SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

60 10 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬTCƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Bài Tổ chức quản lý công tác định mức doanh nghiệp I Tổ chức quản lý định mức chức nhiệm vụ II xây dựng møc vµ ban hµnh møc ë doanh nghiƯp III Néi dung phơng pháp quản lý thực mức IV Hệ thống tiêu sử dụng NVL V Nguồn biện pháp sd hợp lý, I Tổ chức quản lý định mức chức nhiệm vụ Tổ chức quản lý mức doanh nghiệp Trong doanh nghiệp, việc thành lập phận (phòng, ban, tổ) định mức tiêu dùng nguyên vật liệu phải vào loại hình doanh nghiệp quy mô sản xuất - tiêu dùng nguyên vật liệu I Tổ chức quản lý định mức chức nhiệm vụ Thờng có hai h×nh thøc tỉ chøc sau: H×nh thøc tỉ chøc tËp trung: H×nh thøc tỉ chøc phi tËp trung I Tổ chức quản lý định mức chức nhiƯm vơ NhiƯm vơ chung cđa bé phËn (phßng, ban, tổ) định mức: - Tiến hành xây dựng mức chi tiết, mức phận, mức tổng hợp cho phân xởng, hay ngành sản xuất chính, phụ phạm vi doanh nghiệp có tham gia kỹ thuật phân xởng - Nghiên cứu tổng hợp loại mức doanh nghiệp I Tổ chức quản lý định mức chức nhiệm vụ Nhiệm vụ chung phận (phòng, ban, tổ) định møc: - Tỉ chøc xÐt dut møc theo sù ph©n công quản lý định mức - Phổ biến mức kịp thời cho phòng (ban), phân xởng, tổ, đội sản xuất cho ngời công nhân - Cùng với phòng (ban), phân xởng có liên quan, tiến hành nghiên cứu có biện pháp để thực mức phấn đấu giảm mức I Tổ chức quản lý định mức chức nhiệm vụ •Néi dung Qu¶n lý thùc hiƯn møc doanh nghiƯp: Phối hợp với phòng (ban) có liên quan để thực biện pháp giảm mức; Thu thập tình hình số liệu để phân tích báo cáo tình hình thực mức cho lãnh đạo doanh nghiệp; Tổng kết kinh nghiệm tiết kiệm phổ biến kịp thời kinh nghiệm sản xuất; Tiến hành điều chỉnh mức theo phân cấp quản lý định mức, thông báo kịp thời cho phận, phân xởng có liên quan I Tổ chức quản lý định mức chức nhiệm vụ Tổ chức định mức cấp Tổng công ty ngành quản lý sản xuất: Nhiệm vụ chủ yếu phận định mức cấp là: - Cung cấp cho tổ chức định mức cấp dới (thuộc phạm vi quản lý) văn pháp lý liên quan -Xây dựng hoàn thiện điều lệ, chế độ xây dựng mức quản lý thùc hiƯn møc tiªu dïng nguyªn vËt liƯu hệ thống quản lý - Kiểm tra, đôn đốc -Tỉ chøc xÐt dut møc Ch¬ng VI: Tỉ chøc quản lý công tác định mức doanh nghiệp II xây dựng mức ban hành mức doanh nghiƯp Néi dung x©y dùng møc Dut møc ban hành mức II xây dựng mức ban hành mức doanh nghiệp Nội dung xây dựng mức -Xây dựng hệ thống mức tiêu dùng nguyên vật liệu kỳ kế hoạch - Mức theo chi tiÕt s¶n phÈm - Møc thĨ cho s¶n phÈm - Mức tổng hợp cho sản phẩm 10 IV Các tiêu sử dụng nguyên vật liệu (tiêu dùng tiết kiệm) Chỉ tiêu tiêu dùng nhóm nguyên vật liệu (tiếp) Đối với nhiên liệu: ngời ta sử dơng chØ tiªu hiƯu st sư dơng nhiªn liƯu cđa loại động nhiệt: Nhiệt lợng biến thành công cã Ých HiƯu st sư dơng nhiƯt = -Nhiệt lợng nhiên liệu phát 46 IV Các tiêu sử dụng nguyên vật liệu (tiêu dùng tiết kiệm) Chỉ tiêu giá trị chi phí nguyên vật liệu bình quân sản phẩm Mc = Mchi phí/Qsp Trong đó: Mc- Giá trị chi phí nguyên vật liệu bình quân sản phẩm; Mchi phí Giá trị toàn chi phí nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm; Qsp - Giá trị toàn sản phẩm sản xuất 47 IV Các tiêu sử dụng nguyên vật liệu (tiêu dùng tiết kiệm) Tốc độ chu chuyển vốn đầu t vào tài sản lu động Mức vốn lu động bình quân Doanh sè b¸n kú = -Sè vßng quay cđa vèn Sè vßng quay cđa vèn Sè ngµy kú = Sè ngày cần thiết để thực vòng quay 48 IV Các tiêu sử dụng nguyên vật liệu (tiêu dùng tiết kiệm) Chỉ tiêu sử dụng nhóm máy móc thiết bị a Chỉ tiêu sử dụng số lợng máy móc thiết bị: Số máy móc thiết bị làm việc - Hệ số sử dụng máy móc thiết bÞ hiƯn cã = -Số máy móc thiết bị có Hoặc là: Hệ số sử dụng máy móc thiết bị có = Hệ số lắp đặt thiết bị x Hệ số sử dụng thiết bị lắp đặt 49 IV Các tiêu sử dụng nguyên vật liệu (tiêu dùng tiết kiệm) Chỉ tiêu sử dụng nhóm máy móc thiết bị b Chỉ tiêu sử dụng số lợng máy móc thiết bị: Hệ số lắp đặt thiết bị = Số máy móc thiết bị lắp đặt chia cho Số máy móc thiết bị có Trong đó: Hệ số sử dụng thiết bị lắp đặt = Số máy móc thiết bị làm việc/Số máy móc thiết bị lắpđặt 50 IV Các tiêu sử dụng nguyên vật liệu (tiêu dùng tiết kiệm) Chỉ tiêu sử dụng nhóm máy móc thiết bị b Chỉ tiêu sử dụng thời gian làm việc máy móc thiết Hệ số sử dụng thời gian = Thời gian thiết bị làm việc có ích / Thời gian thiết bị làm việc theo chế độ 51 IV Các tiêu sử dụng nguyên vật liệu (tiêu dùng tiết kiệm) Chỉ tiêu sử dụng nhóm máy móc thiết bị c Chỉ tiêu sử dụng công suất máy móc thiết bị Hệ sè sư dơng c«ng st = C«ng st thùc tÕ /Công suất lý thuyết Qua hai tiêu (b), (c) doanh nghiệp tính đợc hệ số sử dụng máy móc thiết bị chung: Hệ số sử dụng máy mãc thiÕt bÞ chung = HƯ sè sư dơng thêi gian X HƯ sè sư dơng c«ng st 52 V Nguồn biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh Nói đến nguồn tiết kiệm nói đến hớng thực hành tiết kiệm, hay nói cách khác đờng nào, nơi cần phải ý để thực hành tiết kiệm Nói đến biện pháp tiết kiệm tức nói đến cách thức để thực hành tiết kiệm, tức cách để thực tiết kiệm Mỗi nguồn tiết kiệm có nhiều biện pháp tiết kiệm 53 V Nguồn biện pháp tiết kiệm nguyên vËt liƯu s¶n xt kinh doanh Ngn tiÕt kiƯm bao gåm ngn tiÕt kiƯm vỊ kü tht, c«ng nghƯ cđa s¶n xt, ngn tiÕt kiƯm vỊ tỉ chøc qu¶n lý kinh doanh vµ ngn tiÕt kiƯm vỊ ngêi trùc tiÕp sư dơng nguyªn, nhiªn, vËt liƯu 54 V Ngn biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh Về kỹ thuật, công nghệ sản xuất áp dụng biện pháp sau: Giảm trọng lợng tinh sản phẩm Giảm bớt phế liệu, phế phẩm, tổn thất trình sản xuất Sử dụng tổng hợp loại nguyên vật liệu Sử dụng loại nguyên vật liệu thứ cấp, loại nguyên nhiên vật liệu thay loại nguyên vật liệu rẻ tiền Sử dụng nhiều lần nguyên vật liệu Nâng cao chất lợng nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm công dụng thành phẩm chất có ích nguyên nhiên vật liệu 55 V Nguồn biện pháp tiết kiệm nguyên vËt liƯu s¶n xt kinh doanh VỊ tỉ chøc quản lý kinh doanh - Đảm bảo cung ứng cho nơi làm việc doanh nghiệp nguyên nhiên vật liệu đầy đủ số lợng, chất l ợng chủng loại, kịp thời gian yêu cầu; đồng để chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh - Thực việc sử dụng loại nguyên nhiên vật liệu theo định mức: sử dụng theo định mức cách sử dụng khoa học - Thực dự trữ loại nguyên nhiên vật liệu theo định mức 56 - Tổ chức thu hồi, tận dụng tất V Nguồn biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu sản xt kinh doanh VỊ tỉ chøc qu¶n lý kinh doanh - Tích cực ngăn ngừa kiên chống hành vi tiêu cực, làm thất thoát nguyên vật liệu, nhiên liệu sản phẩm dới hình thức - Bảo quản tốt loại nguyên nhiên vật liệu, hoá chất sản phẩm thời gian lu kho doanh nghiệp - Sử dụng nguyên vật liệu yêu cầu, định mức, qui trình công nghệ, đối tợng - Tổ chức hạch toán, kiểm tra, phân tích đánh giá hiệu sử dụng nguyên57 nhiên vËt liƯu ë doanh nghiƯp V Ngn vµ biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh VỊ u tè ngêi viƯc sư dụng nguyên nhiên vật liệu - Tăng cờng giáo dục vỊ ý thøc tiÕt kiƯm, lỵi Ých cđa tiÕt kiƯm ®èi víi doanh nghiƯp, ®èi víi tõng ngêi lao ®éng - Nâng cao trình độ kỹ thuật-công nghệ, trình độ tay nghề công nhân 58 V Nguồn biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh VỊ u tè ngêi viƯc sư dụng nguyên nhiên vật liệu - Có biện pháp khuyến khích vật chất tinh thần thích đáng, kịp thêi ®èi víi viƯc tiÕt kiƯm - Cã chÕ ®é giao nhËn, chÕ ®é tr¸ch nhiƯm vËt chÊt, chÕ độ quản lý sử dụng máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu rõ ràng doanh nghiệp, trách nhiệm đến ngời công nhân đề nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chấp hành kỷ luật lao động, ®Ĩ 59 sư dơng tèt c¸c u tè vËt chÊt Câu hỏi ôn tập thảo luận Trình bày hình thức tổ chức máy quản lý mức cho biết nhiệm vụ phận định mức doanh nghiệp ? Những nội dung xây dựng mức Trình bày bảng cân đối phế số liệu sản xuất vai trò doanh nghiệp Phơng pháp xét dut møc tiªu dïng nguyªn vËt liƯu ë doanh nghiƯp 60 Yêu cầu nội dung quản lý thực ... thực møc Phương pháp phân tích kinh tế Phương pháp kỹ thut 24 *2 Phơng pháp quản lý thực mức a.Phơng pháp phân tích kinh tế Thực chất phơng pháp dựa vào tiêu kinh tế có quan hệ với biểu động... để phân tích báo cáo tình hình thực mức cho lãnh đạo doanh nghiệp; Tổng kết kinh nghiệm tiết kiệm phổ biến kịp thời kinh nghiệm sản xuất; Tiến hành điều chỉnh mức theo phân cấp quản lý định mức,... nhân tố tích cực, nhằm khai thác, phát huy kinh nghiệm tiên tiÕn vỊ tiÕt kiƯm vËt t s¶n 26 xt *2 Phơng pháp quản lý thực mức a Phơng pháp phân tích kinh tế Nội dung phân tích bao gồm: + Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT , SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT , I. Tổ chức quản lý định mức và chức năng nhiệm vụ, Chương VI: Tổ chức và quản lý công tác định mức ở doanh nghiệp, II. xây dựng mức và ban hành mức ở doanh nghiệp, III. Nội dung và phương pháp quản lý thực hiện mức, *2. Phương pháp quản lý thực hiện mức, IV. Các chỉ tiêu sử dụng nguyên vật liệu (tiêu dùng và tiết kiệm), V. Nguồn và biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay