02 Danh muc trong so cac yeu to VHDN

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:38

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVH-02 : 5.0 : : Page of Document name: DANH MỤC TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ VHDN: Phần phân lọai yếu tố mang tính chất tương đối Bản thân yếu tố doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng yếu tố lịch sử, yếu tố văn hóa doanh nhân yếu tố sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Các yếu tố phần 17 yếu tố phân lọai làm 03 lọai sau: + Yếu tố 1: có ý nghĩa quan trọng đến VHDN gồm yếu tố: sản phẩm, Biểu tượng , Ngôn ngữ, hiệu , Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ, Sứ mạng tổ chức, triết lý kinh doanh ,Tri thức doanh nghiệp, Tính cách doanh nghiệp, Niềm tin Các yếu tố có hệ số (7 yếu tố) + Các yếu tố 2: Các nghi lễ, Giai thoại, Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu, Phong cách lãnh đạo, Lý tưởng, Chuẩn mực đạo đức Các yếu tố có hệ số 1.5 (7 yếu tố) + Các yếu tố (còn lại) có hệ số 1.0 (3 yếu tố) Từ ta có bảng phân lọai trọng số sau: (Sử dụng phương trình tổng yếu tố 1*2.0 + tổng yếu tố * 1.5 + tổng yếu tố = 10) -> 7x*2 + 7x*1.5+3x*1.0 = 27.5x=10  x = 10/27.5 = 0.367 Stt 12 13 14 Yếu tố Trọng số Diễn giải Kiến trúc Doanh nghiệp 0.367 Sản phẩm 0.551 Máy móc, cơng nghệ 0.367 Các nghi lễ 0.551 Giai thoại 0.551 Biểu tượng 0.734 Ngôn ngữ, hiệu 0.734 Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ 0.734 Sứ mạng tổ chức, triết lý kinh 0.734 doanh Tri thức doanh nghiệp 0.734 Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, 0.551 biểu mẫu Phong cách lãnh đạo 0.551 Sự phân chia quyền lực 0.367 Tính cách doanh nghiệp: 0.734 15 16 17 Lý tưởng Niềm tin Chuẩn mực đạo đức 10 11 0.551 0.734 0.551
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 Danh muc trong so cac yeu to VHDN, 02 Danh muc trong so cac yeu to VHDN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay