chuyên đề cuối khóa phạm thị ngọc anh

130 37 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2018, 22:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN - - CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ PHẠM THỊ NGỌC ANH Khóa học: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN - - CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ Họ, tên sinh viên: Phạm Thị Ngọc Anh Giáo viên hướng dẫn: ThS Phan Xuân Quang Minh Lớp: K48C kế toán MSSV: 14K4051007 Niên khóa : 2014 - 2018 Huế, tháng năm 2018 Lời cảm ơn Quá trình thực tập Công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế khoảng thời gian vơ có ích em, với kiến thức mà em học trường lớp chưa đủ để hoàn thiện thân tự tin để đến trường thích nghi với cơng việc tốt hơn, trình thực tập chuyên đề giúp em hồn thiện kỹ Để hoàn thành tốt nghiên cứu em xin chân thành cảm ơn tới thầy Th.S Phan Xuân Quang Minh, tận tình hướng dẫn suốt trình viết chuyên đề Em chân thành cảm ơn đến tồn thể q thầy với Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế tận tình truyền đạt kiến thức cho em năm học tập vừa qua Với vốn kiến thức tiếp thu năm qua không tảng cho q trình thực tập mà hành trang q báu cho em tự tin vững bước vào đời Đồng thời em xin chân thành cảm ơn đến anh chị, cô cán nhân viên Công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế tận tình hướng dẫn bảo em suốt q trình thực tế cơng ty Bước đầu vào thực tập với trình độ kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, không tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý thầy để báo cáo em hồn thiện Cuối kính chúc q thầy dồi sức khỏe thành công sống nghiệp Đồng kính chúc anh chị, Công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Em chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG, BIỂU PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng 1.3.2 Phạm vi 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Tình hình nghiên cứu .4 1.6 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.1.3 Vai trò nhiệm vụ kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh 1.1.3.1 Vai trò 1.1.3.2 Nhiệm vụ .9 1.1.4 Ý nghĩa cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh .10 1.2 Nội dung kế toán doanh thu 11 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 11 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng .11 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 11 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán .13 1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu 14 1.2.2.1 Khái niệm 14 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng .14 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 15 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán 15 1.2.3 Doanh thu hoạt động tài 16 1.2.3.1 Khái niệm 16 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng .16 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng 17 1.2.3.4 Phương thức hạch toán .18 1.2.4 Kế toán thu nhập khác 19 1.2.4.1 Khái niệm 19 1.2.4.2 Chứng từ sử dụng .19 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng 20 1.2.4.4 Phương pháp hạch toán 20 1.3 Nội dung kế tốn chi phí 21 1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán .21 1.3.1.1 Khái niệm 21 1.3.1.2 Chứng từ sử dụng .21 1.3.1.3 Tài khoản sử dụng 22 1.3.1.4 Phương pháp hạch toán 23 1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng 24 1.3.2.1 Khái niệm 24 1.3.2.2 chứng từ sử dụng 24 1.3.2.3 Tài khoản sử dụng .24 1.3.2.4 Phương pháp hạch toán .25 1.3.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 26 1.3.3.1 Khái niệm 26 1.3.3.2 Chướng từ sử dụng .26 1.3.3.3 Tài khoản sử dụng 27 1.3.3.4 Phương pháp hạch toán 28 1.3.4 Kế tốn chi phí tài .29 1.3.4.1 Khái niệm 29 1.3.4.2 Chứng từ sử dụng .29 1.3.4.3 Tài khoản sử dụng 29 1.3.4.4 Phương thức hạch toán .30 1.3.5 Kế tốn chi phí khác 31 1.3.5.1 Khái niệm 31 1.3.5.2 Chứng từ sử dụng .32 1.3.5.3 Tài khoản sử dụng 32 1.3.6 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 33 1.3.6.1 khái niệm 33 1.3.6.2 Chứng từ sử dụng .34 1.3.6.3 Tài khoản sử dụng 35 1.3.6.4 Phương pháp hạch toán .35 1.4 Nội dung kế toán xác định kết kinh doanh 36 1.4.1 Phương pháp xác định kết kinh doanh 36 1.4.2 Chứng từ sử dụng 37 1.4.3 Tài khoản sử dụng 37 1.4.5 Phương pháp hạch toán 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ 39 2.1 Khái qt tình hình Cơng ty cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 39 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty .40 2.1.2.1 Chức Công ty .40 2.1.2.2 Nhiệm vụ Công ty .40 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty .41 2.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 41 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 42 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 44 2.1.2 Chức nhiệm vụ phận 45 2.1.3 Chế độ hình thức kế tốn cơng ty 47 2.1.3.1 Chế độ kế toán 47 2.1.3.2 Hình thức kế toán .47 2.1.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ sổ kế toán, hệ thống báo cáo 49 a Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 49 b Hệ thống chứng từ sổ kế toán 49 c Hệ thống báo cáo: .49 2.1.5 Tổng quan nguồn lực kinh doanh doanh nghiệp qua năm 50 2.1.5.1 Tình hình lao động doanh nghiệp qua năm .50 2.1.5.2 Tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp qua năm 53 2.1.5.3 Kết kinh doanh doanh nghiệp qua năm 61 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doan h thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế 63 2.2.1 Một số đặc điểm sản phẩm tổ chức công tác tiêu thụ 63 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 64 a Chứng từ sử dụng 64 b Tài khoản sử dụng .64 b Quy trình luân chuyển chứng từ phương thức hạch toán 65 2.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 75 2.2.4 Kế tốn doanh thu từ hoạt động tài .76 a Chứng từ sử dụng 76 b Tài khoản sử dụng .76 c Quy trình phương pháp hạch toán 76 2.2.5 Kế toán thu nhập khác 79 a Chứng từ sử dụng 79 b Tài khoản sử dụng .80 c Quy trình phương pháp hạch toán 80 2.2.6 Kế toán giá vốn hàng bán .80 a Chứng từ sử dụng 81 b Tài khoản sử dụng .81 c Quy trình phương pháp hạch tốn 81 2.2.7 Kế toán chi phí bán hàng 88 2.2.8 Chi phí quản lý doanh nghiệp .88 a Chứng từ sử dụng 89 b Tài khoản sử dụng .89 c Quy trình phương pháp hạch tốn 89 2.2.9 Kế toán chi phí tài .94 a Chứng từ sử dụng 94 b Tài khoản sử dụng .94 c Quy trình phương pháp hạch tốn 94 2.2.10 Kế tốn chi phí khác 98 a Tài khoản sử dụng: 98 b Chứng từ sử dụng: 98 c Quy trình phương pháp hạch toán: 98 2.2.11 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 98 a Chứng từ sử dụng 98 b Tài khoản sư dụng .98 c Quy trình phương pháp hạch toán 99 2.2.12 Kế toán xác định kết sản xuất kinh doanh 99 a Chứng từ sử dụng 100 b Tài khoản sử dụng .100 c Quy trình phương pháp hạch tốn 100 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ 105 3.1 Một số ý kiến nhận xét cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế 105 3.1.1 Ưu điểm .105 3.1.1.1 Về tổ chức máy kế toán .105 3.1.1.2 Về tổ chức công tác kế toán .106 3.1.1.3 Về cơng tác hạch tốn doanh thu xác định kết kinh doanh 106 3.1.2 Nhược điểm 107 3.2 Một số giải pháp góp phần cải thiện cơng tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh công ty 108 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .111 3.1 Kết luận 111 3.2 Kiến nghị 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC 114 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn BCTC : Báo cáo tài BH&CCDV: Bán hàng cung cấp dịch vụ CP: Cổ phần CKTM: Chiết khấu thương mại CTCP: Công ty cổ phần DN: Doanh nghiệp GTGT: Giá trị gia tăng UBND Ủy ban nhân dân HĐKD: Hoạt động kinh doanh QLDN: Quản lý doanh nghiệp TSCĐ: Tài sản cố định TSNH: Tài sản ngắn hạn TSDH: Tài sản dài hạn TGNH: Tiền gửi ngân hàng TK: Tài khoản TNDN: Thu nhập doanh nghiệp XĐKQKD: Xác định kết kinh doanh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh cách khoa học xác, tin cậy bên cạch lại vừa phát hiện, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu cơng tác kế tốn Qua q trình tiếp xúc thực tế công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế, em tìm hiểu cách áp dụng lý thuyết vào thực tiễn công tác kế tốn cơng ty In Dịch vụ, em xin đưa vài nhận xét sau: 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế doanh nghiệp áp dụng hình thức tổ chức máy kế toán tập trung, tất nghiệp vụ diễn hàng ngày công ty cụ thể phòng kế tốn Mơ hình kế tốn tập trung giúp cho máy kế toán cơng ty gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí hoạt động, tránh tượng trùng lặp công việc kế tốn Các nhân viên ln phân cơng công việc cách cụ thể rõ ràng, phù hợp với chuyển mơn lực Người kế tốn trưởng ln ln theo dõi cách có khoa học sát cơng việc kế tốn cơng ty, để nhanh chóng tìm nhứng lỗi sai tìm cách khắc phục chúng Bên cạnh phòng ban ln có mối quan hệ chặt chẽ để đảm báo cung cấp thơng tin cách nhanh 3.1.1.2 Về tổ chức cơng tác kế tốn Cơng tác kế tốn công ty hợp lý đáp ứng yêu cầu quản lý công ty - Về hình thức kế tốn cơng ty: Cơng ty áp dụng theo hình thức kế tốn Nhật ký – chứng từ phần mềm Bravo Hình thức kế tốn giúp cho cơng việc kế tốn trở nên dễ làm, dễ kiểm tra, đối chiếu, công việc kế tốn phân cơng điều kỳ Bên cạnh việc sử dụng phần mềm giúp cho cơng việc người kế toán giảm tải phần số lượng cơng việc cần phải làm - Hệ thống chứng từ: Hiện công ty áp dụng theo Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 Chính phủ văn pháp luật khác hướng dẫn việc lập luân chuyển chứng từ Hệ thống chứng từ công ty tương đối SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh đầy đủ, việc áp dụng hệ thống chứng từ giúp cho việc xếp khoa học thuận lợi trình luân chuyển - Hệ thống sổ sách, tài khoản: Hiện công ty áp dụng theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ngồi để thuận tiện việc định khoản nhập liệu công ty mở thêm tài khoản chi tiết mã hóa chúng nhằm thuận tiện cơng tác kế tốn cơng ty - Hệ thống báo cáo kế tốn: Hiện cơng ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế có hệ thống báo cáo phân thành loại: Hệ thống báo cáo tài hệ thống báo cáo quản trị Trong đó, hệ thống báo cáo kế tốn tài Công ty xây dựng đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kiểm tra hoạt động SXKD đơn vị quan quản lý nhà nước Hệ thống báo cáo quản trị công ty xây dựng nhằm mục đích cung cấp thơng tin làm sở để nhà quản trị đề sách kinh doanh phù hợp với thời kỳ 3.1.1.3 Về công tác hạch toán doanh thu xác định kết kinh doanh Nhìn chung cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp tương đối phù hợp với chế độ kế toán hành đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp tuân thủ theo quy định chung Nhà nước, thể chỗ chứng từ hóa đơn, sổ kế tốn thể đầy đủ hình thức chứng từ ghi sổ mà Nhà nước quy định Hầu hết nghiệp vụ kinh tế kế tốn trưởng xem xét sau đem cho kế toán viên ghi nhận vào sổ sách nên hạn chế sai sót xảy Cơng tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh theo dõi phản ánh đầy đủ Nó cung cấp thơng tin xác cho lãnh đạo doanh nghiệp, giúp Giám đốc doanh nghiệp có định hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, giúp lãnh đạo có chiến lược nắm bắt thị trường kịp thời đắn hiệu 3.1.2 Nhược điểm Kế toán doanh thu xác định kinh doanh nội dung quan trọng, thơng qua nhà quản trị khách hàng,… biết tình hình kinh doanh doanh nghiệp Đề từ đưa biện pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì xét SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh nhiều mặt, doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nhìn chung khơng thể tránh khỏi điểm thiếu sót - Về tổ chức máy kế toán: Hiện máy kế tốn cơng ty có nhiều phận kế toán điều cho thấy Bộ máy kế tốn cơng ty chưa thật tinh giảm, gây nhiều bất lợi tốn nhiều chi phí Và ngồi khối lượng cơng việc phòng kế toán lớn, việc báo cáo nghiệp vụ phát sinh hàng ngày cơng ty xảy sai lệch báo cáo khơng kịp thời Đội ngũ kế toán trẻ đầy nhiệt huyết thiếu kinh nghiệm trình độ chưa đồng điều Cơng ty áp dụng phần mềm kế tốn BRAVO có nguy bị liệu virus công ty không thường xuyên in sổ sách - Bên cạnh nhìn vào khoản chi phí cơng ty ta thấy chi phí lương thưởng cơng ty có, điều dễ gây thiếu tập trung tích cực cạnh tranh đội ngũ nhân viên công ty - Công ty không mở chi tiết cho TK 511, việc hạch toán doanh thu cho hoạt động kinh doanh cụ thể gặp nhiều khó khăn, việc làm thay đổi chất khoản doanh thu công ty làm ảnh hưởng đến công tác quản lý - Công ty không mở TK 641 để phản ánh khoản chi phí bán hàng phát sinh kỳ, mà phân bổ vào tài khoản liên quan 642 điều không theo quy định nhà nước dễ gây nhầm lẫn, khó hiểu - Mặc dù cơng ty bán hàng theo hình thức trực tiếp, khơng tránh khỏi khoản mà khách hàng trả chậm Thơng qua q trình tìm hiểu thực tập cơng ty cơng ty chưa có kế hoạch lập dự phòng phải thu khó đòi điều ảnh hưởng tới cơng tác quản lý công nợ phản ánh số liệu bảng cân đối kế tốn, báo cáo tài dẫn tới thiếu xác q trình xác định kết kinh doanh Nói chung cơng ty khơng có lập dự phòng, điều dễ gây tổn thất cho cơng ty có vấn đề xãy khâu sản xuất khâu bán hàng - Công ty xuất khoản giảm trừ doanh thu nên công ty không mở sổ theo dõi tài khoản giảm trừ doanh thu Vì thực tế có phát sinh khoản SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh giảm trừ doanh thu khơng kế tốn ghi nhận phản ánh cách đầy đủ, minh bạch sổ kế toán - Bán hàng quan trọng để thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng, cơng ty phải có sách tiêu thụ thích hợp Việc áp dụng chiết khấu toán, chiết khấu thương mại cho khách hàng sách khuyến khích tiêu thụ quan trọng Nhưng năm qua công ty chưa áp dụng đến biện pháp Do chưa thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp, mà chủ yếu khách hàng quen Bên cạnh cơng ty áp dụng đến hai hình thức bánh hàng bán lẽ bán theo hợp động, điều khó thu hút khách hàng đến với cơng ty 3.2 Một số giải pháp góp phần cải thiện cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh công ty Từ nhận xét dứng góc độ cơng việc kế tốn kết hợp với kiến thức tiếp thu từ thầy cô, sách đặc biệt khoản thời gian thực tập Công ty Cổ Phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế, em xin đưa vài góp ý sau: - Về Cơng tác kế tốn: Cơng ty cần thiết lập chương trình phòng chống virus kỹ kế toán nên in sổ sách vào cuối tháng để phòng liệu bị tránh nhập lại từ đầu Hiện phần kế tốn cơng ty số lượng nhân viên kế tốn nhiều, cơng ty nên có biện pháp cắt giảm nguồn nhân lực mà đảm bảo chất lượng công việc, để giảm thiểu chi phí cho cơng ty - Đào tạo đội ngũ kế toán gọn nhẹ, linh hoạt, hoạt động chức năng, phần hành kế toán tránh trường hợp người đảm nhận nhiều chức vụ, phần hành làm tải khối lượng công việc gây trở ngại cơng việc Bên cạnh nhân viên cần phải học hỏi nâng cao trình độ tiếp thu nắm vững chế độ kế toán nước ta Đồng thời học hỏi kinh nghiệp người trước, đơn vị khác nhằm chắt lọc phù hợp tạo điều kiện cho đơn vị ngày phát triển SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh - Để kích thích tính tự giác tính hăng say cơng việc, cơng ty nên có đánh giá, khen thưởng đắn cho nhân viên tích cực thành tích cao cơng việc Vào lễ tết cơng ty cần phải có chế độ nghĩ lương thưởng thích hợp - Về phương thức bán hàng: Hiện cơng ty áp dụng hai hình thức bán hàng bán theo hợp đồng bán lẽ Do để thu hút nhiều khách hàng đến với cơng ty, ngồi hai hình thức bán hàng cơng ty nên tìm hiểu đưa vào thực hình thức bán hàng khác để thu hút nhiều khách hàng Như bán hàng theo hình thức bán bn, hình thức bán hàng trả góp,… - Về lập dự phòng phải thu khó đòi: Hiện cơng ty chưa lập dự phòng, để giảm thiểu mức rủi ro xuống thấp cơng ty nên lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng hàng tồn kho, giảm giá hàng bán Khi lập khoản mục cơng ty phải dựa vài nguyên tắc phương pháp lập để mang lại lợi ích tốt - Kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh: Công ty nên theo dõi chi tiết tài khoản doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, lập chi tiết TK 511: TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa TK 5112 – Doanh thu bán thành phẩm TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ Với việc mở chi tiết TK 511 giúp cho kế tốn nắm rõ hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm để thuận lợi cho việc theo dõi doanh thu phát sinh mặt hàng, từ tìm ngun nhân đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp Bên cạnh cơng ty nên sử dụng TK 521 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC để phản ánh nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản giảm trừ doanh thu có thực tế phát sinh Việc giúp cho kế tốn hạch tốn xác khoản mục SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh này, từ giúp cho nhà quản trị dễ dàng theo dõi đưa đánh giá đắn tính hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để phản ánh khoản chi phí bán hàng cơng ty nên sử dụng TK 641 Việc giúp cho doanh nghiệp kiểm sốt tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty cách dễ dàng bên cạnh phát khuyết điểm trình tiêu thụ Thơng qua đưa biện pháp phù hợp góp phần nâng cao lợi nhuận cơng ty - Ngồi ra, Cơng ty cần đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị giới thiệu công ty đưa thông tin Công ty đến nhiều khách hàng Bên cạnh cơng ty cần có sách khuyến khích tiêu thụ, tăng tính cạnh tranh cơng ty thị trường, mở rộng quan hệ kinh doanh với nhiều khách hàng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh Trên toàn nội dung chuyển đề tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế” Với lý thuyết học trường lớp thầy sở lý luận tìm hiểu bên thực tiễn thực tập công ty, với hướng dẫn, giúp đỡ tận tình anh, chị phòng kế tốn cố gắng thân phần tơi hồn thành chun đề Trong nội dung chuyên đề thực mục tiêu sau đây: Thứ nhất: Đề tài hệ thống lại vấn đề lý luận kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế Thứ hai: So sánh sở lý luận thực tiễn tìm hiểu cơng ty Thứ ba: Đưa số nhận xét giải pháp nhằm cải thiện cơng tác kế tốn doanh thu XDKQKD cơng ty Nhìn chung mục tiêu mà tơi đưa đề tài đạt nhiên số hạn chế sau: Thứ nhất: Đề tài chưa đưa đầy đủ loại sổ sách, chứng chừ, hóa đơn,… có liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Thứ hai: Vẫn chưa nghiên cứu chuyên sâu tình hình doanh thu xác định kinh doanh tài liệu số lượng hạn chế Thứ ba: Những nhận xét, đánh giá giải pháp chưa tồn diện, bao qt, mang tính chủ quan theo góc nhìn nhận sinh viên 3.2 Kiến nghị Khi thực tập Công ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế với kiến thức yếu từ lý thuyết học nhà trường, sách vở, tài liệu tham khảo SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh trình tiếp xúc trực tiếp Cơng ty với thời gian thực tập hạn hẹp nên khó tránh khỏi sai sót Nếu có điều kiện thời gian để nghiên cứu tiếp đề tài tơi tìm hiểu kỹ quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng thu tiền, bên cạnh xâu nghiên cứu chứng từ, sổ sách tìm hiểu cơng tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp phận kế toán phòng ban phận khác cơng ty như: phòng kinh doanh, kỹ thuật,… đề từ có có nhìn khách quan quan, khái qt tình hình kinh daonh doanh nghiệp Nếu có điều kiện không dừng phạm vi nghiên cứu kế toán doanh thu xác định kết kinh mà mở rộng nhiều khía cạnh như: kế tốn thuế lương để bao qt cơng ty Và bổ xung kiến thức thực tế toàn diện mặc, để từ bước khỏi cánh cổng trường Đại Học có nhiều lựa chọn cho lĩnh vực mà làm việc SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO -  - 1) Phan Thị Minh Lý (2009), Nguyên lý kế toán, Nhà xuất Đại Học Huế, Huế 2) NGƯT Phan Đình Ngân (2009), “Kế tốn tài chính”, Đại học Kinh tế, Đại học Huế 3) Bộ Tài (2014), “Thơng tư số 200/2014/TT – BTC” ban hành ngày 22/12/2014 Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Thư viện pháp luật [Trực tuyến] ngày 23 tháng 12 năm 2014 4) Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần In Dịch vụ Thừa Thiên Huế năm 2015, 2016, 2017 5) Tham khảo khóa luận anh chị khóa trước 6) Trang web: ww.tapchiketoan.vn, ketoanthienung.vn, http:/luanvan.net trang web khác SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh PHỤ LỤC Phụ lục CÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ 57 BÀ TRIỆU, P XUÂN PHÚ, TP HUẾ, T THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM PHIẾU THU NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2017 Họ, tên người nộp tiền: Cty TNHHTM Công Lâm Địa chỉ: 138 Hùng Vương-Huế Lý nộp: Thanh toán tiền in theo HĐ 22/7/17 Số tiền: 3.600.000 VND Bằng chữ: Kèm theo: Mã số thuế: 3300101318 Mẫu số: 01 – TT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Liên số: Quyển số: PT02 Số phiếu: PT8/08 Nợ: 1111 3.600.000 Có: 13111 3.600.000 Ba triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn chứng từ gốc (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty CP In Dịch vụ Thừa Thiên Huế) SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Mã số thuế: 3300101318 GVHD: ThS Phan Xuân Quang Mẫu số: S38Minh – DN (Ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC) Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chuyên đề tốt nghiệp Phụ lục CÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ 57 BÀ TRIỆU, P XUÂN PHÚ, TP HUẾ, T THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM BẢNG KÊ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Tháng 08 năm 2017 Chứng từ Mã Ngày HD 01/08/17 … … Số Tên người mua 1195 Cty TNHHTM Công Lâm Doanh thu Tiền thuế GTGT 3.272.700 327.300 … HD 10/08/17 1216 Trung tâm học liệu-ĐH Huế 2.150.000 215.000 HD 10/08/17 1217 CN Cty TNHH Phước Lộc 1.727.250 172.750 10.908.900 1.091.100 1.162.139.563 116.215.282 … … HD 31/08/17 … 1262 Chi cục Kiểm Lâm Quảng Trị Tổng cộng Ngày 31 tháng 08 năm 2017 Kế toán trưởng (Đã ký) Kế toán ghi sổ (Đã ký) (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty CP In Dịch vụ Thừa Thiên Huế) SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh Phụ lục CÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ 57 BÀ TRIỆU, P XUÂN PHÚ, TP HUẾ, T THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN - THÀNH PHẨM KHO: KHOTP – KHO THÀNH PHẨM TỪ NGÀY: 01-08-2017 ĐẾN NGÀY 31-08-2017 Mã số Tên vật tư ĐVT BIANH BIASOMI BAOQUANGTRI NHANHUONG NHẢNGUOC PGIATLA TCYDUOC TCYHLS THONGBAO Bì ảnh Bìa sơ mi Báo Quảng Trị Nhãn hương Nhãn ruốc Phiếu giặt Tạp chí y dược Tạp chí y học lâm sàng Thơng bán TỔNG CỘNG Người lập biểu (Đã ký) SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Đầu kỳ Số Tiề lượn n g Số lượng Tờ Cái Cuốn Cuốn Bản Cuốn Cuốn Cuốn 300 6.600 59.780 2.000 200.000 30 800 300 Cuốn 40.000 Nhập Tiền Xuất Số lượng Tiền Cuối kỳ Số Tiề lượn n g 370.138 300 4.269.558 6.600 21.637.944 59.780 203.603 2.000 2.674.648 200.000 704.355 30 20.021.876 800 13.118.694 300 370.138 4.269.558 21.637.944 203.603 2.674.648 704.255 20.021.876 13.118.694 4.153.543 734.034.09 4.153.543 734.034.09 Ngày tháng năm Kế toán trưởng (Đã ký) 40.000 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xn Quang Minh (Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty CP In Dịch vụ Thừa Thiên Huế) SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh ... nhập doanh nghiệp SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh 1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu Theo thông tư 200/2014/TT-BTC • Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu... nâng cao lực kinh doanh doanh nghiệp, thể kết trình nghiên SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh cứu, giúp doanh nghiêp có chỗ đứng mở rộng thị trường Đó sở... liệu kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh tháng 12 năm 2017 SVTH: Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Xuân Quang Minh Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề cuối khóa phạm thị ngọc anh, chuyên đề cuối khóa phạm thị ngọc anh, Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế tại phòng kế toán-tài vụ., CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP, Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu, Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác, Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng, Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp, Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập hiện hành, Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ, Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế., Bảng 2.1: Bảng tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2015, 2016, 2017, Bảng 2.2: Tình hình tài sản của công ty qua 3 năm 2015, 2016, 2017, Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2015, 2016, 2017, Bảng 2.4: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015, 2016, 2017, b. Quy trình luân chuyển chứng từ và phương thức hạch toán, Biểu 2.3: Hóa đơn giá trị gia tăng, b. Tài khoản sư dụng, Biểu 2.20: Trích báo cáo kết quả kinh doanh tháng 08 năm 2017, CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay