Ưu điểm và nhược điểm của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

6 251 18
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2018, 16:35

Chế độ sở hữu đất đai của các nước trên thế giới không giống nhau. Trung Quốc quy định có hai hình thức sở hữu đất đai là sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể. Singapore cho phép tư nhân được sở hữu đất đai, nhưng hầu hết (khoảng 90%) diện tích đất thuộc sở hữu nhà nước. Các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Nga đều cho phép tư nhân được sở hữu đất đai. Ở Việt Nam, Hiến pháp hiện hành 2013, Điều 53 quy định rõ về hình thức sở hữu và khẳng định rằng: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Theo Điều 4 luật đất đai 2013, Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai có ưu điểm hơn so với chế độ sở hữu mà ở đó tư nhân được phép sở hữu đất đai. Bài kiểm tra điều kiện: Quản lý nhà nước đất đai BĐS Câu hỏi Phân tích ưu điểm nhược điểm chế độ sở h ữu toàn dân đất đai Bài làm - Sở hữu toàn dân đất đai : Là khái niệm dung để hình thức sở hữu đất đai tồn dân chủ thể khơng th ể đứng thực quyền nghĩa vụ cụ thể thuộc chủ sở hữu quyền chiếm hữu , định đoạt, sử dụng mà phải thông qua chủ th ể đ ại diện cho mình, chủ thể Nhà n ước b ởi Nhà n ước ta Nhà nước dân, dân dân - Sở hữu tư nhân đất đai : Điều 211 BLDS 2005 đưa khái niệm sở hữu tư nhân sau: “ Sở hữu tư nhân sở hữu cá nhân tài sản hợp pháp mình” Vì ta suy sở hữu tư nhân đất đai việc cá nhân có quyền trực tiếp sở hữu hợp pháp đối v ới đất đai (bao gồm chiếm hữu, sử dụng, định đoạt ) mà không c ần thông qua quan đại diện Nhà nước Chế độ sở hữu đất đai nước giới không giống Trung Quốc quy định có hai hình thức sở hữu đất đai sở h ữu nhà n ước sở hữu tập thể Singapore cho phép tư nhân sở hữu đất đai, nh ưng hầu hết (khoảng 90%) diện tích đất thuộc sở h ữu nhà n ước Các n ước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Nga cho phép tư nhân sở hữu đất đai Ở Việt Nam, Hiến pháp hành 2013, Điều 53 quy định rõ hình thức sở hữu khẳng định rằng: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản công thu ộc s h ữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” Theo Điều luật đất đai 2013, Đất đai thuộc sở h ữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý - Chế độ sở hữu toàn dân đất đai có ưu điểm so với chế độ s hữu mà tư nhân phép sở hữu đất đai + Sở hữu toàn dân sở hữu chung người thể chất đất đai tặng vật tự nhiên - không riêng Với chế độ sở hữu tồn dân đất đai, tất cơng dân n ước đ ều nh ững ch ủ nhân bình đẳng đất đai lãnh thổ nước Chế độ sở h ữu tồn dân đất đai tạo sở pháp lý cho người có quy ền sở h ữu đất đai cách bình đẳng + Phù hợp với quan điểm trị quốc gia: Quan điểm nước ta “Tất quyền lực thuộc nhân dân” nên nhân dân ph ải ch ủ s h ữu đất đai Mọi người bình đẳng sở hữu đất đai S ự bình đẳng sở hữu đất đai cơng Bởi vì, đ ất đai tài s ản đ ặc biệt hình thành từ thành dựng nước giữ nước lâu dài toàn dân nhiều hệ; khơng có th ể tùy tiện s dụng mua bán đ ất đai + Ở nước đất đai cần phải sử dụng chuy ển nhượng theo quy định chung nhà nước Trong chế độ s h ữu toàn dân đất đai, nhà nước đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm qu ản lý đ ất đai Khi nhà nước đại diện chủ sở hữu th ống quản lý đ ất đai đất đai sử dụng vào mục đích chung cách thuận lợi + Phù hợp với trình phát triển kinh tế xã hội theo h ướng cơng nghiệp hóa thị hóa Khi nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý đất đai đất đai sử dụng vào m ục đích chung cách thuận lợi.Chẳng hạn, cần chuy ển đổi m ục đích s dụng đất đai (từ đất để sang đất để xây dựng khu cơng nghiệp) nhà n ước có quyền thu hồi đất đai người sử dụng có trách nhiệm bàn giao đ ất đai sử dụng Đối với tài sản khác (như quần áo, xe máy ),thì s h ữu t nhân có quyền định giá tùy ý bán, có quyền bán hay không bán Nh ưng tài sản đất đai tư nhân khơng th ể đ ịnh giá tùy ý nh tài s ản cá nhân Đối với đất đai, tư nhân chủ sở h ữu nên khơng có quyền bán hay khơng có quyền sở hữu, nhà n ước thu hồi đất đai t nhân khơng có quyền định Nhà nước quy định chung + Tạo điều kiện để người lao động có điều kiện tiếp cận đất đai tự Người lao động hưởng lợi ích từ đất đai cách có l ợi h ơn, cơng bình đẳng Vì quyền sở h ữu tồn dân, nên ai có khả nhận lợi ích từ đất đai Người lao động phải có tư liệu sản xuất, có đất đai, để lao đ ộng m ưu sinh S h ữu t nhân đất đai làm cho người nghèo đất khơng có t li ệu s ản xu ất, đất đai người nghèo khơng thể thoát nghèo + Nếu thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai đồng thời cho phép người nước ngồi mua đất từ tư nhân dễ dẫn đến nguy nước việc mua bán đất đai với người nước ngồi Vì đất đai hình thành nên lãnh thổ quốc gia Mặt khác, đất sở hữu tư nhân Nhà nước khó kiểm soát hoạt động bên phần đất chủ sở hữu + Chế độ sở hữu toàn dân đất đai tránh cho xã hội rơi vào tình trạng bất ổn số người đòi hỏi xem xét lại quy ết định lịch sử đất đai trì chế độ sở hữu tư nhân đất đai Bởi vì, đất đai thuộc sở hữu chung công dân Việt Nam, đ ược th ực thi theo chế Nhà nước toàn dân ủy quyền cho việc giao đất cho hộ gia đình tổ chức sử dụng Nhà nước ủy quyền quản lý đ ất đai, b ảo đảm trình sử dụng đất đai để lợi ích người s dụng đất đai thống với lợi ích chung quốc gia Khi đó, khơng có v ấn đề tranh chấp cá nhân cá nhân Việc giao đất hay c ải cách qu ản lý c Nhà nước theo hướng mở rộng quyền người sử dụng đất có lợi cho người lao động, có lợi cho nơng dân, nh ững ng ười tr ực tiếp s d ụng đất với tư cách tư liệu sản xuất Cách làm quan niệm nh dễ đ ưa đến đồng thuận cần thiết dân tộc bối cảnh n ước ta khơng khó khăn Về mặt thực tế, trì sở h ữu toàn dân điều kiện cách làm tốt để ổn định kinh tế, tr ị, xã h ội Nếu thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai, diễn tranh đ ấu đòi l ại quyền sở hữu nhà, đất khứ, có lục sốt lại làm cải cách ruộng đất, thu hồi đất, chia nhà b ỏ hoang cho cán người dân năm sau chiến tranh Sử dụng nh ững điều kiện có để tiến tới điều kiện tốt hơn, quy ền ng ười dân đất đai bảo toàn mà xã h ội khơng lâm vào tình tr ạng b ất ổn - Chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt Nam có ưu điểm chung giống với chế độ sở hữu toàn dân đất đai n ước khác Tuy nhiên, việc thực chế độ thực tế Việt Nam có lúc có nơi ch ưa phù hợp Điều thể điểm sau: + Thứ nhất, mức định giá đất cách thu hồi đất Nhà n ước Vi ệt Nam có lúc có nơi bất hợp lý Điều gây khơng phi ền ph ức cho người sử dụng đất Người dân muốn chủ động việc quy ết đ ịnh có nên bán hay khơng nên bán (bán quyền sử dụng) mảnh đất mà đ ược trao quyền sử dụng Khi cần họ bán rẻ khơng c ần dù giá cao họ khơng bán Nhà nước có quy ền thu hồi bất c ứ mảnh đất vào lúc mục đích chung Song nhiều n Nhà n ước khơng có quy hoạch sử dụng đất rõ ràng thời gian dài, th ế ng ười s dụng đất khơng có kế hoạch sử dụng đất hợp lý Mức giá đền bù c ố đ ịnh lâu dài mức giá đất thực tế đa dạng bi ến đ ộng Các m ảnh đất vị trí khác có giá trị khác nhau, m ức giá đ ền bù lại giống cho mảnh đất có vị trí khác Do việc định giá đất cách chung chung, không phù hợp với giá th ị tr ường nên vi ệc đ ền bù số nơi chưa thỏa đáng Ở nhiều nơi diễn tình trạng khiếu kiện đơng người, khiếu kiện vượt cấp đền bù đất đai Đó có nguyên nhân ch ủ y ếu bất hợp lý giá đền bù Việc thu hồi đất đai có h ợp lý c ần thiết phục vụ cho lợi ích quốc gia, có khơng h ợp lý phục vụ cho lợi ích nhóm Một số doanh nghi ệp thu h ồi đất (vì mục đích thương mại) khơng có th ỏa thuận h ợp lý v ới ng ười sử dụng đất việc đền bù Người dân Việt Nam từ xưa đến xem đất đai dành cho hy vọng gìn gi ữ đ ất đai c t ổ tiên đ ến muôn đời Nếu Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh qu ốc phòng làm việc lợi ích quốc gia người dân s ẵn sàng bàn giao quyền sử dụng đất Còn Nhà nước thu hồi đất đai đ ể giao cho đơn vị kinh doanh với mức đền bù khơng hợp lý người dân th ường ph ản đối kịch liệt + Thứ hai, khung khổ pháp lý quy ền sử dụng đất đai Vi ệt Nam chưa thật cụ thể rõ ràng Chế độ sở hữu toàn dân đất đai h ợp lý từ chế độ cần có quy định pháp lý cụ thể rõ ràng đối v ới quyền sử dụng đất đai Đất đai tài nguyên lớn Quy ền s d ụng đ ất đai tài sản có giá trị việc mua bán góp vốn Đ ể phát huy vai trò đất đai nguồn vốn quan trọng cho phát tri ển c ần có khung khổ pháp lý rõ ràng quyền sử dụng đất đai Nhiều th ửa ruộng, mảnh vườn, núi đồi, ao hồ có giá trị l ớn cho sản xu ất nh ưng khơng dễ chuyển thành vốn có giá trị vốn hóa th ấp thủ tục pháp lý quyền sử dụng không rõ ràng + Thứ ba, Khái niệm “Sở hữu tồn dân” khơng có t ảng ch ắc ch ắn, rộng, chung chung, khơng thực tiễn: chủ thể “tồn dân” s hữu ai?, thật người có quyền s h ữu đ ất t ất c ả đ ều đ ược xem chủ sở hữu? Nói đến “sở hữu tồn dân” đương nhiên có th ể hiểu quyền sở hữu chung tất cơng dân sinh sống lãnh thổ Việt Nam Điều này, mặt pháp lý, đòi hỏi phải tạo chế để tất người dân (tức đồng sở hữu chủ) có quy ền tham gia “định đoạt” “hưởng lợi” từ quyền sở hữu Tuy nhiên, dân số vốn đại lượng có tính biến động, đó, khơng xác định nh ững đã, đồng chủ sở hữu Bên cạnh đó, quy ền s h ữu y ếu t ố cấu thành: quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt, tồn dân có phép có đủ tất thành tố quyền sở h ữu hay khơng? Tóm lại, xét quan điểm khoa học pháp lý sở hữu đất đai có th ể thấy, khơng có hình thức sở hữu giới đất đai có ưu điểm tuyệt đối nhược điểm tuyệt đối Ngay n ước l ựa ch ọn hình thức đa sở hữu, có sở hữu tư nhân v ẫn có vai trò c Nhà nước việc quản lý, điều tiết sở hữu đất đai T th ực ti ễn phong phú cách mạng Việt Nam, Đảng ta kh ẳng đ ịnh m ột học kinh nghiệm lớn nắm vững cờ độc lập dân t ộc ch ủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực ch ủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội sở bảo đảm vững cho độc lập dân tộc, chế định đất đai thuộc sở hữu toàn dân phù hợp với yêu cầu phát tri ển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, nguồn l ực quan tr ọng để phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, phục v ụ cơng nghi ệp hóa, đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giầu, n ước m ạnh, dân ch ủ, công bằng, văn minh Như vậy, chế định sở hữu toàn dân đất đai n ước ta phù h ợp với thể chế trị lý luận khoa học nh th ực tiễn ... có ưu điểm so với chế độ s hữu mà tư nhân phép sở hữu đất đai + Sở hữu toàn dân sở hữu chung người thể chất đất đai tặng vật tự nhiên - không riêng Với chế độ sở hữu tồn dân đất đai, tất cơng dân. .. ữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” Theo Điều luật đất đai 2013, Đất đai thuộc sở h ữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý - Chế độ sở hữu toàn dân đất đai. .. đất chủ sở hữu + Chế độ sở hữu toàn dân đất đai tránh cho xã hội rơi vào tình trạng bất ổn số người đòi hỏi xem xét lại quy ết định lịch sử đất đai trì chế độ sở hữu tư nhân đất đai Bởi vì, đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, Ưu điểm và nhược điểm của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn