đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT tam dương vĩnh phúc lần 1 (4 mã đề) có đáp án

17 22 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:50

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN NĂM 2018-2019 TRƯỜNG THPT TAM DƯƠNG MƠN: Địa 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 132 (Thí sinh sử dụng Át lát Địa Lí Việt Nam) Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Vùng núi gồm dãy núi song song so le theo hướng đông bắc – tây nam là: A Trường Sơn Nam.Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Bắc D Đơng Bắc Câu 2: Vùng núi thung lũng sông lớn hướng tây bắc – đông nam điển hình là: A Đơng Bắc B Trường Sơn Nam C Trường Sơn Bắc D Tây Bắc Câu 3: Vùng núi cao nước ta là: A Trường Sơn Nam B Đông Bắc C Trường Sơn Bắc D Tây Bắc Câu 4: Điểm giống đồng sông Hồng đồng sơng Cửu Long là: A Đều hệ thống sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt B Đều 2/3 diện tích đất phèn đất mặn C Đều hệ thống đê ven sơng ngăn lũ D Đều đồng phù sa châu thổ sông Câu 5: Do lãnh thổ kéo dài nhiều vĩ độ, nên tự nhiên nước ta phân hố rõ rệt A Giữa đất liền biển B Giữa đồi núi với ven biển C Giữa miền núi với đồng D Giữa miền Bắc với miền Nam Câu 6: Dọc ven biển, nơi nhiệt độ cao, sông đổ biển nơi thuận lợi cho nghề A làm muối B khai thác thủy hải sản C Nuôi trồng thủy sản D Chế biến thủy sản Câu 7: Phát biểu sau không với tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên? A Quyết định đến biến động dân số quốc gia B Tác động lớn đến cấu dân số theo tuổi quốc gia C Ảnh hưởng mạnh đến phân bố dân cư quốc gia D Là động lực phát triển dân số quốc gia, giới Câu 8: cấu xã hội dân số gồm cấu theo A giới theo lao động B lao động theo tuổi C trình độ văn hóa theo giới D lao động trình độ văn hóa Câu 9: Điểm sau khơng với bán bình ngun Đơng Nam Bộ? A Độ cao khoảng 100 – 200 m B nhiều núi cao C bề mặt phủ badan D bậc thềm phù sa cổ Câu 10: Biểu sau chứng tỏ địa hình nước ta phân hóa đa dạng A núi, đồi, cao nguyên, sơn nguyên, thung lũng B vịnh, vụng biển, đầm phá, mũi đất C nhiều vùng núi, đồi đồng D đồng châu thổ đồng duyên hải Câu 11: Ở nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao tác động chủ yếu yếu tố sau đây? A Dịch bệnh B Dân số già C Động đất D Bão lụt Câu 12: cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh A trình độ dân trí học vấn B học vấn nguồn lao động C nguồn lao động dân trí D dân trí người làm việc Câu 13: Biểu sau chứng tỏ địa hình núi Việt Nam đa dạng A cao nguyên badan xếp tầng cao nguyên đá vơi B núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên… Trang 1/17 - đề thi 132 C Bên cạnh dãy núi cao, đồ sộ, nhiều núi thấp D Bên cạnh núi, đồi Câu 14: Đặc điểm khác biệt Trường Sơn Bắc với Trường Sơn Nam là: A hai sườn núi bất đối xứng B nhiều đỉnh núi C địa hình cao D sườn núi dốc Câu 15: Đặc điểm sinh thái lúa mì ưa khí hậu A nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ nước B ấm, khơ, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón C nóng, thích nghi với dao động khí hậu D nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa Câu 16: Việc khai thác, sử dụng đất rừng khơng hợp miền đồi núi gây hậu xấu cho môi trường sinh thái nước ta biểu A cạn kiệt tài ngun khống sản B nhiễm khơng khí C ô nhiễm nước D thiên tai dễ xảy Câu 17: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên A tổng số người xuất cư, nhập cư B tổng số tỉ suất sinh tỉ suất tủ C hiệu số người suất cư, nhập cư, D hiệu số tỉ suất sinh tỉ suất tử Câu 18: Tỉ số giới tính tính A số nữ tổng dân số B số nữ số nam C số nam tổng dân số D số nam số nữ Câu 19: Do biển đóng vai trò chủ yếu hình thành dải đồng duyên hải miền Trung nên: A đồng bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ B đồng phần nhiều hẹp ngang C đất nghèo, nhiều cát, phù sa sơng D số đơng mở rộng sông lớn Câu 20: Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm: A trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản B nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp C trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản D chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản Câu 21: Vùng núi gồm khối núi cao nguyên bậc thang là: A Tây Bắc B Đông Bắc C Trường Sơn Nam D Trường Sơn Bắc Câu 22: Các tiêu chí sau thể cấu dân số theo lao động? A Tỉ số giới, dân số hoạt động theo theo khu vực kinh tế B Dân số già, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế C Nguồn lao động, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế D Tỉ suất sinh, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế Câu 23: Cây lương thực bao gồm A lúa gạo, lúa mì, ngơ, kê B lúa gạo, lúa mì, ngơ, mía C lúa gạo, lúa mì, ngơ, lạc D lúa gạo, lúa mì, ngơ, đậu Câu 24: Cho bàng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015 (Đơn vị: Nghìn người) Năm 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tổng số dân 82.392 84.218 86.025 87.860 89.756 91.714 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thông kê, 2016) Biểu đồ sau thích hợp để thể tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015 là: A Cột B Tròn C Miền D Đường Câu 25: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2015 Vùng Diện tích (km2) Dân số (Nghìn người) Đồng sơng Hồng 21.060,0 20.925,5 Trung du miền núi phía Bắc 95.266,8 11.803,7 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 95.832,4 19.658,0 Tây Nguyên 95.641,0 5.607,9 Đông Nam Bộ 23.590,7 16.127,8 Trang 2/17 - đề thi 132 Đồng sông Cửu Long 40.576,0 17.590,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016) Nhận xét sau không với diện tích dân số vùng nước ta năm 2015? A Dân số tập trung đông đồng B Đồng sơng Hồng mật độ dân số cao C Đông Nam Bộ mật độ dân số thấp Đồng sơng Cửu Long D Tây Nguyên mật độ dân số thấp Câu 26: Hàng năm, trung bình số bão trực tiếp đổ vào nước ta A - B - C 1- D - Câu 27: Thuận lợi sau chủ yếu thiên nhiên khu vực đồng bằng? A Là điều kiện thuận lợi để tập trung khu công nghiệp, thành phố B Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung công nghiệp dài ngày C Là sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa trồng D Cung cấp nguồn lợi khác thủy sản, khoáng sản, lâm sản Câu 28: Cho bảng số liệu TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỈ SUẤT SINH THÔ VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 2010-2015 (Đơn vị: %0) Năm 2010 2012 2013 2014 2015 Thành thị 16,4 16,0 16,2 16,7 15,3 Nông thôn 17,4 17,4 17,5 17,5 16,7 (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét sau với tốc độ tăng trưởng tỉ suất sinh thô Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015? A Tỉ suất sinh thô nơng thơn xu hướng giảm B Tỉ suất sinh thô thành thị ngày tăng nhanh C Tỉ suất sinh thô nông thôn lẫn thành thị tăng D Tỉ suất sinh thô thành thị cao nông thôn Câu 29: Các dải địa hình nhiều đồng duyên hải miền Trung từ đông sang tây thường là: A Cồn cát, đầm phá; vùng thấp trũng; đồng bồi tụ B Cồn cát, đầm phá; đồng bồi tụ; vùng đất trũng C Đầm phá, cồn cát; vùng thấp trũng; đồng chân núi D Đồng bồi tụ; vùng trũng thấp; cồn cát, đầm phá Câu 30: Khu vực đồi núi nước ta nhiều mạnh để phát triển ngành A thủy điện, khai khoáng B du lịch, thực phẩm C khai khống, ni lợn D cơng nghiệp, lương thực Câu 31: Phương thức chăn nuôi nửa chuồng trại chuồng trại thường dựa sở nguồn thức ăn sau đây? A Hoa màu, lương thực B Đồng cỏ tự nhiên C Diện tích mặt nước D Chế biến tổng hợp Câu 32: Đồng Phú Yên mở rộng sông A Trà Khúc B Đà Rằng C Thu Bồn D Cả Câu 33: Nguồn thức ăn chăn ni đóng vai trò A tiền đề B định C quan trọng D sở Câu 34: Rừng ngập mặn ven biển nước ta phát triển mạnh A Bắc Bộ B Nam Bộ C Bắc Trung Bộ D Nam Trung Bộ Câu 35: Địa hình thấp hẹp ngang, nâng cao hai đầu đặc điểm vùng núi: A Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Bắc D Trường Sơn Nam Câu 36: cấu sinh học dân số gồm cấu theo A lao động theo tuổi B gia tăng học C lao động giới D tuổi theo giới Câu 37: Gia tăng học chênh lệch A tỉ suất sinh thô tỉ suất tở thô B số người xuất cư nhập cư Trang 3/17 - đề thi 132 C tỉ suất sinh người nhập cư D tỉ suất sinh người nhập cư Câu 38: Điểm giống chủ yếu địa hình bán bình nguyên đồi A hình thành tác động dòng chảy chia cắt thềm phù sa cổ B Không nâng lên vận động tân kiến tạo C nằm chuyển tiếp miền núi đồng D đất phù sa cổ lẫn đất badan Câu 39: Điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Được xác định khung toạ độ đất liền nước ta B Trên biển ranh giới bên lãnh hải không gian đảo C Trên đất liền xác định đường biên giới D Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta Câu 40: Các yếu tố sau ảnh hưởng định tới phát triển phân bố nông nghiệp? A Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, đất đai B Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, đất đai, nguồn nước C Dân cư – lao động, sở hữu ruông đất, khoa học, thị trường D Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường - - HẾT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN NĂM 2018-2019 TRƯỜNG THPT TAM DƯƠNG MƠN: Địa 12 Thời gian làm bài:50 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 209 (Thí sinh sử dụng Át lát Địa Lí Việt Nam) Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2015 Vùng Diện tích (km2) Dân số (Nghìn người) Đồng sơng Hồng 21.060,0 20.925,5 Trung du miền núi phía Bắc 95.266,8 11.803,7 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 95.832,4 19.658,0 Tây Nguyên 95.641,0 5.607,9 Đông Nam Bộ 23.590,7 16.127,8 Đồng sông Cửu Long 40.576,0 17.590,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016) Nhận xét sau khơng với diện tích dân số vùng nước ta năm 2015? A Dân số tập trung đông đồng B Tây Nguyên mật độ dân số thấp C Đồng sơng Hồng mật độ dân số cao D Đơng Nam Bộ mật độ dân số thấp Đồng sông Cửu Long Câu 2: Đặc điểm sinh thái lúa mì ưa khí hậu A nóng, thích nghi với dao động khí hậu B nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ nước C nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa D ấm, khơ, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón Câu 3: Vùng núi cao nước ta là: A Trường Sơn Bắc B Đông Bắc C Trường Sơn Nam D Tây Bắc Câu 4: Tỉ số giới tính tính A số nam tổng dân số B số nữ tổng dân số C số nam số nữ D số nữ số nam Trang 4/17 - đề thi 132 Câu 5: Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm: A trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản B chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản C trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản D nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp Câu 6: Phát biểu sau không với tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên? A Quyết định đến biến động dân số quốc gia B Tác động lớn đến cấu dân số theo tuổi quốc gia C Ảnh hưởng mạnh đến phân bố dân cư quốc gia D Là động lực phát triển dân số quốc gia, giới Câu 7: Vùng núi thung lũng sông lớn hướng tây bắc – đông nam điển hình A Trường Sơn Nam B Đơng Bắc C Trường Sơn Bắc D Tây Bắc Câu 8: Điểm sau khơng với bán bình ngun Đơng Nam Bộ? A Độ cao khoảng 100 – 200 m B nhiều núi cao C bề mặt phủ badan D bậc thềm phù sa cổ Câu 9: Rừng ngập mặn ven biển nước ta phát triển mạnh A Nam Bộ B Nam Trung Bộ C Bắc Bộ D Bắc Trung Bộ Câu 10: Địa hình thấp hẹp ngang, nâng cao hai đầu đặc điểm vùng núi: A Tây Bắc B Trường Sơn Nam C Trường Sơn Bắc D Đông Bắc Câu 11: Khu vực đồi núi nước ta nhiều mạnh để phát triển ngành A thủy điện, khai khoáng B du lịch, thực phẩm C khai khống, ni lợn D cơng nghiệp, lương thực Câu 12: Biểu sau chứng tỏ địa hình núi Việt Nam đa dạng A cao nguyên badan xếp tầng cao ngun đá vơi B núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên… C Bên cạnh dãy núi cao, đồ sộ, nhiều núi thấp D Bên cạnh núi, đồi Câu 13: Đặc điểm khác biệt Trường Sơn Bắc với Trường Sơn Nam là: A hai sườn núi bất đối xứng B nhiều đỉnh núi C địa hình cao D sườn núi dốc Câu 14: Dọc ven biển, nơi nhiệt độ cao, sơng đổ biển nơi thuận lợi cho nghề A làm muối B khai thác thủy hải sản C Nuôi trồng thủy sản D Chế biến thủy sản Câu 15: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên A hiệu số tỉ suất sinh tỉ suất tử B hiệu số người suất cư, nhập cư C tổng số tỉ suất sinh tỉ suất tủ D tổng số người xuất cư, nhập cư Câu 16: Thuận lợi sau chủ yếu thiên nhiên khu vực đồng bằng? A Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung công nghiệp dài ngày B Là điều kiện thuận lợi để tập trung khu công nghiệp, thành phố C Là sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa trồng D Cung cấp nguồn lợi khác thủy sản, khoáng sản, lâm sản Câu 17: Cho bảng số liệu TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỈ SUẤT SINH THÔ VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 2010-2015 (Đơn vị: %0) Năm 2010 2012 2013 2014 2015 Thành thị 16,4 16,0 16,2 16,7 15,3 Nông thôn 17,4 17,4 17,5 17,5 16,7 (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét sau với tốc độ tăng trưởng tỉ suất sinh thô Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015? A Tỉ suất sinh thô thành thị ngày tăng nhanh B Tỉ suất sinh thơ nơng thơn xu hướng giảm C Tỉ suất sinh thô nông thôn lẫn thành thị tăng D Tỉ suất sinh thô thành thị cao nông thôn Trang 5/17 - đề thi 132 Câu 18: Do biển đóng vai trò chủ yếu hình thành dải đồng duyên hải miền Trung nên: A đồng bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ B đồng phần nhiều hẹp ngang C đất nghèo, nhiều cát, phù sa sơng D số đơng mở rộng sông lớn Câu 19: Do lãnh thổ kéo dài nhiều vĩ độ, nên tự nhiên nước ta phân hố rõ rệt A Giữa đất liền biển B Giữa miền núi với đồng C Giữa đồi núi với ven biển D Giữa miền Bắc với miền Nam Câu 20: Điểm giống chủ yếu địa hình bán bình nguyên đồi A hình thành tác động dòng chảy chia cắt thềm phù sa cổ B Không nâng lên vận động tân kiến tạo C nằm chuyển tiếp miền núi đồng D đất phù sa cổ lẫn đất badan Câu 21: Cây lương thực bao gồm A lúa gạo, lúa mì, ngơ, lạc B lúa gạo, lúa mì, ngơ, đậu C lúa gạo, lúa mì, ngơ, kê D lúa gạo, lúa mì, ngơ, mía Câu 22: cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh A nguồn lao động dân trí B dân trí người làm việc C học vấn nguồn lao động D trình độ dân trí học vấn Câu 23: Biểu sau chứng tỏ địa hình nước ta phân hóa đa dạng A đồng châu thổ đồng duyên hải B nhiều vùng núi, đồi đồng C núi, đồi, cao nguyên, sơn nguyên, thung lũng D vịnh, vụng biển, đầm phá, mũi đất Câu 24: Vùng núi gồm dãy núi song song so le theo hướng đông bắc – tây nam là: A Trường Sơn Nam.Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Bắc D Đông Bắc Câu 25: Cho bàng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015 (Đơn vị: Nghìn người) Năm 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tổng số dân 82.392 84.218 86.025 87.860 89.756 91.714 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thơng kê, 2016) Biểu đồ sau thích hợp để thể tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015là: A Cột B Tròn C Miền D Đường Câu 26: Các tiêu chí sau thể cấu dân số theo lao động? A Dân số già, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế B Tỉ số giới, dân số hoạt động theo theo khu vực kinh tế C Tỉ suất sinh, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế D Nguồn lao động, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế Câu 27: Điểm giống đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long là: A Đều hệ thống sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt B Đều 2/3 diện tích đất phèn đất mặn C Đều đồng phù sa châu thổ sơng D Đều hệ thống đê ven sơng ngăn lũ Câu 28: Các dải địa hình nhiều đồng duyên hải miền Trung từ đông sang tây thường là: A Cồn cát, đầm phá; vùng thấp trũng; đồng bồi tụ B Cồn cát, đầm phá; đồng bồi tụ; vùng đất trũng C Đầm phá, cồn cát; vùng thấp trũng; đồng chân núi D Đồng bồi tụ; vùng trũng thấp; cồn cát, đầm phá Câu 29: Ở nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao tác động chủ yếu yếu tố sau đây? A Dịch bệnh B Bão lụt C Động đất D Dân số già Trang 6/17 - đề thi 132 Câu 30: Phương thức chăn nuôi nửa chuồng trại chuồng trại thường dựa sở nguồn thức ăn sau đây? A Hoa màu, lương thực B Đồng cỏ tự nhiên C Diện tích mặt nước D Chế biến tổng hợp Câu 31: Đồng Phú Yên mở rộng sông A Trà Khúc B Thu Bồn C Cả D Đà Rằng Câu 32: Nguồn thức ăn chăn nuôi đóng vai trò A tiền đề B định C quan trọng D sở Câu 33: Vùng núi gồm khối núi cao nguyên bậc thang là: A Đông Bắc B Trường Sơn Nam C Tây Bắc D Trường Sơn Bắc Câu 34: Hàng năm, trung bình số bão trực tiếp đổ vào nước ta A 1- B - C - D - Câu 35: cấu sinh học dân số gồm cấu theo A lao động theo tuổi B gia tăng học C lao động giới D tuổi theo giới Câu 36: Gia tăng học chênh lệch A tỉ suất sinh thô tỉ suất tở thô B số người xuất cư nhập cư C tỉ suất sinh người nhập cư D tỉ suất sinh người nhập cư Câu 37: cấu xã hội dân số gồm cấu theo A lao động trình độ văn hóa B giới theo lao động C lao động theo tuổi D trình độ văn hóa theo giới Câu 38: Các yếu tố sau ảnh hưởng định tới phát triển phân bố nông nghiệp? A Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, đất đai B Dân cư – lao động, sở hữu ruông đất, khoa học, thị trường C Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, đất đai, nguồn nước D Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường Câu 39: Việc khai thác, sử dụng đất rừng khơng hợp miền đồi núi gây hậu xấu cho môi trường sinh thái nước ta biểu A cạn kiệt tài nguyên khoáng sản B thiên tai dễ xảy C nhiễm nước D nhiễm khơng khí Câu 40: Điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Trên biển ranh giới bên ngồi lãnh hải khơng gian đảo B Trên đất liền xác định đường biên giới C Được xác định khung toạ độ đất liền nước ta D Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta - - HẾT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN NĂM 2018-2019 TRƯỜNG THPT TAM DƯƠNG MƠN: Địa 12 Thời gian làm bài:50 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 357 (Thí sinh sử dụng Át lát Địa Lí Việt Nam) Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Vùng núi gồm dãy núi song song so le theo hướng đông bắc – tây nam là: A Trường Sơn Bắc B Tây Bắc C Đông Bắc D Trường Sơn Nam.Đông Bắc Trang 7/17 - đề thi 132 Câu 2: Cho bàng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015 (Đơn vị: Nghìn người) Năm 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tổng số dân 82.392 84.218 86.025 87.860 89.756 91.714 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thông kê, 2016) Biểu đồ sau thích hợp để thể tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015là: A Tròn B Đường C Cột D Miền Câu 3: Gia tăng học chênh lệch A tỉ suất sinh thô tỉ suất tở thô B số người xuất cư nhập cư C tỉ suất sinh người nhập cư D tỉ suất sinh người nhập cư Câu 4: Rừng ngập mặn ven biển nước ta phát triển mạnh A Bắc Bộ B Nam Bộ C Nam Trung Bộ D Bắc Trung Bộ Câu 5: cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh A nguồn lao động dân trí B dân trí người làm việc C học vấn nguồn lao động D trình độ dân trí học vấn Câu 6: Địa hình thấp hẹp ngang, nâng cao hai đầu đặc điểm vùng núi: A Tây Bắc B Trường Sơn Nam C Trường Sơn Bắc D Đông Bắc Câu 7: Điểm sau không với bán bình ngun Đơng Nam Bộ? A bậc thềm phù sa cổ B nhiều núi cao C Độ cao khoảng 100 – 200 m D bề mặt phủ badan Câu 8: Đặc điểm khác biệt Trường Sơn Bắc với Trường Sơn Nam là: A hai sườn núi bất đối xứng B nhiều đỉnh núi C địa hình cao D sườn núi dốc Câu 9: Nguồn thức ăn chăn ni đóng vai trò A định B quan trọng C sở D tiền đề Câu 10: Biểu sau chứng tỏ địa hình núi Việt Nam đa dạng A núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên… B cao nguyên badan xếp tầng cao nguyên đá vôi C Bên cạnh dãy núi cao, đồ sộ, nhiều núi thấp D Bên cạnh núi, đồi Câu 11: Biểu sau chứng tỏ địa hình nước ta phân hóa đa dạng A đồng châu thổ đồng duyên hải B nhiều vùng núi, đồi đồng C núi, đồi, cao nguyên, sơn nguyên, thung lũng D vịnh, vụng biển, đầm phá, mũi đất Câu 12: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên A tổng số tỉ suất sinh tỉ suất tủ B hiệu số người suất cư, nhập cư, C hiệu số tỉ suất sinh tỉ suất tử D tổng số người xuất cư, nhập cư Câu 13: Dọc ven biển, nơi nhiệt độ cao, sơng đổ biển nơi thuận lợi cho nghề A làm muối B Nuôi trồng thủy sản C khai thác thủy hải sản D Chế biến thủy sản Câu 14: Điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Trên đất liền xác định đường biên giới B Được xác định khung toạ độ đất liền nước ta C Trên biển ranh giới bên ngồi lãnh hải khơng gian đảo D Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta Câu 15: Vùng núi thung lũng sơng lớn hướng tây bắc – đơng nam điển hình là: A Trường Sơn Nam B Trường Sơn Bắc C Đông Bắc D Tây Bắc Câu 16: Việc khai thác, sử dụng đất rừng khơng hợp miền đồi núi gây hậu xấu cho môi trường sinh thái nước ta biểu A cạn kiệt tài nguyên khoáng sản B ô nhiễm nước Trang 8/17 - đề thi 132 C thiên tai dễ xảy D ô nhiễm khơng khí Câu 17: Điểm giống chủ yếu địa hình bán bình nguyên đồi A hình thành tác động dòng chảy chia cắt thềm phù sa cổ B Không nâng lên vận động tân kiến tạo C nằm chuyển tiếp miền núi đồng D đất phù sa cổ lẫn đất badan Câu 18: Do lãnh thổ kéo dài nhiều vĩ độ, nên tự nhiên nước ta phân hố rõ rệt A Giữa miền núi với đồng B Giữa miền Bắc với miền Nam C Giữa đồi núi với ven biển D Giữa đất liền biển Câu 19: Cây lương thực bao gồm A lúa gạo, lúa mì, ngơ, lạc B lúa gạo, lúa mì, ngơ, đậu C lúa gạo, lúa mì, ngơ, kê D lúa gạo, lúa mì, ngơ, mía Câu 20: Các tiêu chí sau thể cấu dân số theo lao động? A Dân số già, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế B Tỉ số giới, dân số hoạt động theo theo khu vực kinh tế C Tỉ suất sinh, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế D Nguồn lao động, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế Câu 21: Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm: A trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản B chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản C trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản D nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp Câu 22: Hàng năm, trung bình số bão trực tiếp đổ vào nước ta A - B 1- C - D - Câu 23: Phát biểu sau không với tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên? A Tác động lớn đến cấu dân số theo tuổi quốc gia B Quyết định đến biến động dân số quốc gia C Là động lực phát triển dân số quốc gia, giới D Ảnh hưởng mạnh đến phân bố dân cư quốc gia Câu 24: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2015 Vùng Diện tích (km2) Dân số (Nghìn người) Đồng sơng Hồng 21.060,0 20.925,5 Trung du miền núi phía Bắc 95.266,8 11.803,7 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 95.832,4 19.658,0 Tây Nguyên 95.641,0 5.607,9 Đông Nam Bộ 23.590,7 16.127,8 Đồng sông Cửu Long 40.576,0 17.590,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016) Nhận xét sau khơng với diện tích dân số vùng nước ta năm 2015? A Tây Nguyên mật độ dân số thấp B Dân số tập trung đông đồng C Đồng sơng Hồng mật độ dân số cao D Đơng Nam Bộ mật độ dân số thấp Đồng sông Cửu Long Câu 25: Ở nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao tác động chủ yếu yếu tố sau đây? A Dịch bệnh B Động đất C Dân số già D Bão lụt Câu 26: Đặc điểm sinh thái lúa mì ưa khí hậu A nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa B ấm, khô, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón C nóng, thích nghi với dao động khí hậu D nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ nước Câu 27: Các dải địa hình nhiều đồng duyên hải miền Trung từ đông sang tây thường A Đầm phá, cồn cát; vùng thấp trũng; đồng chân núi B Cồn cát, đầm phá; đồng bồi tụ; vùng đất trũng C Cồn cát, đầm phá; vùng thấp trũng; đồng bồi tụ D Đồng bồi tụ; vùng trũng thấp; cồn cát, đầm phá Trang 9/17 - đề thi 132 Câu 28: Tỉ số giới tính tính A số nam số nữ B số nam tổng dân số C số nữ số nam D số nữ tổng dân số Câu 29: Phương thức chăn nuôi nửa chuồng trại chuồng trại thường dựa sở nguồn thức ăn sau đây? A Hoa màu, lương thực B Đồng cỏ tự nhiên C Diện tích mặt nước D Chế biến tổng hợp Câu 30: Đồng Phú Yên mở rộng sông A Trà Khúc B Thu Bồn C Cả D Đà Rằng Câu 31: Cho bảng số liệu TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỈ SUẤT SINH THÔ VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 2010-2015 (Đơn vị: %0) Năm 2010 2012 2013 2014 2015 Thành thị 16,4 16,0 16,2 16,7 15,3 Nông thôn 17,4 17,4 17,5 17,5 16,7 (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét sau với tốc độ tăng trưởng tỉ suất sinh thô Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015? A Tỉ suất sinh thô thành thị ngày tăng nhanh B Tỉ suất sinh thô nông thôn lẫn thành thị tăng C Tỉ suất sinh thô thành thị cao nông thôn D Tỉ suất sinh thơ nơng thơn xu hướng giảm Câu 32: Thuận lợi sau chủ yếu thiên nhiên khu vực đồng bằng? A Là điều kiện thuận lợi để tập trung khu công nghiệp, thành phố B Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung công nghiệp dài ngày C Là sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa trồng D Cung cấp nguồn lợi khác thủy sản, khoáng sản, lâm sản Câu 33: Do biển đóng vai trò chủ yếu hình thành dải đồng duyên hải miền Trung nên: A đồng phần nhiều hẹp ngang B đất nghèo, nhiều cát, phù sa sơng C số đông mở rộng sông lớn D đồng bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ Câu 34: cấu sinh học dân số gồm cấu theo A lao động theo tuổi B gia tăng học C lao động giới D tuổi theo giới Câu 35: Vùng núi cao nước ta là: A Đông Bắc B Trường Sơn Bắc C Trường Sơn Nam D Tây Bắc Câu 36: Vùng núi gồm khối núi cao nguyên bậc thang A Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Nam D Trường Sơn Bắc Câu 37: Các yếu tố sau ảnh hưởng định tới phát triển phân bố nông nghiệp? A Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, đất đai B Dân cư – lao động, sở hữu ruông đất, khoa học, thị trường C Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, đất đai, nguồn nước D Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường Câu 38: Khu vực đồi núi nước ta nhiều mạnh để phát triển ngành A du lịch, thực phẩm B thủy điện, khai khoáng C khai khống, ni lợn D cơng nghiệp, lương thực Câu 39: cấu xã hội dân số gồm cấu theo A lao động trình độ văn hóa B giới theo lao động C lao động theo tuổi D trình độ văn hóa theo giới Câu 40: Điểm giống đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long là: A Đều hệ thống sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt Trang 10/17 - đề thi 132 B Đều 2/3 diện tích đất phèn đất mặn C Đều đồng phù sa châu thổ sơng D Đều hệ thống đê ven sông ngăn lũ - - HẾT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN NĂM 2018-2019 TRƯỜNG THPT TAM DƯƠNG MƠN: Địa 12 Thời gian làm bài:50 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 485 (Thí sinh sử dụng Át lát Địa Lí Việt Nam) Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Biểu sau chứng tỏ địa hình nước ta phân hóa đa dạng A vịnh, vụng biển, đầm phá, mũi đất B núi, đồi, cao nguyên, sơn nguyên, thung lũng C đồng châu thổ đồng duyên hải D nhiều vùng núi, đồi đồng Câu 2: Các dải địa hình nhiều đồng duyên hải miền Trung từ đông sang tây thường là: A Đầm phá, cồn cát; vùng thấp trũng; đồng chân núi B Cồn cát, đầm phá; đồng bồi tụ; vùng đất trũng C Cồn cát, đầm phá; vùng thấp trũng; đồng bồi tụ D Đồng bồi tụ; vùng trũng thấp; cồn cát, đầm phá Câu 3: cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh A nguồn lao động dân trí B dân trí người làm việc C học vấn nguồn lao động D trình độ dân trí học vấn Câu 4: Hàng năm, trung bình số bão trực tiếp đổ vào nước ta A - B - C 1- D - Câu 5: Vùng núi cao nước ta là: A Trường Sơn Nam B Trường Sơn Bắc C Tây Bắc D Đông Bắc Câu 6: Biểu sau chứng tỏ địa hình núi Việt Nam đa dạng A Bên cạnh núi, đồi B núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên… C Bên cạnh dãy núi cao, đồ sộ, nhiều núi thấp D cao nguyên badan xếp tầng cao nguyên đá vôi Câu 7: Do lãnh thổ kéo dài nhiều vĩ độ, nên tự nhiên nước ta phân hố rõ rệt A Giữa miền Bắc với miền Nam B Giữa đất liền biển C Giữa miền núi với đồng D Giữa đồi núi với ven biển Câu 8: Cây lương thực bao gồm A lúa gạo, lúa mì, ngơ, đậu B lúa gạo, lúa mì, ngơ, kê C lúa gạo, lúa mì, ngơ, lạc D lúa gạo, lúa mì, ngơ, mía Câu 9: Đồng Phú Yên mở rộng sông A Trà Khúc B Thu Bồn C Cả D Đà Rằng Câu 10: Địa hình thấp hẹp ngang, nâng cao hai đầu đặc điểm vùng núi: A Tây Bắc B Trường Sơn Nam C Đông Bắc D Trường Sơn Bắc Câu 11: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên A tổng số tỉ suất sinh tỉ suất tủ B hiệu số người suất cư, nhập cư, C hiệu số tỉ suất sinh tỉ suất tử D tổng số người xuất cư, nhập cư Trang 11/17 - đề thi 132 Câu 12: Vùng núi gồm dãy núi song song so le theo hướng đông bắc – tây nam là: A Trường Sơn Bắc B Trường Sơn Nam.Đông Bắc C Tây Bắc D Đông Bắc Câu 13: Đặc điểm khác biệt Trường Sơn Bắc với Trường Sơn Nam là: A địa hình cao B nhiều đỉnh núi C hai sườn núi bất đối xứng D sườn núi dốc Câu 14: Cho bảng số liệu TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỈ SUẤT SINH THÔ VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 2010-2015 (Đơn vị: %0) Năm 2010 2012 2013 2014 2015 Thành thị 16,4 16,0 16,2 16,7 15,3 Nông thôn 17,4 17,4 17,5 17,5 16,7 (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét sau với tốc độ tăng trưởng tỉ suất sinh thô Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015? A Tỉ suất sinh thơ nơng thơn xu hướng giảm B Tỉ suất sinh thô nông thôn lẫn thành thị tăng C Tỉ suất sinh thô thành thị cao nông thôn D Tỉ suất sinh thô thành thị ngày tăng nhanh Câu 15: Việc khai thác, sử dụng đất rừng khơng hợp miền đồi núi gây hậu xấu cho môi trường sinh thái nước ta biểu A cạn kiệt tài ngun khống sản B nhiễm nước C thiên tai dễ xảy D ô nhiễm không khí Câu 16: Điểm giống chủ yếu địa hình bán bình nguyên đồi A hình thành tác động dòng chảy chia cắt thềm phù sa cổ B Không nâng lên vận động tân kiến tạo C nằm chuyển tiếp miền núi đồng D đất phù sa cổ lẫn đất badan Câu 17: Do biển đóng vai trò chủ yếu hình thành dải đồng duyên hải miền Trung nên: A đồng bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ B đồng phần nhiều hẹp ngang C số đông mở rộng sông lớn D đất nghèo, nhiều cát, phù sa sơng Câu 18: Tỉ số giới tính tính A số nữ tổng dân số B số nam số nữ C số nam tổng dân số D số nữ số nam Câu 19: Các tiêu chí sau thể cấu dân số theo lao động? A Dân số già, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế B Tỉ số giới, dân số hoạt động theo theo khu vực kinh tế C Tỉ suất sinh, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế D Nguồn lao động, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế Câu 20: Ở nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao tác động chủ yếu yếu tố sau đây? A Bão lụt B Dân số già C Dịch bệnh D Động đất Câu 21: Vùng núi thung lũng sơng lớn hướng tây bắc – đơng nam điển hình là: A Tây Bắc B Đông Bắc C Trường Sơn Bắc D Trường Sơn Nam Câu 22: Phát biểu sau không với tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên? A Tác động lớn đến cấu dân số theo tuổi quốc gia B Quyết định đến biến động dân số quốc gia C Là động lực phát triển dân số quốc gia, giới D Ảnh hưởng mạnh đến phân bố dân cư quốc gia Câu 23: Các yếu tố sau ảnh hưởng định tới phát triển phân bố nông nghiệp? Trang 12/17 - đề thi 132 A Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, đất đai B Dân cư – lao động, sở hữu ruông đất, khoa học, thị trường C Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, đất đai, nguồn nước D Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường Câu 24: Thuận lợi sau chủ yếu thiên nhiên khu vực đồng bằng? A Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung công nghiệp dài ngày B Là điều kiện thuận lợi để tập trung khu công nghiệp, thành phố C Cung cấp nguồn lợi khác thủy sản, khoáng sản, lâm sản D Là sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa trồng Câu 25: cấu xã hội dân số gồm cấu theo A trình độ văn hóa theo giới B lao động trình độ văn hóa C giới theo lao động D lao động theo tuổi Câu 26: Cho bàng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015 (Đơn vị: Nghìn người) Năm 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tổng số dân 82.392 84.218 86.025 87.860 89.756 91.714 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thông kê, 2016) Biểu đồ sau thích hợp để thể tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015là: A Cột B Miền C Tròn D Đường Câu 27: Điểm giống đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long là: A Đều hệ thống sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt B Đều 2/3 diện tích đất phèn đất mặn C Đều đồng phù sa châu thổ sơng D Đều hệ thống đê ven sơng ngăn lũ Câu 28: Gia tăng học chênh lệch A tỉ suất sinh người nhập cư B số người xuất cư nhập cư C tỉ suất sinh thô tỉ suất tở thô D tỉ suất sinh người nhập cư Câu 29: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2015 Vùng Diện tích (km2) Dân số (Nghìn người) Đồng sơng Hồng 21.060,0 20.925,5 Trung du miền núi phía Bắc 95.266,8 11.803,7 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 95.832,4 19.658,0 Tây Nguyên 95.641,0 5.607,9 Đông Nam Bộ 23.590,7 16.127,8 Đồng sông Cửu Long 40.576,0 17.590,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016) Nhận xét sau khơng với diện tích dân số vùng nước ta năm 2015? A Đông Nam Bộ mật độ dân số thấp Đồng sơng Cửu Long B Đồng sơng Hồng mật độ dân số cao C Dân số tập trung đông đồng D Tây Nguyên mật độ dân số thấp Câu 30: Đặc điểm sinh thái lúa mì ưa khí hậu A ấm, khơ, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón B nóng, thích nghi với dao động khí hậu C nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa D nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ nước Câu 31: Nguồn thức ăn chăn ni đóng vai trò A sở B tiền đề C định D quan trọng Câu 32: Điểm sau không với bán bình ngun Đơng Nam Bộ? A Độ cao khoảng 100 – 200 m B nhiều núi cao C bề mặt phủ badan D bậc thềm phù sa cổ Câu 33: cấu sinh học dân số gồm cấu theo A lao động theo tuổi B gia tăng học Trang 13/17 - đề thi 132 C lao động giới D tuổi theo giới Câu 34: Dọc ven biển, nơi nhiệt độ cao, sơng đổ biển nơi thuận lợi cho nghề A khai thác thủy hải sản B Chế biến thủy sản C làm muối D Nuôi trồng thủy sản Câu 35: Vùng núi gồm khối núi cao nguyên bậc thang A Trường Sơn Nam B Tây Bắc C Đông Bắc D Trường Sơn Bắc Câu 36: Phương thức chăn nuôi nửa chuồng trại chuồng trại thường dựa sở nguồn thức ăn sau đây? A Chế biến tổng hợp B Diện tích mặt nước C Đồng cỏ tự nhiên D Hoa màu, lương thực Câu 37: Điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta B Trên biển ranh giới bên ngồi lãnh hải khơng gian đảo C Trên đất liền xác định đường biên giới D Được xác định khung toạ độ đất liền nước ta Câu 38: Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm: A nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp B trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản C trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản D chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản Câu 39: Khu vực đồi núi nước ta nhiều mạnh để phát triển ngành A du lịch, thực phẩm B thủy điện, khai khoáng C khai khống, ni lợn D cơng nghiệp, lương thực Câu 40: Rừng ngập mặn ven biển nước ta phát triển mạnh A Nam Bộ B Bắc Bộ C Bắc Trung Bộ D Nam Trung Bộ - - HẾT made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 dapan C D D D D A C D B C B A B A D D D D C B C C A A C B B A Trang 14/17 - đề thi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 357 357 357 357 357 357 357 357 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A A B B B C D B C A C D C D C D C D B A C A B A A A A B C D C C D B C A D C A D A D B B B D B A B B C A C B B D C B A Trang 15/17 - đề thi 132 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 A A B C A B D C C B C D D A D D C A C A A D D B B D D C B B A C D C D B C B A B D D C A C A C C D B D B A D B A B A C B Trang 16/17 - đề thi 132 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C C B D C A D D A B A Trang 17/17 - đề thi 132 ... - HẾT made 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 Cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27... 485 485 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 A A B C A... GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN NĂM 2 018 -2 019 TRƯỜNG THPT TAM DƯƠNG MÔN: Địa Lí 12 Thời gian làm bài:50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 (Thi sinh sử dụng Át lát Địa Lí
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT tam dương vĩnh phúc lần 1 (4 mã đề) có đáp án, đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT tam dương vĩnh phúc lần 1 (4 mã đề) có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay