Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề vào dạy môn y vật lý tại trường đại học y thái bình

101 2 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2018, 21:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Nguyễn Viết Cƣờng VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY MÔN Y – VẬT LÝ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH Chuyên ngành : Sƣ phạm kỹ thuật điện LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN XUÂN LẠC Hà Nội – 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, mà viết luận văn tìm hiểu nghiên cứu thân Mọi kết nghiên cứu nhƣ ý tƣởng tác giả khác có đƣợc trích dẫn đầy đủ Luận văn chƣa đƣợc bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ toàn quốc nhƣ nƣớc ngồi, chƣa đƣợc cơng bố phƣơng tiện thông tin Tôi xin hồn tồn chịu trách nhiệm mà cam đoan Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Viết Cƣờng năm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƢƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 14 1.2 Một số khái niệm 15 1.2.1 Giáo dục 15 1.2.2 Dạy học 16 1.2.3 Quá trình dạy học 16 1.2.4 Cấu trúc QTDH 16 1.2.5 Nguyên tắc DHĐH 174 1.2.6 Nội dung DHĐH 17 1.3 Tiếp cận đại LLDH 185 1.3.1 Tiếp cận công nghệ 185 1.3.2 Tiếp cận sư phạm tương tác 19 1.3.2.1 Bộ ba tác nhân 197 1.3.2.2 Bộ ba thao tác 207 1.3.2.3 Bộ ba tương tác 20 1.3.2.4 Các định hướng 21 1.3.2.5 Các nguyên lý 2320 1.3.2.6 Cách ứng xử liên đới 23 1.4 Công nghệ dạy học Đại học 241 1.4.1 CNDH đại 241 1.4.2 Phương tiện DH (PTDH) 241 1.4.3 Phương pháp dạy học( PPDH) 252 1.4.4 Hình thức tổ chức DHĐH 263 1.4.5 Những nguyên cơng hoạt động dạy 26 1.5 Một số phƣơng pháp dạy học tƣơng tác 274 1.5.1 Phương pháp giải vấn đề 274 1.5.2 Phương pháp chương trình hố 29 1.5.3 Phương pháp dạy học angorit hoá 31 1.5.4 Phương pháp dự án 329 1.6 Dạy học nêu giải vấn đề giải pháp quan trọng để nâng cao chất lƣợng hiệu dạy học 341 1.6.1 Bản chất phương pháp dạy học nêu vấn đề ( DHNVĐ) 341 1.6.2 Đặc trưng phương pháp dạy học nêu vấn đề 363 1.6.3 Bài toán Ơrixtic 363 1.6.4 Phương pháp giải vấn đề phụ thuộc vào mức độ hình thức tổ chức dạy học nêu vấn đề, nghiên cứu trường hợp 385 1.6.5 Các đặc trưng vấn đề 407 1.6.6 Phương pháp tạo tình huố ng có vấ n đề 418 Kết luận chƣơng 441 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN Y-VẬT LÝ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH 452 2.1 Giới thiệu chung trƣờng Đại Học Y Thái Bình 452 2.1.1 Mục tiêu chiến lược 474 2.1.2 Đặc điểm trình đào tạo trường 485 2.1.3 Công bố chuẩn đầu ngành y dược 507 2.2 Thực trạng dạy học môn Y Vật lý trƣờng đại học Y Thái Bình 53 2.2.1 Chương trình mơn học Y-Vật lý 53 2.2.1.1 Mục tiêu môn học 53 2.2.1.2 Nội dung mơn học 541 2.2.1.3 Đặc điểm nội dung môn học 563 2.2.2 Thực trạng dạy môn Y-Vật lý khoa khoa học trường đại học Y Thái Bình 54 2.2.2.1 Đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy môn Y –Vật lý 54 2.2.2.2 Đối tượng đào tạo 54 2.2.2.3 Mức độ thường xuyên sử dụng phương pháp 56 2.2.2.4 Sử dụng phương tiện 60 2.2.2.5 Kết học tập người học 629 Kết Luận chƣơng 641 CHƢƠNG 3:VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO GIẢNG DẠY MÔN Y-VẬT LÝ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH 652 3.1 Sự phù hợp mục tiêu, nội dung môn Y-Vật lý phƣơng pháp nêu giải vấn đề 652 3.1.1 Mục tiêu môn học Y-Vật lý phù hợp với việc vận dụng dạy học nêu giải quyêt vấn đề 652 3.1.2 Nội dung môn Y-Vật lý phù hợp với việc vận dụng dạy học nêu giải vấn đề 663 3.2.Vận dụng phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề vào dạy học môn Y-Vật lý trƣờng Đại học Y Thái bình 674 3.3 Thử nghiệm phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề vào trình giảng dạy môn học 874 3.3.1 Lựa chọn đối tượng thử nghiệm 874 3.3.2 Đánh giá trình 885 3.3.3 Đánh giá đầu 896 Kết luận chƣơng 918 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 929 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 93 PHỤ LỤC 95 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CNDH CNTT&TT DH ĐH ĐHYTB GV HS LLDH N&GQVĐ PP PPDH PTDH QTDH SPTT YHCT YHDP Công nghệ dạy học Công nghệ thông tin truyền thông Dạy học Đại học Đại học Y Thái Bình Giáo viên Học sinh Lí luận dạy học Nêu giải vấn đề Phƣơng pháp Phƣơng pháp dạy học Phƣơng tiện dạy học Quá trình dạy học Sƣ phạm tƣơng tác Y học cổ truyền Y học dự phòng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hình 1.1: Cấu trúc dạy học nêu vấn đề Hình 1.2: Sơ đồ cấu trúc dạy học chƣơng trình hóa Hình 1.2.1: Sơ đồ cấu trúc chƣơng trình đƣờng thẳng Hình 1.2.2: Sơ đồ cấu trúc chƣơng trình đƣờng phân nhánh Bảng 2.1: Bảng kết thăm dò mức độ hứng thú học sinh mơn học Y-Vật lý Hình 2.2: Biểu đồ đánh giá mức độ hứng thú học sinh với môn học Y – Vật lý Bảng 2.3: Bảng kết thăm dò ý nghĩa mơn học sinh viên Hình 2.4: Biểu đồ đánh giá ý nghĩa môn học Y – Vật lý sinh viên trƣờng ĐHYTB Bảng 2.5: Bảng kết thăm dò mức độ sử dụng phƣơng pháp dạy học cho mơn Y – Vật lý trƣờng ĐHYTB Hình 2.6: Biểu đồ đánh giá mức độ thƣờng xuyên sử dụng phƣơng pháp dạy học cho môn Y – Vật lý Bảng 2.7: Kết thăm dò mức độ sử dụng phƣơng tiện dạy học cho mơn Y-Vật lý trƣờng ĐHYTB Hình 2.8: Biểu đồ đánh giá mức độ thƣờng xuyên sử dụng phƣơng tiện dạy học cho môn Y- Vật lý Bảng 2.9: Đánh giá kết học tập 100 sinh viên môn học Y-Vật lý trƣờng ĐHYTB Hình 2.10: Biểu đồ đánh giá kết học tập sinh viên mơn Y – Vật lý Hình 3.1 : Sơ đồ nguyên lý tạo ảnh siêu âm để chuẩn đốn bệnh Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc sử dụng ATP Hình 3.3: Mơ tả trạng thái cân hóa học trạng thái dừng Hình 3.4: Mơ hình mơ tả thí nghiệm leduc Hình 3.5: Sơ đồ liều chiếu tỉ lệ sống sót tế bào đơn bội đa bội Hình 3.6: Sơ đồ khả phân bào Hình 3.7: Sơ đồ tác dụng xạ ion hóa lên tổ chức sinh học Bảng 3.8: Thành phần đặc điểm lớp tiến hành thực nghiệm Bảng 3.9: Bảng kết thăm dò mức độ hứng thú sinh viên môn học Y-Vật lý lớp thực nghiệm Bảng 3.10: Bảng kết thăm dò mức độ hứng thú lớp sinh viên môn học Y-Vật lý lớp đối chứng Hình 3.11: Biểu đồ so sánh trình thực nghiệm MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1) Bƣớc vào kỷ XXI, với phát triển nhƣ vũ bão khoa học cơng nghệ đòi hỏi giáo dục nói chung giáo dục đại học nói riêng phải có thay đổi tồn diện 2) Định hƣớng đổi phƣơng pháp dạy học đƣợc xác định Nghị Trung ƣơng khóa VII (1 - 1993), Nghị Trung ƣơng khóa VIII (12 - 1996), đƣợc thể chế hóa Luật Giáo dục (12 1998), đƣợc cụ thể hóa thị Bộ Giáo dục Đào tạo, đặc biệt thị số 15 (4 - 1999) 3) Kiến thức cần truyền đạt đến ngƣời học lớn phƣơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ngƣời học Nhằm hƣớng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động 4) Hoạt động giải vấn đề bƣớc đầu hoạt động sáng tạo Hƣớng cho ngƣời học biết cách giải vấn đề hợp tác với giáo viên giải vấn đề cách khoa học, có cứ, cách chuẩn bị tốt cho họ để giải vấn đề cụ thể gặp tƣơng lai, khoa học-công nghệ 5) Phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề(N&GQVĐ) phƣơng pháp giúp sinh viên không nắm đƣợc nội dung, mục đích giảng mà tạo cho họ có đƣợc thói quen, lĩnh phƣơng pháp nghiên cứu khoa học suốt đời họ Trọng tâm phƣơng pháp là: giáo viên, sinh viên đƣa vấn đề giải vấn đề Vì lí tác giả chọn đề tài: “ Vận dụng phƣơng pháp nêu giải vấn đề vào dạy mơn Y-Vật lý trƣờng Đại học Y-Thái Bình” Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn, xây dựng vận dụng PP N&GQVĐ vào dạy môn Y – Vật lý trƣờng Đại học Y Thái Bình(ĐHYTB), nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo Đối tƣợng nghiên cứu + Phƣơng pháp nêu giải vấn đề + Qua việc phân tích mục đích nội dung mơn học Y – Vật lý Tác giả lựa chọn số tình có vấn đề PP nghiên cứu trƣờng hợp vào trình thiết kế, soạn giáo án giảng dạy nội dung môn học trƣờng Giả thuyết khoa học  Vận dụng PP N&GQVĐ có tác dụng: + Làm cho ngƣời học hứng thú, chủ động, sáng tạo học tập + Nâng cao chất lƣợng đào tạo Nhiệm vụ nghiên cứu a) Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn đề tài b) Xây dựng số tình có vấn đề, PP NCTrH( trƣờng hợp đặc biệt THCVĐ) theo nội dung môn học Y-Vật lý trƣờng Đại học Y Thái Bình c) Thực nghiệm SP( đánh giá tính khả thi, hiệu quả), PP chuyên gia( đánh giá tính khả thi phƣơng án đề xuất) Phạm vi nghiên cứu 10 Các gốc R* bị kích thích dễ gây phản ứng hóa học làm cho số lƣợng phân tử hữu bị tổn thƣơng tăng lên nhiều phản ứng dây truyền sau đây: R* +O2 →RO2* RO2* +RH → ROOH + R* e Kết luận mở rộng Dựa vào lý thuyết ngƣời ta hiểu đƣợc tác dụng lan truyền xa, tác dụng kéo dài sau chiếu xạ, tác dụng hàm lƣợng nƣớc, oxy môi trƣờng chiếu nhiều tƣợng khác phóng xạ sinh học Trong chế tác dụng xạ ion hóa lên tổ chức sinh học, hai lý thuyết tác dụng trực tiếp tác dụng gián tiếp có giá trị quan trọng Tùy thuộc mơi trƣờng điều kiện mà có lúc chế tác dụng quan chế tác dụng Hai chế hỗ trợ cho giúp hiểu biết sâu sắc chất trình phóng xạ sinh học, làm cho hành động hiệu thực tiễn 3.3 Thử nghiệm phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề vào q trình giảng dạy mơn học 3.3.1 Lựa chọn đối tượng thử nghiệm Với phƣơng pháp dạy học cần phải có thực nghiệm để kiểm chứng Việc phải lựa chọn đối tƣợng cách khách quan khoa học Tác giả lựa chọn nhóm đối tƣợng thực nghiệm lớp Y1 YHCT nhóm đối chứng Y1YHDP lớp sinh viên năm thứ trƣờng Tiêu chuẩn lựa chọn lớp có trình độ đầu vào giống nhau, đặc điểm học tập gần giống Bảng 3.8: Thành phần đặc điểm lớp tiến hành thực nghiệm Lớp Y1 YHCT Y1YHDP Tổng số học sinh 47 48 Kết thi đầu vào Trên 20 điểm Trên 20 điểm 87 Đánh giá đầu vào: Nhìn vào bảng 3.8 thấy trình độ đầu vào lớp cao Có thể nói lớp có trình độ tƣơng đƣơng trƣớc bƣớc vào thực nghiệm giảng dạy 3.3.2 Đánh giá trình Khi áp dụng dạy học nêu giải vấn đề vào dạy học môn Y- Vật lý lớp Y1 YHCT Tác giả nhận thấy khơng khí lớp học trở nên sôi hơn, số lƣợng sinh viên chăm phát biểu tăng lên Sau buổi học có áp dụng dạy học nêu giải vấn đề, tác giả tiến hành điều tra mức độ hứng thú học tập sinh viên lớp thực nghiệm Kết tổng hợp lại nhƣ sau: Bảng 3.9: Bảng kết thăm dò mức độ hứng thú sinh viên môn học Y-Vật lý lớp thực nghiệm Số lƣợng Rất hứng thú Hứng thú Bình thƣờng Tỉ lệ 20% 60% 20% Bảng 3.10: Bảng kết thăm dò mức độ hứng thú lớp sinh viên môn học Y-Vật lý lớp đối chứng Số lƣợng Rất hứng thú Hứng thú Bình thƣờng Tỉ lệ 15% 54% 31% 60% 50% 40% Rất hứng thú Hứng thú Bình thƣờng 30% 20% 10% 0% Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Hình 3.11: Biểu đồ so sánh trình thực nghiệm 88 Nhƣ qua kết so sánh cho thấy, nhóm thực nghiệm tỷ lệ học sinh hứng thú tăng lên cách đáng kể 3.3.3 Đánh giá đầu Để đánh giá đầu trình thử nghiệm tác giả dùng hình thức thi viết thời gian 90 phút câu hỏi cho hai đối tƣợng Điểm Nhóm Khá, giỏi Đạt u cầu Lớp Khơng đạt u cầu Y1YHCT Thựcnghiệm 62% 36% 2% Y1YHDP Đối chứng 52% 42% 6% Kết quả:Nhƣ vậy, tỉ lệ đạt yêu cầu nhóm thực nghiệm chƣa cao so với tỉ lệ đạt yêu cầu nhóm đối chứng (98% so với 94%) Tuy tỉ lệ đạt chƣa cao xong điều dáng mừng bƣớc áp dụng phƣơng pháp dạy học vào giảng dạy phù hợp với mơn học Đồng thời đáng mừng khơng khí học tập sơi ngƣời học tích cực phát biểu xây dựng học Sinh viên tự biết nghiêm cứu làm tự đƣa vấn đề để giải quyết, độc lập suy nghĩ Để khả áp dụng dạy học nêu giải vấn đề đƣợc dánh giá khả quan mang tính khách quan khoa học Ngồi khả tự đánh giá kết thực nghiệm, tác giả tiến hành xin ý kiến chuyên gia, ngƣời có kinh nghiệm lâu năm q trình giảng dạy mơn học Q trình tập hợp kết nhận đƣợc nhƣ sau Kết xin ý kiến chuyên gia  Đánh giá định tính - Phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề phù hợp có tính thực tiễn giảng dạy môn Y-Vật lý - Ƣu điểm phƣơng pháp giúp ngƣời học tích cực, chủ động giải nhiệm vụ học tập, tạo môi trƣờng học tập lấy học sinh trung tâm 89 - Tuy nhiên phƣơng pháp phƣơng pháp khó áp dụng nhiều phƣơng pháp khác nhằm giải vấn đề đặc biệt sử dụng tình có vấn đề vào q trình dạy học  Đánh giá định lƣợng Sau xin ý kiến chuyên gia tác giả xin tóm tắt kết nhƣ sau: - Về khả chuyển từ mục đích-yêu cầu(nhiệm vụ) ngƣời dạy sang mục tiêu- nhiệm vụ cho ngƣời học: Thực mức độ tốt: 82% Thực mức độ bình thƣờng: 12% Khó thực hiện: 6% Không thực đƣợc: 0% - Về khả chuẩn bị giáo viên: Thực mức độ tốt: 79% Thực mức độ bình thƣờng: 15% Khó thực hiện: 6% Khơng thực đƣợc: 0% - Về khả vận dụng tình để thiết kế hoạt động Giáo viên học sinh nhƣ phối hợp hai hoạt động Thực mức độ tốt: 86% Thực mức độ bình thƣờng: 10% Khó thực hiện: 4% Khơng thực đƣợc: 0% - Khả sử dụng dạy cụ thể theo thiết kế đề xuất vào thực giảng lớp Thực mức độ tốt: 91% Thực mức độ bình thƣờng:7% Khó thực : 2% Không thực đƣợc: 0% - Về khả áp dụng kết hợp hình thức kiểm tra đánh giá giáo viên cho học sinh tự kiểm tra đánh giá kết học tập Thực mức độ tốt: 83% Thực mức độ bìnhthƣờng:11% Khó thực : 6% Khơng thực đƣợc: 0% 90 Kết luận chƣơng Xây dựng tình có vấn đề phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề khâu quan trọng Việc xây dựng tình có vấn đề dạy học mơn Y-Vật lý nói riêng khoa Khoa học bản, trƣờng Đại học Y Thái Bình quan trọng Qua thực tiễn giảng dạy phƣơng pháp xin ý kiến chuyên gia chƣơng này, tác giả nhận thấy sử dụng tình có vấn đề phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề tích cực hóa đƣợc ngƣời học, hoạt động nhận thức sinh viên, chuyển biến từ học tập mang tính bị động sang chủ động, từ tiếp nhận kiến thức sang tìm kiếm kiến thức, phát sinh nhu cầu nhận thức, tính phê phán tƣ 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Đề tài thực đƣợc vấn đề sau: a) Hệ thống hóa sở lý luận, đặc biệt lý thuyết dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm Nghiên cứu sử dụng sƣ phạm tƣơng tác vào trình dạy học, tích cực hóa q trình học tập sinh viên Sinh viên tự giác, chủ động giải tình có vấn đề, thơng qua thực nhiệm vụ học tập Ngƣời thầy đóng vai trò ngƣời định hƣớng, đạo dẫn dắt trình dạy học Để đạt đƣợc điều này, giáo viên phải dày công chuẩn bị thiết kế tình có vấn đề vào q trình dạy học dựa sở kiến thức mục tiêu học Giáo viên đồng thời ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn học sinh giải tình có vấn đề đƣợc đặt học cụ thể, từ truyền đạt cho sinh viên tự giác tìm tòi, chiếm lĩnh tri thức b) Trên sở tìm hiểu thực tế trình dạy học mơn Y-Vật lý trƣờng đại học Y Thái Bình Theo quan điểm “lấy học sinh làm trung tâm” tác giả phân tích dựa ngun tắc đảm bảo mục tiêu, chƣơng trình mơn học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo sinh viên suốt trình học tập Đề tài đề xuất xây dựng số tình có vấn đề có minh họa kèm theo Soạn giáo án giảng có sử dụng tình có vấn đề xây dựng c) Tổ chức kiểm định tính khả thi đề xuất cách lựa chọn đối tƣợng thử nghiệm để giảng dạy đánh giá Đồng thời xin ý kiến chuyên gia tính khả thi đề xuất 92 Kiến nghị Nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn Y-Vật lý, theo tác giả xin có số đề xuất nhƣ sau: a) Đề tài đề xuất xây dựng phƣơng pháp nêu giải vấn đề dựa việc đƣa tình có vấn đề vào giảng dạy môn Y-Vật lý, chƣa khẳng định đƣợc tính phổ biến nghiên cứu Vì tổ chức thực nghiệm sử dụng phƣơng pháp dạy mơn YVật lý nói riêng việc áp dụng phƣơng pháp cho môn học khác khoa nhà trƣờng cần đƣợc phát huy sử dụng phổ biến Nhằm đạt đƣợc kết cuối nâng cao chất lƣợng giáo dục, dạy học b) Kết nghiên cứu đề tài sở để áp dụng, sử dụng dạy học nêu giải vấn đề khoa, trƣờng nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo Góp phần vào cách mạng đổi toàn diện giáo dục nƣớc ta c) Một việc vô quan trọng tăng cƣờng sở vật chất, đặc biệt trang thiết bị dạy học đại cho khoa cho nhà trƣờng nhằm bƣớc nâng cao chất lƣợng giáo dục nƣớc nhà Trang bị phần mềm mơ cho mơn Có nhƣ phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề đạt đƣợc hiệu cao 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Sỹ An cộng (2005), Lý sinh Y học, NXB Y học, Hà Nội [2] Đặng Danh Ánh (2006), Tâm lý học Sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp, Tài liệu tham khảo dành cho lớp Cao học Đại học Bách khoa Hà Nội [3] Đại học Y Thái Bình, Phòng Đào tạo, WWW.tbmc.edu.vn [4] Hồng Diệu Hƣơng (2008), Xây dựng tình có vấn đề dạy học môn kỹ thuật điện trường Cao Đẳng Cộng Đồng – Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Sƣ phạm kỹ thuật [5] Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2008), Lý luận dạy học đại học, NXB ĐHSP Hà Nội [6] Nguyễn Xuân Lạc (2010), Bài giảng Lý luận Công nghệ dạy học đại, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa Sƣ phạm kỹ thuật, Hà Nội [7]Trịnh Quang Minh (2011), “Áp dụng công nghệ đổi phƣơng pháp giảng dạy”, Báo Giáo dục Thời đại, http://gdtd.vn/channel/3064/201104/Ap-dungcong-nghe-doi-moi-phuong-phap-giang-day-1943777/ [8] Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, NXB ĐHSP [9] Hà Đức Nguyên (2010), Vận dụng số tình có vấn đề vào dạy học mơn học kỹ thuật điện tử trường Cao Đẳng Hóa Chất, Luận văn thạc sỹ khoa học [10]Lê Thanh Nhu (2010), Bài giảng Kỹ dạy học dựa lực thực hiện, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa Sƣ phạm kỹ thuật, Hà Nội [11] Nguyễn Viết Sự (2005) Giáo dục nghề nghiệp, Những vấn đề giải pháp, NXB Giáo dục [12] Jear- Marc Denommé & Madeleine Roy (2005), Tiến tới phƣơng pháp sƣ phạm tƣơng tác, NXB Thanh niên, Hà Nội 94 PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Đề tài nghiên cứu “Vận dụng phương pháp nêu giải vấn đề vào dạy môn Y – Vật lý trường Đại học Y-Thái Bình” Để phục vục cho cơng tác đánh giá mức độ thực đề tài Đề nghị đồng chí cho biêt ý kiến đánh giá thân cách đánh dấu (X) theo mức độ thực giải pháp Họ tên: Chức danh Tuổi: Thâm niên công tác Đơn vị công tác: địachỉ: Sđt: I Đánh giá: 1.Về khả chuyển từ mục đích – yêu cầu (nhiệm vụ) ngƣời dạy sang mục tiêu – nhiệm vụ cho ngƣời học: Thực đƣợc mức độ tốt Thực mức độ bình thƣờng Khó thực Khơng thực đƣợc Về khả chuẩn bị giáo viên (Sử dụng tình huống, NCTrH, phƣơng tiện dạy học ): Thực đƣợc mức độ tốt Thực mức độ bình thƣờng Khó thực Khơng thực đƣợc Về khả vận dụng tình huống, NCTrH để thiết kế hoạt động giáo viên học sinh nhƣ phối hợp hai loại hoạtn động này: Thực mức độ tốt Thực mức độ bình thƣờng Khó thực Khơng thực đƣợc Khả sử dụng dạy cụ thể theo thiết kế đề xuất vào thực tiễn giảng dạy lớp: Thực đƣợc mức độ tốt Thực mức độ bình thƣờng Khó thực Khơng thực đƣợc 95 Về khả áp dụng kết hợp hình thức kiểm tra đánh giá giáo viên với việc cho học sinh tự kiểm tra, đánh giá kết học tập củamình Thực đƣợc mức độ tốt Thực mức độ bình thƣờng Khó thực Khơng thực đƣợc II Ý kiến: Theo quý Thầy, Cô với giảng thiết kế nên có điều chỉnh bổ sung gì, mong đóng góp Thầy, Cơ: 96 PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ BÀI GIẢNG ĐÃ THIẾT KẾ I.Đánh giá Mục tiêu giảng Phù hợp Bình thƣờng Chƣa phù hợp Các bƣớc chuẩn bị giáo viên cho dạy Hoàn toàn tốt Tƣơng đối Chƣa tốt Các hoạt động thầy, trò phối hợp hai hoạt động Hợp lý Tƣơng đối Chƣa hợp lý Hoạt động kiểm tra, đánh giá Tốt Tƣơng đối Chƣa tốt Thiết kế giảng theo định hƣớng dạy học nêu giải vấn đề nâng cao hứng thú nhận thức, tạo điều kiện để sinh viên tích cực, tự giác, chủ động giải nhiệm vụ học tập đạt mức độ Tốt Bình thƣờng 97 II.Ý kiến Nếu có ý kiến khác, xin quý Thầy (Cô) cho biết cụ thể Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô cộng tác giúp đỡ! Ngày tháng năm 2012 Ký tên 98 TÓM TẮT LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: Vận dụng phƣơng pháp nêu giải vấn đề vào dạy môn y vật lý trƣờng Đại học Y-Thái Bình  Nội dung + Cơ sở lý luận tính thực tiễn đề tài + Đánh giá thực trạng dạy môn Y – Vật lý trƣờng Đại học Y Thái bình + Vận dụng tình có vấn đề, nghiên cứu trƣờng hợp vào dạy học môn Y – Vật lý trƣờng Đại học Y Thái bình  Kết luận Phƣơng pháp nêu giải vấn đề dạy học mơn Y – Vật lý nhằm tích cực hóa q trình học tập sinh viên, tạo mơi trƣờng lấy học sinh làm trung tâm  Từ khóa - Sƣ phạm tƣơng tác - Phƣơng pháp nêu giải vấn đề - Tình có vấn đề - Định hƣớng đổi phƣơng pháp giảng dạy Đại học - Bài giảng theo định hƣớng dạy học tình 99 THE SUMMARY OF ESSAY  Thread: Methods outlined and applied problem solving in teaching health and physcis in Thai Binh medical university  Main contents: + Theoretic and practical bases of the theme + Eveluating the reality of teaching health and physcis in Thai Binh medical university + Making situations, case study in teaching health and physics in medical university  Conclusion: Methods outlined and applied problem solving in teaching health and physcis subject to improve learners’ study and create a good education environment for student  Key word : - pedagogical interaction - Teaching by solving situation and problem - Situations in teaching teachnical subject - Innovatory orientation of university education method - A lesson following the teaching by solving situations 100 101 ... học nêu giải vấn đề 663 3.2 .Vận dụng phƣơng pháp d y học nêu giải vấn đề vào d y học môn Y- Vật lý trƣờng Đại học Y Thái bình 674 3.3 Thử nghiệm phƣơng pháp d y học nêu giải. .. 3:VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO GIẢNG D Y MÔN Y- VẬT LÝ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH 652 3.1 Sự phù hợp mục tiêu, nội dung môn Y- Vật lý phƣơng pháp nêu giải. .. QTDH SPTT YHCT YHDP Công nghệ d y học Công nghệ thông tin truyền thông D y học Đại học Đại học Y Thái Bình Giáo viên Học sinh Lí luận d y học Nêu giải vấn đề Phƣơng pháp Phƣơng pháp d y học Phƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề vào dạy môn y vật lý tại trường đại học y thái bình , Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề vào dạy môn y vật lý tại trường đại học y thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay