1 14 2 mo ta cong viec nhan vien can đoi nguyen lieu

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN CÂN ĐỐI NGUYÊN LIỆU Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kinh tế kế hoạch Nhân viên cân đối nguyên liệu KTKH-NL Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Nhiệm vụ, quyền hạn: - Tiếp nhận mail đạo Trưởng, Phó Phòng KH triển khai thực Trình duyệt đề xuất mua nguyên liệu đơn vị sản xuất Tiếp nhận lưu trữ hồ sơ văn đơn vị bạn ban hành Phối hợp với đơn vị SX giải khó khăn việc sử dụng nguyên liệu Cập nhật số liệu cấp phát nguyên liệu cho XN Trình duyệt phiếu lĩnh nguyên liệu XN để phó Phòng KH duyệt Báo cáo tình hình ngun liệu tồn kho vượt định mức (thuộc danh mục Cty) Báo cáo tình hình nguyên liệu dư Xác nhận toán đơn hàng nguyên liệu doanh thu bù nguyên liệu cung cấp cho đơn vị SX XN Thực báo cáo kinh phí sử dụng vật tư hàng tháng cho Phòng KTTC Thiết lập theo dõi hồ sơ nguyên liệu công tác hành Phòng đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 kỳ đánh giá Phòng KTCL thực Theo dõi tình hình hồn kho ngun liệu đơn vị sản xuất đề xuất hướng giải Báo cáo tổng hợp toán nguyên liệu XN Tổng hợp số liệunguyên liệu Báo cáo tình hình nguyên liệu tồn kho lẻ lô Yêu cầu: - Tốt nghiệp: Cao đẳng kế tốn doanh nghiệp Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A Tin học: Vi tính văn phòng Thơng qua khố huấn luyện quy trình cơng nghệ, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, hệ thống trách nhiệm xã hội SA8000 Thống kê, phân tích, tổng hợp Trung thực, nhanh nhẹn
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 2 mo ta cong viec nhan vien can đoi nguyen lieu , 1 14 2 mo ta cong viec nhan vien can đoi nguyen lieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay