Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10

111 50 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2018, 10:44

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số xu hướng đổi phương pháp dạy học hóa học trường phổ thơng 1.1.1 Đổi phương pháp dạy học – Một nhu cầu tất yếu xã hội học tập 1.1.2 Những xu hướng dạy học hóa học 1.2 Những xu hướng phát triển tập hóa học 1.2.1 Nội dung tập gắn liền với thực tiễn, đời sống, xã hội, cộng đồng 1.2.2 Nội dung hóa học gắn liền với kĩ thực hành thí nghiệm 1.2.3 Nội dung tập phải chứa đựng yếu tố phát triển tư 1.3 Phân loại tập hóa học thực nghiệm tác dụng dạy học hóa học trường phổ thơng 1.3.1 Khái niệm tập hoá học thực nghiệm 1.3.2 Phân loại tập hóa học thực nghiệm 1.3.3 Tác dụng tập hóa học thực nghiệm dạy học hóa học trường phổ thông 1.4 Mối quan hệ phát triển tư rèn luyện kĩ thực hành tập hóa học thực nghiệm 1.4.1 Tư tư hóa học 1.4.2 Kĩ thực hành hóa học 1.4.3 Mối quan hệ phát triển tư rèn luyện kĩ thực hành tập hóa học thực nghiệm 1.5 Thực trạng việc thiết kế sử dụng tập hóa học thực nghiệm dạy học 1.5.1 Điều tra 1.5.2 Đánh giá – Nhận xét TIỂU KẾT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10 2.1 Cơ sở nguyên tắc thiết kế tập hóa học thực nghiệm 2.1.1 Cơ sở 2.1.2 Nguyên tắc 2.2 Các áp dụng 2.2.1 Xuất phát từ kiến thức kĩ thực hành cần kiểm tra Trang 5 6 6 8 8 10 10 10 10 10 11 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20 20 20 2.2.2 Xuất phát từ sai lầm thường gặp thực hành thí nghiệm 2.2.3 Xuất phát từ tập thực nghiệm có sẵn 2.3 Thiết kế dạng tập thực nghiệm chương trình hóa học 10 2.3.1 Bài tập hóa học thực nghiệm có tính chất trình bày 2.3.2 Bài tập hóa học thực nghiệm có tính chất minh họa mơ 2.3.3 Bài tập hóa học thực nghiệm có tính chất thực hành 2.4 Sử dụng tập thực nghiệm dạy học hóa học 2.4.1 Sử dụng tập thực nghiệm dạy lí thuyết 2.4.2 Sử dụng tập thực nghiệm thực hành thí nghiệm 2.4.3 Sử dụng tập thực nghiệm ôn tập, luyện tập 2.4.4 Sử dụng tập thực nghiệm kiểm tra đánh giá kết học tập TIỂU KẾT CHƯƠNG CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 3.3 Chuẩn bị thực nghiệm 3.3.1 Địa điểm 3.3.2 Mẫu thực nghiệm 3.3.3 Giáo viên thực nghiệm 3.3.4 Nội dung thực nghiệm 3.3.4.1 Giáo án thực nghiệm 3.3.4.2 Bài kiểm tra thực nghiệm 3.3.4.3 Phiếu điều tra hứng thú học tập mơn hóa học học sinh 3.4 Tiến hành thực nghiệm 3.4.1 Thực nghiệm thức 3.4.2 Điều tra hứng thú học tập mơn hóa học học sinh sau thực nghiệm 3.5 Kết thực nghiệm 3.5.1 Kết kiểm tra 3.5.2 Kết điều tra 3.5.3 Phân tích kết thực nghiệm TIỂU KẾT CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 1 Kết luận 2 Một số đề xuất 21 21 24 24 40 57 63 64 65 66 67 73 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 77 80 81 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các mẫu phiếu điều tra 82 83 85 85 Phụ lục 2: Giáo án thực nghiệm 88 NHỮNG KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Giáo viên Gv Học sinh Hs Trung học phổ thơng THPT Bài tập BT Hố học HH Phương trình phản ứng PTPƯ Sách giáo khoa SGK Thực nghiệm sư phạm TNSP Thực nghiệm TN Đối chứng ĐC Dung dịch Dd MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hố học mơn khoa học vừa mang tính trừu tượng vừa mang tính thực nghiệm Đối tượng mà hóa học nghiên cứu cấu tạo chất, nguyên tử, phân tử, phản ứng hóa học diễn kích thước vi mơ lại kiến thức cần truyền đạt cho Hs, giảng dạy hóa học ta buộc phải dùng mơ hình kích thước vĩ mơ, thí nghiệm để quan sát biểu bên ngồi mà tư tính chất cấu tạo Vì thế, khẳng định rằng, thí nghiệm hóa học cần thiết cho dạy học hóa học Một mục tiêu dạy học hoá học trường phổ thơng ngồi việc cung cấp kiến thức lí thuyết phải tạo điều kiện cho Hs phát triển tư hoá học kĩ thực hành hố học, để từ có khả vận dụng kiến thức vào sống, đáp ứng yêu cầu giáo dục kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp cho Hs phổ thông trường Thực tế dạy học trường PT nay, kiến thức thực hành quan tâm hạn chế Nguyên nhân thực tế có nhiều, quan trọng sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng, Gv thường phải dạy nhiều tiết buổi nên khơng có thời gian chuẩn bị TN, Gv thường có tâm lí “ngại ” thí nghiệm có xu hướng chủ yếu “dạy chay” Vì vậy, Gv thực đủ TN cần thiết tồn chương trình, hậu dẫn đến hạn chế phát triển tư kĩ thực hành Hs Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường sử dụng TN học, đòi hỏi Gv phải thường xuyên sử dụng thiết kế BTTN dạy học để Hs có điều kiện phát triển tư trau dồi kĩ thực hành hoá học, đặc biệt điều kiện không tiến hành nhiều TN Trong thực tiễn dạy học, BTHH đóng vai trò quan trọng, vừa mục đích, vừa nội dung vừa phương pháp dạy học hiệu quả, khơng cung cấp cho Hs kiến thức, đường dành lấy kiến thức mà mang lại niềm vui q trình khám phá, tìm tòi, phát hiện, việc tìm đáp số, mang lại cho người học trạng thái hưng phấn, hứng thú nhận thức Xu hướng phát triển tập hóa học tăng cường khả tư cho học sinh ba phương diện: lý thuyết, thực hành ứng dụng giảm tập mang tính chất học thuộc câu hỏi lý thuyết phép tính tốn học phức tạp tốn hóa học làm giảm yếu tố vận dụng lý thú môn Bài tập thực nghiệm vừa mang tính chất lý thuyết vừ mang tính chất thực hành đáp ứng yêu cầu xu hướng phát triển tập trên, đồng thời qua tập thực hành Hs làm quen với nhiều thí nghiệm, tượng hóa học sống Muốn giải tập thực hành học sinh phải vừa nắm vững lý thuyết vừa nắm vững kĩ hực hành để tìm phương pháp giải Tuy nhiên nay, việc sử dụng tập thực nghiệm dạy học trường PT, quan tâm chưa trọng, phần sở vật chất nhà trường phổ thơng hạn chế, chưa thuận lợi cho việc thực hành thí nghiệm, phần tài liệu viết tập thực nghiệm chưa nhiều Xuất phát từ lý chọn đề tài: “Xây dựng tập thực nghiệm hóa học lớp 10 (ban bản)” Lớp 10 lớp bậc THPT, Hs bắt đầu nghiên cứu sâu hóa học, cần tạo cho Hs thói quen học tập gắn với thực hành tạo hứng thú cho Hs gắn kiến thức học nhà trường với thực tế sống 2.Mục đích nghiên cứu Nâng cao hiệu dạy học hóa học cách thiết kế sử dụng số tập thực nghiệm Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận đề tài tập hóa học trường THPT - Điều tra thực trạng việc sử dụng tập thự tiễn - Hứng thú mơn hóa học học sinh trung học phổ thơng - Xây dựng số tập hóa học thực nghiệm lớp 10 - Tiến hành thực nghiệm Khách thể đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Q trình dạy học mơn hóa trường THPT - Đối tượng nghiên cứu: Bài tập thực nghiệm chương trình hóa học 10 Phương pháp nghiên cứu: + Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết -Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết -Phương pháp phân loại hệ thống -Phương pháp lịch sử + Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra giáo dục - Phương pháp thực nghiệm khoa học - Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia + Các phương pháp xử lý số liệu Đóng góp đề tài Xây dựng tập thực nghiệm hóa học 10 ứng dụng dạy học hóa học Góp phần hồn thiện dạng tập bậc THPT CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số xu hướng đổi phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông 1.1.1 Đổi phương pháp dạy học – Một nhu cầu tất yếu xã hội học tập Với mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập với nước khu vực giới đòi hỏi giáo dục phải đào tạo nên người Việt Nam đáp ứng nhu cầu, nhu cầu kiến thức, đạo đức kĩ năng, lớp người lao động giai đoạn cần đáp ứng yêu cầu sau: - Chủ động, động sáng tạo, dám nghĩ dám làm - Sẵn sàng tiếp nhận thông tin xử lý thơng tin - Có lực tự học, tự tìm hiểu thực tiễn, biết đúc rút kinh nghiệm - Có khả giao tiếp, ứng xử, tham gia hoạt động xã hội - Có khả hợp tác, hiểu biết pháp luật, có tính kỷ luật Các phương pháp dạy học cũ khẳng định số ưu điểm định, chủ yếu truyền thụ chiều, chưa đáp ứng hết nhu cầu trên, nữa, phát triển khoa học, xã hội, lượng kiến thức ngày tăng nhanh, thời lượng dạy học có giới hạn Do đó, cần phải đổi phương pháp dạy học theo hướng dạy cách học, cách suy nghĩ, cách tư Cụ thể là: - Phát huy tính chủ động, sáng tạo q trình nhận thức, vận dụng - Tạo điều kiện cho Hs tự lực phát hiện, tìm hiểu, đặt vấn đề giải vấn đề - Tăng cường hoạt động theo nhóm - Tạo điều kiện cho Hs đánh giá tự đánh giá - Liên hệ với thực tế, tận dụng kiến thức thực tế Hs để xây dựng kiến thức Như vậy, đổi phương pháp dạy học nói chung phương pháp dạy học hóa học nói riêng nhu cầu khách quan tất yếu xã hội 1.1.2 Những xu hướng dạy học hóa học 1.1.2.1 Sử dụng phương tiện kĩ thuật hiên đại áp dụng thành tựu công nghệ thông tin dạy học Trước phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ làm xuất phương tiện dạy học đại với nhiều chức hỗ trợ cho việc dạy học đạt kết tốt như: Phòng đa chức năng, giáo án điện tử, thư viện điện tử, giảng điện tử, giảng trực tuyến, phần mềm nghiên cứu dạy học, phần mềm thí nghiệm ảo, thí nghiệm mơ phỏng, phần mềm kiểm tra trắc nghiệm… Khai thác sử dụng có hiệu phương tiện kĩ thuật đại tạo nên phương pháp dạy học giúp việc dạy học trở nên dễ dàng đạt hiệu tốt 1.1.2.2 Khai thác đặc thù môn hố học tạo hình thức hoạt động đa dạng, phong phú giúp HS chủ động chiếm lĩnh kiến thức, kĩ Với đặc trưng môn khoa học thực nghiệm, dạy học hố học cần tăng cường phương tiện trực quan, đặc biệt thí nghiệm hố học Sử dụng phối hợp nhiều hình thức hoạt động Hs, nhiều phương pháp dạy học Gv trong phương pháp trực quan, sử dụng thường xuyên tổ hợp phương pháp dạy học phức hợp nhằm giúp Hs học tập chủ động, tích cực, sáng tạo 1.1.2.3 Khai thác triệt để nội dung dạy theo hướng liên hệ với thực tế Việc khai thác nội dung học tập theo hướng liên hệ với thực tế sống làm cho học có tính ứng dụng cao, kích thích hứng thú Hs, đặc biệt với mơn hố học môn học mà nhiều Hs khô khan hấp dẫn Một số nội dung cần khai thác liên hệ thực tế như: Hoá học với ứng dụng đời sống; hoá học với sản xuất nơng nghiệp, cơng nghiệp; hố học với mơi trường; hoá học với sức khoẻ; hoá học với phát triển kinh tế, du lịch, quốc phòng… 1.1.2.4 Tăng cường sử dụng tập có tác dụng phát triển tư rèn luyện kĩ thực hành hoá học Bài tập phần thiếu dạy học nói chung dạy học hố học nói riêng, việc sử dụng tập dạy học có nhiều tác dụng to lớn, hố học mơn khoa học thực nghiệm việc sử dụng tập hố học có tác dụng phát triển tư rèn luyện kĩ thực hành xu hướng dạy học cần quan tâm Để phát triển mặt mạnh tập hoá học dạy học hoá học, đòi hỏi Gv phải biết thiết kế sử dụng loại tập hố học có tác dụng phát triển tư rèn luyện kĩ thực hành hố học, đáp ứng u cầu mơn học 1.2 Những xu hướng phát triển tập hóa học Bài tập hoá học phương tiện để dạy Hs tập vận dụng kiến thức Một tiêu chí đánh giá lĩnh hội tri thức hố học kĩ áp dụng tri thức để giải tập hố học khơng phải kĩ kể lại tài liệu học Bài tập hố học phương tiện có hiệu để giảng dạy mơn hố, tăng cường định hướng hoạt dộng tư Hs Nội dung BTHH cần đáp ứng yêu cầu sau: 1.2.1 Nội dung tập gắn liền với thực tiễn, đời sống, xã hội, cộng đồng Điều 28 luật giáo dục (2005) nước ta nêu: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực,tự giác, chủ động, sáng tạo Hs, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học… rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho Hs” Việc vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tế sống, việc giải tập thực tiễn làm phát triển Hs tính tích cực, chủ động, tự lập, kích thích hứng thú, niềm say mê học tập Hs, điểm xuất phát vượt khó, khả sáng tạo Việc sử dụng BTHH có nội dung gắn với thực tiễn góp phần thực ngun lí giáo dục Đảng: “Học đơi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn” 1.2.2 Nội dung hóa học gắn liền với kĩ thực hành thí nghiệm Do yêu cầu đổi đất nước theo hướng đại, hoà nhập với cộng đồng quốc tế nên mục tiêu giáo giục phải thay đổi Nghị đại hội Đảng lần thứ IX nêu : “Đổi phương pháp dạy học, phát huy tư sáng tạo lực tự đào tạo người học, coi trọng thực hành, TN, làm chủ kiến thức…” Trong trường PT, TN hoá học phần thiếu, giúp Hs làm quen với tác phong làm việc khoa học, rèn luyện đức tính cẩn thận, kiên nhẫn, làm việc ngun tắc, TN hố học củng cố niềm tin vào khoa học Với hoá học, TN giữ vai trò phận khơng thể tách rời Việc xây dựng BTHH gắn liền với TN cung cấp, củng cố kĩ năng, kĩ xảo, thao tác thực hành điều cần thiết 1.2.3 Nội dung tập phải chứa đựng yếu tố phát triển tư Trong nghiệp đổi đất nước, yêu cầu cấp thiết với giáo dục phải đào tạo người có kiến thức, trí tuệ phát triển, thông minh, động, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội BTHH tách rời mục tiêu BTHH theo định hướng giáo dục cần ngắn gọn, súc tích, khơng nặng nề thuật toán mà tập trung rèn luyện, phát triển nhận thức, tư cho người học Như vậy, xu hướng phát triển BTHH tăng cường khả tư cho Hs phương diện: lí thuyết, thực hành ứng dụng Hạn chế sử dụng 10 bơng tẩm xút có tác dụng gì, úp ngược ống ngiệm sơ đồ có khơng, sao? Gv: Nêu phương pháp sản xuất clo Đpdd cơng nghiệp Có màng ngăn Trong cơng nghiệp: 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2 - Lưu ý: Nếu khơng có màng ngăn Cl2 tác dụng với NaOH tạo thành nước Javel Củng cố: 1, Khí clo điều chế PTN có lẫn HCl, để làm khí clo cần sục hỗn hợp khí vào: A Nước B Dd HCl C Dd NaCl 2, Phương pháp chung để loại bỏ chất độc hại là: A D Dd NaOH Sử dụng chất tác dụng với chất độc hại làm giảm tính độc B Cơ lập chất độc hại dụng cụ đặc biệt C Ngăn chặn không để chất độc hại tiếp xúc với người D Dùng nước để hoà tan chất độc hại 3, Dùng clo để khử trùng nước sinh hoạt phương pháp rẻ tiền dễ sử dụng, nhiên cần kiểm tra thường xuyên lượng clo dư nước, dư nhiều clo gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người môi trường Cách đơn giản để kiểm tra lượng clo dư dùng KI hồ tinh bột, nêu tượng viết PTPƯ Tiết 39: HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC MUỐI CLORUA I- MỤC TIÊU Kiến thức Biết được: - Cấu tạo phân tử, tính chất hiđro clorua (tan nhiều nước tạo thành dung dịch axit clohiđric) - Tính chất vật lí - Dung dịch HCl axit mạnh, có tính khử Kĩ 97 - Dự đốn, kiểm tra dự đốn, kết luận tính chất axit HCl - Viết PTHH chứng minh tính chất hố học axit HCl - Tính nồng độ thể tích dung dịch axit HCl tham gia tạo thành phản ứng Trọng tâm - Cấu tạo phân tử, tính chất hiđro clorua axit clohiđric II CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên: - Hoá chất: HCl khí, Dd HCl đặc, giấy quỳ tím, nước cất, Mg, Dd HCl loãng, dây Cu, bột FeO, Fe(OH)3, đá vôi CaSO3 rắn, CaSO4 rắn dụng cụ thí nghiệm - Dụng cụ: Đèn cồn, giá ống nghiệm, cốc thuỷ tinh lớn, thìa thuỷ tinh, ống hút Học sinh : - Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ởn định - tổ chức lớp Kiểm tra cũ: - Nêu tính chất hố học clo, phản ứng clo - Tại công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân Dd NaCl không dung tương tác chất oxi hoá khử để điều chế clo? Bài mới: Đặt vấn đề: GV làm TN điều chế clo ống nghiệm từ KMnO Dd HCl đặc, dùng tờ giấy trắng làm cho HS quan sát màu khí sinh ra, sau mở nhanh ống nghiệm cho châu chấu khoẻ mạnh vào, đậy kín ống nghiệm Gv: khí lúc đầu sinh đơn chất halogen (cho HS dự đoán dựa vào màu sắc halogen học trước) Tình trạng châu chấu nào? (Hs: châu chấu chết) Vậy có kết luận clo?(Hs: clo độc) Gv: clo sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt, clo độc mà lại sử dụng vào tẩy trùng nước sinh hoạt? Liệu việc làm có an tồn khơng? Để hiểu rõ thêm trò tìm hiểu clo tiết học hôm 98 Hoạt động Gv Hs Nội dung Hoạt động 1: Hiđro clorua Mục tiêu: Hs nắm cấu tạo tính chất hiđro clorua Gv: Yêu cầu Hs viết CT electron, CTCT giải I.Hiđro clorua thích phân cực phân tử HCl? Cấu tạo phân tử Gv cho Hs quan sát bình khí HCl u cầu nhận xét trạng thái, màu sắc, tỉ khối so với khơng khí Gv bổ sung mùi hiđro clorua Tính chất Gv: Biểu diễn thí nghiệm nghiên cứu độ tan - Chất khí, khơng màu, mùi xốc hiđro clorua nước - Nặng khơng khí (d ≈ 1,6) Gv yêu cầu Hs: quan sát, nêu tượng, -Khí HCl tan nhiều nước giải thích: + Vì nước lại phun vào bình? +Vì dung dịch thu làm quỳ tím hố đỏ? + Vậy Dd HCl có mơi trường gì? Hs thảo luận, trả lời Hoạt động : Axit clohidrric Mục tiêu:Hs biết nắm tính chất vật lí tính chất hoá học axit clohidric Gv nhấn mạnh: Khi hiđro clorua tan vào II Axit clohidrric nước ta dung dịch có tính axit mạnh gọi Tính chất vật lí dung dịch axit clohiđric - Axit clohidric Dd HCl Gv: Cho Hs quan sát dung dịch axit clohiđric -Axit clohidric chất lỏng không vừa điều chế (loãng) lọ đựng dung dịch HCl màu, mùi xốc đặc, mở nút để thấy “bốc khói” - Axit clohidric đặc có tượng Gv: giải thích có tượng “bốc bốc khói khơng khí ẩm khói”? - Dd axit clohidric đặc có Hs suy nghĩ, thảo luận, giải thích nồng độ 37% Gv nhận xét, bổ sung Gv: Axit có tính chất chung gì? Tính chất hố học Hs nêu tính chất hố học chung axit a Tính axit mạnh Gv: Giới thiệu hố chất gồm có dây Mg, - làm quỳ tím hố đỏ Dd HCl lỗng, dây Cu, bột FeO, Fe(OH) 3, đá vôi 99 HCl + Mg → MgCl2 + H2↑ CaSO3 rắn, CaSO4 rắn dụng cụ thí HCl + FeO → FeCl2 + H2O nghiệm Yêu cầu Hs lựa chọn hoá chất để thử tính axit axit clohiđric HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + H2O HCl + CaCO3 → CaCl2+ CO2↑ +H2O Hs dựa điều kiện xảy phản ứng axit với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối để chọn hoá chất, làm TN viết phản ứng Gv: Biết hợp clo có số oxi b Tính khử hố: -1, 0, +1, +3, +5, +7 Từ số oxi hố clo Ví dụ: HCl, cho biết HCl có tính khử hay tính oxi hoá? 4 1 2 o + 2H2O Hs thảo luận, trả lời Gv cho biết có axit clohidric đặc thể tính khử Gv yêu cầu Hs nhắc lại phản ứng MnO2 Dd HCl đặc, xác định vai trò chất tham gia phản ứng Củng cố - Nhắc lại trọng tâm kiến thức Làm BT 7a BT thêm: Nêu tượng viết phương trình phản ứng có cho HCl đặc tác dụng với chất sau: KMnO4, KClO3 Sục khí Cl2 vào Dd Na2CO3 thấy có khí CO ra, giải thích viết PTPƯ Dặn dò - BTVN: + Làm BT1, 3, 4,5 SGK/ trang 106 - Chuẩn bị phần lại Tiết 40: HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC MUỐI CLORUA I MỤC TIÊU Kiến thức Biết được: 100 t Mn O2 + 4H Cl đặc   Mn Cl2 + Cl - Điều chế axit clohiđric phòng thí nghiệm cơng nghiệp - Tính chất, ứng dụng số muối clorua, phản ứng đặc trưng ion clorua Kĩ - Phân biệt dung dịch HCl muối clorua với dung dịch axit muối khác B Trọng tâm - điều chế axit clohiđric - Nhận biết ion clorua II CHUẨN BỊ : Giáo viên: - Máy chiếu - Hoá chất: Dung dịch AgNO3, dung dịch NaCl, dung dịch HCl - Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ Học sinh: Học làm tập nhà III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1.Ởn định - tổ chức lớp Kiểm tra cũ: Thực sơ đồ phản ứng sau: (1) (2) MnO2 �� � Cl2 �� � FeCl3 (3) (4) NaCl �� � HCl �� � AgCl Bài mới: Hoạt động Gv Hs Hoạt động 1: Điều chế HCl Nội dung Mục tiêu: Hs nắm phương pháp điều chế HCl PTN cơng nghiệp Gv: Trình chiếu TN điều chế hiđro Điều chế PTN Hs quan sát a Trong phòng thí nghiệm (phương pháp sunfat): Gv: Hãy giải thích dùng NaCl tinh NaClt + H2SO4đặc  250 C  HCl(khí) + NaHSO4 400 C thể H2SO4 đặc? 2NaClt + H2SO4đặc    2HCl(khí) + o o  Để thu khí HCl khí HCl tan Na2SO4 nhiều nước - Lưu ý: Ở nhiệt độ khác sản b Trong công nghiệp: phẩm tạo thành khác - Lấy Cl2, H2 từ q trình điện phân Gv: từ khí điều chế được, muốn thu dung dịch NaCl có màng ngăn axit clohidric phải làm nào? H2 + Cl2 t  2HCl o Gv: Trình chiếu quy trình sản xuất axit - Phương pháp sunfat: 101 clohidric công nghiệp phương 2NaClt+H2SO4đặc pháp tổng hợp Na2SO4 Hs theo dõi 400 C    2HCl(HCl) o + - Từ q trình clo hố hợp chất Gv: - Vì cần phả lấy dư lượng khí H2? hữa (chủ yếu hiđrocacbon) - Vì tháp hấp thụ T2 không dùng nước để thu Dd HCl mà phải dùng Dd HCl lỗng? - Vì T2 T3, khí dung mơi hấpthụ dẫn ngược chiều nhau? - Vì khơng dùng phương pháp điều chế để điều chế HCl PTN? Gv bổ sung cách điêu chế thu HCl khác công nghiệp Hoạt động 2: Muối clorua nhận biết ion clorua Mục tiêu: Hs biết tính tan ứng dụng muối clorua, cách nhận biết ion clorua Gv cho Hs sử dụng bảng tính tan để xác III Muối clorua nhận biết ion định muối clorua tan clorua Gv: Hãy nêu số ứng dụng muối Một số muối clorua cloru mà em biết? Gv bổ sung ứng dụng muối clorua - Đa số muối clorua tan nhiều nước, trừ AgCl khơng tan, tan: CuCl, PbCl2 - Ứng dụng: (SGK) 2.Nhận biết ion clorua Gv: Hãy nêu nguyên tắc để nhận biết chất? - Dùng dung dịch AgNO3 để nhận biết Gv cho biết ion clorua có Dd HCl Cl  Dd muối clorua tan Gv: Cho Dd riêng biệt chứa muối tan: NaCl + AgNO3 → NaNO3 +AgCl↓ trắng NaCl NaNO3, dựa vào tính tan HCl + AgNO3 → HNO3 + AgCl↓ trắng muối clorua màu sắc muối clorua khơng tan, lựa chọn hố chất trình bày cách phân biệt Dd trên? 102 Hs thảo luận, lựa chọn hoá chất Gv cho biết: Để nhận ion clorua, người ta thường dung Dd bạc nitrat Hs thảo luận làm TN Củng cố : - Nhắc lại kiến thức trọng tâm , số điểm lưu ý giải tập có liên quan Dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết dung dịch sau đây: HCl, NaF, NaCl, NaOH Hướng dẫn: Dùng quỳ tím nhận biết dung dịch dung dịch NaOH, HCl Dùng AgNO3 phân biệt NaCl (AgCl màu trắng) Chất sau khơng thể dùng làm khơ khí HCl : A P2O5 B NaOH rắn C Axit sunfuric đậm đặc D CaCl2 khan Hướng dẫn: Đáp án: B Dặn dò Làm BT 2,5,7 sgk Tiết 41: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2: 103 TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA KHÍ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO I MỤC TIÊU: KiÕn thøc BiÕt đợc : Mục đích, bớc tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm : Điều chế clo phòng thí nghiệm, tính tẩy màu clo ẩm Điều chế axit HCl từ H2SO4 đặc NaCl Bài tập thực nghiệm phân biệt dung dịch, có dung dịch chứa ion Cl Kĩ - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công thí nghiệm - Quan sát tợng, giải thích viết phơng trình hoá học - Viết tờng trình thÝ nghiƯm 3.Thái độ: - Tích cực, chủ động - Cẩn thận làm việc với hoá chất độc, nguy hiểm II TRỌNG TÂM: - Điều chế Cl2 thử tính tẩy màu - Điều chế HCl thử tính chất axit - Nhận biệt ion Cl  III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Phát vấn- kết nhóm IV CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: Dụng cụ: - Ống nghiệm,ống dẫn thuỷ tinh,nút cao su có lỗ - Giá thí nghiệm ,giá để ống nghiệm,ống nhỏ giọt,đèn cồn đũa thuỷ tinh Hố chất: - NaCI(rắn),KMnO4 - Giấy quỳ tím - H2SO4 đặc - Nước cất - Dung dịch loãng:NaCI,HNO3,HCI,AgNO3 - Dung dịch HCI đặc 2.Học sinh 104 - Ôn tập kiến thức có liên quan đến thí nghiệm thực hành - Nghiên cứu trước thực hành học thuộc cách tiến hành thí nghiệm - Chuẩn bị dụng cụ hoá chất, cách làm thí nghiệm dự đốn tượng xảy ra,cách giải tượng V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ởn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: a Đặt vấn đề: Dẫn dắt từ cũ b Triển khai Hoạt động GV Hoạt động1: Điều chế khí clo,tính tẩy màu khí clo Hoạt động Hs 1.Điều chế khí clo,tính tẩy màu khí clo: Gv: Nêu mục đích thí nghiêm điều chế khí clo tìm hiểu tính tẩy màu khí clo Gv: Cho Hs nêu cách tiến hành TN gv nhận xét Gv nêu câu hỏi: - Hs suy nghĩ, thảo luận, trả lời - Vì phải đậy kín ống nghiệm TN này? - Nếu hít phải khí clo nào? - Dự đoán tượng xảy với giấy màu? - Nếu thay giấy màu ẩm giấy Học sinh làm thí nghiệm: Cho vào ống màu khơ TN có tượng khơng? nghiệm khơ vài tinh thể KMnO4 ,nhỏ - Vì clo làm màu giấy tiếp vài giọt dung dịch HCI đậm đặc.đậy ống màu ẩm? nghiệm nút cao su có đính băng - Có thể thay giấy màu ẩm cánh giấy màu ẩm hoa hồng khơng, sao? Gv cho Hs làm thí nghiệm, quan sát Hs quan sát, giải thích, viết vào ghi kết vào tường trình, giải tường trình 105 thích BT: Hs thảo luận, trình bày, Gv nhận xét Có khí riêng biệt đựng lọ nhãn: Cl2, O2 CO2 Hãy tìm cách phân biệt khí Hoạt động 2: Điều chế axit clohidric 2.Điều chế axit clohidric Gv: Cho học sinh nêu cách tiến hành thí nghiệm - Hs suy nghĩ, thảo luận, trả lời Sau gv nhận xét, bổ sung Gv nêu câu hỏi: - Vì phải dùng muối khan Dd H2SO4 đậm đặc? - Học sinh trình bày cách tiến hành thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm muối ăn - Vì phải lắp nghiêng ống rót dung dịch H2SO4 đậm đặc vào đủ dể nghiệm? thấm ướt lớp muối ăn Rót khoảng 8ml nước - Vì phải lắp nghiêng ống cất vào ống nghiệm lắp dụng cụ nghiệm ? hình vẽ Đun cẩn thận ống nghiệm 1, tới Vì phải nút ống nghiệm tượng sủi bọt dừng đun bơng? - Hs quan sát, giải thích, viết vào Gv cho Hs làm thí nghiệm, quan sát tường trình ghi kết vào tường trình, giải thích Bài tập thực nghiệm phân biệt Hoạt động 3: Bài tập thực nghiệm dung dịch phân biệt dung dịch - Học sinh xác định mục đích ,u BT: Có bình nhỏ đậy cầu cua thí nghiệm ống nhỏ giọt Mỗi bình chứa Dd sau: HCl, NaCl, HNO3 Hãy thảo luận nhóm, lựa chọn dụng cụ, hố chất, làm thí nghiệm phân biệt Dd - Học sinh trình bày tóm tắt bước - Gv: Cho học sinh xác định mục đích tiến hành thí nghiệm để phân biệt hố thí nghiệm chất theo yêu cầu cuả thí nghiệm - Cho học sinh trình bày cách tiến hành thí nghiệm - Hướng dẫn học sinh làm thí - Làm thí nghiệm theo nhóm: Lựa nghiệm 106 - Cho học sinh làm thí nghiệm đồng chọn hố chất phương pháp phù hợp thời hướng dẫn bước thí nghiệm phân biệt hố chất bình nhãn gúp học sinh làm thí nghiệm đựng hố chất:HCI,NaCI, HNO3 Gv cho Hs làm thí nghiệm, quan sát ghi kết vào tường trình, giải thích Củng cố - Nhắc lại số điểm lưu ý tiến hành thí nghiệm - Yêu cầu học sinh thu dọn vệ sinh phòng thí nghiệm Hướng dẫn học sinh làm báo cáo theo mẫu STT Tên TN Mục đích TN Cách tiến hành TN 107 Hiện tượng Giải thích Kết luận Tiết 46 BÀI 26 LUYỆN TẬP: NHĨM HALOGEN (tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: Hs nắm vững: - Đặc điểm cấu tạo lớp electron nguyên tử cấu tạo phân tử đơn chất nguyên tố halogen - Sự biến thiên tính chất đơn chất halogen từ flo đến iot - Phương pháp điều chế halogen Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức để giải tập Thái độ - Học sinh nghiêm túc, tích cực hoạt động học tập nhóm II CHUẨN BỊ : - Gv chia Hs thành nhóm, yêu cầu chuẩn bị BT: + Nhóm 1: BT – sgk + Nhóm 2: BT 6– sgk + Nhóm 3: BT 10 – sgk + Nhóm 4: BT 12 – sgk - Gv chuẩn bị dụng cụ làm TN BT máy chiếu - Hs chuẩn bị theo yêu cầu, ôn tập kĩ kiến thức nhóm halogen III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định - tổ chức lớp Bài Hoạt động Nội dung Gv Hs Hoạt động 1: Tổ chức giải số toán hoá học sgk Gv gọi đại Bài 4: - Đáp án B diện nhóm → Khi phản ứng với nước clo, brom đóng vai trò chất lên trình bày khử chất oxi hố nên vừa khử vừa oxi hố nước Iot giải (giới hạn 10 không phản ứng với nước phút), sau cho Bài 6: Hs nhóm khác a) Giả sử lấy lượng chất a gam nhận xét, Gv nhận Bài giải MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O (1) xét cho điểm 108 a mol 87 a mol 87 2KMnO4 + 16 HCl → 2KCl + MnCl2 + 5Cl2 + H2O a a = 63, 2 158 a mol 158 K2Cr2O7 + 14 HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 +7H2O a 294 Ta có a 98 a a a > > 63, 87 98 Vậy dùng KMnO4 điều chế nhiều clo b) Nếu lấy chất oxi hóa n mol theo (1) ta có: nMnO = nCl Theo (2) nKMnO = 2,5 nCl Theo (3) nKr Cr O = nCl Vì 3n > 2,5 n > n Vậy dùng K2Cr2O7 điều chế nhiều clo Bài 10 nAgNO3 = 50.1,0625.8 =0,025 (mol) 100.170 NaBr + AgNO3 → AgBr + NaNO3 x mol x mol x mol NaCl + AgNO3 → AgCl + AgNO3 y mol y mol y mol Do nồng độ dung dịch khối lượng 50g nên khối lượng hai muối phải Đặt số mol NaBr, NaCl x,y ta có hệ phương trình x + y = 0,05 103x = 58,5 y Giải hệ phương trình ta được: x = 0,009 Vậy m NaBr = n NaCl = 103.0,009 = 0,927(g) C0/0 = 0,927 100= 1,86(0/0) 50 109 Bài 13: dẫn hỗn hợp khí oxi clo qua dung dịch NaOH, có clo phản ứng: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O Khí khỏi hỗn hợp oxi Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ làm BT thực nghiệm Hoạt động Gv Hoạt động Hs - Gv chuẩn bị khay gồm dụng - Hs nhóm 1,2 thảo luận, cử đại diện trình cụ cần thiết hoá chất gồm Dd: bày bước tiến hành, sau tiến hành HCl, NaCl, HNO3, NaNO3 đựng TN để dán nhãn hoá chất lọ khơng dán nhãn Dd có dán nhãn là: AgNO3, HCl, Na2CO3, H2SO4, giấy quỳ tím u cầu nhóm Hs thảo luận tìm cách nhận biết Dd chưa dán nhãn - Gv chuẩn bị khay gồm dụng - Hs nhóm 3,4 thảo luận, cử đại diện trình cụ cần thiết hố chất gồm Dd: bày bước tiến hành, sau tiến hành Na2CO3, NaCl, KI, AgNO3 đựng TN để dán nhãn hố chất lọ khơng dán nhãn Dd có dán nhãn là: AgNO3, HCl, NaCl, H2SO4, giấy quỳ tím u cầu nhóm Hs thảo luận tìm cách nhận biết Dd chưa dán nhãn Gv quan sát Hs làm việc nhắc nhở Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ làm BT thực nghiệm trắc nghiệm Gv chiếu số BT thực nghiệm lên bảng, yêu cầu lớp thảo luận tìm đáp án BT1: Khi điều chế clo PTN (từ HCl đ KMnO4 MnO2) sản phẩm sinh lẫn HCl dư H2O để loại bỏ HCl dư H 2O người ta dẫn hỗn hợp sản phẩm qua bình đựng A Dung dịch K2CO3 110 B Bột đá CaCO3 C Dung dịch NaCl sau qua H2SO4 đặc D Dung dịch KOH đặc BT2: Dùng loại bình sau để đựng dung dịch HF? A Bình thuỷ tinh màu xanh C Bình thuỷ tinh khơng màu B Bình thuỷ tinh mầu nâu D Bình nhựa teflon (chất dẻo) BT3: Trong hình vẽ mơ tả cách thu khí clo sau đây, hình vẽ đúng? BT4: Trong hình vẽ sau, xác định hình vẽ mơ tả cách thu khí HCl phòng thí nghiệm 3.Củng cố: - Nhắc lại số điểm lưu ý giải Dặn dò: Chuẩn bị cho tiết thực hành 111 ... 2.3.2 Bài tập hóa học thực nghiệm có tính chất minh họa mơ 2.3.3 Bài tập hóa học thực nghiệm có tính chất thực hành 2.4 Sử dụng tập thực nghiệm dạy học hóa học 2.4.1 Sử dụng tập thực nghiệm dạy... gặp thực hành thí nghiệm 2.2.3 Xuất phát từ tập thực nghiệm có sẵn 2.3 Thiết kế dạng tập thực nghiệm chương trình hóa học 10 2.3.1 Bài tập hóa học thực nghiệm có tính chất trình bày 2.3.2 Bài tập. .. tra thực nghiệm 3.3.4.3 Phiếu điều tra hứng thú học tập mơn hóa học học sinh 3.4 Tiến hành thực nghiệm 3.4.1 Thực nghiệm thức 3.4.2 Điều tra hứng thú học tập mơn hóa học học sinh sau thực nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 , Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 , Phải dùng Dd HCl đặc 30-37% để phản ứng oxi hoá khử xảy ra. Do đó dùng Dd HCl 10% thì không thể thu được khí clo., Để đánh giá kết quả TNSP theo phân phối chương trình chúng tôi cho học sinh hai lớp TN và ĐC làm hai bài kiểm tra. Kết quả kiểm tra được thống kê trong các bảng sau:, Tiết 39: HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC. MUỐI CLORUA, Tiết 46. BÀI 26 LUYỆN TẬP: NHÓM HALOGEN (tiết 2)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay