Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2018, 10:26

Sự khác phiên tòa dân phiên tòa hình sự? Đố bạn tìm khác hình này? hình ảnh phiên tòa dân phiên tòa hình Vậy, phiên tòa dân phiên tòa hình khác chỗ nào? Mời bạn xem: Thành phần tham gia Phiên tòa dân Phiên tòa hình - Chủ tọa - Hội thẩm nhân dân - Kiểm sát viên - Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương - Nguyên đơn dân - Bị đơn dân - Người làm chứng - Người giám định - Người phiên dịch - Chủ tọa - Hội thẩm nhân dân - Kiểm sát viên - Người bào chữa - Bị cáo - Người phiên dịch, dịch thuật - Người giám định - Người làm chứng - Người chứng kiến - Người bị hại - Nguyên đơn dân - Bị đơn dân Chỗ ngồi người tham gia phiên tòa Theo thứ tự cấp bậc sau: Phiên tòa dân sự: Cấp 1: Hội đồng xét xử (gồm Chủ tọa - Hội thẩm nhân dân) Cấp 2: Kiểm sát viên ngồi đối diện với Thư ký Tòa án Cấp 3: Nguyên đơn dân - Bị đơn dân - Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Cấp 4: Người làm chứng – người giám định – người phiên dịch Phiên tòa hình sự: Cấp 1: Hội đồng xét xử (gồm Chủ tọa - Hội thẩm nhân dân) Cấp 2: Thư ký Tòa án Cấp 3: Kiểm sát viên – Bị cáo – Người bào chữa Cấp 4: Người phiên dịch, người dịch thuật – người giám định – người làm chứng, người chứng kiến – người bị hại – nguyên đơn dân - bị đơn dân => Chỗ ngồi Kiểm sát viên người bào chữa phiên tòa hình khẳng định vai trò chất người buộc tội – người gỡ tội Còn phiên tòa dân sự, kiểm sát viên có vai trò giám sát, khơng có vai trò buộc tội phiên hình nên khơng thiết phải thay đổi chỗ ngồi kiểm sát viên Vành móng ngựa Phiên tòa dân sự: Khơng có vành móng ngựa Phiên tòa hình sự: có vành móng ngựa => Điều khẳng định rằng, phiên tòa dân sự, Hội đồng xét xử đóng vai trò trung gian, trọng tài đưa kết cuối để giải vấn đề tranh chấp xảy nguyên đơn dân bị đơn dân Trong đó, phiên tòa hình sự, Hội đồng xét xử đóng vai trò trung tâm đưa phán xét cuối buộc tội không buộc tội bị cáo Xét chất, mối quan hệ Hội đồng xét xử với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân khác với Hội đồng xét xử với bị cáo Còn điểm khác phiên tòa khơng bạn nhỉ? Căn cứ: - Bộ luật tố tụng dân 2015 - Bộ luật tố tụng hình 2015 - Công văn 88/TANDTC-PC năm 2015 ... xét xử với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân khác với Hội đồng xét xử với bị cáo Còn điểm khác phiên tòa không bạn nhỉ? Căn cứ: - Bộ luật tố tụng dân 2015 - Bộ luật tố tụng hình 2015 - Công văn 88/TANDTC-PC
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự, Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay