CHUYÊN đề 4 từ LOẠI TRẠNG từ (1)

16 10 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:23

Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang TRẠNG TỪ A CÁC LOẠI TRẠNG TỪ Định nghĩa (Definition): Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho từ loại khác trừ danh từ đại danh từTrạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà cần bổ nghĩa Nhưng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta đặt đứng sau hay cuối câu  Trạng từ (hay gọi phó từ) tiếng Anh gọi adverb Trạng từ từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác hay cho câu Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà cần bổ nghĩa Nhưng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta đặt đứng sau hay cuối câu Phân loại trạng từ (Types of adverbs) Trạng từ phân loại theo ý nghĩa theo vị trí chúng câu Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ phân loại thành 2.1 Trạng từ cách thức (manner): Diễn tả cách thức hành động thực sao? (một cách nhanh chóng, chậm chạp, hay lười biếng ) Chúng để trả lời câu hỏi với How?  Các trạng từ cách thức thông dụng: Well: giỏi Badly: tồi tệ Carefully: cẩn thận Hard: khó khăn Quickly: nhanh Slowly: chậm Happily: vui vẻ Loudly: ồn Quite: Easily: dễ Early: sớm Possibly: E.g.: He runs fast She dances well Lệ Rơi sings badly Chú ý: Vị trí trạng từ cách thức thường đứng sau động từ: They worked hard đứng sau tân ngữ (nếu có tân ngữ): She performed the song very well E.g.: They hard worked [không đúng] - They worked hard [đúng] She formed very well the song [không đúng] - She formed the song very well [đúng] 2.2 Trạng từ thời gian (Time): Diễn tả thời gian hành động thực Chúng dùng để trả lời với câu hỏi WHEN? (Khi nào?) When you want to it? Các trạng từ thời gian thường đặt cuối câu (vị trí thơng thường) vị trí đầu câu (vị trí nhấn mạnh)  Các trạng từ thời gian thông dụng: Now: Today: hôm Tomorrow: ngày mai Yesterday: hôm qua Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Soon: sớm Late: muộn Before: trước Since: kể từ Already: Then: sau Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Eg: I want to play it now! This morning David Beckham arrived at the airport 2.3 Trạng từ nơi chốn (Place): Diễn tả hành động diễn tả nơi , đâu gần xa Chúng dùng để trả lời cho câu hỏi WHERE? Các trạng từ nơi chốn thông dụng here (ở đây), there (ở đó), out, away, everywhere, somewhere above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa, khỏi, mất), back (đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua) E.g.: I am standing here She went out 2.4 Trạng từ tần suất (Frequency): Diễn tả mức độ thường xuyên hành động (thỉng thoảng, thường thường, ln ln, ) Chúng dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN? (có thường .?) - How often you visit your grandmother? đặt sau động từ "to be" trước động từ chính: E.g.: John is always on time He seldom works hard Mức độ 1: - always /`ɔ:l.weɪz/: luôn, lúc - invariably /ɪn`veəriəbli/: luôn Mức độ 2: - usually /`ju:.ʒu.ə.li/ : thường xuyên - constantly /`kɒnt.stənt.li/: không ngừng liên tục - habitually /hə`bɪtʃ.u.əli/ : thói quen - chiefly /`tʃi:fli/ : chủ yếu - predominantly /prɪ`dɒm.ɪ.nənt.li/ : liên tục, chiếm ưu - typically /`tɪp.ɪ.kli/ : thơng thường, điển hình - continuously /kən`tɪn.ju.əsli/ : liên tục - normally /`nɔ:.mə.li/ : thông thường, thường xuyên - mostly /`məʊst.li/ : chủ yếu - generally /`dʒen ə r.əl.i/ : thông thường - commonly /`kɒm.ən.li/ : thường xuyên - largely /`lɑ:dʒ.li/ : chủ yếu - regularly /`reg.jʊ.lər/ : thông thường, thường xuyên Mức độ 3: - often /`ɒf.tən/ : thường, hay - frequently /`fri:.kwənt.li/ : thường xuyên - repeatedly /rɪ`pi.tɪd.li/ : nhiều lần, lặp lại Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Mức độ 4: - sometimes /`sʌm.taɪmz/ : - sporadically /spə`ræd.ɪ.kli/ : Mức độ 5: - occasionally /ə`keɪ.ʒən.əl.i/ : đôi lúc - intermittently /,ɪn.tə`mɪt.ənt.li/ : thỉnh thoảng, có ngắt quãng Mức độ 6: - rarely /`reə.li/ : - infrequently /ɪn`fri:.kwənt/ : không thường xuyên - seldom /`sel.dəm/ : gần không - almost never - hardly ever: gần không Mức độ 7: - never /`nev.ər/ : không 2.5 Trạng từ mức độ (Grade): Diễn tả mức độ (khá, nhiều, ít, ) tính chất đặc tính; chúng trước tính từ trạng từ mà chúng bổ nghĩa Trạng từ mức độ, biết hành động diễn đến mức độ nào, thường trạng từ dùng với tính từ hay trạng từ khác dùng với động từ: E.g.: This food is very bad She speaks English too quickly for me to follow She can dance very beautifully  Các trạng từ mức độ thường dùng: too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vơ cùng), perfectly (hồn tồn), slightly (hơi), quite (hồn tồn), rather (có phần) SMALL DECREE (weaker) Mức độ thấp a bit tired mệt chút a little late trễ MEDIUM DEGREE Mức độ trung b nh Quite/ rather/ pretty hard khó fairly unusual lạ LARGE DEGREE (stronger) Mức độ mạnh very young trẻ absolutely/ extremely sure hoàn toàn chắn Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang slightly complicated phứ c tạ p mộ t chút rather nice dễ thương really ill/ thật yếu * So + good: nhấn mạnh nghĩa tích cực Too + bad: nhấn mạnh nghĩa khơng tích cực 2.6 Trạng từ số lượng (Quantity): Diễn tả số lượng (ít nhiều, một, hai lần ) E.g.: I’ve only been there once This is a twice-monthly newsletter I visited my grandparents three times a year Phân biệt “too many” – “too much” There are too many factories in this area (Dùng với danh từ đếm số nhiều) There are too much smoke (Dùng với danh từ không đếm được) 2.7 Trạng từ nghi vấn (Questions): trạng từ đứng đầu câu dùng để hỏi, gồm: When, where, why, how Các trạng từ khẳng định, phủ định, đoán: certainly (chắc chắn) perhaps (có lẽ) maybe (có lẽ) surely (chắc chắn) of course (dĩ nhiên) willingly (sẵn lòng) very well (được rồi) xếp vào nhóm E.g.: When are you going to take it? Why didn't you go to school yesterday? 2.8 Trạng từ liên hệ (Relation): trạng từ dùng để nối hai mệnh đề với Chúng diễn tả địa điểm (where), thời gian (when) lí (why): E.g.: I remember the day when I met her on the beach This is the room where I was born Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang B CẤU TẠO TRẠNG TỪ Nhiều trạng từ cách thức số trạng từ mức độ thành lập cách thêm ly vào tính từ tương ứng: quick (nhanh nhẹn) - quickly immediate (ngay tức th ) – immediately slow (từ từ) – slowly Chú ý:  âm cuối y đổi thành i thêm đuôi - ly: happy – happily easy – easily lucky – luckily  âm cuối e giữ lại thêm đuôi -ly: extreme (tột cùng) – extremely sincere (chân thành) – sincerely extreme (cực kỳ) - extremely o Trường hợp ngoại lệ: phải bỏ e thêm đuôi –ly: true (thật, đúng) – truly due (đúng, xác) – duly whole (tồn bộ) - wholly  tính từ tận “able/ ible/ ple” bỏ e thêm -y: capable (có khả năng) – capably probable (có khả năng) – probably possible (có khả năng) – possibly sensible (đúng đắn, hợp lý) – sensibly simple (đơn giản) – simply  tính từ có chữ cuối IC thêm” AL” thêm đuôi – LY: basic => BasiCALLY economic => EconomiCALLY tragic => TragiCALLY  tính từ tận ngun âm gấp đơi “l” thêm –ly beautiful (đẹp) – beautifully Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang final (cuối cùng) – finally  Các tính từ có chữ cuối LL => cần thêm Y: - full => fully - dull => dully Những ngoại lệ Một số Tính từ => Trạng từ giữ nguyên dạng: - much => much (nhiều) - little => little (ít) - early => early (sớm) - late => late (trễ, muộn) - fast => fast (nhanh) - hard => hard (chăm chỉ) - deep => deep (sâu) - right => right (đúng) - wrong => wrong (sai) - high => high (cao) - near => near (ở gần) - Trạng từ good well (tốt, giỏi, hay) - Friendly (thân thiện), likely (có thể, chắc), lonely (cơ đơn) tính từ khơng dùng trạng từ khơng có h nh thức trạng từ Đểtrạng từ tương ứng ta phải dùng trang từ tương tự hay cụm trạng từ (adverbial phrase) Ví dụ: likely (tính từ) – probably (adv)(có thể) friendly (tính từ) – in a friendly way (bằng cách thân thiện) Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang Bài tập She‟s only trying to help, so don‟t think of her A Bad B badly C not good D good The country has been affected by recession Thousands of people are unemployed A Seriously B faithfully C nicely D well These animals make very good pets if treated A Terribly B well C relatively D happily Sarah was rather unfriendly to me at the party She spoke to me A Fully B nicely C frequently D hardly A newspaper which is published every day is called a newsppaper A Weekly B daily C dairy D diary He hought houses last year I heard that he had a paid job A Nice B a lot C well D good There‟s room free in Bob‟s house next week but you can stay with us until A Then B when C now D tomorrow They have been here a day They arrived _ A Lately B now C yesterday D tomorrow She has suffered from a heart disease for years She gave up teching A Three years ago B tow years ago C last year D now 10 It takes him thirty minutes to walk home He left at six thirty and it‟s seven o‟clock He„ll be home by A Then B that time C when D now Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang 11.– “Could you bring me some water?” “ _” A Certainly, sir B no, I don‟t C I don‟t want D no, thanks 12.I haven‟t met Tom for a long time Have you seen him ? A Recently B early C three years ago D harly 13.This acute infection of the brain is almost fatal A invariably B nocely C well D quite C consistently D sometime 14.Fashion is changing A Constantly B never 15.The water in the fish tank should be changed A Barely B never C 10 times a day D regularly 16.Buses run between the city and the airport A Frequently B hard C lovely D sincerely 17.Although we have been very busy recently, we should get together A Never B always C usually D sometimes 18. _I‟ll have a piece of chocolate, but it‟s quite rare A Occasionally B last month C predominantly D chiefly 19.After her scandals that ruined her reputation, she is seen in public nowadays A Typically B rarely C frequently D continuously 20.I thought you are my friend but you help me A Never B normally C willingly D mostly 21.Our holiday was short The time went very A Quickly B lastly C slowly D badly Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang 22.The driver of the car was injured in the accident He was unconscious A Slightly B seriously C not D none 23.“Are you worried before tha exam?” – “Only I have studied a lot” A Slightly B much C many D none 24 “ Are you tired?” – “Yes, I am But not very tired Thank you for asking.” A A bit B much C many D a lot 25.He plays well His movements are quick but not very precise A Very B quite C not D badly 26.She is the laziest one I have ever seen She did no work A absolutely B quite C harly D well 27.I want to hear the truth Tell me what happened A Barely B really C never D usually 28.I‟m sorry I didn‟t mean to push you A Slightly B heavily C quite D terribly 29.We thought it would be hard but the exam was easy A Surprisingly B predictably C happily D generally 30.We didn‟t go out because it was raining A Strongly B heavily C big D little 31.My child was crying so I didn‟t sleep very last night A Well B good C closely D unconsciously 32 We had to wait for a long time but we didn‟t complain We waited A Patiently B angrily C shortly 33.The dress was tight for me It hurts when I wear it D badly Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang A Not B much C so D too 34.This is one of the most used methods and it really helps A Effective B commonly C loudly D clearly 35.I don‟t know him well; I‟ve onlt met him A Many times B twice C never D sporadically 36.This book was famous , but nobody reads it today A Once B now C very D regularly 37. , the early years are crucial to a child‟s development A Predictably B hopefully C certainly D uncertainly 38.People would pay more for better services A Unexpectedly B never C willingly D almost never 39.His friends were injured He knew that if help did not arrive soon they would _die A Surely B always C not D barely 40.Tell me you did it I want to know the reason A Why B what C can D where 41.There are times when I wonder I this job Then I think about my motivations A Where B what C when D why 42.The last time I went to Scotland was in May, the weather was beautiful A When B where C how D what 43.He did not know he ought to behave A Where B when C how D why 44.It‟s one of the few contries people drive in the left A What B where C when D why Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang 45.I had little difficulty finding a place to live In fact, I found a flat quite _ A easily B comfortably C intermitterntly D Heavily 46.Everyone at the party was dressed A Colorfully B slightly C normally D usually 47.He looked at me _when I interruped him A Sincerely B angrily C barely D badly 48.Sue works She never seems to stop A Variably B hardly C continuously D nicely 49.I tried on the shoes and they fitted me _ I will buy them A Really B perfectly C a bit D very 50.I want to buy a car but it‟s impossible for me at the moment A Quite B absolutely C never D barely key She‟s only trying to help, so don‟t think of her B Bad B badly C not good D good The country has been affected by recession Thousands of people are unemployed B Seriously B faithfully C nicely D well These animals make very good pets if treated B Terribly B well C relatively D happily Sarah was rather unfriendly to me at the party She spoke to me B Fully B nicely C frequently D hardly A newspaper which is published every day is called a newsppaper Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang B Weekly B daily C dairy D diary He hought houses last year I heard that he had a paid job B Nice B a lot C well D good There‟s room free in Bob‟s house next week but you can stay with us until B Then B when C now D tomorrow They have been here a day They arrived _ B Lately B now C yesterday D tomorrow She has suffered from a heart disease for years She gave up teching B Three years ago B tow years ago C last year D now 10 It takes him thirty minutes to walk home He left at six thirty and it‟s seven o‟clock He„ll be home by B Then B that time C when D now C I don‟t want D no, thanks 11.– “Could you bring me some water?” “ _” B Certainly, sir B no, I don‟t 12.I haven‟t met Tom for a long time Have you seen him ? B Recently B early C three years ago D harly 13.This acute infection of the brain is almost fatal A invariably B nocely C well D quite C consistently D sometime 14.Fashion is changing B Constantly B never 15.The water in the fish tank should be changed B Barely B never C 10 times a day D regularly 16.Buses run between the city and the airport B Frequently B hard C lovely D sincerely Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang 17.Although we have been very busy recently, we should get together B Never B always C usually D sometimes 18. _I‟ll have a piece of chocolate, but it‟s quite rare B Occasionally B last month C predominantly D chiefly 19.After her scandals that ruined her reputation, she is seen in public nowadays B Typically B rarely C frequently D continuously 20.I thought you are my friend but you help me B Never B normally C willingly D mostly 21.Our holiday was short The time went very B Quickly B lastly C slowly D badly 22.The driver of the car was injured in the accident He was unconscious B Slightly B seriously C not D none 23.“Are you worried before tha exam?” – “Only I have studied a lot” B Slightly B much C many D none 24 “ Are you tired?” – “Yes, I am But not very tired Thank you for asking.” B A bit B much C many D a lot 25.He plays well His movements are quick but not very precise B Very B quite C not D badly 26.She is the laziest one I have ever seen She did no work A absolutely B quite C harly D well 27.I want to hear the truth Tell me what happened B Barely B really C never D usually 28.I‟m sorry I didn‟t mean to push you B Slightly B heavily C quite D terribly 29.We thought it would be hard but the exam was easy B Surprisingly B predictably C happily 30.We didn‟t go out because it was raining D generally Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang B Strongly B heavily C big D little 31.My child was crying so I didn‟t sleep very last night B Well B good C closely D unconsciously 32 We had to wait for a long time but we didn‟t complain We waited B Patiently B angrily C shortly D badly 33.The dress was tight for me It hurts when I wear it B Not B much C so D too 34.This is one of the most used methods and it really helps B Effective B commonly C loudly D clearly 35.I don‟t know him well; I‟ve onlt met him B Many times B twice C never D sporadically 36.This book was famous , but nobody reads it today B Once B now C very D regularly 37. , the early years are crucial to a child‟s development B Predictably B hopefully C certainly D uncertainly 38.People would pay more for better services B Unexpectedly B never C willingly D almost never 39.His friends were injured He knew that if help did not arrive soon they would _die B Surely B always C not D barely 40.Tell me you did it I want to know the reason B Why B what C can D where 41.There are times when I wonder I this job Then I think about my motivations B Where B what C when D why 42.The last time I went to Scotland was in May, the weather was beautiful B When B where C how D what 43.He did not know he ought to behave B Where B when C how D why Sưu tầm biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ôn luyện tiếng anh thi đại học với chị Trang 44.It‟s one of the few contries people drive in the left B What B where C when D why 45.I had little difficulty finding a place to live In fact, I found a flat quite _ A easily B comfortably C intermitterntly D Heavily 46.Everyone at the party was dressed B Colorfully B slightly C normally D usually 47.He looked at me _when I interruped him B Sincerely B angrily C barely D badly 48.Sue works She never seems to stop B Variably B hardly C continuously D nicely 49.I tried on the shoes and they fitted me _ I will buy them B Really B perfectly C a bit D very 50.I want to buy a car but it‟s impossible for me at the moment A Quite B absolutely C never D barely ... CẤU TẠO TRẠNG TỪ Nhiều trạng từ cách thức số trạng từ mức độ thành lập cách thêm ly vào tính từ tương ứng: quick (nhanh nhẹn) - quickly immediate (ngay tức th ) – immediately slow (từ từ) – slowly... near (ở gần) - Trạng từ good well (tốt, giỏi, hay) - Friendly (thân thiện), likely (có thể, chắc), lonely (cơ đơn) tính từ khơng dùng trạng từ khơng có h nh thức trạng từ Để có trạng từ tương ứng... 2.5 Trạng từ mức độ (Grade): Diễn tả mức độ (khá, nhiều, ít, ) tính chất đặc tính; chúng trước tính từ trạng từ mà chúng bổ nghĩa Trạng từ mức độ, biết hành động diễn đến mức độ nào, thường trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề 4 từ LOẠI TRẠNG từ (1) , CHUYÊN đề 4 từ LOẠI TRẠNG từ (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay