MẠO từ

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:23

Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang MẠO TỪ A - Mạo từ từ dùng trước danh từ cho biết danh từ đề cập tới đối tượng cụ thể hay tổng quát, xác định hay không xác định - Mạo từ phân thành hai loại: mạo từ bất định mạo từ xác định Mạo từ bất định: A/ AN - A đứng trước danh từ bắt đầu phụ âm Ex: a chair, a house, a rabbit, - An đứng trước danh từ bắt đầu nguyên âm (a, e, i, o, u) âm h câm Ex: an apple, an egg, an hour, 1.1 Các trường hợp dùng mạo từ a/an Quy tắc 1: Trước danh từ đếm số để người/ vật không xác định người/ vật đề cập lần đầu: Ex: - She lives in a nice small house (chưa xác định nhà nào) - I saw a boy in the street (không biết cụ thể cậu bé nào) Quy tắc 2: Trước danh từ đếm số để chung loại người hay loại vật: Ex: - A car must be insured = All cars/ any car must be insured - A child needs love = All children need/ any child needs love Quy tắc 3: Trước danh từ nghề nghiệp, chức vụ: Ex: Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang - She’s be a dancer - He is an actor Quy tắc 4: Trong cụm từ - số lượng, khối lượng: a lot of, a great deal of, a great many, a few/ little, a couple, a dozen - số: a hundred, a thousand - đo lường, tỉ lệ: half a kilo, four times a day, 1/3: a third 1.2 Các trường hợp không dùng mạo từ a/an a Trước danh từ số nhiều danh từ không đếm Ex: - Both my parents are architects - What terrible weather! b Trước bữa ăn, trừ có tính từ đứng trước Ex: - We have breakfast at eight - He gave us a good breakfast Mạo từ xác định: THE Mạo từ xác định the dùng cho tất danh từ: danh từ đếm số ( singular countable noun), danh từ đếm số nhiều ( plural countable noun), danh từ không đếm ( uncountable noun) Ex: the boy, the boys, the food… 2.1 Các trường hợp dùng mạo từ THE Quy tắc 1: Trước danh từ người vật xác định đề cập đến trước đó- người nghe biết ( hiểu) người nói nói người vật Ex: - Did you lock the car? ( Anh khóa xe chứ?) [=your car/our car] Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang - Could you close the door? ( Anh đóng giùm cửa khơng?) [ có cửa mở] - His car struck a tree ; you can still see the mark on the tree ( Xe đâm vào cây; bạn nhìn thấy dấu vết cây.) [‘tree’ câu thứ hai đề cập đến câu thứ ]  Lưu ý: THE dùng để người vật xác định, a/an dùng để người vật không xác định Ex: - We hired a car to go to Scotland ( Chúng thuê xe để Scoland.) [ người nghe xe nào] Quy tắc 2: trước danh từ xác định cụm từ mệnh đề theo sau Ex: - Who is the gilr in blue? ( Cô gái mặc đồ xanh vậy?) - What did you with the camera I lent you? ( Bạn làm với máy ảnh tơi cho bạn mượn?) - Tell Pat the story about John and Susie ( Hãy kể cho Pat nghe chuyện John Susie đi.) Quy tắc 3: trước danh từ nới chốn cụ thể Ex: - Turn left here for the station ( Rẽ trái để đến nhà ga.) [ nhà ga thị trấn thành phố này] - Ann is in the garden ( Ann vườn) [ vườn nhà này]  Lưu ý: Khi nói ( to go) the cinema, the theater khơng thiết muốn nói đến rạp chiếu bóng nhà hát cụ thể Ex: Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang - I often go to the cinema, but I haven’t been to the theater for ages ( Tôi thường xem phim, lâu không xem hát.) Quy tắc 4: trước danh từ vật nhất, vật có mội trường quanh ta: the earth, the sun, the sky, the stars,the moon, the planets, the world, the equator, the Government, the police, the Japanese, the Prime Minister, the capital… Ex: - The earth goes round the sun and the moon goes ground the earth ( Trái đất xoay quanh mặt trời mặt trời xoay quanh trái đất) [ có nhấ trái đất, mặt trời mặt trăng thái dương hệ chúng ta] - Have you never heard of the Thirty Years’ War? ( Bạn chưa nghe nói đến Cuộc Chiến Tranh Ba mươi năm sao?) [ có chiến] - Madrid is the capital of Spain ( Madrid thủ đô Tây Ban Nha.) [ có thủ đơ] - I’ll meet you outside the main entrance ( Tôi gặp anh ngồi cổng chính.) [ có cổng tòa nhà] Quy tắc 5: dùng với số cụm từ đề cập đến môi trường vật chất chúng tatức giới quanh ta khí hậu nó- mặt thơng thường khác sống: the environment, the town, the country, the sea, the seaside, the night, the mountains, the desert, the rain, the wind, the fog, the weather, the sunshine, the universe, the future,… Ex: - Do you prefer the town or the country? ( Bạn thích thành thị hay nông thôn hơn?) - I love listening to the wind ( Tơi thích nghe tiếng gió.) - My wife likes the seaside, but I prefer the mountains ( Vợ thích miền biển, tơi lại thích miền núi hơn) Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Quy tắc 6: THE dùng trước tính từ trạng từ so sánh nhất, trước first, second, third,…và trước next, last,same, only Ex: - I’m the oldest in my family ( Tôi người lớn tuổi gia đình.) Monday is the first day of the week ( Thứ Hai ngày đầu tuần.) It’s the only way to the station ( Đó đường đến nhà ga.) We went to the same school ( Chúng học trường.) Quy tắc 7: THE dùng trước tên đảng trị, tên tàu thủy, tên ban nhạc Ex: - She’s a long life member of the Republican Party ( Bà thành viên lâu năm Đảng Cộng Hòa) - The Titanic sank on its first voyage across the Atlantic in 1912 ( Tàu Titanic bị đắm chuyến băng qua Đại Tây Dương năm 1912) - The Beatles was an internationally famous British pop group ( Beatles ban nhạc pop Anh tiếng giới.) Quy tắc 8: THE dùng trước tên người số nhiều để tồn thể gia đình Ex: - The Taylors have lived in this town for over 50 years [ = the Taylor family] ( Gia đình Taylor sống thị trấn 50 năm rồi.) Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Quy tắc 9: THE thường dùng trước tên tờ báo ( newspapers), THE không dùng trước tên tạp chí ( magazines) Ex: - The Times; The Washington Post; New Scientist Quy tắc 10: THE + tính từ ( the + adjective) dùng để nói nhóm người cụ thể xã hội: the young, the old, the elderly, the poor, the rich, the sick, the disabled, the unplemoyed, the homeless, the deaf, the blind,… Ex: - The government should provide accommodation for the homeless ( Chính phủ nên cung cấp nơi ăn chốn cho người vô gia cư.) - Life must be hard for the unemployed in our society today ( Trong xã hội ngày nay, sống khó khăn người thất nghiệp.) Quy tắc 11: THE + quốc tịch ( the + nationality) dùng để toàn dân quốc gia Ex: - The French are famous for their coking ( Người Pháp tiếng nấu ăn.) - The Chinese invented printing ( Người Trung Quốc phát minh kĩ thuật in ấn.) Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Quy tắc 12: THE thường dùng trước danh từ có of theo sau Ex: - The place of Westminster ( Lâu đài Wesminster) - The Gulf of Mexico ( Vịnh Mexico) [ = Mexico Gulf] - The University of London ( Đại học London) [= London University] - The music of the eighteenth century ( âm nhạc kỉ 18) [ eighteenthcentury music] - A book on the history of Ireland ( sách lịch sử Ai-len) [ a book on Irish history] Lying by the side of the road we saw the wheel of a car ( Chúng tơi nhìn thấy vơ lăng nằm bên đường.) 2.2 Các trường hợp không dùng mạo từ THE THE không dùng: a) Trước danh từ số nhiều danh từ không đếm với nghĩa chung Ex: - Elephants are intelligent animals ( Voi vật thông minh.) [ NOT The elephants are intelligent animals] - We always need money ( Chúng ta cần tiền.) [ NOT We always need the money.] b) Trước danh từ trừu tượng: nature, space, society, life, happiness, free-dom, love…khi danh từ có nghĩa chung Dùng THE danh từ có nghĩa riêng biệt Ex: Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang - Life is complicated ( Cuộc sống thật phức tạp.) - I’m studying the life of Beethoven ( học tiểu sử Beethoven) - I love nature ( Tôi yêu thiên nhiên.) [ NOT… the nature.] c) Trước môn thể thao: tennis, basketball, chess, golf… Ex: - He plays golf ( Anh chơi gôn.) [ NOT He plays the golf] d) Trước danh từ bữa ăn ngày: breakfast, lunch, dinner, supper Ex: - What time is diiner? ( Ăn tối lúc giờ?) B LUYỆN TẬP Điền vào chỗ trống mạo từ a/an, khơng cần mạo từ điền “ø” My neighbour is photographer; let's ask him for advice about colour films A: We had fish and chips for lunch B: That doesn't sound very interesting lunch I had very bad night; I didn't sleep wink He is vegetarian; you won't get meat at his house He'll give you nut cutlet Last time I had nut cutlet I had indigestion travel agent would give you information about hotels We'd better go by taxi - if we can get taxi at such hour as a.m Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang person who suffers from claustrophobia has dread of being confined in small space, and would always prefer stairs to lift A: Do you take sugar in coffee? B: I used to, but now I'm on diet I'm trying to lose weight man suffering from shock should not be given anything to drink 10 You'll get shock if you touch live wire with that screwdriver Why don't you get screwdriver with insulated handle? 2.Điền vào chỗ trồng mạo từ the, không cần mạo từ điền “ø” youngest boy has just started going to school; eldest boy is at college She lives on top floor of an old house When wind blows, all windows rattle darkness doesn't worry cats; cats can see in dark My little boys say that they want to be spacemen, but most of them will probably end up in less dramatic jobs Do you know time? ~Yes, clock in hall has just struck nine ~ Then it isn't time to go yet He was sent to prison for six months for shop-lifting When six months are over he'll be released; difficulty then will be to find work Do you go to prison to visit him? I went to school to talk to headmistress I persuaded her to let Ann give up gymnastics and take ballet lessons instead ballet isn't much use for girls; it is much better to be able to play piano Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang I am on night duty When you go to bed, I go to work 10 Peter's at office but you could get him on phone There's a telephone box just round corner Điền vào chỗ trồng mạo từ a, an, the; khơng cần mạo từ điền “ø” There was knock on door I opened it and found small dark man in blue overcoat and woollen cap He said he was employee of gas company and had come to read meter But I had suspicion that he wasn't speaking truth because meter readers usually wear peaked caps However, I took him to meter, which is in dark corner under stairs( meters are usually in dark corners under stairs) I asked if he had torch; he said he disliked torches and always read meters by light of match I remarked that if there was leak in gaspipe there might be explosion while he was reading meter He said, 'As matter of fact, there was explosion in last house I visited; and Mr Smith, owner of house, was burnt in face.' 'Mr Smith was holding lighted match at time of explosion.' To prevent possible repetition of this accident, I lent him torch Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Đáp án: Ex1: l a, , -, -, a a, a a, -; a; a, a, -, -, a, an A, -, a, a, - , a -, -; a, a, 10 a, a, a, an Ex 2: The, -, the, the, the, the -, -, -, the -, the, the, the, - , -, -, the, the, -, the the, the, -, -, -, the -, -, 10 the, the, the Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Ex 3: a, the; a, a an, the, the a, the,-,4 the, a, the,-.-.(the) a,-,the, a a, a/the, an, the a,-, an, the, the, the, the a, the, the a, a Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang ... a good breakfast Mạo từ xác định: THE Mạo từ xác định the dùng cho tất danh từ: danh từ đếm số ( singular countable noun), danh từ đếm số nhiều ( plural countable noun), danh từ không đếm ( uncountable... Các trường hợp không dùng mạo từ a/an a Trước danh từ số nhiều danh từ không đếm Ex: - Both my parents are architects - What terrible weather! b Trước bữa ăn, trừ có tính từ đứng trước Ex: - We... golf] d) Trước danh từ bữa ăn ngày: breakfast, lunch, dinner, supper Ex: - What time is diiner? ( Ăn tối lúc giờ?) B LUYỆN TẬP Điền vào chỗ trống mạo từ a/an, không cần mạo từ điền “ø” My neighbour
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠO từ , MẠO từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay