BÀI THU HOẠCH MÔ HÌNH TÀI CHÍNH 2

60 4 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 08:52

MÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ******* BÀI THU HOẠCH MƠ HÌNH TÀI CHÍNH GVHD: ThS TRẦN THANH NHÂN SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG ANH LỚP: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG K16 MSSV: 1611041006 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN @&? Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2018 Xác nhận GVHD TĨM TẮT MƠN HỌC & Nội dung việc lập mơ hình tài nhằm khai thác cơng cụ máy tính, cụ thể phần mềm excel, việc giải số tốn tài Để làm điều này, xuất phát từ tốn tài cụ thể, ta cần thực bước sau: Bước 1: Xây dựng mơ hình tốn học khả thi cho tốn tài Bước 2: Giải tốn excel Bước 3: Giải thích kết nhận từ bước cho tốn tài ban đầu Ở đây, mơ hình tốn học gọi khả thi giải Excel, nghĩa bước quy trình thực Để nhận dạng mơ hình tốn học khả thi, ta cần xem xét khả chuyên biệt Excel Chẳng hạn, chức Goal Seek hỗ trợ cho tốn giải phương trình ẩn số Do vậy, việc chuyển toán tài việc giải phương trình theo ẩn số cho ta mơ hình khả thi Ta dùng mơ hình làm ví dụ minh họa cho việc lập mơ hình tài Excel cung cấp cho cơng cụ Solver để giải tốn tối ưu hóa tuyến tính hay phi tuyến tính Hơn solver cho phép giải phương trình hay hệ phương trình theo hay nhiều biến, có hay khơng có ràng buộc, hay cơng cụ Data Analysis giúp ta dự báo rũi ro lợi nhuận tương lai Mơn học “Mơ Hình Tài Chính” giúp giải tốn tài chính, từ tìm số lượng sản phẩm cần sản xuất hay cần đầu tư, để làm cho phương án đầu tư trở nên khả thi đạt lợi nhuận hay chi phí tối ưu Bên cạnh đó, giúp ta dự báo rũi ro lợi nhuận đạt phương án kinh doanh, để đưa đánh giá định cho phương án MỤC LỤC & NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i TÓM TẮT MÔN HỌC ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH SỬ DỤNG .viii BÀI THU HOẠCH Bài tập 1.1 Đọc phân tích đề .1 1.2 Xác định hàm mục tiêu .1 1.3 Xác định biến giá trị biến 1.4 Giải toán Excel .3 1.5 Nhận xét kết toán Bài tập 3.1 Đọc phân tích đề tài 3.2 Xác định hàm mục tiêu .4 3.3 Xác định biến giá trị biến 3.4 Giải toán Excel .6 3.5 Nhận xét kết toán Bài tập 4.1 Đọc phân tích đề .7 4.2 Xác định hàm mục tiêu .7 4.3 Xác định biến giá trị biến 4.4 Giải toán Excel .8 4.5 Nhận xét kết toán Bài tập 13 13.1 Đọc phân tích đề : 13.2 Xác định hàm mục tiêu 10 13.3 Xác định biến giá trị biến .10 13.4 Giải toán Excel 11 13.5 Nhận xét kết toán 12 Bài tập 18 12 18.1 Đọc phân tích đề : .12 18.2 Xác định hàm mục tiêu 13 18.3 Xác định biến giá trị biến .13 18.4 Giải toán Excel 14 18.5 Nhận xét kết toán 15 Bài tập 24 15 24.1 Đọc phân tích đề 15 24.2 Xác định hàm mục tiêu 16 24.3 Xác định biến giá trị biến .16 24.4 Giải toán Excel 17 24.5 Nhận xét kết toán 18 Bài tập 27 18 27.1 Đọc phân tích đề 18 27.2 Xác định hàm mục tiêu 19 27.3 Xác định biến giá trị biến .19 27.4 Giải toán Excel 20 27.5 Nhận xét kết toán 21 Bài tập 21 2.1 Tóm tắt đề 21 2.2 Xác định hàm mục tiêu 22 2.3 Xác định biến giá trị biến 22 2.4 Giải toán Excel 22 2.5 Nhận xét kết toán .23 2.4 Nhận xét kết toán 23 Bài tập 24 5.1 Tóm tắt đề 24 5.2 Xác định hàm mục tiêu 24 5.3 Xác định biến giá trị biến 24 5.4 Giải toán excel 25 5.5 Nhận xét kết toán .25 Bài tập 26 8.1 Tóm tắt đề 26 8.2 Xác định hàm mục tiêu 26 8.3 Xác định biến giá trị biến 26 8.4 Giải toán excel 27 8.5 Nhận xét kết toán .27 Bài tập 11 28 11.1 Tóm tắt đề 28 11.2 Xác định hàm mục tiêu 28 11.3 Xác định biến giá trị biến 29 11.4 Giải toán excel 29 11.5 Nhận xét kết toán .30 Bài tập 14 30 14.1 Tóm tắt đề 30 14.2 Xác định hàm mục tiêu 30 14.3 Xác định biến giá trị biến 31 14.4 Giải toán excel 31 14.5 Nhận xét kết toán .32 Bài tập 19 32 19.1 Đọc phân tích đề 32 19.2 Xác định hàm mục tiêu 33 19.3 Xác định biến giá trị biến 33 19.4 Giải toán Excel 34 19.5 Nhận xét kết toán .35 Bài tập 20 35 20.1 Đọc phân tích đề 35 20.2 Xác định hàm mục tiêu 36 20.3 Xác định biến giá trị biến 36 20.4 Giải toán Excel 36 20.5 Nhận xét kết toán .37 Bài tập 21 38 21.1 Đọc phân tích đề 38 21.2 Xác định phương trình chi phí .38 21.3 Xác định biến giá trị biến 38 21.4 Giải toán Excel 38 Bài tập 23 41 23.1 Đọc phân tích đề 41 23.2 Xác định phương trình chi phí .41 23.3 Xác định biến giá trị biến 42 23.4 Giải toán Excel 42 Bài tập 25 44 25.1 Đọc phân tích đề 44 25.2 Xác định hàm mục tiêu 45 25.3 Xác định biến giá trị biến 45 25.4 Giải toán Excel 45 25.5 Nhận xét kết toán .46 Bài tập 26 47 26.1 Đọc phân tích đề 47 26.2 Xác định hàm mục tiêu 47 26.3 Xác định biến giá trị biến 47 26.4 Giải toán Excel 48 26.5 Nhận xét kết toán .49 DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG & Bảng 2.1: Tóm tắt đề Bảng 5.1: Tóm tắt đề Bảng 8.1: Tóm tắt đề Bảng 11.1: Tóm tắt đề Bảng 14.1: Tóm tắt đề Bảng 19.1: Tóm tắt đề Bảng 20.1: Tóm tắt đề Bảng 21.1 : Các kết ngẫu nhiên Bảng 21.2 : Kết toán Bảng 23.1: Các kết ngẫu nhiên Bảng 23.2: Kết tốn Bảng 25.1: Tóm tắt đề Bảng 26.1: Tóm tắt đề DANH MỤC CÁC HÌNH SỬ DỤNG & Hình 1.1 Số liệu đề Hình 1.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 1.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 1.4 Hộp thoại Solver Parameters Hình 1.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 3.1 Số liệu đề Hình 3.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 3.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 3.4 Hộp thoại Solver Parameters Hình 3.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 4.1 Số liệu đề Hình 4.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 4.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 4.4 Hộp thoại solver Parameters Hình 4.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 13.1 Số liệu đề Hình 13.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 13.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 13.4 Hộp thoại Solver Parameters Hình 13.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 18.1 Số liệu đề Hình 18.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 18.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 18.4 Hộp thoại Solver Parameters Hình 18.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 24.1 Số liệu đề Hình 24.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 24.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 24.4 Hộp thoại Solver Parameters Hình 24.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 27.1 Số liệu đề Hình 27.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 27.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 27.4 Hộp thoại Solver Parameter Hình 27.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 2.1: Xác định biến giá trị biến Hình 2.2 : Giải tốn excel Hình 2.3: Chạy Solver Hình 2.4: Kết tốn Hình 5.1: Xác định biến giá trị biến Hình 5.2 : Giải tốn excel Hình 5.3: Chạy Solver Hình 5.4: Kết tốn Hình 8.1: Xác định biến giá trị biến Hình 8.2 : Giải tốn excel Hình 8.3: Chạy Solver Hình 8.4: Kết tốn Hình 11.1: Xác định biến giá trị biến Hình 11.2 : Giải tốn excel Hình 11.3: Chạy Solver Hình 11.4: Kết tốn Hình 14.1: Xác định biến giá trị biến Hình 14.2 : Giải tốn excel Hình 14.3: Chạy Solver Hình 14.4: Kết tốn Hình 19.1: Xác định biến giá trị biến Hình 19.2 : Giải tốn excel Hình 19.3: Chạy Solver Hình 19.4: Kết tốn BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH đến trạm 70.000 lít, đến trạm 40.000 lít; lượng xăng vận chuyển từ kho đến trạm 80.000 lít, đến trạm 10.000 lít, đến trạm 80.000 lít Bài tập 20 20.1 Đọc phân tích đề Bảng 20.1: Tóm tắt đề S1 NVL1 NVL2 NVL3 NVL4 Lợi nhuận sản phẩm S2 S3 S4 S5 S6 10 14 13 12 15 18 10 16 17 15 19 15 17 21 16 13 11 12 10 34 500 750 900 650 700 1250 Dự trữ 1300 3000 1000 1678 Để sản xuất sản phẩm S1 cần 10 NVL1, NVL2, 14 NVL3, 13 NVL4; sản xuất sản phẩm S2 cần 12 NVL1, 15 NVL2, 18 NVL3, 10 NVL4; sản xuất sản phẩm S3 cần 16 NVL1, 17 NVL2, 15 NVL3, NVL4; sản xuất sản phẩm S4 cần 19 NVL1, 15 NVL2, 17 NVL3, 21 NVL4; sản xuất sản phẩm S5 cần NVL1, 16 NVL2, NVL3, 13 NVL4; sản xuất sản phẩm S6 cần 11 NVL1, 12 NVL2, 10 NVL3, 34 NVL4 Với lợi nhuận sản phẩm S j (j=1,6) 500, 750, 900, 650, 700, 1250; số lượng NVL1, 2, 3, tối đa 1300, 3000, 1000, 1678 20.2 Xác định hàm mục tiêu Gọi x1, x2, x3, x4, x5, x6 lần lược số lượng cần sản xuất loại sản phẩm S j (j=1,6) Ta có : F(X) = 500x1 + 750x2 + 900x3 +650x4 + 700x5 + 1250x6 Thỏa ràng buộc sau : 35 max BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH 20.3 Xác định biến giá trị biến Hình 20.1: Xác định biến giá trị biến 20.4 Giải tốn Excel Hình 20.2 : Giải tốn excel 36 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Hình 20.3: Chạy Solver 20.5 Nhận xét kết tốn Hình 20.4: Kết tốn Nhận xét kết toán Vậy nhà máy cần sản xuất 38 sản phẩm S3 42 sản phẩm S6 để có lợi nhuận cao 86700 37 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 21 21.1 Đọc phân tích đề Giá bán đôi Dép 130.000đ đôi Giày 300.000đ ; Chi phí để sản xuất x đơi sản phẩm Dép y đôi sản phẩm Giày : C(x,y) = 2500+ + ngàn đồng Số lượng tiêu thụ sản phẩm Dép tháng dao động từ 100 đến 300 đôi sản phẩm Giày từ 150 đến 500 đôi Khả thua lỗ dự án khơng q 8% 21.2 Xác định phương trình chi phí Gọi x, y số sản phẩm Dép Giày tiêu thụ Ta có x [100 ;300] y [150;500] Khi đó, lợi nhuận hàng tháng dự án đại lượng ngẫu nhiên cho bởi: LN = 130x + 300y – 2500+ + Bài toán quy việc so sánh xác suất để LN < với ngưỡng định 8% 21.3 Xác định biến giá trị biến Ở sheet1, ta lập mô hình cho tốn sau : Hình 21.1 : Xác định biến giá trị biến 21.4 Giải tốn Excel Sau có mơ hình toán sheet1, ta sang sheet2 lập bảng biểu diễn kết qua 100 lần lặp sau : 38 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Copy ô B2 sheet2 cho ô dưới, chọn khối từ ô A2:B101 chọn chức Table menu Data Hình 21.2: Chạy Data table Chọn OK Nhấn F9 số lần để thay đổi giá trị ngẫu nhiên cho hàm Rand(), ta nhận số liệu cho biến ngẫu nhiên LN 39 BÀI THU HOẠCH Môn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Bảng 21.1 : Các kết ngẫu nhiên Dùng công cụ Histogram chức Analysis menu Tools để khảo sát LN, Hình 21.3 : Chạy Histogram 40 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Ta kết Bảng 21.2 : Kết toán Bin 57677,00216 67683,72566 77690,44915 87697,17265 97703,89615 107710,6197 117717,3432 127724,0666 137730,7901 147737,5136 More Frequency 13 16 12 10 11 Cumulative % 1,00% 10,00% 18,00% 31,00% 36,00% 52,00% 64,00% 74,00% 85,00% 91,00% 100,00% Nhận xét kết toán Do tỉ lệ lợi nhuận âm mẫu không 8% nên ta kết luận xí nghiệp nên tiến hành dự án Bài tập 23 23.1 Đọc phân tích đề Giá bán mét vải Jean 70.000đ mét vải Gấm 85.000đ; Chi phí để sản xuất x mét vải Jean y mét vải Gấm là: C(x,y) = 348000 + + ngàn đồng Số lượng vải Jean tiêu thụ tháng dao động từ 1000m đến 3500m vải Gấm từ 2200m đến 3800m Khả thua lỗ dự án không 14% 23.2 Xác định phương trình chi phí Gọi x, y số mét vải Jean vải Gấm tiêu thụ Ta có x [1000;3500] y [2200;3800] Khi đó, lợi nhuận hàng tháng dự án đại lượng ngẫu nhiên cho bởi: LN = 70.000x + 85.000y – 348000 + + Bài toán quy việc so sánh xác suất để LN < với ngưỡng định 14% 23.3 Xác định biến giá trị biến Ở sheet1, ta lập mơ hình cho tốn sau : 41 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Hình 23.1 : Xác định biến giá trị biến 23.4 Giải tốn Excel Sau có mơ hình tốn sheet1, ta sang sheet2 lập bảng biểu diễn kết qua 100 lần lặp sau : Copy ô B2 sheet2 cho ô dưới, chọn khối từ ô A2:B101 chọn chức Table menu Data Hình 23.2 : Chạy Data table Chọn OK Nhấn F9 số lần để thay đổi giá trị ngẫu nhiên cho hàm Rand(), ta nhận số liệu cho biến ngẫu nhiên LN 42 BÀI THU HOẠCH Môn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Bảng 23.1: Các kết ngẫu nhiên Dùng công cụ Histogram chức Analysis menu Tools để khảo sát LN, Hình 23.3: Chạy Histogram 43 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Ta kết Bảng 23.2: Kết toán Frequenc Bin -74568,55096 -47086,83585 -19605,12075 7876,594362 35358,30947 62840,02458 90321,73969 117803,4548 145285,1699 172766,885 More y Cumulative % 0,00% 3,00% 12,00% 22,00% 30,00% 47,00% 66,00% 78,00% 87,00% 94,00% 100,00% 10 17 19 12 Bài tập 23.2 Nhận xét kết toán Do tỉ lệ lợi nhuận âm mẫu không 14% nên ta kết luận xí nghiệp nên tiến hành dự án Bài tập 25 25.1 Đọc phân tích đề Bảng 25.1: Tóm tắt đề Loại hàng hóa D E F G Nguyên liệu A 14 17 B 16 10 11 C 18 15 11 14 10 Lợi nhuận(1000 đồng) Để sản xuất sản phẩm D cần 14 đơn vị NL A, 16 đơn vị NL B 18 đơn vị NL C; sản xuất sản phẩm E cần đơn vị NL A, 10 đơn vị NL B 15 đơn vị NL C; sản xuất sản phẩm F cần 17 đơn vị NL A, đơn vị NL B 11 đơn vị NL C; sản xuất sản phẩm G cần đơn vị NL A, 11 đơn vị NL B 14 đơn vị NL C; 44 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Số lượng nguyên liệu A, B,C tối đa 4000 đơn vị, 5000 đơn vị, 3000 đơn vị; Lợi nhuận sản phẩm D, E, F, G 7000đ, 10000đ, 6000đ, 8000đ 25.2 Xác định hàm mục tiêu Gọi x1, x2, x3,, x4 số lượng cần sản xuất sản phẩm D, E, F ,G Ta có hàm mục tiêu: F(x)= 7x1 + 10x2 + 6x3 + 8x4 max Thỏa ràng buộc: 25.3 Xác định biến giá trị biến Hình 25.1: Xác định biến giá trị biến 25.4 Giải tốn Excel Hình 25.2 : Giải tốn excel 45 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Hình 25.3: Chạy Solver 25.5 Nhận xét kết tốn Hình 25.4: Kết tốn Nhận xét kết tốn Vậy xí nghiệp cần sản xuất 200 sản phẩm E để đạt lợi nhuận cao 2.000.000đ 46 BÀI THU HOẠCH Môn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH Bài tập 26 26.1 Đọc phân tích đề Bảng 26.1: Tóm tắt đề Ngun liệu Sản phẩm A B C X(gam) Y(gam) Z(gam) Lợi nhuận(đổng) 60 40 70 Để sản xuất kẹo loại A cần 3g NL X, 5g NL Y 1g NL Z; sản xuất kẹo loại B cần 5g NL X, 0g NL Y 3g NL Z; sản xuất kẹo loại C cần 4g NL X, 2g NL Y 2g NL Z; Số lượng nguyên liệu X, Y, Z tồn kho 45kg, 30kg 20kg Lợi nhuận kẹo loại A 60đ, loại B 40đ, loại C 70đ 26.2 Xác định hàm mục tiêu Gọi x1, x2, x3, lần lược số lượng cần sản xuất loại kẹo A, B, C Ta có hàm mục tiêu: F(x)= 60x1 + 40x2 + 70x3 max Thỏa ràng buộc: 26.3 Xác định biến giá trị biến Hình 26.1: Xác định biến giá trị biến 47 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH 26.4 Giải tốn Excel Hình 26.2 : Giải tốn excel Hình 26.3: Chạy Solver 48 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH 26.5 Nhận xét kết tốn Hình 26.4: Kết tốn Nhận xét kết tốn Vậy xí nghiệp cần sản xuất 2500 kẹo loại A 8750 kẹo loại C để có lợi nhuận cao 762.500đ 49 ... biến giá trị biến Hình 26 .2 : Giải tốn excel Hình 26 .3: Chạy Solver Hình 26 .4: Kết tốn 10 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH BÀI THU HOẠCH Bài tập 1.1 Đọc phân tích đề Hình 1.1 Số liệu đề... bảng đây: Hình 27 .1 Số liệu đề 18 BÀI THU HOẠCH Mơn học: MƠ HÌNH TÀI CHÍNH 27 .2 Xác định hàm mục tiêu Phương án vận chuyển X = (X11, X 12, X13, X14, X15, X21, X 22, X23, X24, X25, X31, X 32, X33,... giá trị biến Hình 23 .2 : Chạy Data table Hình 23 .3: Chạy Histogram Hình 25 .1: Xác định biến giá trị biến Hình 25 .2 : Giải tốn excel Hình 25 .3: Chạy Solver Hình 25 .4: Kết tốn Hình 26 .1: Xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH MÔ HÌNH TÀI CHÍNH 2, BÀI THU HOẠCH MÔ HÌNH TÀI CHÍNH 2

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay