1 14 8 mo ta cong viec nhan vien theo doi thu nghiem

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THEO DÕI THỬ NGHIỆM Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kinh tế kế hoạch Nhân viên theo dõi thử nghiệm KTKH-TN Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Nhiệm vụ, quyền hạn: - Yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ, văn cần thiết để làm sở cho trình kiểm tra theo kế hoạch xây dựng Lập biên đơn vị vi phạm quy định phòng KH chấp thuận ban hành Lập biên xử lý, khen thưởng đơn vị theo quy định qua việc kiểm tra giám sát Theo dõi lập định sản xuất đơn hàng thử nghiệm Báo cáo đột xuất theo đạo Tổng hợp định Theo dõi tiến độ thực đơn hàng duyệt Báo cáo tình hình tồn kho hạn lưu kho hàng thành phẩm Lập biên kiểm tra theo kế hoạch xây dựng Thống kê báo cáo suất, hiệu suất thiết bị Báo cáo tổng hợp tình hình thực định SX hàng thử nghiêm Báo cáo tình hình thực định mức thời gian hàng thử nghiêm Báo cáo tình hình định mức tồn kho hàng thử nghiêm Xây dựng chương trình cơng tác q cho lĩnh vực hàng thử nghiêm Yêu cầu: - Trình độ chun mơn: Trung cấp Kế tốn Kiến thức: Kế tốn – tin học văn phòng Tố chất: Trung thực, hòa đồng, khơng ngại khó
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 8 mo ta cong viec nhan vien theo doi thu nghiem , 1 14 8 mo ta cong viec nhan vien theo doi thu nghiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay