SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

44 10 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬTCƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Bi Thành phần cấu mức tiêu dùng I Thành phần mức tiêu dùng nguyê n vật liệu II Cơ cấu mức tiêu dùng nguyên vật liệu III Phơng hớng biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chơng IV: Thành phần cấu mức tiêu dùng I Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu Khái niệm Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với lợng thực chi nguyên vật liệu cho sản phẩm Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với tiêu chuẩn hao phí bảng barem tính toán khác I Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu Khái niệm Các phận chi phí đợc đa vào để tính mức đ ợc gọi thành phần mức Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu phận hợp thành møc Kh¸i niƯm ý nghÜa cđa viƯc nghiên cứu: Thứ nhất, góp phần làm cho mức đợc khoa học, xác, đảm bảo tính tiên tiến mức Thứ hai, doanh nghiệp nắm vững thành phần nghiên cứu quy luật vận động phận hao phí mức, qua tìm phơng pháp tính toán phù hợp Thứ ba, cho phép doanh nghiệp tìm nguồn biện pháp nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu 2, Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu a.Thành phần mức tiêu dùng loại nguyên vật liệu để sản suất sản phẩm hoàn thành công việc Chi phi NVL: - Các chi phí trình sản xuất kinh doanh - Các chi phí trình sản suất kinh doanh bao gồm hai loại: chi phí hữu ích loại hao phí 2, Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu a Thành phần mức tiêu dùng loại nguyên vật liệu để sản suất sản phẩm hoàn thành công việc Chi phi NVL: - Không phải toàn vật t tham gia vào trình sản xuất trở thành hữu ích mà chiếm tỷ lệ định gọi chi phí có ích 2, Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu a Thành phần mức tiêu dùng loại nguyên vật liệu để sản suất sản phẩm hoàn thành c«ng viƯc Chi phi NVL: Mét møc khoa häc chØ bao gồm khoản chi phí hao phí cần thiết điều kiện định sản xuất kinh doanh II Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu a Thành phần mức tiêu dùng loại nguyên vật liệu để sản suất sản phẩm hoàn thành công việc thành phần møc tiªu dïng nguyªn vËt liƯu cã thĨ biĨu diƠn qua c«ng thøc sau: n Hi M=P+  i 1 (1) Trong đó: M: Mức tiêu dùng nguyên vật liệu ®Ĩ s¶n xt chi tiÕt s¶n phÈm (1 sản phẩm, dịch vụ công việc); P: Chi phí có ích; Hi: Những hao phí cần thiết trình sản xuất Thành phần mức tiªu dïng nguyªn vËt liƯu cã thĨ thĨ hãa công thức tính mức dùng nguyên vật liệu (1) nh sau: M = P + H1 + H2 (2) Trong đó: P: Chi phí có ích, lợng vật t đợc sử dụng cách hữu ích H1 : Hao phí trình công nghệ H2: Các hao phí khác đòi hỏi tổ chức sản xuất, trình độ kinh tế kỹ thuật trình sản xuất sản phẩm nhng không tránh khỏi 10 III Phơng hớng biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu a Phơng hớng giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu Thứ nhất: Giảm trọng lợng tinh sản phẩm hạn chế mát phế liệu, phế phẩm trình sản xuất Đây phơng hớng chủ động Thứ hai: Sử dụng vËt t thay thÕ phï hỵp Thø ba: TËn dơng lại phế liệu, phế phẩm Trong ba phơng hớng trên, phơng hớng thứ phơng hớng giảm mức 30 Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu b Các biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu + Cải tiến thiết kế sản phẩm thông qua hoàn thiện kết cấu sản phẩm để giảm trọng lợng tinh sản phẩm; đơn giản hóa hình dáng; cải tiến cách bố trí chi tiết sản phẩm; sử dụng vật liệu có chất lợng cao nhng đảm bảo chất lợng sản phẩm 31 Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu b Các biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu + Cải tiến quy trình công nghệ phơng pháp gia công sản phẩm để giảm phế liƯu + C¶i tiÕn tỉ chøc s¶n xt, thùc hiƯn chuyên môn hóa, hợp tác hóa nhằm hạn chế tËn dơng phÕ liƯu phÕ phÈm cđa s¶n xt 32 Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu b Các biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu (tiếp) + Nâng cao chất lợng công tác cung ứng vật t: Thực lập kế hoạch vật t xác; thiết lập quan hệ hợp lý đơn vị cung ứng với đơn vị tiêu dùng nhằm bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vật t với chất lợng tốt; 33 Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu b Các biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu (tiếp) + Cấp phát theo hạn mức tăng cờng kiểm tra chặt chẽ tình hìnhthực mức tiêu dùng vật t kỹ thuật + Đầu t cải tiến, đổi thiết bị máy móc + Không ngừng bồi dỡng tay nghề cho cán nhân viên 34 Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên liệu Các biện pháp giảmvật mức tiêu dùng b nguyên vật liệu (tiếp) + Không ngừng bồi dỡng tay nghề cho cán nhân viên + Sử dụng đòn bẩy kinh tế để khuyến khích ngời lao động quan tâm thực hành tiết kiệm vật t + tăng cờng đầu t sở vật chất kỹ thuật để giảm bớt ảnh hởng tự nhiên đến việc thực mức tiêu dùng vật t kỹ thuật 35 Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu b Các biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu (tiếp) + Nâng cao chất lợng công tác cung ứng vật t: Thực lập kế hoạch vật t xác; thiết lập quan hệ hợp lý đơn vị cung ứng với đơn vị tiêu dùng nhằm bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vật t với chất lợng tốt; + Cấp phát theo hạn mức tăng cờng kiểm tra chặt chẽ tình36 Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu b Các biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu (tiếp) + Đầu t cải tiến, đổi thiết bị máy móc + Không ngừng bồi d ỡng tay nghề cho cán nhân viên 37 Phơng hớng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu b Các biện pháp giảm møc tiªu dïng nguyªn vËt liƯu (tiÕp) + Sư dơng đòn bẩy kinh tế để khuyến khích ngời lao động quan tâm thực hành tiết kiệm vật t + tăng cờng đầu t sở vật chất kỹ thuật để giảm bớt ảnh hởng tự nhiên đến việc thùc hiƯn møc tiªu dïng vËt t kü tht 38 III Phơng hớng biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu Phơng pháp điều chỉnh mức Nguồn thông tin để tính toán mức tiêu dùng tiên tiến đợc ngời ta sử dụng từ biểu mẫu báo cáo thống kê mà doanh nghiệp hàng ngày phải ghi chép, mẫu Báo cáo việc thực mức tiêu dùng nguyên nhiên vật liệu; mẫu Báo cáo việc thực mức nhiệm vụ giảm trung bình mức tiêu dùng nguyên vật liệu 39 III Phơng hớng biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu Phơng pháp điều chỉnh mức Phân loại số liệu báo cáo theo sản phẩm sản xuất mức tiêu dùng, Việc phát mức tiên tiến đợc tiến hành sở thông tin từ báo cáo suất tiêu hao vật t đơn vị sản phẩm m 40 III Phơng hớng biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu Phơng pháp điều chỉnh mức Thấy đợc tầm quan trọng mức tiến việc giảm tổng tiêu hao nguyên vật liệu nhờ sử dụng mức doanh nghiệp, công thức dới đây, ngời ta tính lợng tiÕt kiƯm cã thĨ (E) víi ®iỊu kiƯn thùc hiƯn réng r·i møc : E =  m1q1 - mnpq1 41 III Phơng hớng biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu Phơng pháp điều chỉnh mức Dới dạng số tơng đối mức kinh tế hành, doanh nghiệp thờng đợc dùng làm sè thùc hiƯn møc tiªn tiÕn nh sau: m q  mn q1 np : I møc tiªn tiÕn = q1 q1 42 III Phơng hớng biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu Phơng pháp điều chỉnh mức Phơng pháp so sánh hàng song song ý nghĩa phơng pháp chỗ muốn xác lập yếu tố liên quan đối ứng (so sánh) giá trị suất tiêu hao vật t với dấu hiệu yếu tố dấu hiệu yếu tố khác u điểm chủ yếu phơng pháp đơn 43 giản Câu hỏi ôn tập thảo luận Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu gì? Tại phải nghiên cứu thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu? Tại nói nghiên cứu thành phần mức cho phép nhà quản lý xác định đắn biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu? Phân biệt mức tiªu dïng vËt t víi tiªu dïng nguyªn vËt liƯu thực tế để sản suất sản phẩm? Phân biƯt møc tiªu dïng nguyªn vËt liƯu víi tiªu chn hao phí nguyên vật liệu cho biết biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu? 44 ... suất sản phẩm hoàn thành công việc Chi phi NVL: - Các chi phí trình sản xuất kinh doanh - Các chi phí trình sản suất kinh doanh bao gồm hai loại: chi phí hữu ích loại hao phí 2, Thành phần mức... Chi phi NVL: Mét møc khoa häc chØ bao gåm khoản chi phí hao phí cần thiết điều kiện định sản xuất kinh doanh II Thành phần mức tiêu dùng nguyên vật liệu a Thành phần mức tiêu dùng loại nguyên vật... cách hữu ích H1 : Hao phí trình công nghệ H2: Các hao phí khác đòi hỏi tổ chức sản xuất, trình độ kinh tế kỹ thuật trình sản xuất sản phẩm nhng không tránh khỏi 10 I Thành phần mức tiêu dùng nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT , SLIDE ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT , Chương IV: Thành phần và cơ cấu của mức tiêu dùng, I. Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu, 2, Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu, II. Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu, 2 Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu, Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với lượng thực chi nguyên vật liệu cho một sản phẩm, Phân biệt Tiêu chuẩn hao phí với mức tdnvl, Bi 2: Thành phần và cơ cấu của mức tiêu dùng, II. Cơ cấu của mức tiêu dùng nguyên vật liệu, Phương hướng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay