x   g 1  1;2 C g  x  g  2  1;2 D g  x    1;2 g  1  g   Bài 12 (Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị 3 y  f   x  hình vẽ Xét hàm số g  x   f  x   x3  x  x  2018 Mệnh đề đúng? A g  x   g  1 B g  x   g 1  3; 1 C g  x   g  3  3; 1 3; 1 D g  x    3; 1 g  3  g 1 LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 2/2 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 3 Bài 13 (Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ) Hàm số y   x  m    x  n   x (tham số m; n ) đồng biến khoảng  ;    Giá trị nhỏ biểu thức P   m2  n   m  n 1 D 16 3 Bài 14 (Chuyên Hùng Vương – Bình Dương) Hàm số y   x   x  a    x  b  (tham số a; b ) đồng A 16 B C biến khoảng  ;    Giá trị nhỏ biểu thức P  a  b  4a  4b  A 4 B 2 C D Bài 15 Cho hai số thực m, n không âm cho hàm số y  x   m  n  x   m  n   x  2018 (tham số m; n ) đồng biến khoảng  ;    Giá trị nhỏ biểu thức P   2m  n  2n  m   12mn  33 25 25 11 B  C D  4 4 Bài 16 (Chuyên Lào Cai – 2017) Cho hàm số f  x   x  ax  bx  c giả sử A, B hai điểm cực trị đồ thị hàm số Giả sử đường thẳng AB qua gốc tọa độ Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  abc  ab  c 25 16 A 9 B  C  D 25 Bài 17 (Chu Văn An – Hà Nội – 2017 – 2018) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương 16 4 2   trình x    x    12  x    m có nghiệm x  1; 2 x x  x   A 13  m  11 B 15  m  C 15  m  D 16  m  Bài 18 (Lương Thế Vinh – Hà Nội – 2017 – 2018) Tìm tất giá trị thực tham số m cho bất A phương trình  A m     x   x  1  x   x   m nghiệm với x   1;3 B m   C m  Bài 19 Tìm m để phương trình  x  x  x  m  D m   x    x có nghiệm thực? 11 5 5 5 B  C  D  m m m m 5 5 5 5 Bài 20 Tìm m để phương trình  x    x  x    m  4  x  x  có nghiệm thực? A   A  m  B 1  m  Bài 21 Tìm m để phương trình m A 2  m  B   C  m  2  13 13 m B  2  x   x    x   x   x có nghiệm thực? 1  m  C 2  m  Bài 22 Tìm m để phương trình x   m x  x   x  x   m A  D 2  m  1 m 2 C   m D 1  m   x  x   có nghiệm thực? D 2  m   Bài 23 Tìm m để phương trình x   m x   x  có nghiệm thực? 1 A m   B 1  m  C  m  D 3  m  3 Bài 24 (SGD Quảng Ninh – 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình m  tan x  m  tan x có nghiệm thực A   m  B   m  C 1  m  LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D 1  m  Trang 3/3 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 25 (Chuyên Quốc học Huế – 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x2  m    x   có điểm chung với trục hoành A  m  B 1  m  C  m  D 2m3 Bài 26 Biết phương trình tan x  cot x  m  tan x  cot x    có nghiệm thực m  a m  a Tính S  ab 25 25 25 25 A S  B S  C S   D S   4 Bài 27 Tìm m để phương trình  4 x  4 x   16  x  m   có nghiệm thực? 1  16 41 1  16 41 C   m  D m   2 2 Bài 28 (Chuyên ĐH Vinh – 2017 – 2018) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình mx  x   m  có hai nghiệm thức phân biệt? A m   A  m  B m  1 B 1 m C m 2 D m  Bài 29 Tìm tất giá trị thực tham số m cho phương trình x  x   m  x  x có hai nghiệm dương A  m  B 3  m  C   m  D 3  m  Bài 30 (SGD Bắc Ninh – Lần – 2017) Tìm giá trị thực tham số m để phương trình  x   x  m  x  x có hai nghiệm phân biệt  23   23  A m  5;  B m  5;   6  4    23  C m   5;   6   D m   5; 6 Bài 31 Tìm tập hợp giá trị m để GTNN hàm số y  m x   x đoạn  2; 4 lớn 2   3     A   B  ;  C  2;  D  ;   ;   2  5    Bài 32 (Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ) Có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y  x3   m   x   m  m  3 x  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt?  A B C D Bài 33 (Hà Huy Tập – Hà Tĩnh – 2017) Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y  x3  3mx   m2  1 x   m  1  C  cắt trục hoành ba điểm phân biệt có hồnh độ dương? A m  B  m  1 C 1  m  D   m  1 Bài 34 Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục  , có đồ thị y  f '  x  trục Ox ba điểm có hồnh độ a, b, c hình vẽ Mệnh đề sau đúng? A f  c   f  a   f  b   B  f  b   f  a    f  b   f  c    C f  a   f  b   f  c  D f  c   f  b   f  a  LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 4/4 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 35 Biết hàm số y   a  1 sin x   2b  1 cos x  x đồng biến khoảng  ;   Hỏi giá trị lớn biểu thức P  a  2b là? A.6 B C  D  2 Bài 36 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  m sin x   m  3 cos x  3x  2m nghịch biến khoảng  ;   m  D  m  Bài 37 Tìm tất giá trị m để đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  3mx  cắt đường tròn tâm I 1;1 , bán kính điểm phân biệt A, B cho diện tích A m  B  m  C  m  tam giác IAB đạt giá trị lớn 2 1 2 2 A m  B m  C m  D m  2 Bài 38 (TTLT Diệu Hiền – Cần Thơ – Tháng – 2017) Cho hàm số y  x  3mx   m2  1 x  m3  m ( m tham số) Gọi A, B hai điểm cực trị đồ thị hàm số I  2; 2  Tổng tất số m để ba điểm I , A, B tạo thành tam giác nội tiếp đường tròn có bán kính A 17 B  17 C 20 17 D 14 17 Bài 39 Cho hàm số y   m  13 x  m 25  x (với m tham số thực) đạt cực đại x  Mệnh đề sau đúng? A m  3 B 3  m  C  m  D m  Bài 40 (Chuyên Quang Trung - Bình Phước 2017 – 2018) Cho hàm số y  x  2mx  2m2  m4 có đồ thị  C  Biết đồ thị  C  có ba điểm cực trị A, B , C ABDC hình thoi với D   0; 3 Khi m thuộc khoảng nào? 1  1 9 9  A m   1;  B m   ;  C m   ;  D m   2;3 2  2 5 5  Bài 41 (Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – Lần – 2017) Cho hàm số y  x  mx  2m 1 có đồ thị  Cm  Tất giá trị thực tham số m để  Cm  có ba điểm cực trị với gốc tọa độ tạo thành bốn đỉnh hình thoi m   m   A  B   m  1   m   m   C  D Khơng có giá trị m  m   Bài 42 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2m2 x  m4  có ba điểm cực trị Đồng thời ba điểm cực trị với gốc O tạo thành tứ giác nội tiếp A m  1 B m  C m  1 D Không tồn m Bài 43 (Hai Bà Trưng – Huế – Lần – 2017) Đường thẳng d : y  x  cắt đồ thị hàm số y  x  2mx   m  3 x  ba điểm phân biệt A  0;  , B, C cho diện tích tam giác MBC , với M 1;3 Tìm tất giá trị m thỏa mãn yêu cầu toán m  A  m   m  2 B  m  C m  LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018  m  2 D   m  3 Trang 5/5 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 44 (Nguyễn Khuyến – TP.HCM – 2017) Phương trình x3  x  x  1  m  x  1 có nghiệm thực 3 B 1  m  C m  D   m  4 Bài 45 (Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc – 2017) Tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3   m  1 x   m   x  2017 nghịch biến khoảng  a; b  cho b  a  A 6  m   m  D  m  Bài 46 (Đề tham khảo THBTN – 2017) Cho số thực x , y thay đổi thỏa mãn điều kiện A m  B m  C m  y  0, x2  x  y  12 Giá trị lớn nhỏ biểu thức M  xy  x  y  17 A 10; 6 B 5; 3 C 20; 12 D 8; 5 8  a  2b  c  Bài 47 (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2017) Cho số thực a, b, c thỏa mãn  Số giao 8  4a  2b  c  điểm đồ thị hàm số y  x3  ax2  bx  c trục Ox A B C D Bài 48 (Chuyên KHTN Hà Nội – Lần – 2017) Biết hàm số y  x  x  có bảng biến thiên sau: Tìm m để phương trình x  x   m có nghiệm thực phân biệt B m  C m  D m  1;3  0 Bài 49 (Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên – Lần 1) Cho hai số thực dương x , y thỏa mãn A  m  x  y  Tìm giá trị lớn Pmax biểu thức P   x  y  y  x   xy A Pmax  27 B Pmax  18 C Pmax  27 D Pmax  12 Bài 50 (Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – 2017) Một chủ hộ kinh doanh có 32 phòng trọ cho thuê Biết giá cho thuê tháng 2.000.000 đồng/ phòng trọ khơng có phòng trống Nếu tăng giá phòng trọ lên 200.000 đồng/ tháng có hai phòng bị bỏ trống Hỏi chủ hộ kinh doanh cho thuê với giá để có thu nhập tháng cao nhất? A 2.600.000 đồng B 2.400.000 đồng C 2.000.000 đồng D 2.200.000 đồng x 3 Bài 51 Cho đồ thị  C  : y  Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị  C  cách hai trục x 1 tọa độ Giả sử điểm M N Tìm độ dài đoạn thẳng MN A MN  B MN  2 C MN  D MN  x 1 Bài 52 Cho hàm số y  có đồ thị  C  Biết đồ thị (C) cắt Ox , Oy A, B Có x 1 điểm M có tọa độ nguyên thuộc  C  cho diện tích tam giác MAB A B C D LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 6/6 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 53 (KS Chuyên Lê Hồng Phong – 2018) Cho hàm số y  f x  xác định liên tục , có đạo hàm f ' x  Biết đồ thị hàm số f ' x  hình vẽ.Xác định điểm cực tiểu hàm số g x   f x   x A x  B Khơng có điểm cực tiểu C x  D x  Bài 54 (KS Chuyên Lê Hồng Phong – 2018) Hai thôn A, B hai bên bờ sông rộng 200m Khoảng cách từ thôn A tới bờ a AA  500m ; khoảng cách từ thôn B tới bờ b BB   300m Người ta cần xây cầu MN vng góc với hai bờ song (như hình vẽ)để nối liền hai thơn.Hãy xác định vị trí cầu MN để việc lại hai thôn nhanh (đi từ thôn A tới cầu AM từ thôn B tới cầu BN )biết khoảng cách hai thôn đo dọc theo bờ song 4km (tức AM  B N  4km ) A Vị trị cầu MN thỏa B N  1500m B Vị trị cầu MN thỏa B N  2500m C Vị trị cầu MN thỏa B N  1000m D Vị trị cầu MN thỏa B N  3000m Bài 55 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x3  3x2  m có hai điểm phân biệt đối xứng với qua gốc tọa độ A  m  B m  C m  D m  Bài 56 (Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – Lần – 2016 – 2017) Tìm m để phương trình x  x  m3 x3  15  3m  x  6mx  10  có hai nghiệm thực phân biệt 1  thuộc đoạn  ;  2  11 A  m  B  m   m  1 x C  m  Bài 57 (Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang – lần 1) Cho hàm số y  đạt cực tiểu x1 , đạt cực đại x2 đồng thời x1  x2 khi: D m3   m  1 x  x  Hàm số cho m  m  B  C  D m  m  m  Bài 58 (Chuyên Amsterdam – Hà Nội) Cho hàm số y  x  2(m  1) x  m  có đồ thị (C ) Gọi () tiếp tuyến với đồ thị (C ) điểm thuộc (C ) có hồnh độ Với giá trị tham số m A m  () vng góc với đường thẳng ( d ) : y  x  2016 ? A m  1 B m  C m  LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D m  Trang 7/7 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651   Bài 59 (Chuyên Amsterdam – Hà Nội) Cho hàm số y   x  (2m  1) x  m2  x  Với giá trị tham số m đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục tung? A m  B m  C 1  m  D m  m  1 Bài 60 Biết tập hợp giá trị thực tham số m để hàm số y  x   m  1 x   m  3 x  2017 m đồng biến khoảng  3; 1  0;3 đoạn T   a; b  Tính a  b A a  b  13 B a  b  C a  b  10 D a  b  Bài 61 Cho hàm số y  x3   m2  3m   x   m2  1 x  m  Gọi S tập giá trị tham số m cho hàm đồng biến 1;   S tập hợp tập hợp sau đây? A  ;  B  ; 2  C  1;   D  3;  Bài 62 Cho hàm số y  x3  x  2m  3  x  6m    4m  đường thẳng d : y  x  Tìm giá trị thực m để đường thẳng d cắt đồ thị hàm số cho điểm phân biệt A, B , C cho xA  diện tích tam giác OBC A 2; 4 , với O gốc tọa độ B 2; 4 C 2;3 D 2; 5 Bài 63 Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục  2; 2 , có đồ thị hàm số y  f '  x  hình vẽ Biết hàm số y  f  x  đạt giá trị lớn  2; 2 xo Tìm xo A xo  B xo  Bài 64 Tìm giá trị tham số m để hàm số y  C xo  2 D xo  1 x   m  3 x   m   x  m  m có điểm cực trị x1 , x2 thõa mãn điều kiện 1  x1  x2     B   ; 2  C  ; 3  1;   D   ; 3      Bài 65 Cho hàm số y  x  2mx   m  1 x  1 , m tham số Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường A  ;  thẳng  : y   x  điểm phân biệt A  0;  , B, C cho tam giác MBC có diện tích 2 , với M  3;1 A m  B m  3 C m  D m  3 Bài 66 (SGD Nam Định) Cho a, b hai số thực dương Tìm số điểm cực trị hàm số y  x  ax  b A B C LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D Trang 8/8 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 67 (Bookgol – lần – 2018) Cho hàm số y  x  2m2 x  m Tìm m để hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác cho trục Ox chia tam giác thành hai phần có diện tích A m  B m  C m  D m  Bài 68 (THPT Hà Trung – Thanh Hóa – Lần - 2017) Cho hàm số y  x  m x  Tìm m để hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác cho trục Ox chia tam giác thành hai phần có diện tích A m  B m  4 C m  D m  Bài 69 (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình – 2017) Biết hàm số y  f  x   x  ax  bx  c đạt cực tiểu x  1, f 1  3 đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ Tính giá trị hàm số x  2 A f  2   24 B f  2   C f  2   Bài 70 Cho hàm số y  f  x  có f '  x   x   3a  b  1 x  2a D f  2   16  2ab  a  b số thực thỏa a  b   Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  a  b để hàm số nghịch biến 1;3 ? A.1 B C D Bài 71 (SGD Bắc Ninh) Cho hàm số f  x   x  ax  bx  c Nếu phương trình f  x   có ba nghiệm thực phân biệt phương trình f  x  f ''  x    f '  x   có nghiệm? A B C D Bài 72 (Quỳnh Lưu – Nghệ An - 2017) Giả sử khoảng  ;  hàm số y   a  1 x  1   2a  b  1 x  1  8a  4b đạt GTLN x  3 1  Hỏi đoạn  ;3 hàm số đạt giá trị lớn bao nhiêu? 2  A 12 B 11 C 10 D 13 Bài 73 Cho hàm số y  f  x  ; y  f  f  x   , y  f  x   có đồ thị  C1  ,  C2  ,  C3  Biết tiếp tuyến đồ thị  C1  ,  C2  điểm có hồnh độ x0  có phương trình y  x  1, y  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số  C3  điểm có hồnh độ x0  là? A y  12 x  B y  x  C y  24 x  21 D y  12 x  Bài 74 (Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – 2017) Cho hai hàm số y  f  x  y  g  x  có giá trị dương có đạo hàm f '  x  , g '  x   Biết tiếp tuyến điểm có hồnh độ x0  ba đồ thị hàm số f  x 1 có hệ số góc khác Mệnh đề sau đúng? g  x 1 3 3 A f     B f     C f    D f    4 4 Bài 75 (Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – 2017) Cho hàm số y  f  x  xác định nhận giá trị dương y  f  x  , y  g  x  y   Biết tiếp tuyến điểm có hồnh độ x0  hai đồ thị hàm số y  f  x  y  f  x f  x2  có hệ số góc 2 Tính f 1 ? A f 1  B f 1  C f 1  D f 1  Bài 76 Cho hàm số y   m  1 x   3x  , với m   ;1 Biết m   a; b  hàm số có cực trị x0 thỏa mãn x0  Giá trị biểu thức P  b  a gần với giá trị nhất? A 12, B 3, C 0, Lời Giải LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D 3 Trang 9/9 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 x Ta có: y '   m  1  Để hàm số có cực trị x0 thỏa mãn x0  phương trình y '  phải x2  có nghiệm x0 thỏa mãn x0  y ' phải đổi dấu qua x0 x Suy phương trình: y '   m  1   phải có nghiệm x0 thỏa mãn x0  x 4   m  1 x  3 x    m2  2m  1 x  x  36   m  2m   x  36 * Do phương trình *  có nghiệm x0  nên 1  10  m   10 36   m  m   x0  36  m  2m   m  2m        m  2 2 x0  36   m  2m     *   m  2m       m  m    m   ;1  theo gt  m   Suy  10  m  2  a   10; b  2 nên  P  b  a   2    10   7  10  0, 6754446797 Vậy chọn đáp án C Bài 77 (Lê Quý Đơn – Hà Nội) Tìm tất giá trị m để hàm số y  m  x  x    x  3 x   x đồng biến tập xác định B m  3 Bài 78 (Chuyên ĐHSP Hà Nội – Lần 2) A m  C m  D m  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x   mx  đồng biến khoảng  ;   B 1;   A  ;1 C  1;1 D  ; 1 Bài 79 (Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 2) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  mx   m  1 x   nghịch biến  2;   Cho hàm số y   m  1 x 1  x 1  m Tìm tất giá trị tham số m để hàm số đồng biến khoảng 17;37  A 4  m  1 m  B  m  6  4  m  1 m  C   m  4 D 1  m  m x   10 Biểu diễn tập hợp giá trị tham số m 3x    m để hàm số nghịch biến khoảng  0;5 có dạng  ; a    b;   Tính tổng S  a  b Bài 80 (SGD – Đà Nẵng) Cho hàm số y  A S  1 B S  C S  8 D S  (Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Lần 2) Bài 81 cot x  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  đồng biến khoảng m cot x  A m   ;   1;   B m   ;  C m  1;   D LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018     ;  4 2 m   ;1 Trang 10/10 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 753 (Chu Văn An - Hà Nội – lần 2) Cho số phức z thỏa mãn z   Tính giá trị lớn biểu thức T  z  i  z   i A max T  B max T  C max T  D max T  Bài 754 Cho số phức z thỏa mãn z  2i  13 Tính GTLN biểu thức T  z   i  z   5i A max T  B max T   C max T  D max T  Bài 755 Cho số phức z thỏa mãn z   3i  Tính GTLN biểu thức T  z   z   2i A max T  B max T   C max T  D max T  Bài 756 (SGD – Bắc Ninh) Cho số phức z thỏa mãn z  Giá trị nhỏ biểu thức P   z   z Bài 757 Có số phức z thỏa mãn đồng thời điều kiện z.z  z  z  A B C D A B C D Bài 758 (Lê Quý Đôn Quảng Trị) Cho số phức w hai số thực a, b Biết z1  w  2i z2  w  hai nghiệm phức phương trình z  az  b  Tính T  z1  z 97 85 C T  D T  13 3 Bài 759 ( Chuyên Hưng Yên lần 3) Cho số phức w hai số thực a, b Biết z1  w-2i z2  w  A T  13 B T  hai nghiệm phức phương trình z  az  b  Tính T  z1  z 10 37 B T  C T  D T  3 Bài 760 (Thanh Chương – Nghệ An – lần 1) Cho z1 , z2 hai số phức thỏa mãn z  i   iz , biết A T  z1  z  Tính giá trị biểu thức P  z1  z2 B P  C P  D P  2 Bài 761 (Sở GD Bắc Giang) Gọi A, B hai điểm mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số phức z1 , z khác thỏa mãn A P  z12  z22  z1 z2  Khi tam giác OAB ( O gốc tọa độ) A Tam giác B Tam giác vuông C Tam giác cân, không D Tam giác Bài 762 (Chuyên ĐH Vinh – Lần 3) Cho số phức z , w khác thỏa mãn z  w  z  w Phần thực số phức u  A a   B a  C a  z w D a  Bài 763 Cho hai số phức z1 z2 thỏa mãn z1  z  z1  z2  Tính giá trị biểu thức 2 z  z  P      z2   z1  A P   i B P  1  i C P  1 LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D P   i Trang 102/102 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 764 Cho hai số phức z1 z2 thỏa mãn z1  3, z2  4, z1  z2  37 Xét số phức z  z1  a  bi z2 Tìm b ? 3 39 3 B b  C b  D b  8 8 Bài 765 (Sở GD Hà Tĩnh) Trong số phức z thỏa mãn z    4i   , gọi z1 , z2 số phức có mơđun lớn nhỏ Tổng A b  phần ảo hai số phức z1 , z bằng: A 8i B C 8 D Bài 766 (Chuyên Lương Thế Vinh – lần 2) Cho số phức z thỏa mãn z   2i  Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ z   i Tính T  M  m2 A T  50 B T  64 C T  68 Bài 767 (Bộ GD) Cho số phức z thỏa mãn z  i  13 Tìm giá trị nhỏ T z   5i A T  13 B T  13 C T  13 Bài 768 (Kim Liên – Hà Nội – lần 2) Cho số phức z thỏa mãn z   3i  Tìm giá trị nhỏ T z   i D T  16 D T  13 A T  B T  13  C T  13  D T  Bài 769 (Quốc Học Huế - lần 2) Cho số phức z  cho số phức z số thực z z w số thực Tính giá trị biểu thức T  1 z 1 z A T  B T  D T  C T  Bài 770 Cho số phức z thỏa mãn z số thực w  z số thực Giá trị lớn biểu  z2 thức M  z   i là: A 2 B Bài 771 Cho số phức z thỏa mãn C z  Bài 772 Cho số phức z  thỏa mãn z 1 số ảo Tìm z ? z 1 B z  D có phần thực Tính z ? z z A z  C 2 D z  16 C z  D z  Bài 773 (Đặng Thúc Hứa – Nghệ An) Cho số phức z  a  bi  a, b  R  thỏa mãn điều kiện B z  A z  z   z Đặt P   b  a   12 Mệnh đề sau đúng? A P   z    B P  z   C P   z   LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018  D P  z   Trang 103/103 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Ghi nhớ:  z1  z2  z1  z2  z1  z2  , z , z   Bài 774 Với hai số phức z1 z2 thỏa mãn z1  z2   6i z1  z2  Tìm giá trị lớn P  z1  z2 A P  B P   C P  26 D P  34  Bài 775 Cho hai số phức z1 z2 thỏa mãn z1  z2  1, z1  z2  Khi z1  z2 A B C D 2 Bài 776 Cho hai số phức z1 z2 thỏa mãn z1  z2  Khi z1  z2  z1  z2 A B C D 2 Bài 777 Cho hai số phức z1 z2 thỏa mãn z1  z2  z1  z2  Khi mơđun w  z1  z A w  B w  C w  D w  Bài 778 Cho hai số phức z1 z2 thỏa mãn z1  3, z2  z1  z2  Khi z1  z2 A B C D 13 x  y A B C D Bài 780 Cho số phức z thỏa mãn z   2i  z   3i  34 Tìm GTNN z   i Bài 779 Có số phức z  x  yi thỏa mãn hai điều kiện z   i  10  z A B C D Bài 781 Xét số phức z thỏa mãn z   2i  z   i  Gọi m, M giá trị nhỏ lớn z   i Tính P  m  M  29  29 B P  C P   29 D 2 P  Bài 782 Xét số phức z thỏa mãn z   i  z   7i  Gọi m, M giá trị nhỏ A P  lớn z   i Tính P  m  M  73  29 B P  C P   29 D 2 P  Bài 783 Xét số phức z thỏa mãn z   i  z   3i  Gọi m, M giá trị nhỏ A P  lớn z   i Tính P  m  M  13 B P   13 C P   13 D P   13 Bài 784 (**) Cho số phức z thỏa mãn z   i  z   7i  Tìm GTNN, GTLN z   4i A P  A B C LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D Trang 104/104 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 785 (**) Cho số phức z thỏa mãn z   i  z   i  Gọi M , m GTNN, GTLN z   3i Tính P  M  m A B C D 7 Bài 786 Cho số thực a   4;  z , w số phức thỏa mãn z   a , w   a  Trong z w khẳng định sau, khẳng định đúng? 1 A z  w  B z  w  C z  w  D z  w Bài 787 (**) Cho số phức z thỏa mãn  z   i    z   i   Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ z Tính T  M  m A T  B T  C T  10 D T  16 Bài 788 (**) Cho số phức z thỏa mãn z   i  Tìm giá trị nhỏ P  z   9i  z  8i A B C Bài 789 (**) Cho số phức z thỏa mãn z   Tìm giá trị nhỏ D P  z   i  z   3i A B C D 3 Bài 790 (**) Cho số phức z thỏa mãn z  2i  z  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  z  2i  z   9i A 10 B 70 C D 74 Bài 791 (**) Cho hai số phức z , w thỏa mãn z  2w  3, z  3w  6, z  4w  Tính giá trị biểu thức P  z.w  z.w A P  28i B P  28 C P  14 D P  14i Bài 792 (**) (Chuyên Vĩnh Phúc – Lần 5) Cho a, b, c số thực cho phương trình z  az  bz  c  có ba nghiệm phức z1  w  3i, z  w  9i, z1  2w - , w số phức Tính P  a  b  c A P  208 B P  84 C P  136 D P  36 Giải Đặt: w  x  yi,  x, y  R   z1  z2  z3   a  Theo vi-et hàm bậc ba ta có:  z1 z2  z2 z3  z3 z1  b   z1 z2 z3  c 1  2  3 4 x   a  * Từ 1 ta có: w   12i  a   x   a    y  12  i    4 y  12   y  3  z1  x   w  x  3i   z2  x  6i  z  x   6i  x  x  6i    x  6i  x   6i    x   6i  x  b Từ   ta có: 5 x  x  36  b   x    x  x  36  b    x  24  i     b  84, a  12 6 x  24  LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018  Do * Trang 105/105 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651  z1    w   3i   z   6i  z1 z2 z3  2008  c  c  2008  z   6i  Vậy P  a  b  c  12  84  2008  136 Chọn đáp án C Bài 793 Tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức w  z   3i thỏa mãn điều kiện z  i  z.z  là: 2 15  57  A  x  1   y     16   57  B x   y     16  2 15  55  15   C  x  1   y    D x   y     16  16   2015 Bài 794 Tính tổng: S   i  i  2i  3i  2014i A S  1006  1007i B S  1006  1007i C S  1006  1007i D S  1006  1007i 2017 Bài 795 Tính tổng: S  1009  i  2i  3i  4i  2017i A S  2017  1009i B S  1009  2017i C S  2017  1009i D S  1008  1009i Bài 796 (Đề Minh Họa – 2017 – 2018) Xét số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn z   3i  Tính P  a  b z   3i  z   i đạt giá trị lớn A P  10 B P  C P  Lời giải Goi E trung điểm AB M  a; b  điểm biểu diễn số phức z D P  Theo giả thiết ta có : z   3i    a     b     Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I  4;3 bán kính R   A  1;3 Ta có:   P  MA  MB  B 1; 1 Ta có: P  MA2  MB  MA.MB  P  MA2  MB  MA2  MB   MA2  MB  Vì ME trung tuyến MA2  MB AB AB MAB  ME    MA2  MB  ME  2   AB 2  P   ME    ME  AB Mặt khác   ME  DE   MA  MB  M  6;   a  b  10  20  200  P  10  Pmax  10   M  D Vậy chọn đáp án A Hết   P   LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 106/106 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 LỚP TOÁN THẦY TỪ VĂN KHANH TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ (Số trang: 08 trang) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Mơn: Tốn (73 câu trắc nghiệm) Bài 797 (Chuyên ĐH Vinh – 2017 – 2018) Tìm giá trị lớn tham số m để hàm số y  x   m  1 x   m  3 x  đồng biến 1;   3 A m  B m  C m  D m  Bài 798 (Hoa Lư – Ninh Bình – 2017 – 2018) Tìm giá trị lớn tham số m để hàm số y  x  mx    2m  x  m  đồng biến  A m  B m  2 C m  D m  4 Bài 799 (Việt Trì – Phú Thọ - 2017 – 2018) Có ba nhiêu giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x  x   m  3m   x  đồng biến khoảng  0;  ? A B C D Bài 800 (Phạm Công Binh – Vĩnh Phúc – 2017 – 2018) Tìm giá trị tham số m để hàm số y   x3  mx   3m   x  nghịch biến   m  1  m  1 A  B 2  m  1 C  D 2  m  1  m  2  m  2 Bài 801 (Thanh Miện - Hải Dương – 2017 – 2018) Tìm giá trị tham số m để hàm số y   m  1 x3   m  1 x  x  m đồng biến  m  A  m  B  m  C  m  D  m  Bài 802 (Bình Xuyên – Vĩnh Phúc – 2017 – 2018)    Tìm giá trị tham số m để hàm số y  3m sin x  sin x  sin x  m  đồng biến   ;    1 A m  3 B m  C m  D m   3 Bài 803 (– 2017 – 2018) Cho hàm số y  sin x  cos x   2m  5m   sin x  2017 Gọi S tập hợp giá trị tham số   m để hàm số đồng biến  0;  Số phần tử S  2 A B C D Bài 804 Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số để hàm số y  x  mx  3x  đồng biến khoảng  ;   tiếp tuyến đồ thị hàm số không song song trùng với trục hồnh Hỏi S có tất phần tử nguyên? A.Vô số B C LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D Trang 107/107 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 805 Hỏi có tất cặp số nguyên dương a , b để hàm số y    a  x3  bx  x  đồng biến khoảng  ;   ? A.6 B C D Vô số  a   x3  2bx  x  đồng biến khoảng  ;   Hỏi giá trị nhỏ biểu thức S  2a  3b là? A.16 B 19 C 13 D 26 Bài 806 Cho số nguyên dương a , b Biết hàm số y  Bài 807 Cho hàm số y   x3  3mx   2m  3 x  Hỏi có tất số nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng  ;   ? A.3 B C D Bài 808 Tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx   m   x  10 đồng biến khoảng  ;   đoạn  a; b Tính S  a  b A S  3 B S  C S  1 D S  Bài 809 Tập hợp chứa tất giá trị thực m để hàm số y   x   m  1 x   2m   x  11 nghịch biến khoảng  ;   ? A  1;  B  2;  C  3;3 Bài 810 Tìm tất giá trị thực tham số a để hàm số f  x    9  điểm phân biệt thuộc khoảng  0;    A 1  a  B  a0 C  D  4;  a sin x  cos x  đạt cực trị ba a cos x  a 1 D  a  2 Bài 811 (Nguyễn Khuyến – Nam Định – 2017 – 2018) Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y   m  m  1 x   m  m  1 sin x đồng biến  0; 2  A m  D m  Bài 812 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y   x  x   2m  1 x  3m  nghịch biến  ? 5 A m  B m   C m   D m  2 Bài 813 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  1  m  x3    m  x    m  x  nghịch biến  ? A  m  B  m  C m  D m  Bài 814 Có giá trị nguyên dương m để hàm số y   m  1 x   m  1 x   2m   x  m nghịch biến  ? A B m  C m  B C LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D Trang 108/108 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 815 Tổng giá trị nguyên tham số m để hàm số y   x3   m  1 x   2m  1 x  nghịch biến  ? A 12 B 10 C 11 D 13 Bài 816 Cho hàm số y   m   x   m   x  x  đồng biến R m  a m  b Tích ab bằng: A 12 B C D 10 1 Bài 817 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x   m  1 x   m  1 x  3 đồng biến R , giá trị lớn m A 1 B C D 3 Bài 818 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  mx  3x   m  2 x  3m  nghịch biến  ? A m  B m  C m  1 Bài 819 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  D m  1 mx  đồng biến xm khoảng xác định A m  m  1 B m  1 m  C m  m  1 D m  m  Bài 820 (SGD Cao Bằng) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x3  3x  mx  m đồng biến tập xác định A m  B m  11 C 1  m  D m  Bài 821 (Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – Lần 2) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y   x   m  1 x   2m   x  nghịch 3 biến  ? A m  2 B 2  m  C m  D 2  m  Bài 822 (Chuyên Hưng Yên – Lần 3) (KHĨ) m2 Có giá trị nguyên dương m để hàm số y  x   m   x   m   x  đơn điệu ? A B C D Bài 823 (Tam Dương – Vĩnh Phúc) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x   m  1 x   m   x  m  đồng biến  ? A m  B  m  C   m  D  m  4 Bài 824 (SGD Bà Rịa – Vũng Tàu – Lần 1) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x  mx  x  đồng biến  ? A 2  m  B 3  m  C m  D m  3 Bài 825 (Chuyên ĐH Vinh – Lần 3) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  x  mx  nghịch biến  ? 4 4 A m   B m   C m   D m   3 3 Bài 826 (Chuyên KHTN Hà Nội – Lần 2) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   m  1 x3   m  1 x  x  m đồng biến  ? A m  4, m  B  m  C  m  D  m  LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 109/109 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 827 (Chuyên KHTN Hà Nội – Lần 4) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x   m  1 x  3x  đồng biến khoảng  ;   A  ; 4   2;   B  ; 4    2;   C  4; 2 D  4;  Bài 828 (Chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  A  6;6   B  6;  mx  đồng biến khoảng xác định 2x  m C   6; D  6;      Bài 829 (Chun Lê Q Đơn – Bình Định) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  x  mx  đồng biến  ? 4 4   4  4  A  ;  B  ;  C  ;   D  ;   3 3   3  3  Bài 830 (Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – Lần 2) mx  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  nghịch biến khoảng xác định xm3 A  m  B  m  C  m  D  m  Bài 831 (Chuyên Bến Tre) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx  x  m đồng biến khoảng  ;   A  ; 2 B  2;   C  2; 2 D  ;  Bài 832 (Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 2) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  A 3  m  B  m  1  m  1 x3   m  1 x  x  nghịch biến  m  m  C  D   m  3 m  Bài 833 (Chuyên KHTN Hà Nội – Lần 5) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  định A m   B m  1 Bài 834 (Chuyên Tuyên Quang – Lần 1) x  m  2m  đồng biến khoảng xác xm C m  Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  A 2  m  B m  2 Bài 835 (Quốc học Quy Nhơn – Bình Định – Lần 1) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  A 3  m  2m3 B 3  m  2 D m   x 1 nghịch biến khoảng  2;   xm C m  D m  2 mx  đồng biến khoảng  2;   xm C m  D LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 110/110 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 836 (THPT Yên Khánh A – Ninh Bình) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x   m  1 x  m  m   x  nghịch 3 biến khoảng  0;1 A  m  B m  C 1  m  Bài 837 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y   m  1 D  m  1 x   m  1 x   m   x  3 đồng biến  2;   B m  C m  1 D m  Bài 838 (ĐH A, A1 – 2013) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y   x3  x  3mx  nghịch biến khoảng A m   0;   A m  B m  1 C m  1 D m  Bài 839 (SGD Bà Rịa – Vũng Tàu – Lần 2) Tìm tất giá trị tham số m cho hàm số y  x  x  mx  đồng biến khoảng  ;1 A  ; 3 B  ; 3 C  3;9  D  3;9 Bài 840 (SGD Hải Phòng) mx  nghịch biến khoảng  0;   xm C  m  D  m  Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  A  m  B 2  m  Bài 841 (Nam Lương Sơn – Hòa Bình) Tìm tất giá trị tham số m cho hàm số y  A m  B m  Bài 842 (Chuyên ĐHSP Hà Nội – Lần 1) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x đồng biến khoảng  2;   xm C m  2 D m  2 x3   m  1 x   m  2m  x  nghịch biến  2;3 A m  1; 2 B m  1;  C m  D m  Bài 843 (Phan Bội Châu – Lâm Đồng) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  3x   m  1 x  4m nghịch biến khoảng  1;1 A m  10 B m  10 Bài 844 (Chuyên Thái Nguyên – Lần 2) C m  10 D m  mx  nghịch biến khoảng  ;1 xm C 3  m  D 3  m  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số f  x   A 3  m  1 B 3  m  1 Bài 845 (SGD Hà Tĩnh) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   mx  x  3x  m  nghịch biến khoảng  3;    A   ;       B   ;     1  C  ;   3  LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018   D   ;0    Trang 111/111 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 846 (SGD An Giang) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   x3   m  1 x   m  3 x  10 đồng biến khoảng  0;3 12 Bài 847 (Thanh Chương – Nghệ An – Lần 1) A m  B m  C m  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  1 1   A  2;  B  2;  2 2   Bài 848 (Quảng Xương – Thanh Hóa – Lần 3) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  12 D m tùy ý 2x 1 nghịch biến khoảng  2;   xm 1 1   C  ;  D  ;  2 2   x nghịch biến 1;   xm C  m  D  m  A m  B  m  Bài 849 (SGD Hà Nội) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  mx  x đồng biến khoảng  2; 0 A m   13 B m  13 C m  2 D m  2 Bài 850 (Chun Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 2) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  mx   m  1 x   nghịch biến  2;   A m  B m  1 C m  1 D 2  m  Bài 851 (Chuyên Bắc Giang – Lần 1) cos x  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  đồng biến  0;   cos x  m 1 A m  1 B m   C m  D m   2 Bài 852 (SGD Thanh Hóa) Biết rẳng tập tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3   m  1 x   m  3 x  2017 m đồng biến khoảng  3; 1  0;3 đoạn T   a; b Tính a  b A a  b  13 B a  b  C a  b  10 D a  b  Bài 853 (Chun ĐH Vinh – Lần 2) (Khó) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   m  1 x  mx đồng biến khoảng 1;   A m  1 B m  1 m  1 C m  1 m  1 D m  1 m  Bài 854 Tìm tất sác giá trị tham số m để hàm số y  x    m  x   2m nghịch biến đoạn  1;0 A m  B m  C m  D m  Bài 855 Hàm số y  x   m  1 x  m  đồng biến 1;3 A m   5;  B m   ; 2 C m   2;   LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D m   ; 5 Trang 112/112 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 856 (SGD Bắc Giang) (Khó) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  A  ;0  1;   B  ; 1  1;   tan x  m   nghịch biến khoảng  0;  m tan x   4 C 1;   D  0;   Bài 857 (Đề minh họa 2017) tan x    đồng biến khoảng  0;  tan x  m  4 A m   m  B m  C  m  D m  Bài 858 (Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Lần 2) cot x     Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  đồng biến khoảng  ;  m cot x  4 2 A m   ;   1;   B m   ;  C m  1;   D m   ;1 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  Bài 859 (Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng – Lần 2) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  sin x  cos x  mx đồng biến  ? A   m  B m   C   m  D m  Bài 860 (Chu Văn An – Hà Nội – Lần 2) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  mx   m  1 cos x đồng biến  ? Bài 861 (Chuyên ĐHSP Hà Nội – Lần 2) A Khơng có m B 1  m   C m   D m  1 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x   mx  đồng biến khoảng  ;   A  ;1 B 1;   C  1;1 D  ; 1 Bài 862 (BGD – LẦN 3) Hỏi có số nguyên m để hàm số y  (m2  1) x  (m  1) x  x  nghịch biến khoảng ( ; )? A B C D Bài 863 Hàm số y  x  3mx   m  1 x  2m  ngịch biến khoảng 1;  A m  B m  C m   D  m  Bài 864 (Lê Q Đơn – Hà Nội) Tìm tất giá trị m để hàm số y  m  x  x    x   x   x đồng biến tập xác định A m  B m  C m  D m  mx  4m với m tham số Gọi S tập xm hợp tất giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S Bài 865 (Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) Cho hàm số y  A B C Vô số LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D Trang 113/113 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 mx  m  với m tham số Gọi S xm tập hợp tất giá trị nguyên m để hàm số đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử S Bài 866 (Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) Cho hàm số y  A B Bài 867 Cho hàm số y   D C Vô số    x2   x  m 2x2  x x2    m6 x2   x  Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số nghịch biến R A B C Bài 868 Biết có hai giá trị tham số m để hàm số y  D 3 x  mx  2mx  3m  nghịch biến đoạn có độ dài m1 , m2 Khi m1  m2 A 13 B D 3 C Bài 869 (Toán học tuổi trẻ) Với giá trị tham số m hàm số y  sin x  cos x  2017 2mx đồng biến R 1 A m  2017 B m  C m   D m  2017 2017 Bài 870 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x  3mx   m2  1 x   m đồng biến khoảng  ;   4;   A B C D Bài 871 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x3  mx   2m  m   x   m  1 m  3 đồng biến khoảng  2;   A 1  m  B 1  m  C 1  m  D  m 2 Bài 872 Hàm số y  x3   2m  1 x  12m   x  đồng biến khoảng  2;   tham số m có giá trị lớn 1 A  m 6 B m  12 C m  12 D m  12 Bài 873 (Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – lần 1) Tìm tất sác giá trị tham số m để hàm số y  mx3  mx  m  m  1 x  đồng biến R A m  B m  m  C m  D m  m  Bài 874 Tìm tất sác giá trị tham số m để hàm số y  cos x  3cos x  m cos x đồng biến   khoảng  0;   2 A m  B m  C m  LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 D m  Trang 114/114 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 Bài 875 Cho hàm số y   m  1 x 1  x 1  m Tìm tất giá trị tham số m để hàm số đồng biến khoảng 17;37  A 4  m  1 m  B  m  6  4  m  1 m  C   m  4 D 1  m  m x   10 Biểu diễn tập hợp giá trị tham số m 3x    m để hàm số nghịch biến khoảng  0;5 có dạng  ; a    b;   Tính tổng S  a  b Bài 876 (SGD – Đà Nẵng) Cho hàm số y  A S  1 B S  C S  8 D S  Bài 877 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  m sin x   m  3 cos x  3x  2m nghịch biến khoảng  ;    A m  B  m  C  m  m  D  m  Bài 878 (Chuyên Quang Trung – Bình Phước – Lần 3) e3 x   m 1 e x 1   Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   đồng biến khoảng 1;    2017  A 3e3   m  3e  B m  3e4  C 3e2   m  3e3  D m  3e2  Bài 879 (Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) ex  m    Giá trị nhỏ tham số thực m để hàm số y  x đồng biến khoảng  ln ;  gần e m   với số sau đây? A 1, 01 B 0, 03 C 0, 45 D Bài 880 (Hải Hậu C – Nam Định) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x  2017  ln  x  2mx   đồng biến ? A m  B m  C m  D m   Bài 881 (Đặng Thúc Hứa – Nghệ An – Lần 2) (Khó) Tìm tất giá trị dương tham số m cho hàm số y  m sin x  ln  tan x  nghịch biến   khoảng  0;   4  A 0;    B 0;3    3 C  0;      D 0; 2   Bài 882 (SGD Hà Nam) Tìm tất giá trị tham số m cho hàm số y  ln  x    mx  đồng biến khoảng  ;   1  A m   ;   2  1  B m   ;   2  1  C m   ;     LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018  1 D m    ;   2 Trang 115/115 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 ex  m    đồng biêc khoảng  ln ;  x e m    1 C m   1;  D m    ;   1;   2 Bài 883 Tìm tất giá trị tham số m đề hàm số y  A m   1; 2  1  B m   ;   2 ĐƯỜNG ĐI KHĨ KHƠNG PHẢI VÌ NGĂN SƠNG CÁCH NÚI MÀ KHĨ BỞI LỊNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SƠNG FB: Từ Văn Khanh LUYỆN THI TỐN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 116/116 ... HẾT LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 23/23 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 LỚP TOÁN THẦY CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỪ VĂN KHANH TRUNG HỌC PHỔ... biến  1;1 LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 30/30 Biên soạn: Từ Văn Khanh – Điện thoại: 0967.005.293 01649.832.651 HẾT LỚP TOÁN THẦY TỪ VĂN KHANH THỂ TÍCH KHỐI CHĨP... ba điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 cho x12  x2  x3  20 A B C D LỚP TOÁN THẦY CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỪ VĂN KHANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 MAX MIN HÀM SỐ VDC Mơn: Tốn (Số trang:
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng cao của thầy từ văn khanh mon toán, Vận dụng cao của thầy từ văn khanh mon toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay