Bộ 30 câu hỏi thi tuyển viên chức Khuyến Nông năm 2018 (Có đáp án kèm theo)

11 16 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 11:52

Bộ 30 câu hỏi thi kiến thức tuyển viên chức Khuyến Nông năm 2018 (Có đáp án kèm theo). Dành cho đối tượng ôn luyện, tham khảo chuẩn bị kiến thức cần thiết cho đợt thi tuyển viên chức, cán bộ tại các đơn vị thuộc nghành Nông Nghiệp UBND HUYỆN PHÚ BÌNH TRẠM KHUYẾN NƠNG CẤU TRÚC ĐỀ THI VIÊN CHỨC 2018 PHẦN: BẢO VỆ THỰC VẬT Anh chị cho biết ý mà anh chị cho đúng, câu sau: Câu1: Luật Bảo vệ Kiểm dịch thực vật có chương,? có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? a chương b chương Trả lời: Ý b chương =15điểm Có hiệu lực thi hành: a/ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 b/ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 c/ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Trả lời: Ý c : Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 =15điểm Câu 2: Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng cấm sử dụng việt nam có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào? a/ Ngày 28/03/2018 b/Ngày 9/2/2018 Trả lời: Ý a :Ngày 28/03/2018 = 30 điểm Cây 3: Theo độ độc, thuốc Bảo vệ thực vật phân làm nhóm?gồm nhóm nào? a/ nhóm b/ nhóm c/ nhóm d/ nhóm Trả lời: Ýc: nhóm.= 20 điểm +Phân theo độ độc gồm nhóm sau: = 10 điểm - Nhóm cực độc (2,5 điểm) - Nhóm độc vừa ( 2,5 điểm) - Nhóm độc (2,5 điểm) - Nhóm an tồn (2,5 điểm) Câu 4: Khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật phải tuân theo nguyên tắc?gồm nguyên tắc nào? a/ nguyên tắc b/ nguyên tắc c/ nguyên tắc Trả lời: Ýa: nguyên tắc.= 20 điểm Gôm nguyên tắc sau: = 10 điểm - Đúng thuốc ( Chủng loại thuốc, đối tượng trồng…) = 2,5 điểm - Đúng lúc - Đúng cách - Đúng nồng độ, liều lượng = 2,5 điểm = 2,5 điểm = 2,5 điểm Câu 5: Khi mua thuốc Bảo vệ thực vật người mua cần ý đến thơng tin bao bi? a/ Tên thuốc b/ Ngày sản xuất c/ Hạn sử dụng d/ thời gian cách ly e/ đối tượng phòng trừ f/ Tất ý Trả lời Ý f:Tất ý = 30 điểm Câu 6: Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại điều kiện nào? Gây hại phận lúa ? a/ Năng, nóng, khơ hanh b/ Trời âm u, có mưa nhỏ c/ Cả hai ý Trả lời :Ý b: Trời âm u, có mưa nhỏ = 15điểm Gây hại phận lúa ? a/ Trên b/ thân c/ d/ Cả ý Trả lời: Ýd/ Cả ý = 15điểm Câu 7: Bệnh khô vằn hại lúathường gây hại điều kiện nào? Nguyên nhân gây bệnh? a/ Nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ cao b/ Ruộng bón thừa đạm c/ hai ý Trả lời: Ýc/ Cả ý = 15điểm *Nguyên nhân gây bệnh? a/ Do nấm b/ Do vi khuẩn c/ Do vi rút d/ Cả ba ý Trả lời Ýa/ :Do nấm = 15 điểm Câu 8: Phun trừ sâu vào thời điểm đạt hiệu cao nhất?có loại sâu hại lúa? a/ Khi sâu non tuổi: 1-2 b/ Khi sâu tuổi: 4-5 c/ Bướm rộ d/ Cả ba thời điểm Trả lời: Ýa: Khi sâu non tuổi: 1-2 =15 điểm *Có loại sâu hại a/ loại b/ loại c/ loại Trả lời Ý c: loại = 15 điểm Câu 9: Vòng đời sâu đục thân lúa trải qua pha phát dục?gồm pha nào? Pha gây hại lúa? a pha b pha c pha Trả lời: Ý b: pha = 10 điểm * Gồm pha sau: = 10 điểm - Bướm = 2.5 đ - Trứng = 2.5 đ - Sâu non = 2.5 đ - Nhộng = 2.5 đ * Pha gây hại lúa? Pha sâu nôn gây hại cho lúa: = 10 điểm Câu 10: Rầy nâu để trứng phận lúa? Rầy nâu gây hại nặng đến suất, sản lượng giai đoạn sinh trưởng lúa? a/ Trong bẹ b/ Trong gân c/ Cả hai ý Trả lời : Ýc: Cả hai ý = 15 điểm Rầy nâu gây hại nặng đến suất, sản lượng giai đoạn sinh trưởng lúa? Trả lời: Giai đoạn trỗ đến chín sáp = 15 điểm CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG Câu 11: Tiêu chuẩn việt GAP gì? Giá trị tối đa cho phép số kim loai nặng đất, giá thể sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn việt GAT qui định : QCVN 01-132:2013/BNNPTNT -Trả lời : + Tiêu chuẩn Việt GAP nguyên tắc, trình tự,thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, nâng cao sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng đồng thời bảo vệ môi trường truy xuất nguồn gốc sản phẩm = 15 điểm +Giá trị giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng đất, giá thể qui định qui chuẩn việt nam số 01-132 :2013/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép kim loại nặng đất = 15 điểm TT Thông số(1) Arsen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Giá trị giới hạn (mg/kg đất khô) 12 70 50 200 Câu 12: Khuyến nơng gì? Để làm tốt cơng tác khuyến nông cần trang bị kiến thức tổng hợp Đó kiến thức gì? Tại sao? Đáp án: - Khuyến nơng q trình, hệ thống hoạt động, nhằm truyền bá kiến thức, huấn luyện tay nghề cho nông dân, cung cấp hiểu biết, chủ trương, sách nơng nghiệp, kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, thông tin thị trường, để họ có đủ khả tự giải vấn đề gia đình cộng đồng nhằm thúc đẩy sản xuất, cải thiện mức sống, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng phát triển nông thôn = 10 điểm Khuyến nông q trình vận động, quảng bá, khuyến cáo… cho nơng dân theo nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt; đồng thời q trình tiếp thu kiến thức kỹ cách theo trình tự giác nông dân = điểm -Để làm tốt công tác khuyến nông cần trang bị kiến thức tổng hợp sau: = 15 điểm + Cán bộ, người làm công việc khuyến nông cần hiểu sâu kỹ thuật chuyên ngành đồng thời có kiến thức hiểu biết chuyên ngành khác (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thị trường ) = 2.5 điểm + Kiến thức xã hội sống nông thơn, địa phương nơi làm việc = 2.5 điểm + Kiến thức đường lối, quan điểm sách Đảng, Nhà nước địa phương = 2.5 điểm + Có kỹ tuyên truyền hướng dẫn cho người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nơng nghiệp = 2.5 điểm Vì đối tượng người làm công tác khuyến nông : + Nông dân nhiều độ tuổi, trình độ khác = 2.5 điểm + Chủ trang trại, nhà doanh nghiệp…có nhu cầu hiểu biết lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp, chủ trương sách đảng, nhà nước lĩnh vực nông nghiệp = 2.5 điểm Câu hỏi 13: Anh (Chị) cho biết mục tiêu khuyến nông ( theo nghị định 83/2018/ NĐ – CP, ngày 24/5/2018 phủ) Trả lời: Mục tiêu khuyến nơng quy định Điều 3, chương I Nghị định 83/2018/ NĐ – CP, ngày 24/5/2018 phủ sau: Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với điều kiện sinh thái, khí hậu thị trường thơng qua nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nơng = 10 điểm Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu nước xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cấu lại ngành nơng nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.= 10 điểm Huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân nước nước ngồi tham gia chuyển giao cơng nghệ nông nghiệp.= 10 điểm Câu hỏi 14 : Nêu nguyên tắc hoạt động khuyến nông (theo nghị định 83/2018/ NĐ – CP, ngày 24/5/2018 phủ) Trả lời: Tại điều 4, chương I Nghị định 83/2018/ NĐ – CP, ngày 24/5/2018 phủ) quy định nguyên tắc hoạt động khuyến nông sau: Xuất phát từ nhu cầu sản xuất, thị trường định hướng phát triển nông nghiệp Nhà nước = điểm Phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự nguyện trách nhiệm giải trình tổ chức, cá nhân hoạt động khuyến nông = điểm Dân chủ, cơng khai, có giám sát cộng đồng quản lý Nhà nước = điểm Nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông phù hợp với địa bàn nhóm đối tượng người sản xuất, cộng đồng dân tộc khác nhau.=4 điểm Tiến kỹ thuật, công nghệ chuyển giao phải cấp có thẩm quyền cơng nhận chấp thuận.= điểm Liên kết chặt chẽ quan quản lý, sở nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp với nông dân nông dân với nơng dân.= điểm Xã hội hóa hoạt động khuyến nơng, đa dạng hóa dịch vụ khuyến nông để huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân nước nước tham gia hoạt động khuyến nông = điểm Ưu tiên hoạt động khuyến nơng địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn = điểm Ưu tiên phụ nữ, người dân tộc thiểu số; tổ chức có tỷ lệ cao nữ người dân tộc thiểu số tham gia hoạt động khuyến nông.= điểm Câu 15: Anh, chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn cán khuyến nông sở? Đáp án: 1.Giúp UBND cấp xã hướng dẫn, cung cấp thông tin đến người sản xuất, tuyên truyền chủ trương đường lối, sách Đảng Nhà nước, tiến khoa học công nghệ thơng tin thị trường, giá cả, phổ biến điển hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phát triển sản xuất, chuyển dịch cấu mùa vụ, cấu trồng, vật ni, chương trình, dự án chăn nuôi, thú y; = điểm Quản lý chất lượng giống trồng, phân bón vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn quan quản lý cấp trên; = điểm 3.Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức bảo vệ thực vật, kỹ sản xuất, quản lý kinh tế, tổ chức tham quan, khảo sát, học tập cho người sản xuất; = điểm Xây dựng mơ hình trình diễn tiến khoa học công nghệ phù hợp với địa phương, nhu cầu người sản xuất chuyển giao kết từ mơ hình trình diễn diện rộng; = điểm Tổng hợp nhanh, báo cáo kịp thời tình hình sâu bệnh hại, đề xuất, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng, trừ dịch bệnh trồng; tiếp thu phản ánh với cấp có thẩm quyền nguyện vọng nông dân khoa học công nghệ, chế sách lĩnh vực nơng nghiệp PTNT; = điểm 6.Tư vấn dịch vụ lĩnh vực: = điểm a ( điểm) Tư vấn, hỗ trợ sách, thị trường, khoa học công nghệ, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến sản xuất, quản lý, kinh doanh phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; b ( điểm) Tư vấn ứng dụng công nghệ chế biến sau thu hoạch; c ( điểm) Tư vấn, hỗ trợ cải tiến, hợp lý hố sản xuất, hạ giá thành lĩnh vực nơng, lâm, ngư nghiệp; d ( điểm) Dịch vụ lĩnh vực pháp luật, cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, cung cấp vật tư kỹ thuật, thiết bị lĩnh vực khác liên quan đến nông nghiệp phát triển nông thôn 7.Thực nhiệm vụ khác Cơ quan quản lý UBND cấp xã giao = điểm Câu hỏi 16: Nêu mục đích bước tổ chức lớp, tập huấn cho người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp ? Đáp án: * Mục đích: Cung cấp kiến thức kỹ chủ đề cho người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp = 15 điểm * Các bước tiến hành = 15 điểm - Bước 1: Chuẩn bị + Báo cáo với quyền địa phương, bàn với thơn có người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp tham dự kế hoạch tập huấn (trường hợp tập huấn sở) + Lập kế hoạch chi tiết lớp tập huấn + Thông báo tới thành phần tham gia trước tuần + Chuẩn bị địa điểm, ánh sáng, bàn, ghế, bảng … trường tham quan trước ngày - Bước 2: Tiến hành tập huấn + Khai mạc: Phát biểu chào mừng người tham gia, giới thiệu khách mời Nói rõ mục đích, nội dung chương trình lớp học (nếu người học từ địa phương khác yêu cầu người tự giới thiệu) + Thực tập huấn theo nội dung trình tự chuẩn bị - Bước 3: Tổng kết, đánh giá + Thu thập ý kiến học viên: Nội dung có phù hợp khơng? Thời lượng tập huấn? Khả áp dụng? (có thể dùng phiếu đánh giá) + Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết bế mạc lớp tập huấn Câu 17: Anh (chị) nêu nguyên tắc canh tác lúa theo phương pháp cải tiến (SRI) Trả Lời: Tuổi mạ cấy: cấy mạ non, tuổi mạ - 2,5 lá; trường hợp đất phèn, mặn, cấy mạ = điểm Phương pháp cấy: cấy thưa cách 25cm hàng cách hàng 25cm vng mắt sàng, cấy dảnh/khóm, cấy nông tay.= điểm Điều tiết nước: rút nước xen kẽ 3-4 lần/vụ sau bón phân lần đầu; giữ ẩm đất.= điểm Quản lý cỏ dại: làm cỏ sục bùn lần vào 10-12 ngày, 25-27 ngày sau cấy Không sử dụng thuốc trừ cỏ.= điểm Quản lý dinh dưỡng: bón theo quy trình giống lúa đảm bảo cân đối N, P, K; bón phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục.= điểm CÂY TRỒNG Câu:18 Cây đầu dòng ăn lâu năm dùng để: a Nhân giống phương pháp vô tính? b Lấy hạt nhân giống ? c Lai tạo giống ? d Tạo ưu lai ? Trả lời: Ý a:Nhân giống phương pháp vơ tính = 30 điểm Câu: 19 Tổ chức, cá nhân sản xuất giống công nghiệp,cây ăn lâu năm lâm nghiệp phương pháp nhân giống vơ tính nhân giống từ: a/ Cây mẹ qua bình tuyển ? b/ Cây đầu dòng từ vườn đầu dòng? c/ Cây rừng ? d/ Vườn ăn qua bình tuyển ? Trả lời: Ý b:Cây đầu dòng từ vườn đầu dòng = 30 điểm Câu: 20 Nội dung khảo nghiệm giống trồng bao gồm: a/ khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, tính chống chụi sâu bệnh, giá trị canh tác, giá trị sử dụng, giá trị nông sản, giá trị quyền b/Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, tính chống chụi sâu bệnh, giá trị canh tác, giá trị sử dụng, ? c/Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, tính chống chụi sâu bệnh, giá trị canh tác, giá trị sử dụng, giá trị nơng sản ? d/Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác, giá trị sử dụng? Trả lời: Ý c:Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, tính chống chụi sâu bệnh, giá trị canh tác, giá trị sử dụng, giá trị nông sản = 30 điểm Câu 21: Giống qua khảo nghiệm có giá trị sử dụng, giá trị canh tác phù hợp với yêu cầu sản xuất muốn công nhận cho sản xuất thử phải có xuất hạt giống đối chứng : a tối thiểu 20% b tối thiểu 15% c tối thiểu 10% d tối thiểu 5% Trả lời: Ýc tối thiểu 10% = 30 điểm Câu22: Hãy cho biết quy định pháp luật sản xuất nông lâm kết hợp rừng? Trả lời: Tại Điều 53 Nghị định 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng, sản xuất nông lâm kết hợp rừng quy định sau: 1.Việc sản xuất nông lâm kết hợp áp dụng rừng phòng hộ rừng sản xuất phải tuân theo quy trình, quy phạm kỹ thuật Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn = điểm Đối với rừng phòng hộ: trồng xen nơng nghiệp, dược liệu sản xuất ngư nghiệp đất rừng không làm ảnh hưởng đến khả phòng hộ rừng = điểm Đối với rừng sản xuất: = 15 điểm a.( điểm)Rừng sản xuất rừng tự nhiên trồng xen nông nghiệp, dược liệu tán rừng không làm suy giảm rừng tự nhiên không ảnh hưởng đến mục đích kinh doanh lâm sản khu rừng b (7 điểm) Rừng sản xuất rừng trồng: sử dụng khơng q 30% diện tích đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp; trồng xen nông nghiệp, dược liệu đất rừng khơng làm ảnh hưởng đến mục đích kinh doanh lâm sản khu rừng Việc chọn giống trồng xen phải tuân theo quy định pháp luật giống trồng, pháp luật bảo vệ kiểm dịch thực vật, pháp luật thủy sản quy định khác pháp luật có liên quan = điểm Câu 23: Anh (chị) nêu kỹ thuật trồng rừng keo tai tượng ? Trả Lời: Kỹ thuật trồng Mật độ trồng: = điểm Mật độ trồng 1.660 cây/ha (cây cách 2m; hàng cách hàng 3m) Thời vụ trồng := điểm Thời vụ trồng vụ Xuân - Hè (từ tháng - tháng 6), trồng vụ Hè - Thu (từ tháng đến 15/9) đất đủ ẩm, trồng vào ngày có mưa trời râm mát Nguồn giống, tiêu chuẩn giống:= điểm - Nguồn giống: Hạt giống phải quản lý chất lượng giống theo chuỗi hành trình giống trồng lâm nghiệp chính, qui định Qui chế quản lý giống lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ - BNN ngày 29/12/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT; Giống keo phải từ nguồn giống quan nhà nước quản lý - Tiêu chuẩn đem trồng rừng: Cây giống gieo bầu Polyeylen có kích thước: Chiều cao (H)=11 cm, đường kính (D) = cm Cây keo giống có chiều cao từ 25 cm đến 35 cm, đường kính gốc 0,2cm đến 0,3cm, xanh, khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh, không cong queo, cụt ngọn, vỡ bầu (trước vận chuyển đến nơi trồng phải tưới nước trước ngày) Xử lý thực bì: = điểm Phát trắng dọn thực bì tồn diện tích (dọn thực bì xếp thành luống theo đường đồng mức) trước cuốc hố Làm đất:= điểm Làm đất thủ công giới, cuốc hố cày trước trồng 15 ngày đến 30 ngày - Những nơi có độ dốc nhỏ 150 (tuỳ điều kiện địa hình) làm đất cày ngầm sâu 0,5m đến 0,6m Băng cày song song với đường đồng mức Sau cày xong, tiến hành cuốc hố, hố cuốc có kích thước: rộng 20cm, dài 20cm, sâu 20cm - Những nơi có độ dốc lớn 150 làm đất thủ cơng: Cuốc hố có kích thước: rộng 40cm, dài 40cm, sâu 40cm - Bón lót lấp hố: Trước trồng khoảng - 10 ngày, bón lót NPK từ 50 gam – 100gam/hố Phân trộn với 1/3 lượng đất lấp đáy hố, sau gạt lớp đất mặt nhiều mùn (đã nhặt hết rễ cây, cỏ, đá sỏi) xuống hố Hố lấp hình mâm xơi cao mặt đất Kỹ thuật trồng cây:= điểm Moi hố lỗ sâu khoảng 15cm, rộng đủ đặt vừa bầu cây, xé bỏ vỏ bầu (không làm vỡ bầu) đặt đứng thẳng vào hố, mặt bầu ngang với mặt hố; lấp đất nén chặt xung quanh bầu lấp kín mặt bầu đất màu tơi xốp, lấp đất dày từ 1,5cm đến 2cm cho kín cổ rễ Câu 24: Pháp luật nước ta quy định có loại rừng nào? Trả lời: Theo quy định Điều Luật Bảo vệ Phát triển rừng năm 2004: vào mục đích sử dụng chủ yếu, rừng phân thành ba loại sau đây: 1.Rừng phòng hộ sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ mơi trường, bao gồm: = 10 điểm - Rừng phòng hộ đầu nguồn;(2.5điểm) - Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay;(2.5điểm) - Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển;(2.5điểm) - Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.;(2.5điểm) 2Rừng đặc dụng sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm: .= 10 điểm - Vườn quốc gia;(2.5điểm) - Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh; (2.5điểm) - Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; (2.5điểm) - Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.(2.5điểm) Rừng sản xuất sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản gỗ kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ mơi trường, bao gồm: = 10 điểm - Rừng sản xuất rừng tự nhiên;( điểm) - Rừng sản xuất rừng trồng;(3 điểm) - Rừng giống gồm rừng trồng rừng tự nhiên qua bình tuyển, cơng nhận(4 điểm) Câu 25: Anh/ Chị cho biết quy định việc khai thác rừng trồng? Trả lời: Việc khai thác rừng trồng thực theo quy định sau đây: - Trường hợp chủ rừng tự bỏ vốn gây trồng, chăm sóc, ni dưỡng, bảo vệ rừng tự định việc khai thác rừng trồng Các sản phẩm khai thác từ rừng trồng chủ rừng tự lưu thông thị trường Trường hợp rừng trồng gỗ quý, khai thác phải thực theo quy định Chính phủ;.=10 điểm - Trường hợp rừng trồng vốn từ ngân sách nhà nước, chủ rừng phải lập hồ sơ khai thác trình quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn định Các sản phẩm khai thác từ rừng trồng chủ rừng tự lưu thông thị trường Trường hợp rừng trồng gỗ quý, khai thác phải thực theo quy định Chính phủ;.=10 điểm - Trồng lại rừng vào thời vụ trồng rừng sau khai thác thực biện pháp tái sinh tự nhiên q trình khai thác.=10 điểm Câu:26 Để có giống lúa nguyên chủng từ vật liệu khởi đầu, tác giả phải trải qua vụ sản xuất? a/ vụ ? b/ hai vụ ? c/ ba vụ ? d/ bốn vụ ? e/ năm vụ ? Trả lời: Ý d: bốn vụ.= 30 điểm Câu 27: Mười biện pháp kỹ thuật chủ yếu để tăng suất ngô = 30 điểm Lựa chọn xác định giống tốt phù hợp = điểm Sử dụng hạt giống tốt đạt tiêu chuẩn =3 điểm Xác định thời vụ gieo trồng thích hợp =3 điểm Chọn đất kỹ thuật làm đất phù hợp, hiệu =3 điểm Bảo đảm mật độ khoảng cách gieo trồng =3 điểm Bón phân cân đối hiệu = điểm Tưới tiêu nước đảm bảo đủ độ ẩm cho ngơ =3 điểm Chăm sóc tỉa định làm cỏ =3 điểm Phòng trừ sâu bệnh = điểm 10 Thu hoạch phơi sấy bảo quản =3 điểm Câu 28: Anh, chị trình bày yêu cầu đậu tương yếu tố nhiệt độ Trả lời: - Cây đậu tương có nguồn gốc ôn đới chịu rét.=3 điểm - Tuỳ theo giống chín sớm hay chín muộn mà tổng tích ơn biến động 1800o C - 2700 o C =3 điểm - Nhiệt độ thích hợp cho 22 - 27 o C =3 điểm - Thời kỳ mọc: nhiệt độ thích hợp cho thời kỳ này, đậu mọc nhanh 30 o C.=3 điểm - Sự sinh trưởng giai đoạn trước lúc hoa tương quan chặt chẽ với nhiệtđộ Nhiệt độ > 40 o C ảnh hưởng sâu sắc đến hồn thành đốt, sinh trưởng lóng phân hoá hoa =3 điểm - Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến hoa, kết quả, nhiệt độ < 18 o C có khả khơng đậu =3 điểm - Nhiệt độ ảnh hởng đến cố định Nitơ đậu tương Vi khuẩn nốt sần bị hạn chế hoạt động nhiệt độ > 33 o C Sự vận chuyển chất chậm nhiệt độ thấp ngừng lại - o C =3 điểm - Sự hút dinh dưỡng đậu tương chịu ảnh hưởng nhiệt độ Trong giai đoạn sinh trưởng cuối nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến vận chuyển tích luỹ chất khơ dẫn đến 10 hạt khó chín, chín khơng chất lượng xấu giai đoạn nhiệt độ chênh lệch lớn thuận lợi cho tích luỹ dinh dưỡng vào quả: nhiệt độ ban ngày 28-30 o C, nhiệt độ ban đêm 23 - 25 o C lý tưởng cho vận chuyển tích luỹ chất khơ = điểm Câu 29: Anh, chị nêu vai trò đặc điểm vụ lạc thu, thu đơng miền Bắc Việt Nam Trả lời: - Ở miền bắc Việt Nam đặc điểm thời tiết, khí hậu, truyền thống canh tác nên trồng lạc xuân chính, vụ lạc xuân sinh trởng điều kiện thời tiết thích hợp nên suất phẩm chất tương đối Tuy nhiên trồng lạc xuân thời gian bảo quản giống kéo dài, sức nảy mầm bị giảm sút nghiêm trọng = điểm - Để khắc phục tình trạng số vùng sản xuất lạc trồng lạc thu, thu đông để làm giống cho vụ lạc xuân = điểm - Gieo lạc thu để làm giống giảm lượng giống phải chuẩn bị cho vụ sau nên làm tăng lượng hàng hoá vụ lạc xuân = điểm - Đặc điểm vụ lạc thu, thu đông: Lạc thu gieo từ 15/7 - 15/8 thu hoạch từ tháng 11 12 = điểm - Lạc thu đông gieo từ 20/8- 20/9 thu hoạch 20/12 - 31/12(15/1) - Thời kỳ sinh trưởng ban đầu gặp điều kiện nhiệt độ cao 30 - 35 o C nên thời gian sinh trưởng dinh dưỡng ( thời kỳ con) bị rút ngắn dẫn tới tổng thời gian sinh trưởng bị rút ngắn 20 - 25 ngày so với vụ lạc xn, lượng chất khơ tích luỹ thấp, số hoa, quả/ thấp, suất thấp = điểm - Do sinh trưởng cá thể lạc thu, thu đơng kém, chiều cao cây, số cành/ thân ít, diện tích nên trồng dày so với lạc xuân = điểm Câu 30 : Trình bày quy luật phân cành lạc Trả lời: Lạc trồng ta đa số thuộc nhóm Spanish thân đứng có cấp cành với tổng số cành từ 6-10 cành( 4-6 cành cấp 2-4 cành cấp 2) Quy luật phân cành lạc : - Có 4-6 cành cấp mọc từ nách thân chính, cành mọc từ nách mầm tạo thành cặp cành thứ nhất, cặp cành xuất có 2-3 thật, cành số 3,4 mọc từ nách thật thứ 1,2 tạo thành cặp cành thứ Cành 5,6 mọc tương đối gần tạo thành cặp cành thứ = 10 điểm - Cành cấp 2: Cành cấp thường xuất cặp cành thứ nhất, vị trí cành cấp 2, thường xuất đốt cành cấp 1, lạc thường có cành cấp Cành cấp xuất lạc có 5,6 thật thân chính, cành cành = 10 điểm - Số hoa tầng cành thứ ( Gồm cành số 1,2 cành cấp nó) chiếm 50-70% tổng số Tầng cành thứ chiếm< 30% số hoa phần lớn hoa vô hiệu = 10 điểm TRẠM KHUYẾN NÔNG 11 ... 2.5 điểm Câu hỏi 13: Anh (Chị) cho biết mục tiêu khuyến nông ( theo nghị định 83 /2018/ NĐ – CP, ngày 24/5 /2018 phủ) Trả lời: Mục tiêu khuyến nơng quy định Điều 3, chương I Nghị định 83 /2018/ NĐ... lực từ tổ chức, cá nhân nước nước ngồi tham gia chuyển giao cơng nghệ nông nghiệp.= 10 điểm Câu hỏi 14 : Nêu nguyên tắc hoạt động khuyến nông (theo nghị định 83 /2018/ NĐ – CP, ngày 24/5 /2018 phủ)... phát triển nông thôn 7.Thực nhiệm vụ khác Cơ quan quản lý UBND cấp xã giao = điểm Câu hỏi 16: Nêu mục đích bước tổ chức lớp, tập huấn cho người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp ? Đáp án:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 30 câu hỏi thi tuyển viên chức Khuyến Nông năm 2018 (Có đáp án kèm theo), Bộ 30 câu hỏi thi tuyển viên chức Khuyến Nông năm 2018 (Có đáp án kèm theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay