SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

25 11 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬTCƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Bài Phơng pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu I Phươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu II Phươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệuưtrongư ngànhưsảnưxuấtưnhiềuưmặtư hàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnư xuấtưđơnưchiếc Bài Phơng pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu I Phươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo Dùng phơng pháp tính nhịp độ phát triển bình quân Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo Đây phơng pháp tính mức tiêu dùng nguyên liệu cho kỳ kế hoạch dựa vào số liệu thực chi nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm kỳ báo cáo I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo Theo phơng pháp này, trình tự định mức nh sau: a Dùng phơng pháp tính số bình quân, - Thu thập số liệu kỳ báo cáo: Căn vào kết sản xuất kỳ báo cáo ngời ta thu thập tài liệu cần thiết Số liệu thu thập nhiều, mức độ xác cao Những số liệu xếp vào biểu theo hệ thống định I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo b Tính thực chi bình quân nguyên nhiên liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm (hay hoàn thành khối lợng công việc) kỳ I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngư nguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo (TIếP) Cách thứ dùng phơng pháp bình qu©n n sè häc: M0 = ∑p i =1 i n Trong đó: - Mo: Thực chi bình quân nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm kỳ báo cáo; - pi: lợng thực chi nguyên vật liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm lần quan sát thứ i; -n: số lần quan sát -áp dụng công thức trờng hợp nắm đợc lợng nguyên vật liệu thực chi qua I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngư nguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo (TIếP) Cách thứ hai dùng phơng pháp bình quân n gia quyÒn : pi qi ∑ M = i = 1n qi i =1 Trong đó: - qi: lợng sản phẩm sản xuất lần quan sát thứ i -pi: lợng thực chi nguyên vật liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm lần quan sát thứ i PP áp dụng biết lợng sản phẩm sản I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcư tiêuưdùngưnguyênưvậtư liệu Phơng pháp thống kê báo cáo c Xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho kỳ kế hoạch Khi tiến hành bớc xảy ba trờng hợp phải tính mức khác nhau: - Trờng hợp thứ nhất: Số lần quan sát (n) lợng thực chi vật liệu cho sản phẩm thấp thực chi bình quân kỳ báo cáo, chiếm nửa tổng số lần quan sát n' > n I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcư tiêuưdùngưnguyênưvậtư liệu Phơng pháp thống kê báo cáo c Xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho kỳ kế hoạch Khi tiến hành bớc xảy - ba trờng hợp phải tính mức khác :  n' Trêng hỵp thø nhÊt:  >  n p' = Mức M1 đợc xác định theo công thức: M1 n' Trong đó: M1 - Mức tiêu dùng nguyên vật liệu kỳ kế hoạch - Tổng thực chi vật liệu thấp thực chi bình quân để sản xuất đơn vị sản phẩm n' - Tổng số lần quan sát có thực chi vật liệu thấp thực chi bình quân I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo c Xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho kỳ kế hoạch (tiếp) Trờng hợp thứ hai: n'  <   n 2 - Møc cña kú kế hoạch đợc tính nh sau: M1 p' + M ∑ = n o ( n − n' ) I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo c Xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho kỳ kế hoạch (tiếp) - Trờng hợp thứ 3: n'   =   n 2 M1 = P' + M n' I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo d Kiểm tra tháa m·n cđa møc theo c«ng thøc: Pi < M KH < M I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Dùng phơng pháp tính nhịp độ phát triển bình quân: Khi số liệu thống kê báo cáo lợng thực chi nguyên vật liệu giảm dần theo thứ tự thời gian, ta tính mức theo nhịp độ phát triển bình quân lợng thực chi nguyên vật liệu kỳ báo cáo Trình tự tính toán nh sau: I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Dùng phơng pháp tính nhịp độ phát triển bình quân: (tiếp) - Tính nhịp độ phát triển bình quân lợng thực chi nguyên vật liệu kỳ báo cáo, theo công thức: P Trong đó: X = n 1 Nhịp độ phát triển bình quân lợng P0 thực chi nguyên vật liệu kỳ báo cáo, tính % P1: Lợng thực chi nguyên vật liệu lần quan sát cuối P0: Lợng thực chi nguyên vật liệu lần quan sát (kỳ gốc) n: Số lần quan sát - Tính mức kỳ kế hoạch: Mức đợc tính theo công thức: Phơng pháp dùng điều kiện sản xuất kỳ kế hoạch1 kỳ báo cáo thay đổi lớn M = X P I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm Thực chất phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm dựa vào kết thí nghiệm có kết hợp với kinh nghiệm sản xuất để định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho đơn vị I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp nghiệm thí nghiệm kinh Yêu cầu: - Điều kiện thí nghiệm phải phù hợp điều kiện sản xuất thực tế - bao gồm điều kiện kỹ thuật sản xuất nh trang thiết bị, quy trình công nghệ, phơng pháp sản xuất điều kiện tổ chức quản lý sản xuất: dây chuyền sản xuất, hậu cần vật t cho sản xuất, trình độ ngời lao động I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng nghiệm pháp thí nghiệm kinh Các bớc tiến hành: a Chuẩn bị điều kiện thí nghiệm b Tiến hành thí nghiệm c Tổng hợp phân tích số liệu d Xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu e Tiến hành sản xuất thử ban hành mức tiêu dùng nguyên vật liệu I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp phân tích tính toán Thực chất phơng pháp phân tích tính toán tính mức cho chi tiết sản phẩm dựa sở nghiên cứu nhân tố ảnh hởng chủ yếu đến chi phí vật liệu, tính toán toàn tiêu hao vật liệu sản xuất tổng hợp thành mức I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp phân tích tính toán Trình tự tính mức theo phơng pháp phân tích tính toán nh sau: a Nghiên cứu tài liệu ban đầu b Phân tích tính toán phần tiêu hao c Tổng hợp mức cho sản phẩm Phơng pháp phân tính toán hay gọi phơng pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật, phơng pháp lập mức tiến II.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệuưtrongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuư mặtưhàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnưxuấtư đơnưchiếc Định mức theo sản phẩm đại diện Thực chất phơng pháp phân sản phẩm khác thành nhóm theo đặc tính chung cấu tạo, công dụng, quy trình sản xuất Trong nhóm lấy sản phẩm làm đại diện tính mức cho sản phẩm khác nhóm thông qua hệ số tính đổi II.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệuưtrongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuư mặtưhàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnưxuấtư đơnưchiếc Định mức theo sản phẩm đại diện a Phân nhóm chọn sản phẩm đại diện: Trong nhóm chọn sản phẩm đại diện Sản phẩm đại diện nói chung phải điển hình cho nhóm mặt kích thớc (hay trọng l ợng) mặt số lợng II.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuư trongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuưmặtưhàngưcóưsốưlư ợngưnhỏưvàưsảnưxuấtưđơnưchiếc Định mức theo sản phẩm đại diện (tiếp) b Xác định hệ số tính đổi s¶n phÈm nhãm (hƯ sè chun) thĨ theo công thức: Pi Ki = Pdd Trong đó: Ki Hệ số tính đổi sản phẩm định mức nhóm; Pi Trọng lợng sản phẩm định mức; Pdd Trọng lợng sản phẩm đại diện iI.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệuưtrongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuư mặtưhàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnưxuấtư đơnưchiếc Định mức theo sản phẩm đại diện (tiếp) c Tính mức cho sản phẩm nhóm theo sản phẩm đại diện, theo công thức: Mi = Mdd x Ki Trong Mi - Mức sản phẩm phải tính Mđd - Mức sản phẩm đại diện (đã đợc tính theo ba phơng pháp định mức bản) Câu hỏi ôn tập thảo luận Trình bày trình tự định mức theo phơng pháp thống kê báo cáo? (u điểm, hạn chế điều kiện áp dụng)? Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm định mức tiêu dùng (nội dung, u điểm, hạn chế điều kiện áp dụng)? Trình tự định mức theo phơng pháp phân tích tính toán (u điểm, hạn chế điều kiện áp dụng)? Các phơng pháp chủ yếu để định mức nguyên vật liệu cho sản xuất nhiều mặt hàng có số lợng nhỏ sản xuất đơn ... I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm Thực chất phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm dựa vào kết thí nghiệm có kết hợp với kinh nghiệm sản xuất để định mức tiêu dùng nguyên... Phơng pháp thống kê báo cáo Dùng phơng pháp tính nhịp độ phát triển bình quân Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo Đây phơng... liệu cho đơn vị I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp nghiệm thí nghiệm kinh Yêu cầu: - Điều kiện thí nghiệm phải phù hợp điều kiện sản xuất thực tế - bao gồm điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT , SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT , I. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, II. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất nhiều mặt hàng có số lượng nhỏ và sản xuất đơn chiếc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay