1 5 1 mo ta cong viec giam đoc tai chinh

1 3 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:16

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CƠNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Tài kế tốn Phó giám đốc tài TCT-PGĐ TC Giám đốc Nhiệm vụ, quyền hạn: - Lập kế hoạch tài chính, triển khai theo dõi hoạt động tài chính, kiểm sốt ngân quỹ Tiến hành phân tích tình hình tài Doanh nghiệp nhằm nhận diện điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp Hoạch định chiến lược tài Doanh nghiệp Xây dựng sách phân chia lợi nhuận hợp lý Đảm bảo loại tài sản Doanh nghiệp kiểm soát sử dụng cách hợp lý sinh lợi Kiểm tra giám sát tình hình thực hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng Xem xét, đánh giá, kiểm tra phân tích dự báo hoạt động tài kế tốn phận, hợp đồng, dự án Theo dõi việc xử lý hàng hố khơng phù hợp hàng nhập mua định xử lý hàng không phù hợp hàng hỏng sửa chữa Tổ chức kiểm tra thử nghiệm hàng mua Lập kế hoạch điều hành hoạt động phận Điều hành xem xét lãnh đạo cấp phận Hệ thống chất lượng phận Lập gửi yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty Lập kế hoạch triển khai hoạt động đào tạo cấp phận Báo cáo với Giám đốc định kỳ tháng lần tình hình thực nhiệm vụ thường xuyên báo cáo kịp thời cần thiết bảo đảm khơng để hoạt động SXKD đình trệ thiệt hại Phối hợp công tác chặt chẽ với Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động Đơn vị SXKD sâu sát Công ty Thực công việc ủy quyền Giám đốc vắng mặt Tiêu chuẩn: - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Trình độ chuyên mơn: Kế tốn, tài chính, quản trị Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Trình độ C trở lên Yêu cầu khác: Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 5 1 mo ta cong viec giam đoc tai chinh , 1 5 1 mo ta cong viec giam đoc tai chinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay