BIỆN PHÁP HỖ TRỢ HÒA NHẬP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

125 33 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2018, 21:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN THỊ SÁNH BIỆN PHÁP HỖ TRỢ HÒA NHẬP HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN THỊ SÁNH BIỆN PHÁP HỖ TRỢ HÒA NHẬP HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ LỆ HOA HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Đề tài khoa học “Biện pháp hỗ trợ hòa nhập hội cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La” đề tài mà tâm huyết Trên sở lý luận, vốn kiến thức lĩnh hội trình học tập nghiên cứu, giảng dạy, hướng dẫn thầy cô giáo, cộng tác giúp đỡ đồng nghiệp Luận văn tốt nghiệp tơi hồn thành Với tình cảm chân thành, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Tây Bắc tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi trình học tập Xin cảm ơn trường Cao đẳng Sơn La, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Vũ Lệ Hoa - người quan tâm tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng song nhiều nguyên nhân mà luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận góp ý bổ sung thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện cách tốt Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thi Sánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÒA NHẬP HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .5 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Việt Nam 1.2 Hòa nhập hội sinh viên dân tộc thiểu số trường cao đẳng 1.2.1 Hòa nhập hòa nhập hội 1.2.2 Sinh viên dân tộc thiểu 12 1.2.3 Nội dung hòa nhập hội sinh viên dân tộc thiểu trường Cao đẳng 16 1.2.4 Q trình hòa nhập hội sinh viên dân tộc thiểu trường Cao đẳng .20 1.2.5 Biểu hòa nhập hội sinh viên dân tộc thiểu trường Cao đẳng .21 1.3 Hỗ trợ hòa nhập hội sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng 23 1.3.1 Mục tiêu đào tạo sinh viên trường Cao đẳng 23 1.3.2 Khó khăn sinh viên dân tộc thiểu trường Cao đẳng 24 1.3.3 Nội dung phương thức hỗ trợ hòa nhập hội cho sinh viên dân tộc thiểu trường Cao đẳng 25 1.3.4 Các yếu tơ ảnh hưởng q trình hỗ trợ hòa nhập hội cho sinh viên dân tộc thiểu trường Cao đẳng .28 Tiểu kết chương 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỖ TRỢ HÒA NHẬP HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 34 2.1 Khái quát trường Cao đẳng Sơn La 34 2.2 Vài nét khảo sát thực trạng hỗ trợ hòa nhập hội cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La .34 2.2.1 lượng khảo sát .34 2.2.2 Nội dung khảo sát .35 2.2.3 Phương pháp khảo sát 35 2.3 Thực trạng nhận thức hỗ trợ hòa nhập hội cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La .37 2.3.1 Thực trạng nhận thức CB, GV SV khái niệm ý nghĩa hòa nhập hội hỗ trợ hòa nhập hội 37 2.3.2 Thực trạng khó khăn hòa nhập hội SV DTTS trường CĐSL .42 2.3.3 Thực trạng nhận thức SV nội dung cần hỗ trợ hòa nhập hội 62 2.4 Thực trạng hỗ trợ hòa nhập hội cho SV DTTS trường CĐSL 63 2.4.1 Thực trạng hỗ trợ hoạt động học tập 63 2.4.2 Thực trạng hỗ trợ hoạt động rèn luyện, hoạt động hội SV73 2.4.3 Thực trạng hỗ trợ điều kiện sinh hoạt SV .75 2.5 Thực trạng khó khăn hỗ trợ hòa nhập hội cho SV DTTS trường CĐSL 76 Tiểu kết chương 78 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HỖ TRỢ HÒA NHẬP HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 79 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 79 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 79 3.1.2 Nguyên tác đảm bảo tính khoa học 79 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 80 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .80 3.2 Các biện pháp hỗ trợ hòa nhập hội cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La 80 3.2.1 Nâng cao nhận thức SV, cán GV hòa nhập hội hỗ trợ hòa nhập hội SV trường CĐSL .80 3.2.2 Tổ chức hoạt động hỗ trợ SV DTTS hòa nhập với hình thức đào tạo theo học chế tín 81 3.2.3 Đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động hỗ trợ phương pháp học tập SV DTTS trường CĐSL 82 3.2.4 Tăng cường tổ chức hoạt động sinh hoạt câu lạc giáo dục kỹ sông cho SV DTTS trường Cao đẳng Sơn La 86 3.2.5 Phôi hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục thực cơng tác hỗ trợ hòa nhập hội cho SVDTTS trường CĐSL .87 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp hỗ trợ hòa nhập hội cho SV DTTS trường CĐSL 90 3.3.1.Mục đích khảo nghiệm 91 3.3.2 Đôi tượng khảo nghiệm 91 3.3.3.Nội dung khảo nghiệm 91 3.3.4 Phương pháp khảo nghiệm 92 3.3.5 Kết 92 Tiểu kết chương 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 103 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng nhận thức CB,GV SV khái niệm hòa nhập hội 38 Bảng 2.2 Thực trạng nhận thức CB,GV SV khái niệm hỗ trợ hòa nhập hội 39 Bảng 2.3 Thực trạng nhận thức CB,GV SV trường CĐSL ý nghĩa hòa nhập hội .41 Bảng 2.4 Những khó khăn sinh viên gặp phải tiếp cận nội dung hình thức đào tạo nhà trường 43 Bảng 2.5 Thực trạng khó khăn SV trường CĐSL gặp phải phương pháp giảng dạy kiểm tra - đánh giá thầy/ cô giáo 48 Bảng 2.6 Những khó khăn phương pháp học tập SV trường CĐSL 50 Bảng 2.7 Thực trạng mức độ tham gia hoạt động sinh hoạt tập thể, hoạt động hội SV DTTS .52 Bảng 2.8 Thực trạng khó khăn hoạt động giao tiếp SV .54 Bảng 2.9 Thực trạng tự đánh giá khả giao tiếp SVDTTS 57 Bảng 2.10 Thực trạng khó khăn điều kiện sinh hoạt chỗ SV DTTS .60 Bảng 2.11 Mức độ nhận thức nội dung cần hỗ trợ hòa nhập hội 63 Bảng 2.12 Thực trạng hỗ trợ nội dung chương trình đào tạo cho SV DTTS .64 Bảng 2.13 Thực trạng hỗ trợ SV giảng dạy kiểm tra - đánh giá 66 Bảng 2.14 Thực trạng hỗ trợ phương pháp học tập cho SV DTTS 68 Bảng 2.15 Thực trạng hỗ trợ SV nâng cao ý thức học tập 70 Bảng 2.16 Mức độ trang bị sở vật chất phương tiện học tập trường CĐSL72 Bảng 2.17 Thực trạng hỗ trợ giao tiếp cho SV DTTS 73 Bảng 2.18 Thực trạng mức độ hỗ trợ hoạt động hội cho SV DTTS 74 Bảng 2.19 Đánh giá mức độ khó khăn trình hỗ trợ hòa nhập hội cho SV DTTS trường CĐSL 76 Bảng 3.1 Tổng hợp kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp hỗ trợ HNXH cho SV DTTS trường CĐSL 92 Bảng 3.2 Tổng hợp kết khảo nghiệm tính khả thi biên pháp hỗ trợ HNXH cho SV DTTS trường CĐSL 93 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Từ CB Cán CĐ Cao đẳng CĐSL Cao đẳng Sơn La ĐLC Độ lệch chuẩn ĐTB Điểm trung bình DTTS Dân tộc thiểu số HNXH Hòa nhập hội MĐTƯ Mức độ tương ứng SL Số lượng SV Sinh viên SV DTTS Sinh viên dân tộc thiểu số TB Trung bình TBC Trung bình chung 15 Phạm Ngọc Thanh, Tập giảng mơn Khoa học quản lý, cao học Đo lường đánh giá giáo dục 16 (Trích "Cẩm nang kỹ thực hành hội cần thiết cho sinh viên" - Nhà Xuất Bản Trẻ 2010) 17 Nguyễn Thành Hưng, Một số cách tiếp cận đánh giá chất lượng giáo dục, Tạp chí Giáo dục ,92, Tr.7, (2004) 18 Nguyễn Thạc Phạm Thành Nghị, Tâm lý học sư phạm đại học, NXB Giáo dục,(1992) 19 Phạm Trung Thành, Phương pháp học tập nghiên cứu sinh viên Cao đẳng - Đại học, NXB Giáo dục, Hà Nội, (1999) 20 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quy chế quản lý việc học tập sinh viên, (1999) 21 Nguyễn Ngọc Hợi Phạm Minh Hùng, Trường Đại học Vinh, Đổi công tác kiểm tra- đánh giá kết học tập sinh viên, Tạp chí giáo dục số 49 tháng 1/2003 22 Nguyễn Thị Lan Anh, (2015), “Đặc điểm nội dung giao tiếp sinh viên người dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang”, Tạp chí Tâm lý học xã hôi, số 6, tháng 6/2015 23 Trần Thị Minh Đức, (2004), “Nghiên cứu sư thích ứng cua sinh viên năm thứ nhất – Đai học quốc gia Ha Nôi với môi trường đại học” Đề tài nghiên cứu khoa học đặc biệt cấp Đại học quốc gia Hà nội 24 Phùng Thị Hằng, (2012), Nghiên cứu đặc trưng tâm lý cua học sinh dân tôc thiểu số khu vưc Đông Bắc Viêt Nam Đề tài khoa học cấp Bộ GD – DT 25 Nguyễn Thị Hoài, (2007) “Sự thích ứng với hoạt động học tập sinh viên năm thứ người dân tộc thiểu số” Tạp chí Tâm lý học, số 26 Nguyễn Thế Hùng, (2008), “Những khó khăn tâm lý học tập sinh viên cao đẳng Bến Tre”, Tap chí Tâm lý học, số 27 Nguyễn Công Khanh, (2004), Đánh giá va đo lường khoa học xã hơi, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 101 28 Ngô Giang Nam, (2013), Phát triển kỹ giao tiếp cho sinh viên dân tôc thiểu số Trường Đai học Sư pham - Đai học Thái Nguyên, Đề tài khoa học cấp Đại học Thái Nguyên, Viện Kinh tế - XH& NV miền núi- Đại học Thái Nguyên 29 Đặng Thanh Nga, (2014), “Những yếu tố ảnh hưởng đến thích ứng với hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội”, Tap chí Tâm lý học, số 30 Nguyễn Thị Út Sáu, (2013), Thích ứng với hoat đông học tập theo tín cua sinh viên Đai học Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ, khoa Tâm lý học, Học viện KHXH, Hà Nội 31 Mã Ngọc Thể, (2015), “Thích ứng sinh viên dân tộc thiểu số với hoạt động học tập”, Tap chí Tâm lý học xã hôi, số 102 PHỤ LỤC 103 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho sinh viên) Các em thân mến! Các em vui lòng trả lời câu hỏi cho thật phù hợp với suy nghĩ hành động thường làm em Câu trả lời em có ích cho nhà trường nhà trường mong muốn có hiểu biết sâu sắc sinh viên (SV) để giúp đỡ em hòa nhập hội tốt q trình học tập trường Xin cảm ơn em! Câu 1: Em hiểu hòa nhập hội? (Đánh dấu X vao ban chọn) Hòa nhập hội cá nhân cần tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động hội Hòa nhập hội q trình mà cá nhân nhóm hội hội tạo điều kiện thuận lợi để tham gia cách tích cực vào đời sống hội bình đẳng với thành viên khác hội Hòa nhập hội cá nhân hội bình đẳng Câu 2: Em hiểu hỗ trợ hòa nhập hội? (Đánh dấu X vao ô ban chọn) Hỗ trợ hòa nhập hội quan hỗ trợ tài cho người cần hòa nhập hội Hỗ trợ hòa nhập hội bố mẹ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tham gia vào sống Hỗ trợ hòa nhập hội có nhiều mảng khác như: hỗ trợ từ sách, luật pháp Nhà nước; từ nhà trường GV; từ gia đình tự thân cá nhân nhằm giúp cá nhân có điều kiện thuận lợi để tham gia cách tích cực vào đời sống hội bình đẳng với thành 104 viên khác hội Câu 3: Theo em hòa nhập hội hỗ trợ hòa nhập hội có ý nghĩa sinh viên dân tộc thiểu số học trường Cao đẳng Sơn La? (Đánh dấu X vao ô ban chọn) Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Câu 4: Hiện em gặp khó khăn nội dung chương trình hình thức đào tạo theo học chế tín nhà trường? (Đánh dấu X vao các ban chọn) Chương trình học đa dạng nên chưa kịp thích ứng Nhiều tập khó Lượng kiến thức nhiều khơng nắm bắt kịp Kiến thức phải suy luận nhiều, chưa thích ứng Nhiều môn phần lý thuyết nhiều, thiếu thực tiễn Việc đăng ký học tín rắc rối, phức tạp Chưa biết chọn đăng ký môn học cho hợp lý Câu Em gặp khó khăn phương pháp giảng dạy kiểm tra - đánh giá thầy/ cô trường em? (Đánh dấu X vao các ô ban chọn) Phương pháp dạy thầy/ chưa kịp thích nghi Một số GV dạy nhanh Một số GV nói khơng nghe rõ Lịch thi khơng ổn định, cập nhật khơng kịp Hình thức nội dung thi nặng Câu SV trường CĐSL gặp phải khó khăn phương pháp học? (Đánh dấu X vao các ô ban chọn) 105 Kỹ học tập thiếu yếu Khả tự học nhà Việc học nhóm nhiều khó khăn Việc thuyết trình chưa hiệu Chưa biết cách tự nghiên cứu giáo trình Chưa biết cách lập kế hoạch học tập Câu Trong hoạt động giao tiếp với bạn bè, cán phòng ban thầy/ giáo, em gặp phải trở ngại, khó khăn nào? (Đánh dấu X vao các ô ban chọn) A Đối với bạn bè Bạn bè gần gũi, thân thiện Bạn bè chưa hòa hợp dễ nảy sinh mâu thuẫn Nhiều bạn nói chuyện, khó hòa đồng Khác biệt ngơn ngữ khiến nghe khó hiểu Ngại giao lưu, làm quen, mở rộng mối quan hệ Thiếu tự tin giao tiếp B Đối với cán phòng ban thầy/ giáo Còn nhiều e ngại, có khoảng cách Khó nói chuyện, ngại tiếp cận Nhiều thầy/ cô không thân thiện với SV Nhiều thầy/ khơng tích cực trả lời câu hỏi Ít thời gian để trò chuyện thầy/ cô Cán hướng dẫn cho SV chưa nhiệt tình Khó liên hệ với cán phòng ban Câu 8: Em tự đánh giá khả giao tiếp thân em trình học tập trường (Đánh dấu X vao các ô ban chọn) Bản thân gặp nhiều khó khăn giao tiếp Tâm lý thiếu tự tin, e ngại giao tiếp 106 Thiếu kiến thức kỹ giao tiếp Thiếu kỹ hòa nhập với người Chưa làm chủ cảm xúc giận Khó làm quen Khả giao tiếp tốt Câu Bản thân em có tích cực tham gia hoạt động Trường Đồn trường tổ chức khơng? (Đánh dấu X vao các ban chọn) Bản thân em tích cực tham gia phong trào Khơng tự tin tham gia Không muốn tham gia Rất tích cực tham gia Câu 10: Em gặp khó khăn điều kiện sinh hoạt chỗ trình học tập trường CĐSL? (Đánh dấu X vao các ô ban chọn) Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhiều mặt Thiếu trang thiết bị phục vụ sinh hoạt (quần, áo Đồ gia dụng, ) Thiếu thốn tiền bạc, kinh tế tài eo hẹp Chi phí đắt đỏ nên thường thắt chặt chi tiêu Chỗ xa trường, lại khó khăn Phòng trọ/ kí túc chật hẹp Khơng gặp khó khăn Câu 11: Hãy cho biết đánh giá em mức độ quan trọng nội dung hỗ trợ giúp SV DTTS ngàng hòa nhập hội học tập tốt hơn? (Đánh dấu X vao các ô ban chọn) Không quan trọng Trung bình Quan trọng Rất quan trọng Nội dung 1 Nội dung chương trình đào tạo Hình thức đào tạo theo học chế tín 107 Mức độ Phương pháp giảng dạy Phương pháp học tập Phương pháp kiểm tra - đánh giá Ý thức học tập Điều kiện sở vật chất phương tiện học tập Điều kiện sinh hoạt Hoạt động giao tiếp 10 Hoạt động hội Câu 12: Em có ý kiến đề xuất để nâng cao khả hòa nhập XH cho SV DTTS trường CĐSL? Đối với nhà trường: Đối với cán bộ, giảng viên: Đối với thân SV: PHẦN THÔNG TIN CHUNG - Họ tên:………………………………………………………… - Ngày tháng năm sinh:………………… Giới: Nam Nữ - Dân tộc: - Sinh viên năm thứ: - Nơi nay: Ký túc Thuê trọ Xin chân thành cám ơn! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ, giảng viên) 108 Để giúp sinh viên dân tộc thiểu số nhanh chóng hòa nhập với sống mơi trường học tập trường Cao đẳng Sơn La Chúng tiến hành triển khai đề tài tìm hiểu hòa nhập hội hỗ trợ hòa nhập hội cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La Thầy/ vui lòng trả lời câu hỏi sau: Câu 1: Thầy/ cô hiểu hòa nhập hội? (Đánh dấu X vao ô thầy/ cô chọn) Hòa nhập hội cá nhân cần tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động hội Hòa nhập hội q trình mà cá nhân nhóm hội hội tạo điều kiện thuận lợi để tham gia cách tích cực vào đời sống hội bình đẳng với thành viên khác hội Hòa nhập hội cá nhân hội bình đẳng Câu 2: Thầy/ hiểu hỗ trợ hòa nhập hội? (Đánh dấu X vao ô thầy/ cô chọn) Hỗ trợ hòa nhập hội quan hỗ trợ tài cho người cần hòa nhập hội Hỗ trợ hòa nhập hội bố mẹ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tham gia vào sống Hỗ trợ hòa nhập hội có nhiều mảng khác như: hỗ trợ từ sách, luật pháp Nhà nước; từ nhà trường GV; từ gia đình tự thân cá nhân nhằm giúp cá nhân có điều kiện thuận lợi để tham gia cách tích cực vào đời sống hội bình đẳng với thành viên khác hội Câu 3: Theo thầy/ hòa nhập hội hỗ trợ hòa nhập hội cho sinh viên dân tộc thiểu số học trường Cao đẳng Sơn La có ý nghĩa thầy/ cô nhà trường? (Đánh dấu X vao ô thầy/ cô 109 chọn) Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Không quan trọng Câu 4: Nhà trường có thay đổi chương trình hình thức đào tạo tín nhằm giúp em SV DTTS giảm bớt khó khăn theo học trường? (Đánh dấu X vao các ô thầy/ cô chọn) Cân đối lượng kiến thức phù hợp với trình độ SV Sắp xếp thời gian học lý thuyết thực hành phù hợp Phụ đạo thêm cho em SV có học lực yếu Bố trí thêm thời gian cho mơn học khó đòi hỏi tính chun mơn cao Hướng dẫn cụ thể cho SV dễ dàng đăng ký tín học phần Thường xun nắm bắt tình hình thích ứng với hình thức đào tạo tín SV để có biện pháp hỗ trợ kịp thời Câu 5: Thầy/ có thay đổi phương pháp giảng dạy kiểm tra - đánh giá để hỗ trợ SV học tập tốt hơn? (Đánh dấu X vao các thầy/ chọn) Đánh giá tình hình hình nhận thức chung SV để đưa phương pháp dạy phù hợp Điều chỉnh tốc độ, nhịp điệu giọng nói q trình giảng Thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ để nâng cao chất lượng giảng dạy Thường xuyên điều chỉnh phương pháp - kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình nhận thức chung SV Câu 6: Nhà trường tạo điều kiện để giúp SV có phương pháp học tốt? (Đánh dấu X vao các ô thầy/ cô chọn) 110 Giới thiệu tài liệu học tập cho SV Giao nhiệm vụ học tập cho cá nhân nhóm Hướng dẫn SV ghi chép học lớp Hướng dẫn SV nghiên cứu tài liệu phục vụ môn học Hướng dẫn SV tự kiểm tra, đánh giá kết học tập Câu 7: Thầy/ có biện pháp để nâng cao ý thức học tập SV DTTS? (Đánh dấu X vao các ô thầy/ cô chọn) Thường xuyên động viên, khích lệ SV học tập Đề hình thức thưởng - phạt Nêu cao tinh thần tự học Câu 8: Nhà trường có thường xuyên trang bị sở vật chất phương tiện học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập SV không? (Đánh dấu X vao ô thầy/ cô chọn) Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Khơng thường xun Câu 9: Thầy/ có hỗ trợ giúp SV DTTS giao tiếp tốt hơn? (Đánh dấu X vao các ô thầy/ cô chọn) Thường xuyên trang bị kỹ giao tiếp cho SV Tổ chức hoạt động kết nối SV với Tạo nhiều môi trường/ hội giao lưu tiếp xúc cho SV với GV Không làm khó dễ cho SV giao tiếp với GV, cán phòng ban Có thái độ cởi mở, hòa đồng giao tiếp với SV Câu 10: Nhà trường Đồn trườnghỗ trợ cho SV hoạt động hội? (Đánh dấu X vao các ô thầy/ cô chọn) 111 Không thường xuyên Bình thường Thường xuyên Rất thường xuyên Mức độ Nội dung Hỗ trợ phương tiện lại tham gia hoạt động hội cho SV DTTS Thường xuyên thông tin kịp thời, chi tiết hoạt động hội cho SV Thành lập CLB, sân chơi bổ ích cho SV Câu 11: Nhà trường có tạo điều kiện cho SV DTTS KTX trường không? (Đánh dấu X vao ô thầy/ cô chọn) Tất em SV DTTS KTX Chỉ em đủ điều kiện (DTTS hoàn cảnh gia đình khó khăn) KTX Chỉ em có nhu cầu đăng ký Câu 12 Thầy/ đánh giá khó khăn q trình hỗ trợ hòa nhập hội cho SV DTTS? (Đánh dấu X vao các ô thầy/ cô chọn) Khơng khó khăn Khó khăn 3.Bình thường Rất khó khăn Mức độ Nội dung Trình độ nhận thức SV hạn chế Đặc điểm tính cách dân tộc SV khó thích nghi, thay Sựđổi thiếu hợp tác SV Q trình thực khơng đồng Câu 13 Thầy/ có ý kiến đề xuất để nâng cao khả hòa nhập 112 XH cho SV DTTS trường CĐSL? Đối với nhà trường Đối với cán bộ, giảng viên Đối với thân SV Xin chân thành cảm ơn thầy/ cô! 113 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho sinh viên) Câu 1: Em có gặp khó khăn việc hòa nhập với hoạt động học tập sinh hoạt trường CĐSL không? Câu 2: Trong khó khăn em gặp phải, khó khăn chủ yếu? Câu 3: Em làm để khắc phục khó khăn nhằm hòa nhập tốt vào trình học tập sinh hoạt? Câu 5: Nhà trường thầy/ giáo có đưa biện pháp để hỗ trợ em vượt qua khó khăn học tập sinh hoạt để hòa nhập tốt khơng? Câu 6: Qua q trình thân tự khắc phục khó khăn hỗ trợ nhà trường thầy/ cô giáo, em hòa nhập với mơi trường trường học tập sinh hoạt trường CĐSL chưa? Câu 7: Em có đề xuất/ mong muốn tới thầy/ cô nhà trường việc hỗ trợ SV DTTS hòa nhập hội q trình học tập trường CĐSL? 114 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho giảng viên) Câu 1: Theo thầy/ SV DTTS q trình hòa nhập với môi trường học tập sinh hoạt trường CĐSL có khó khăn, trở ngại gì? Câu 2: Trong khó khăn, trở ngại trên, khó khăn, trở ngại chủ yếu nhất? Câu 3: Thầy/ có hoạt động hỗ trợ em SV DTTS hòa nhập XH? Câu 4: Trải qua trình hỗ trợ, Thầy/ đánh khả hòa nhập XH SV DTTS theo học trường CĐSL? Câu 5:Theo thầy/ khả hòa nhập XH SV DTTS có ảnh hưởng đến trình học tập trường? Câu 6: Thầy/ đưa vài biện pháp nhằm hỗ trợ SV DTTS nâng cao khả hòa nhập XH? 115 ... đề: "Biện pháp hỗ trợ hòa nhập xã hội cho sinh viên dân tộc thiểu sô trường Cao đẳng Sơn La 1.2 Hòa nhập xã hội sinh viên dân tộc thiểu số trường cao đẳng 1.2.1 Hòa nhập hòa nhập xã hội Hòa nhập. .. trạng hỗ trợ hòa nhập xã hội sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La - Đề xuất biện pháp hỗ trợ hòa nhập xã hội cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La Phạm vi nghiên cứu... 3.2 Các biện pháp hỗ trợ hòa nhập xã hội cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La 80 3.2.1 Nâng cao nhận thức SV, cán GV hòa nhập xã hội hỗ trợ hòa nhập xã hội SV trường
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP HỖ TRỢ HÒA NHẬP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA, BIỆN PHÁP HỖ TRỢ HÒA NHẬP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÒA NHẬP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỖ TRỢ HÒA NHẬP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA, Biện pháp 4: Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống cho SV DTTS trường Cao đẳng Sơn La, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay