PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH DOANH NGHIỆP QUAN điêm NGÂN HÀNG

54 34 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2018, 21:18

PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆTầm quan trọng, ý nghĩa của BCLCTT;Phân tích sự khác biệt giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận thuần;Mối quan hệ giữa BCLCTT với BCĐKT, BCKQKD;Dự báo dòng tiền tương lai và tính toán khả năng trả nợ của khách hàng;Định hướng trong chính sách và thực hành tín dụng. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Phần PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Tháng 2-2018 MỤC TIÊU • Tầm quan trọng, ý nghĩa BCLCTT; • Phân tích khác biệt dòng tiền lợi nhuận thuần; • Mối quan hệ BCLCTT với BCĐKT, BCKQKD; • Dự báo dòng tiền tương lai tính tốn khả trả nợ khách hàng; • Định hướng sách thực hành tín dụng NỘI DUNG CHÍNH I Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Một số khái niệm Kết cấu Báo cáo LCTT Mối quan hệ với BCTC Phân biệt luồng tiền Phương pháp lập Báo cáo LCTT Phân tích Báo cáo LCTT II Dự báo dòng tiền III Bài tập thực hành CÂU HỎI TÌNH HUỐNG Câu hỏi 1: Doanh nghiệp có lợi nhuận cao dự đoán tiếp tục đạt lợi nhuận cao tương lai, chắn có khả toán nợ vay ngân hàng tốt Đúng hay sai? Câu hỏi 2: Vì người ta thường nói: “Cash Flow is The King”? Làm để xác định Cash Flow? Câu hỏi 3: Việc Doanh nghiệp định mua lại cổ phiếu mà doanh nghiệp phát hành /mua lại cổ phiếu doanh nghiệp khác phát hành làm thay đổi dòng tiền từ: a/ hoạt động đầu tư? b/ hoạt động tài chính? c/ hoạt động kinh doanh? Một số khái niệm Tiền: bao gồm tiền quỹ, tiền chuyển khoản tiền gửi không kỳ hạn Tương đương tiền: Là khoản đầu tư ngắn hạn (khơng q tháng), có khả chuyển đổi dễ dàng thành lượng tiền xác định khơng có nhiều rủi ro chuyển đổi thành tiền Luồng tiền: Là luồng vào luồng tiền tương đương tiền, không bao gồm chuyển dịch nội khoản tiền tương đương tiền DN Một số khái niệm (tiếp) Hoạt động kinh doanh: Là hoạt động tạo doanh thu chủ yếu doanh nghiệp hoạt động khác hoạt động đầu tư hay hoạt động tài Hoạt động đầu tư: Là hoạt động mua sắm, xây dựng, lý, nhượng bán tài sản dài hạn khoản đầu tư khác không thuộc khoản tương đương tiền Hoạt động tài chính: Là hoạt động tạo thay đổi quy mô kết cấu vốn chủ sở hữu vốn vay doanh nghiệp Kết cấu BCLCTT LCT từ HĐ Kinh doanh LCT từ HĐ Đầu tư LCT từ HĐ Tài Tăng/Giảm Tiền & TĐT kỳ Tiền & TĐT Cuối kỳ + Tiền & TĐT Đầu kỳ Mối quan hệ BCTC Báo cáo LCTT Hoạt Hoạt Hoạt động kinh doanh động đầu tư động tài Tiền Cơng nợ Tiền Cơng nợ Tài sản khác Vốn chủ sở hữu Tài sản khác Vốn chủ sở hữu Lãi CPP BCCĐKT đầu năm Báo cáo KQHĐKD Lãi CPP BCCĐKT cuối năm Phân biệt luồng tiền Khoản thu/chi • Tiền lãi vay trả Ảnh hưởng Loại hoạt động Ảnh hưởng đến kết kinh doanh Hoạt động ? • Tiền lãi cho vay, cổ Mục đích hưởng lãi tức lợi nhuận thu Hoạt động ? • Cổ tức lợi nhuận trả Mục đích trả lãi Hoạt động ? • Tiền thuế TN DN Ảnh hưởng đến kết kinh doanh Hoạt động ? 10 Lập dự báo nhanh dòng tiền Phạm vi sử dụng: Khi khơng có đầy đủ thông tin đầu vào để lập dự báo dòng tiền cách chuẩn tắc Căn cứ: dựa yếu tố Kế hoạch kinh doanh DN giả định dựa đặc điểm hoạt động DN khứ, dự báo môi trường hoạt động kinh doanh DN 40 Lập dự báo nhanh dòng tiền yếu tố sử dụng lập dự báo nhanh dòng tiền Yếu tố Chu kỳ HTK (ngày) Tác động tới dòng tiền DN Chu dòngtớitiền Chu kỳ kỳ HTK HTKcàng càngnhanh nhanhsẽsẽảnh ảnhhưởng tới hưởng tích cực dòng DN lại.ngược lại tiềnvà củangược DN Thời gian thu hồi công nợ (ngày) Thời chậm sẽ ảnhảnh hưởng đến Thời gian gianthu thuhồi hồicơng cơngnợnợ chậm hưởng tiêu dòng cực tiền vàcủa ngược đến dòngDN tiền DN lại ngược lại Thời gian tốn cơng nợ phải Thời gian thanhtốn tốn cơng nợ phải trả chậm ảnh Thời gian công nợ phải trả chậm ảnh hưởng trả (ngày) hưởng đến dòng ngược tích cực đến dòng tiềntiền củacủa DNDN ngược lại.lại Mua sắm TSCĐ Tăng cựccực tớitới dòng tiềntiền Tăng mua muasắm sắmTSCĐ TSCĐảnh ảnhhưởng hưởngtiêu tiêu dòng DN nhuận DNnhuận DN lợi DN nhiều tới lợi Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) Tỷ tăng sẽ ảnh ảnhhưởng hưởngtích cực tới dòng tiền Tỷ suất suất lợi nhuận gộp tăng tới dòng tiềntácdođộng tác động doanh thu tăng/giảm chi phí Tỷ suất chi phí bán hàng, quản lý Chi cao cao thì càng ảnh ảnhhưởng hưởng Chi phí phí bán hàng, quản lý doanh thu (%) đến dòng DNcủa DN tiêu cực đếntiền dòng tiền Tốc độ tăng trưởng doanh thu (%) Tốc trưởng doanh doanh thu thu có cótác tácđộng độngđa dòng Tốc độ độ tăng tăng trưởng chiềutới (nhiều tiền cực) tới dòng tiền tác động tăng khoản tiêu 41 phải thu, HTK, khoản phải trả, Các bước thực dự báo nhanh dòng tiền Bước • Đưa giả định tiến hành dự báo Bước • Tính tốn kết kinh doanh dự tính Bước • Tính tốn tài sản nguồn vốn dự tính Bước • Tính tốn lãi vay, nợ vay giá trị ròng Bước • Điều chỉnh Bảng CĐKT Bước • Tính tốn lưu chuyển tiền Tham khảo Phụ lục 7, Quyết định 3832/QĐ-NHCT35 42 Lập dự báo nhanh dòng tiền Lưu ý lập dự báo nhanh dòng tiền: • Dự báo nhanh dựa kế hoạch kinh doanh DN, không đề cập tới hoạt động đầu tư tài DN Do đó, tính tốn tiêu BCĐKT, giả định khoản mục đầu tư tài khơng thay đổi • Dựa kế hoạch mua sắm TSCĐ DN, đưa mức khấu hao dự tính Trong trường hợp DN khơng có kế hoạch cụ thể mua sắm TSCĐ, giả định mức mua sắm TSCĐ năm dự báo mức khấu hao TSCĐ năm trước đó, tức DN đầu tư thêm vào TSCĐ giá trị TSCĐ bị giảm sút khấu hao • Nếu khơng sở đưa mức tiền tương đương tiền cuối kỳ năm dự báo, giả định giá trị không thay đổi so với đầu kỳ 43 III Bài tập tình 44 Lập phân tích BCLCTT Bài tập 1: DN A có số liệu Doanh thu thuần, Giá vốn hàng bán, Chi phí tiền lương, Chi phí quản lý (trong CP khấu hao 30) bảng Giả sử DN không bán chịu, không mua chịu, không dự trữ HTK Kết hđkd năm tới không đổi Yêu cầu: Lập LCTT từ HĐKD DN theo phương pháp trực tiếp gián tiếp Doanh thu 1000 Giá vốn hàng bán (700) Chi phí tiền lương (100) Chi phí quản lý (100) LN trước thuế 100 Thuế TNDN (28) LN sau thuế 72 Nhận xét kết quả? 45 Đáp án Bài tập Phương pháp trực tiếp Phương pháp gián tiếp Thu tiền bán hàng 1000 LN trước thuế Chi mua hàng (700) Khấu hao Chi trả tiền lương (100) Chi trả chi phí quản lý (70) Chi nộp thuế (28) LCTT từ HĐKD 102 100 30 Tăng/giảm NPThu Tăng/giảm HTKho Tăng/giảm nợ phải trả Chi nộp thuế (28) LCTT từ HĐKD 102 46 Bài tập Tiếp tục tập 1, năm tới DN A cho phép khách hàng mua chịu 30% tổng doanh số bán hàng DN A Yêu cầu: Lập LCTT từ HĐKD DN theo phương pháp trực tiếp gián tiếp Nhận xét kết quả? 47 Đáp án Bài tập Phương pháp trực tiếp Thu tiền bán hàng 700 Chi mua hàng (700) Chi trả tiền lương (100) Chi trả chi phí quản lý (70) Chi nộp thuế (28) LCTT từ HĐKD (198) Phương pháp gián tiếp LN trước thuế Khấu hao 100 30 Tăng/giảm NPThu (300) Tăng/giảm HTKho Tăng/giảm nợ phải trả Chi nộp thuế LCTT từ HĐKD (28) (198) 48 Bài tập Tiếp tục tập 2, năm tới nhà cung cấp cho phép DN A mua chịu 30% giá vốn mua hàng DN A Yêu cầu: Lập LCTT từ HĐKD DN theo phương pháp trực tiếp gián tiếp Nhận xét kết quả? 49 Đáp án Bài tập Phương pháp trực tiếp Thu tiền bán hàng Phương pháp gián tiếp 700 Chi mua hàng (490) Chi trả tiền lương (100) Chi trả chi phí quản lý (70) Chi nộp thuế (28) LCTT từ HĐKD 12 LN trước thuế Khấu hao 100 30 Tăng/giảm NPThu (300) Tăng/giảm HTKho Tăng/giảm nợ phải trả 210 Chi nộp thuế (28) LCTT từ HĐKD 12 50 KẾT LUẬN • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết rõ nét khả tạo tiền để trả nợ doanh nghiệp; • Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi chưa có dòng tiền ròng để trả nợ; • Nếu ngân hàng định cho vay/tăng hạn mức trường hợp tập nêu định sai lầm, chứa đựng rủi ro Bởi vì:  Nhu cầu vay/tăng hạn mức để đáp ứng nhu cầu tăng lên sản xuất kinh doanh, mà để bù đắp cho thiếu hụt tiền xuất phát từ khó khăn bán hàng/thu tiền bán hàng  Rủi ro cho ngân hàng khả thu hồi khoản phải thu không theo kế hoạch, khả thu hồi phải thu thấp 51 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ TÀI CHÍNH DN • • • • • • • Cơ sở: báo cáo tài Số liệu ngành/ doanh nghiệp tương tự Tổng tài sản? Chi phí trả trước _ Chi phí phải trả? Giá trị? Vốn lưu động ròng (âm hay dương?) Hệ số tự tài trợ? Tài sản cố định (giá trị hệ số TSCĐ/VCSH)? Lợi nhuận (số tuyệt đối, ROE) Lưu chuyển tiền ròng từ HĐKD (âm hay dương? Lý âm?) 52 TỔNG KẾT  Hiểu rõ nguyên lý kế toán doanh nghiệp  Phân biệt Kế tốn DN Tài DN  Đánh giá tình hình tài thơng qua: Đánh giá chất lượng TSN, TSC/doanh thu, chi phí Lập lại Bản CĐKT Phân tích vốn lưu chuyển (VLĐ ròng) Phân tích bảo đảm nợ vay ngân hàng Phân tích tiêu tài Phân tích Báo cáo LCTT; đánh giá khả tạo tiền để trả nợ vay CÂU HỎI – TRAO ĐỔI 54 ... 20 Phân tích Báo cáo LCTT Quy trình phân tích Phân tích BCLCTT     Đánh giá chung Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh Luồng tiền từ hoạt động đầu tư Luồng tiền từ hoạt động tài Phân tích. .. tiền từ hoạt động kinh doanh 17 Phương pháp lập Báo cáo LCTT Mối quan hệ PP trực tiếp gián tiếp Báo cáo kết kinh doanh Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Doanh thu +↓/-↑ Nợ phải... khả trả nợ khách hàng; • Định hướng sách thực hành tín dụng NỘI DUNG CHÍNH I Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Một số khái niệm Kết cấu Báo cáo LCTT Mối quan hệ với BCTC Phân biệt luồng tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH DOANH NGHIỆP QUAN điêm NGÂN HÀNG, PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH DOANH NGHIỆP QUAN điêm NGÂN HÀNG, Phân biệt các luồng tiền (tiếp), Phương pháp lập Báo cáo LCTT, Phân tích Báo cáo LCTT (tiếp), II. Dự báo dòng tiền, III. Bài tập tình huống

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay