CHUYÊN ĐỀ 1 CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THÌ

23 11 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:16

A. LÝ THUYẾT1. Phân biệt thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn TRẠNG TỪ:Hiện tại đơn => always, often, usually, occationally, sometimes, ......Hiện tại tiếp diễn => now, right now, at the moment, ..... CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC (liên quan đến trạng thái) không đƣợc sử dụng trongthể tiếp diễn:Động từ chỉ suy nghĩ, quan điểmknow biết understand hiểudoubt nghi ngờ suppose cho rằngwish ước think nghĩagree đồng ý mind ngại, phiềnĐộng từ chỉ ý thức, nhận thứcseem dường như see thấyhear nghe thấy look trông có vẻ),sound nghe có vẻ smell có mùitaste có vị recognise nhận raĐộng từ chỉ tình cảmwant muốn need cầnlike like love yêuhate ghét prefer thích hơnĐộng từ chỉ sự sở hữuhave có own sở hữupossess sở hữu include bao gồmbelong thuộc vềBiên soạn: Đỗ Huyền TrangNhóm ôn luyện tiếng anh thi đại học2Động từ chỉ trạng tháiexist tồn tại be thì, là, ởfit vừa depend phụ thuộcLưu ý:Một số động từ dạng này vẫn có thể đƣợc dùng trong thể tiếp diễn khi ý nghĩa của chúngthay đổi (từ chỉ trạng thái sang chỉ hành động)Động từ Động từ thƣờng Động từ tri giácbe = cư xử (một cách bất thường)He is being rude these days. (Dạonày anh ta thô lỗ quá.)đây không phải là đặc điểm haybản tính của chủ thể, mà chỉ là chủthể hành động, cƣ xử một cách khácthƣờng trong một thời gian ngắn vìlý do gì đó.= thì, là, ở He is very polite normally. (Anhấy thƣờng rất lịch sự.) He is a friend of mine. (Anh ấy làmột ngƣời bạn của tôi.) He is in the living room with myfather. (Anh ấy đang ở trong phòngkhách với bố tôi.)think = xem xét, cân nhắc (~ consider)I’m thinking of buying a new car.(Tôi đang cân nhắc về việc mua mộtchiếc xe mới.)= tin là, nghĩ rằng (~ believe)I think that she is suitable for thisposition.(Tôi nghĩ rằng cô ấy phù hợp với vịtrí này.)feel = chạm vào, sờ (~ touch)Helen is feeling her son’s forehead.(Helen đang sờ trán con trai mình.)= nhận thấyI feel that we should go home now.(Mình thấy rằng chúng ta nên về nhàthôi.) Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học CHUYÊN ĐỀ CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THÌ CÁC THÌ HIỆN TẠI A LÝ THUYẾT Phân biệt đơn với tiếp diễn  TRẠNG TỪ: Hiện đơn => always, often, usually, occationally, sometimes, Hiện tiếp diễn => now, right now, at the moment, CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC (liên quan đến trạng thái) không đƣợc sử dụng thể tiếp diễn: Động từ suy nghĩ, quan điểm know doubt wish agree biết nghi ngờ ước đồng ý understand suppose think mind hiểu cho nghĩ ngại, phiền Động từ ý thức, nhận thức seem hear sound taste dường nghe thấy nghe có vị see look smell recognise thấy trơng có vẻ), có mùi nhận Động từ tình cảm want like hate muốn like ghét need love prefer cần yêu thích Động từ sở hữu have possess belong có sở hữu thuộc own include sở hữu bao gồm Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học Động từ trạng thái tồn vừa exist fit thì, là, phụ thuộc be depend Lưu ý: Một số động từ dạng đƣợc dùng thể tiếp diễn ý nghĩa chúng thay đổi (từ trạng thái sang hành động) Động từ be think Động từ thƣờng Động từ tri giác = cư xử (một cách bất thường) = thì, là, He is being rude these days (Dạo - He is very polite normally (Anh thô lỗ quá.) thƣờng lịch sự.) đây đặc điểm hay - He is a friend of mine (Anh tính chủ thể, mà chủ ngƣời bạn tôi.) thể hành động, cƣ xử cách khác - He is in the living room with my thƣờng thời gian ngắn father (Anh phòng lý khách với bố tôi.) = xem xét, cân nhắc (~ consider) = tin là, nghĩ (~ believe) I’m thinking of buying a new car I think that she is suitable for this (Tôi cân nhắc việc mua position xe mới.) (Tôi nghĩ cô phù hợp với vị trí này.) feel = chạm vào, sờ (~ touch) = nhận thấy Helen is feeling her son’s forehead I feel that we should go home now (Helen sờ trán trai mình.) (Mình thấy nên nhà thôi.) Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học taste = nếm = có vị My mother is tasting the soup in the The soup tastes very delicious kitchen (Món canh có vị ngon.) (Mẹ tơi nếm canh bếp.) smell = ngửi = có mùi The little girl is smelling the flowers These flowers smell sweet in the garden (Những bơng hoa có mùi thơm (Cô bé ngửi hoa ngào.) vƣờn.) have = ăn, uống, tắm = có - Suzy is having dinner now We have two little cats (Bây Suzy ăn tối.) (Chúng tơi có hai mèo nhỏ.) - We are having some coffee I have nothing to now (Chúng uống cà phê.) (Bây tơi khơng có để làm.) - Tom is having a bath (Tom tắm.) see = gặp (~meet) = hiểu, xem xét Tom is seeing his new boss this - I see what you mean afternoon (Mình hiểu ý cậu.) (Chiều Tom gặp ông chủ - Do you want to go to the cinema anh ta.) with us this weekend? – Ah, let me see (Cậu muốn xem phim bọn cuối tuần khơng? – À, để xem nhé.) Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ôn luyện tiếng anh thi đại học look enjoy = nhìn = trơng Laura is looking out of the window You look tired today (Laura nhìn ngồi cửa sổ.) (Hơm trơng cậu mệt.) = tận hưởng, thưởng thức = thích (~like) I’m enjoying this piece of music I enjoy listening to music (Tôi thƣởng thức đoạn nhạc (Tơi thích nghe nhạc.) này.) weigh = cân = nặng, có trọng lượng The salesperson is weighing the The watermelon weighs kilos watermelon (Quả dƣa hấu nặng kí lơ.) (Ngƣời bán hàng cân dƣa hấu.) expect turn = mong = nghĩ rằng, cho I’m expecting her letter (Tôi I expect that she is tired mong thƣ cô ấy.) (Tôi nghĩ cô mệt.) = rẽ = chuyển sang, bước sang We are turning left soon (Chúng ta She turns 20 this December rẽ trái sớm thôi.) (Tháng 12 cô bƣớc sang tuổi 20.) stay =ở = giữ, trì John is staying at home today (Hôm She always stays calm in every John nhà.) situation (Cơ ln giữ bình tĩnh tình huống.) appear = xuất = dường He is appearing on Broadway Thomas appears disappointed about tonight (Anh xuất the result of the test (Thomas dƣờng sân khấu kịch Broadway vào tối nhƣ thất vọng kết nay.) kiểm tra) Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học  CÁCH SỬ DỤNG HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Diễn tả việc DIỄN RA Đề cập việc cách NGAY LÚC NÓI: CHUNG CHUNG: -The water is boiling -Water boils at 100 degree celcius -Let’s go out It isn’t raining now -It doesn’t rain very much in the summer Diễn tả tình có tính chất Diễn tả tình có tính chất TẠM THỜI: ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI: -I’m living with some friends until I -My parents live in Lodon find s flat Diễn tả KẾ HOẠCH CỦA AI Diễn tả LỊCH TRÌNH NƠI đƣợc xếp từ trƣớc CÔNG CỘNG, diễn theo thời gian diễn tƣơng lai gần: biểu cố định: -She is going on holiday next week -My plane leaves at 8.00 a.m (cô xếp chuyến từ lâu rồi) Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học Phân biệt hồn thành với hồn thành tiếp diễn HIỆN TẠI HOÀN THÀNH HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 1.Nhấn mạnh đến tính KẾT QUẢ Nhấn mạnh TÍNH LIÊN TỤC hành hành động( kết thúc) động (vẫn diễn ra) - We've finished our tour of Scotland - We've been touring Scotland -The wind has blown a tree over - A strong wind has been blowing all day - Vicky is here at last She's run all the - Vicky is out of breath way Dùng how much/many Dùng how long - Rachel has played at least twenty CDs - Rachel has been playing music all day - I've ironed eight shirts - I've been ironing shirts since ten o'clock - How many driving lessons have you - How long have you been learning to drive? had? Đƣợc sử dụng số công thức Đƣợc sử dụng số công thức sau: sau: - I have studied English since I was - I have been running all the afternoon years old - She has been hoping to meet him all day long - He has played squash for years - I am so tired I have been searching for a new - I have been to London twice apartment all the morning - I have never seen her before - How long have you been playing the piano? - She has just finished her project - She has been teaching here for about 12 years - She has already had breakfast Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học - He has not met her recently => Ever, never, just, already, recently, => All the morning, all the afternoon, all day long, since, for since, for, how long B LUYỆN TẬP 1) Complete the sentences Put in the present continuous or simple of the verbs ► I'm writing (I / write) to my parents / write (I / write) to them every weekend (it / snow) outside (it / come) down quite hard, look Normally (I / start) work at eight o'clock, but (I / start) at seven this week We're very busy at the moment I haven't got a car at the moment, so (I / go) to work on the bus this week Usually (I / drive) to work The sun (rise) in the east, remember It's behind us so (we / travel) west I'm afraid I have no time to help just now (I / write) a report But (I / promise) I'll give you some help later (I / want) a new car (I / save) up to buy one 2) I have been doing or I have done? Look at these conversations and put in the correct form of the verb Use the present perfect continuous or simple ► Sarah: I feel really tired Mark: It's because you've been doing (you / do) too much Sarah: Well, at least I've finished (I / finish) that report now, and I can relax Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học David: Someone (leave) the ladder outside, look Harriet: I expect that's Mike (he / clean) the windows I don't think (he/ finish) yet Laura: You've got mud on your shoes Trevor: It's all right, I'll take them off (I / work) in the garden Laura: Yes, it looks a lot tidier Well done (you / do) a good job Tom: (I / hear) that you and Harriet are building a garage How long (you / do) that? Mike: Oh, for about a month now (we / do) about half of it 3) I have been doing or I have done? Complete the conversation Put the verbs in the present perfect continuous or simple Laura: What are you doing, Trevor? (►) You've been (you / be) in here for ages You're making an awful mess Trevor: (1) (I / clear) out this cupboard most of the afternoon There's a lot of old stuff in here (2) (I / find) these, look Laura: (3) (you / sit) there staring at those old boots for the last five minutes (4) (I / watch) you (5) (you / be) in a dream Trevor: They're football boots (6) (I / have) them since I was about sixteen (7) (they / be) in here for years Laura: Well, throw them away And what about that tennis racket? Is that yours? Trevor: No, it must be yours (8) (I / never / have) a tennis racket Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học KEY 1) It is snowing, it is coming I start, I am starting I am going, I drive rises, we are travelling I am writing, I promise I want, I am saving 2) has left, He has been cleaning, he has finished I have been working, You have done I have heard, have you been doing, we have done 3) I have been clearing I have found You have been sitting I have been watching You have been I have had They have been I have never had Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học CÁC THÌ QUÁ KHỨ A LÝ THUYẾT Phân biệt khứ đơn với khứ tiếp diễn QUÁ KHỨ ĐƠN Diễn tả việc xảy KẾT THÚC QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN Diễn tả DIỄN BIẾN hay trình khứ: việc: -We drove home -We are driving home (chúng nhà) (chúng đƣờng nhà) Khi dùng hai câu dùng khứ tiếp diễn để hành động hay việc dài hơn; khứ đơn để hành động hay việc xảy kết thúc thời gian ngắn Các liên từ thƣờng đƣợc dùng với dạng này: when, as, while -He was going out to lunch when I saw him (Khi tơi gặp anh anh để ăn trƣa.) Phân biệt khứ hoàn thành với khứ hoàn thành tiếp diễn QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH Diễn tả hành động xảy kết QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN Diễn tả hành động diễn thúc trƣớc hành động khác trƣớc hành động khác khứ khứ (nhấn mạnh TÍNH TIẾP DIỄN ) -We had had lunch when she arrived -I had been reading for an hour when the doorbell rang Diễn tả hành động xảy trƣớc Diễn tả hành động KÉO DÀI thời gian xác định khứ LIÊN TỤC đến hành động khác - I had finished my homework before 10 khứ o’clock last night -We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot and steamy when 10 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ôn luyện tiếng anh thi đại học she came in Phân biệt khứ đơn với hoàn thành QUÁ KHỨ ĐƠN Diễn tả việc ĐÃ XẢY RA VÀ KẾT HIỆN TẠI HỒN THÀNH Ln cho biết điều THÚC: HIỆN TẠI (kết hành động lƣu lại tại) -Tom is looking for his key He can’t find - Tom is looking for his key He can’t it find it -Tom lost his key - He has lost his key (Anh làm => Không biết anh tìm chìa khóa anh ấy.) đƣợc hay chƣa Chúng ta biết => Điều có nghĩa anh anh chìa khóa vào thời khơng có chìa khóa điểm q khứ Lưu ý:  Thì hồn thành KHƠNG đƣợc dùng khơng có liên hệ với (chẳng hạn việc xảy thời gian dài trƣớc đây) o The Chinese invented printing (khơng nói “have invented”) Người Trung Quốc phát minh việc in ấn o How many plays did Shakespeare write? (không nói “has Shakespeare written”) Shakespeare soạn kịch? 11 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học B LUYỆN TẬP 1) Put in a pronoun and the correct form of the verb Use the past continuous (was doing), the past simple (did) or the present perfect continuous (have been doing) ► Mark: I rang at one, but you weren't in your office Sarah: No, / was having (have) lunch David: You look tired Melanie: Yes, I expect I do……………………………………… (work) all day Sarah: Is Laura at home? Trevor: No,……………………………………… (go) out about half an hour ago Vicky: I haven't finished this letter yet Rachel: It must be a long letter …………….(write) it since lunch-time Harriet: I see you've got some new neighbours Tom: Yes, a young couple……………………………………… (move) in last month David: Did Tom drive you home? Melanie: Yes,……………………… (stop) and offered me a lift while (wait) for a bus outside the town hall 2) Complete the conversations Put in the correct form of each verb ► A: Did you buy (you / buy) anything at the antiques sale yesterday? B: No / wanted (I / want) to buy some jewellery, but I'd left (I / leave) my credit card at home A: Are you still copying those addresses? B: No, that's all of them .(I / finish) now A: The train is never going to get here 12 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học B: How long (we / wait) now? A: At least half an hour ……………………… (we / be) here since ten to five A: Did you have a nice chat with Tessa? B: No, not really When (we / drink) our coffee, (she / hurry) off home A: It's terrible about that plane crash, isn't it? B: Yes, awful (I / have) breakfast when …………………………………………… (I / hear) the news A: So you sing in a rock band, you? How long ………………………(you / do) that? B: Oh, since I was sixteen ………………… dozen concerts A: (we / do) about a Do you know what Polly was so upset about yesterday? B: No, I don't But I'm sure …………………………………… (she / cry) Her eyes looked red A: Perhaps (she / have) some bad news A: The shooting was very frightening, I suppose B: It certainly was When we ……………………………… (hear) the shot, we all (throw) ourselves to the floor 13 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học KEY 1) I've/I have been working she went You've/You have been writing They moved he stopped, I was waiting 2) I've/I have finished have we been waiting 17A, We've/We have been we'd/we had drunk, she hurried I was having, I heard have you been doing 16D, We've/We have done she'd/she had been crying 20C, she'd had/she had had heard, threw 14 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học CÁC THÌ TƢƠNG LAI A LÝ THUYẾT Phân biệt tƣơng lai đơn với tƣơng lai gần Tƣơng lai đơn Tƣơng lai gần Will be going to đƣợc dùng để diễn tả hành động định tƣơng lai, nhƣng: Will đƣợc dùng định Be going to đƣợc dùng làm việc lúc nói định dự định làm (ý định KHƠNG ĐƢỢC DỰ ĐỊNH việc (ý định ĐÃ ĐƢỢC DỰ TRƢỚC) ĐỊNH, SẮP XẾP TỪ TRƢỚC) -There's a supermarket over there I'll - I'm going out I'm going to post this buy food at it letter Will be going to đƣợc dùng để dự đoán tƣơng lai, nhƣng: Will đƣợc dùng đƣa lời Be going to đƣợc dùng đƣa DỰ ĐOÁN DỰA VÀO QUAN ĐIỂM lời DỰ ĐỐN DỰA VÀO TÌNH HOẶC KINH NGHIỆM HUỐNG HIỆN TẠI, CÓ BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG - One day people will travel to Mars - There isn't a cloud in the sky It's going to be a lovely day Will: nói lên kế hoạch tƣơng lai Be going to: kế hoạch tƣơng lai nhƣng không chắn thực nhƣng chắn thực - I will meet my grandparents - I bought the ticket, and nextweek, I nextweek am going to meet my grandparents in ( Có thể tuần sau lí Paris nên khơng gặp ơng bà đƣợc) ( mua nên chắn gặp ông bà) 15 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học Phân biệt Be to be about to Be to Be to diễn tả kiện xảy Be about to Be about to diễn tả việc xảy tƣơng lai đƣợc đặt cách - The plane is at the end of the runway thức, mang nghĩa trang trọng It’s about to take off hay đƣợc dùng tin (máy bay cuối đƣờng băng, - The Queen is to visit Portugal in sửa cất cánh) November - Do you want to say goodbye to our (nữ hoàng tới thăm Portugal vào tháng visitors? They’s about leave 11) (bạn có muốn nói lời tạm biệt tới ngƣời khách không? Họ sửa rời rồi.) B LUYỆN TẬP 1) Complete the conversations Put in will or be going to with the verbs ? Vicky: Have you got a ticket for the play? Daniel: Yes, I'm going to see (see) it on Thursday ? Harriet: Mike: The alarm's going It's making an awful noise OK, I'll switch (switch) it off Daniel: Did you buy this book? Matthew: No, Emma did She……………………………………… (read) it on holiday Laura: Would you like tea or coffee? Sarah: Oh, I………… (have) coffee, please 16 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ôn luyện tiếng anh thi đại học Trevor: I'm going to miss a good film on TV because I'll be out tonight Laura: I (video) it for you, if you like Rachel:I'm just going out to get a paper Emma: What newspaper ……… (you / buy)? 2) Will and be going to What would you say? Use will or be going to ► You want to express your intention to look round the museum Your friend: You: Do you have any plans for this afternoon? Yes, I'm going to look round the museum a You hate dogs Dogs always attack you if they get the chance Your friend: That dog doesn't look very friendly You: It's coming towards us b You predict the landing of aliens on the earth in the next ten years Your friend: All this talk about aliens is complete nonsense, isn't it? You: Is it? I think c You know that your friend's sister has decided to get married d Your friend: Have you heard about my sister? You: Well, I heard that e You suddenly decide you want to invite Ilona for a meal Your friend: Did you know Ilona will be in town next weekend? You: No, I didn't 17 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học 3) Will and be going to Complete the news report about the village of Brickfield Use will or be going to Sometimes either is possible We have learned this week that the local council has plans for Westside Park in Brickfield The council (►) is going to sell (sell) the land to a builder, Forbes and Son The plans are all ready '(1)………………… (we / build) fifty houses,' said Mr Forbes 'In two years' time everything (2)…………… (be) finished I'm sure people (3)………………… (like) the houses Most of them (4)………………… (be) for young families And we intend to take care of the environment (5)…………………… (we / not / cut) down all the trees, only a few of them.' But people living near the park are angry 'This is a terrible idea We're all against it,' said Mrs Mary Brent '(6)…………………… (we / have) a protest march on (7)……………….(be) Saturday there I expect We've everyone reached in Brickfield our decision (8)……………………………… (we / stop) this plan.' 4) Complete these sentences on the news Some are spoken by the newsreader in the studio and some by reporters on the spot Use be to or be about to with the verbs in brackets ? The new museum is to open (open) in the autumn ? The Prime Minister is at the microphone now He is about to start (start) speaking The leading runner is nearly there now She Taxes……………… (win) the race (go) up from next April The US President 18 (visit) Ireland in the new year Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ôn luyện tiếng anh thi đại học The riot isn't over yet, but the police are here They……………………………… (move) in The talks on world trade (take) place later this year KEY 1) 's/is going to read '11 have '11 video are you going to buy 2) a It's/It is going to attack us/me b aliens will land on the earth in the next ten years c she's/she is going to get married d I'll invite her for a meal 3) We're/We are going to build will be (Also possible: is going to be) will like (Also possible: are going to like) will be (Also possible: are going to be) We aren't going to cut (Also possible: We won't cut) We're/We are going to have will be (Also possible: is going to be) We're/We are going to stop (Also possible: We will stop) 19 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học 4) 's/is about to win 're/are about to move are to go are to take is to visit CÁC THÌ TƢƠNG LAI (TIẾP) A LÝ THUYẾT I Các cách sử dụng tƣơng lai đơn (CÁI NÀY KHƠNG ĐƠN GIẢN ĐÂU NÊN PHẢI HẾT SỨC CHÚ Ý) Quyết định thời điểm nói, khơng có dự tính từ trƣớc - Really? I’ll come too - We will see what we can help you Đƣa lời yêu cầu, đề nghị, lời mời, lời từ chối hay hứa hẹn - Will you open the door, please ? - We’ll help you pack, but we won’t take you to the airport - I promise I’ll phone you as soon as I arrive Đƣa lời dự đoán cảnh báo khơng có - People will not go to Jupiter before 22nd century Thƣờng dùng với từ ý nghĩ, suy đoán: think, hope, expect, (be) sure, probably - I think she’ll find her way home - I expect Jane will get the job - I’m sure we’ll be ready on time - I’ll probably be a bit late this evening 20 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học II Phân biệt tƣơng lai hoàn thành tƣơng lai hoàn thành tiếp diễn Tƣơng lai hoàn thành – Diễn tả hành động hoàn thành Tƣơng lai hoàn thành tiếp diễn – Diễn tả hành động trƣớc thời điểm hay việc khứ kéo dài đến thời điểm cho tƣơng lai trƣớc tƣơng lai, chƣa hoàn thành - I’ll have finished my work by noon - By November, we’ll have been - They’ll have built that house by July living in this house for 10 years next year (sau tơi sống tiếp - When you come back, I’ll have nhà này) written this letter - By March 15th, I’ll have been working for this company for years (sau tơi tiếp tục làm việc cho cơng ty này) Lưu ý Sau trạng từ thời gian when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, in case, KHÔNG ĐƢỢC dùng tƣơng lai Thay vào đó, ta dùng Hiện Hồn thành Tiếp diễn - You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim:  Sai You won’t get a promotion until you have been working here as long as Tim: - Đúng - Chỉ dùng Shall với câu nghỉ vấn I, we Shall I open the window? 21 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học B BÀI TẬP 1) Hoàn thành câu sau với dạng đũng động từ ngoặc Lựa chọn thì: tƣơng lai đơn, đơn, tiếp diễn tƣơng lai gần: They expect that about 300 people _(attend) the lecture (write down) your new address and phone number for me? The sun coming out It (be) a nice day I’m sure that your advice (not take); he’s very stubborn When I get my pocket money at the end of the week, I (buy) a new CD The day after tomorrow, I _(travel) to Spain for an international conference Susan wants to go on holiday with her friends but her parents (not let) her Look out! Drive more slowly! We (crash) into the car in front! My cousin and his girlfriend (get married) soon We’re very pleased about it 10 The match next Saturday (finish) at about five o’clock I hope we (be able) to get home on time 2) Hoàn thành câu sau với dạng đũng động từ ngoặc Lựa chọn thì: tƣơng lai tiếp diễn, tƣơng lai hoàn thành, tƣơng lai hoàn thành tiếp diễn: This time next year, he (study) architecture in New York Between 9.00 and 10.00 tomorrow morning, we (shop) at the market Hopefully, the fax machine (repair) by this afternoon There’s no point in phoning him; he (leave) by now I can’t help you on Sunday, I (visit) my relatives all day By next June, she (work) in the bank for 12 years Promise me that by tomorrow morning you (tide up) your room By the end of the week, a new government (elect) By next year, we (live) in England for two years 22 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học 10 By the time he finishes university, he _(decide) what kind of work he wants to KEY 1) will attend Trƣớc có expect nên chia tƣơng lai đơn (xem dấu hiệu nhận biết đơn Will you write down Lời yêu cầu, đề nghị will be Lời suy đoán will not take Có từ sure am going to buy Dự tính từ trƣớc (khi có tiền mua CD) am going to travel Dự tính, kế hoạch cá nhân dự trù sẵn don’t let hai phải are crashing Có look out => td are getting married Kế hoạch đƣợc xếp từ trƣớc 10 finish/ will be able 23 ... stop) 19 Biên soạn: Đỗ Huyền Trang Nhóm ơn luyện tiếng anh thi đại học 4) 's/is about to win 're/are about to move are to go are to take is to visit CÁC THÌ TƢƠNG LAI (TIẾP) A LÝ THUYẾT I Các cách... They……………………………… (move) in The talks on world trade (take) place later this year KEY 1) 's/is going to read '11 have '11 video are you going to buy 2) a It's/It is going to attack us/me b aliens will... tiếng anh thi đại học Động từ trạng thái tồn vừa exist fit thì, là, phụ thuộc be depend Lưu ý: Một số động từ dạng đƣợc dùng thể tiếp diễn ý nghĩa chúng thay đổi (từ trạng thái sang hành động) Động
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ 1 CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THÌ, CHUYÊN ĐỀ 1 CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THÌ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay