Phương pháp động não

14 54 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2018, 20:55

Phương pháp động não (Brainstorming) “Cách tốt để có ý tưởng tốt bạn phải có thật nhiều ý tưởng” (The best way to get a good idea is to get a lot of ideas – Linus Carl Pauling – Nobel hòa bình 1963)   Phương pháp động não  khái niệm: Động não (Brainstorming) hoạt động tập trung vào câu hỏi sau đưa nhiều ý tưởng hay lời giải khác cho câu hỏi đó, kể câu trả lời phù hợp hay không phù hợp Các ý tưởng phạm vi rộng tốt, đưa nhanh tốt nhằm hình thành não người học tư phản ứng nhanh linh hoạt sáng tạo 2 Bản chất Huy động nhiều ý kiến, ý tưởng khác thời gian ngắn  Kích thích tưởng tượng, liên tưởng sáng tạo người học  Vấn đề đưa nhìn nhận, xem xét từ nhiều góc độ, nhiều cách nhìn khác  Mục đích Phương pháp khơng phải tìm xác ý tưởng hoàn thiện mà đưa nhiều ý tưởng tốt  Mối quan hệ người dạy người học  - - - Người dạy Đưa câu hỏi (mở), vấn đề(có nhiều cách giải quyết) đòi hỏi HS phải suy nghĩ GV thu thập, liệt kê tất câu trả lời, phương án GV phân loại, làm sáng tỏ ý kiến Tổng hợp ý kiến  - - Người học Suy nghĩ đưa câu trả lời, giải pháp, lời bình luận… Đưa thắc mắc, ý kiến bổ sung 4 Ví dụ minh họa Thiết kế giảng Luyện từ câu Lớp Bài: Tổng kết vốn từ Mục tiêu học     - Kiến thức: HS biết hiểu nghĩa câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao mối quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè - Kĩ năng: HS tìm phân loại câu tục ngữ, ca dao, thành ngữ mối quan hệ thầy trò, bạn bè, gia đình - Thái độ: HS biết u q gia đình, bạn bè, thầy giáo biết tôn trọng, đối xử tốt với người - Rèn cho HS khả huy động vốn kiến thức kinh nghiệm số câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ mối quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô Kế hoạch chi tiết    Hoạt động GV Giới thiệu bài: Trong sống có nhiều mối quan hệ gia đình, thầy cơ, bạn bè, làng xóm láng giềng…Và kho tàng dân gian Việt Nam có nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói mối quan hệ Bài học hơm giúp hiểu thêm câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao   Hoạt động HS 1’ HS lắng nghe     Hoạt động GV GV nêu yêu cầu tập: “ Hãy tìm câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè” - YC HS suy nghĩ làm việc cá nhân, bạn đưa nhiều câu tục ngữ, ca dao, thành ngữ thưởng    Hoạt động HS 2’ HS lắng nghe - HS suy nghĩ làm việc cá nhân   Hoạt động GV 3’’ GV liệt kê ý kiến tất HS lên bảng lớp: Chị ngã, em nâng Chim có tổ, người có tơng Máu chảy ruột mềm Kính thầy u bạn Bốn biển nhà Bn có bạn, bán có phường Ăn rào Con có cha nhà có Có cơng mài sắt có ngày nên kim 10 Uống nước nhớ nguồn 11 Tay đứt ruột sót 12 Muốn sang bắc cầu kiều Muốn hay chữ yêu lấy thầy 13 Một làm chẳng nên non Ba chụm lại thành núi cao 14 Ăn nhớ kẻ trồng 15 Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung giàn   Hoạt động HS: HS phát biểu ý kiến Hoạt động GV YCHS phân loại câu tục ngữ theo mối quan hệ: gia đình, bạn bè, thầy - YCHS xem xét câu tục ngữ chưa với quan hệ đề GV giúp HS hiểu nghĩa câu chưa với yêu cầu đề bài.: VD:+ Ăn rào + Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung giàn + Uống nước nhơ nguồn + Có cơng mài sắt có ngày nên kim    • Hoạt động HS 4’ HS suy nghĩ cá nhân trả lời Mối quan hệ gia đình: Chị ngã, em nâng Chim có tổ, người có tơng Máu chảy ruột mềm 11.Tay đứt ruột sót • Mối quan hệ thầy trò: 12 Muốn sang bắc cầu kiều Muốn hay chữ u lấy thầy Kính thầy yêu bạn… • Mối quan hệ bạn bè: 13 Một làm chẳng nên non Ba chụm lại thành núi cao… Bn có bạn, bán có phường      Hoạt động GV GV nhận xét, đánh giá GV bổ sung giải thích số câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao để giúp HS hiểu nghĩa Tổng kết hoạt động: GV khen thưởng số HS nêu câu đặt mối quan hệ   Hoạt động HS 5’ HS lắng nghe Bài học giúp hiểu điều gì? ... get a lot of ideas – Linus Carl Pauling – Nobel hòa bình 1963)   Phương pháp động não  khái niệm: Động não (Brainstorming) hoạt động tập trung vào câu hỏi sau đưa nhiều ý tưởng hay lời giải khác... Hoạt động GV GV nhận xét, đánh giá GV bổ sung giải thích số câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao để giúp HS hiểu nghĩa Tổng kết hoạt động: GV khen thưởng số HS nêu câu đặt mối quan hệ   Hoạt động. .. tạo người học  Vấn đề đưa nhìn nhận, xem xét từ nhiều góc độ, nhiều cách nhìn khác  Mục đích Phương pháp khơng phải tìm xác ý tưởng hồn thiện mà đưa nhiều ý tưởng tốt  Mối quan hệ người dạy người
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp động não, Phương pháp động não, Mục tiêu bài học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay