GIẢ ĐỊNH CÁCH

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:23

BÀNG THÁI CÁCH (giả định cách tại) - Dùng dạng mệnh đề chứa ‘that’ sau:  S + V + THAT + S + V nguyên thể + O  IT + IS/ WAS + ADJ + THAT + V nguyên thể + O Dạng 1: S + V (bên dưới) + THAT + S + V nguyên thể + O  Yêu cầu, khuyên bảo lịch làm ADVISE ASK COMMAND DEMAND DESIRE INSIST - ORDER PROPOSE RECOMMEND REQUEST SUGGEST URGE I demand that he DO something to make up for this The teacher insists that her students BE on time Dạng 2: IT + IS/ WAS + ADJ (bên dưới) + THAT + V nguyên thể + O  Sự cần thiết, khẩn trương, cấp bách BEST CRUCIAL DESIRABLE ESSENTIAL IMPERATIVE - IMPORTANT RECOMMENDED URGENT VITAL It is important that she ATTEND the meeting It is vital that they BE stopped at once * Note: bang thái cách với cụm tính từ sau: IT IS A GOOD IDEA IT IS A BAD IDEA
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢ ĐỊNH CÁCH , GIẢ ĐỊNH CÁCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay