Tiết 97-98 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

7 1,200 16
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 18:10

Trường THPT Tam quan Năm học 2008 - 2009 Ngày soạn:25-4-2010 Lí luận : Tiết:97-98 I. MỤCTIÊU 1. Về kiến thức: Giúp học sinh : - Hiểu được những giá trị cơ bản của văn học. Thấy được văn học có nhiều giá trò: nhận thức ,tình cảm thẩm mó. Sự thống nhất của ba giá trò trên là yêu cầu lí tưởng của tác phẩm văn học. 2. Về kó năng - Nắm vững những nét bản chất của hoạt động tiếp nhận văn học. 3. Về thái độ: Cần tiếp nhận văn học với một thò hiếu lành mạnh 1.Chuẩn bò của giáo viên: - Đồ dùng dạy học : Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12. - Phương án tổ chức lớp học : Phát vấn, diễn giảng, gợi mở, thảo luận. 2. Chuẩn bò của học sinh : + Chn bÞ SGK, vë ghi ®Çy ®đ + Chn bÞ phiÕu tr¶ lêi c©u hái theo mÉu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn đònh tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra nề nếp, só số, tác phong học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút) 3. Giảng bài mới: - Giới thiệu bài : (2 phút) Mỗi tác phẩm văn học đem đến cho người đọc nhiều điều hay. Muốn hiểu , biết một tác phẩm văn học ta phải hiểu toàn bộ các giá trò của nó. Tiếp xúc với tác phẩm văn học, người ta trở nên dễ xúc động hơn, đa cảm biết rung động trước cái đẹp. Nhờ đó mà lòng người, đỡ khô cạn, đỡ thờ ơ bàng quan với những số phận, những cảnh đời diễn ra xung quanh mình hàng ngày. Mỗi tác phẩm đến với người đọc bằng nhiều con đường khác nhau sự tiếp nhận của người đọc cũng thật khác nhau. Sự tiếp nhận khác nhau sẽ đem đến giá trò nội dung nghệ thuật phong phú cho tác phẩm văn học . - Tiến trình bài dạy: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC 17’ Hoạt động 1 : Giá trí văn học Để gây ấn tượng, tạo sức cuốn hút cho bài học, có thể kể một vài sự kiện, câu chuyện nhỏ vê sức mạnh kì điệu của văn chương. Ví dụ 1: Nguyễn Trãi từng viết: “Văn Hoạt động 1: Học sinh đi sâu tìm hiểu từng giá trị cơ bản của văn học (một cách ngắn gọn, cơ đọng với các ý chính). 1.Giá trí văn học - V¨n häc cã ba gi¸ trÞ c¬ b¶n + Gi¸ trÞ nhËn thøc + Gi¸ trÞ gi¸o dơc + Gi¸ trÞ thÈm mÜ => Gi¸ trÞ v¨n häc lµ s¶n phÈm tinh thÇn ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau cđa ®êi sèng con ngêi, t¸c ®éng s©u s¾c tíi cc sèng, con ngêi. Ngữ văn 12 Cơ bản - 1 - GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Năm học 2008 - 2009 chương có sức mạnh đuổi nghìn qn giặc” chính tác phẩm Thư lại dụ Vương Thơng của ơng đã có sức mạnh ấy; bị thuyết phục bởi sự phân tích phải trái, thiệt hơn rất thấu tình đạt lí của Nguyễn Trãi, Vương Thơng đã rút qn khỏi thành Đơng Quan (Hà Nội). Ví dụ 2: Năm 18l3, nhà mĩ học người Đức Vin-hem Phơn Hum- bơn, khi nhìn cảnh chiến địa gần Lép- dích, nơi số phận của Pháp Đức vừa được quyết định, đã nói với bạn: “Các quốc gia thì bị tiêu huỷ, mà câu thơ đẹp vẫn cứ còn”. Lúc đó ơng vừa mới đọc xong vở kịch A-ga-men- nơng của Ét-sin đang hết sức xúc động trước những cao trào trữ tình những cảnh bi tráng của vở kịch ấy. Ví dụ 3: Văn Thạch Lam làm cho lòng người được thêm trong sạch phong phú hơn (như chính ơng đã viết như thế về văn chương). Chỉ gái của ơng, Nguyễn Thị Thế, từng nói ở Sài Gòn năm 1968: “Hai mươi năm nữa người ta có thể qn tơi anh tơi - Nhất Linh, Hồng Đạo. Nhưng năm mươi năm nữa người ta khơng thể qn em tơi - Thạch Học sinh tổng hợp lại: giá trị nhận thức là tiền đề của giá trị giáo dục, giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm ý nghĩa của giá trị nhận thức, cá giá trị nhận thức giá trị giáo dục đều phát huy tích cực nhất qua giá trị thẩm mĩ ; ba giá trị cơ bản đó cùng một lúc tác động tới người đọc, theo quan niệm của người xưa, đấy là sự hài hồ ba giá trị chân - thiện- mĩ của văn chương a- Gi¸ trÞ nhËn thøc - Gi¸ trÞ nhËn thøc lµ qu¸ tr×nh nhµ v¨n kh¸m ph¸, lÝ gi¶i hiƯn thùc cc sèng, lùa chän, chun ho¸ hiĨu biÕt cđa m×nh ®a vµo néi dung t¸c phÈm, nh»m ®¸p øng nhu cÇu nhËn thøc cđa con ngêi. b. Gi¸ trÞ gi¸o dơc - Gi¸ trÞ gi¸o dơc cđa v¨n häc biĨu hiƯn ë kh¶ n¨ng ®em ®Õn cho nh÷ng bµi häc q gi¸ vỊ t tëng, t×nh c¶m lÏ sèng, c¸ch sèng ®Ĩ con ngêi tù rÌn lun b¶n th©n m×nh ngµy cµng tèt ®Đp thªm. §ã lµ chøc n¨ng gi¸o dơc cđa v¨n häc. c- Gi¸ trÞ thÈm mÜ - Gi¸ trÞ thÈm mÜ lµ kh¶ n¨ng cđa v¨n häc ph¸t hiƯn vµ miªu t¶ nh÷ng vỴ ®Đp cđa cc sèng mét c¸ch sinh ®éng, gióp con ngêi c¶m nhËn ®ỵc vµ biÕt rung ®éng mét c¸ch tinh tÕ, s©u s¾c tríc nh÷ng vỴ ®Đp ®ã. d. Mèi quan hƯ gi÷a ba chøc n¨ng cđa v¨n häc. Ba chøc n¨ng cđa v¨n häc cã quan hƯ mËt thiÕt v×. - Gi¸ trÞ nhËn thøc lµ tiỊn ®Ị cđa gi¸ trÞ gi¸o dơc. Kh«ng cã nhËn thøc ®óng ®¾n th× v¨n häc kh«ng thĨ gi¸o dơc con ngêi. Ngỵc l¹i gi¸ trÞ gi¸o dơc lµm s©u s¾c thªm gi¸ trÞ nhËn thøc. Bëi v× ngêi ta kh«ng chØ nhËn thøc ®Ĩ mµ nhËn thøc mµ nhËn thøc ®Ĩ hµnh ®éng. - Gi¸ trÞ nhËn thøc vµ gi¸o dơc chØ cã thĨ ph¸t huy mét c¸ch tÝch cùc nhÊt, hiƯu qu¶ nhÊt khi g¾n víi gi¸ trÞ thÈm mÜ v× thÕ ba chøc n¨ng v¨n häc nhËn thøc, gi¸o dơc, thÈm mÜ g¾n bã víi nhau. Ta kh«ng thĨ quan niƯm bé phËn nµy cđa t¸c phÈm ®a l¹i th«ng tin nhËn thøc, bé phËn Ngữ văn 12 Cơ bản - 2 - GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Năm học 2008 - 2009 20’ Lam, . Những ví dụ ấy ít nhiều cho thấy giá trị của văn học. Có thể hỏi HS: Thế nào là giá trị của văn học? Sau đó, giảng bài học theo trình tự các câu hỏi trong phần Hướng dẫn học bài. Câu 1 Bằng một hệ thống câu hỏi, GV giúp HS đi sâu tìm hiểu từng giá trị cơ bản của văn học (một cách ngắn gọn, cơ đọng với các ý chính). Trong bài học, ở từng giá trị đều đã nói rõ: khái niệm giá trị, nguồn gốc tạo thành, nội dung thực hiện. GV theo đó để soạn giáo án dùng làm cơ sở để kiểm tra tính đúng đắn, xác đáng trong những cầu trả lời của HS trên lớp. Khuyến khích HS tìm nhiều dẫn chứng cụ thể trong thực tế văn học. Câu 2: Mối quan hệ giữa các giá trị cơ bản đã được nói lần lượt trong bài học (theo từng giá trị trong phần kết thúc). GV u cầu HS tổng hợp lại: giá trị nhận thức là tiền đề của giá trị giáo dục, giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm ý nghĩa của giá trị nhận thức, cá giá trị nhận thức giá trị giáo dục đều phát huy tích cực nhất qua giá trị thẩm mĩ ; ba giá trị cơ bản đó kia cã chøc n¨ng gi¸o dơc vµ thÈm mÜ. C¶ ba chøc n¨ng ®Ịu t¸c ®éng ®Õn con ngêi. Ba chøc n¨ng nhËn thøc, gi¸o dơc, thÈm mÜ t¬ng ®¬ng víi NhËn thøc -> ch©n ThiƯn -> gi¸o dơc MÜ -> c¸i ®Đp. V¨n ch¬ng híng tíi ch©n, thiƯn, mÜ bao giê còng lµ v¨n ch¬ng cho mäi ngêi vµ v¨n cđa mu«n ®êi. 2- TiÕp nhËn v¨n häc. a- TiÕp nhËn trong ®êi sèng v¨n häc - TiÕp nhËn v¨n häc lµ qu¸ tr×nh ngêi ®äc hoµ m×nh vµo t¸c phÈm, rung ®éng víi nã, ®¾m ch×m trong thÕ giíi nghƯ tht ®ỵc dung lªn b»ng ng«n tõ, l¾ng nghe tiÕng nãi cđa t¸c gi¶, thëng thøc c¸i hay c¸i ®Đp, tµi nghƯ cđa ngêi nghƯ sÜ vµ sù s¸ng t¹o cđa hä. §Ĩ tõ ®ã céng víi trÝ tëng tỵng, kinh nghiƯm sèng, vèn v¨n ho¸ vµ b»ng c¶ t©m hån m×nh ngêi ®äc kh¸m ph¸ ý nghÜa cđa tõng c©u ch÷, c¶m nhËn søc sèng cđa tõng h×nh ¶nh, h×nh tỵng nh©n vËt gäi lµ tiÕp nhËn v¨n häc. - Mét c¸ch tỉng qu¸t. TiÕp nhËn v¨n häc lµ ho¹t ®éng tÝch cùc cđa c¶m gi¸c, t©m trÝ ngêi ®äc nh»m biÕn v¨n b¶n thµnh thÕ giíi nghƯ tht trong t©m trÝ m×nh (vai trß cđa ngêi ®äc ®Ỉt lªn hµng ®Çu). b- TÝnh chÊt tiÕp nhËn v¨n häc. + TiÕp nhËn v¨n häc lµ qu¸ tr×nh giao tiÕp §ã lµ qu¸ tr×nh giao tiÕp gi÷a t¸c gi¶ víi b¹n ®äc. Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp Êy tÊt u ph¶i cã sù tri ©m nhÊt ®Þnh vỊ khÝa c¹nh nµo ®ã cđa t¸c phÈm. Ng- êi ®äc s½n lßng ®ång c¶m vµ chia sỴ víi nh÷ng vÊn ®Ị t¸c Ngữ văn 12 Cơ bản - 3 - GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Năm học 2008 - 2009 15’ cùng một lúc tác động tới người đọc, theo quan niệm của người xưa, đấy là sự hài hồ ba giá trị chân - thiện- mĩ của văn chương: b) Tiếp nhận văn học Để định nghĩa khái niệm tiếp nhận văn học, cần xem nó như một trong ba yếu tố cấu thành đời sống văn học: sáng tạo - truyền bá - tiếp nhận. Chú ý phân biệt tiếp nhận đọc. Phần khái niệm tiếp nhận văn học đã được nói kĩ trong bài học. Nhất mạnh hai tính chất trong sự tiếp nhận của người đọc: tính cá thể hố, chủ động, tích cực; tính đa dạng, khơng thống nhất - chính những tính chất đó đã làm tăng lên rất nhiều giá trị vốn có của văn chương. Câu 4 Phân biệt ba cấp độ trong cách thức tiếp nhận văn học. Lấy ví dụ Truyện Kiều. Ở cấp độ thứ nhất, người đọc cảm nhận diễn biến của cốt truyện (cuộc đời l5 năm lưu lạc của Th Kiều như cánh bèo trơi nổi trên dòng đời trong đục). Ở cấp độ thử hai, qua cốt truyện, người đọc thấy được ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm: tổ cáo xã hội phong kiến chà đạp lên quyền sống của con người. Ở cấp độ thứ gi¶ ®Ỉt ra trong t¸c phÈm. §ã lµ thÞ hiÕu v¨n häc. Nã gióp ta ph©n biƯt t¸c phÈm thĨ hiƯn néi dung, suy nghÜ qu¸ cò hc ®ỉi míi . T¸c phÈm n©ng cao t©m ®ãn nhËn cđa con ngêi t¸c n©ng cao tr×nh ®é ngêi ®äc. + Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp nỉi lªn vai trß tÝch cùc, chđ ®éng cđa ngêi ®äc. + Ngêi ®äc ph¶i hiĨu ®ỵc nghÜa cđa c¸c tõ, c¸c h×nh ¶nh nhí nh÷ng ®iỊu ®· häc, ph¸t hiƯn ®- ỵc mèi liªn hƯ gi÷a c¸c c©u, c¸c phÇn, hiĨu ®ỵc nh÷ng chç bá trèng, gi¶i thÝch ®ỵc nh÷ng chç v« lÝ cđa t¸c phÈm. NÕu ngêi ®äc kh«ng chđ ®éng s¸ng t¹o th× khã lßng chiÕm lÜnh ®ỵc t¸c phÈm. TÝnh ®a d¹ng kh«ng thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn v¨n häc Ngêi ®äc ®Õn víi t¸c phÈm v¨n häc cã nh÷ng vui bn kh¸c nhau. S¶n phÈm tiÕp nhËn v× thÕ còng kh¸c nhau. Néi dung t¸c phÈm còng phong phó, h×nh tỵng nghƯ tht ®¹t tíi ®Ønh cao, ng«n tõ ®a nghÜa th× sù tiÕp nhËn t¸c phÈm cµng ®a d¹ng, kh«ng thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn lµ lÏ ®¬ng nhiªn. - Tuy vËy ngêi ®äc kh«ng thĨ bÊt chÊp c¸c ®Ỉc trng biĨu ®¹t cđa v¨n b¶n, kh«ng thĨ t tiƯn c¾t xÐn c©u v¨n hay ¸p ®Ỉt ý nghÜa. Do ®ã cÇn kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¸ch quan cđa tiÕp nhËn. Mäi ngêi ®äc ®Ịu cã thĨ ph¸t huy sù t×m tßi, c¶m nhËn cđa m×nh. Song sù c¶m nhËn ®ã ph¶i cã c¬ së trong toµn bé v¨n b¶n. 3- C¸c cÊp ®é tiÕp nhËn v¨n häc. - Thø nhÊt c¶m thơ chØ tËp Ngữ văn 12 Cơ bản - 4 - GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Năm học 2008 - 2009 30’ 10’ ba, cùng với việc cảm nhận cốt truyện ý nghĩa tư tưởng, người đọc thấy được hình thức biểu hiện của tác phẩm: kiểu kết cấu theo dòng tự sự, thể thơ lục bát mang cả sắc thái ca dao cổ điển, ngơn ngữ mang cả tính bình dân bác học, nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình - tất cả làm sâu sắc thêm ý nghĩa xã hội của tác phẩm. Trên cơ sở hiểu sâu nội dung, hình thức, ý nghĩa của tác phẩm, người đọc rút ra những bài học về cách nhìn con người cuộc đời, so sánh với cuộc sống hơm nay, thấy rõ mình cần phải làm gì để khơng bao giờ còn tái diễn cái xã hội Truyện Kiều. H oạt động 2: H oạt động 2: Học sinh thực hiện bài tập trung vµo néi dung cơ thĨ, néi dung trùc tiÕp cđa t¸c phÈm, xem t¸c phÈm kĨ chun g×, cã t×nh ý g×, c¸c t×nh tiÕt diƠn biÕn, c¸c nh©n vËt yªu, ghÐt nhau thÕ nµo, sèng chÕt ra sao - Thø hai qua néi dung x¸c ®Þnh t tëng t¸c phÈm. §©y lµ c¸ch tiÕp nhËn cã chiỊu s©u. Ngêi ®äc ph¶i lÝ gi¶i, ph©n tÝch ®Ĩ t×m ra t tëng t×nh c¶m cđa t¸c gi¶ mn kÝ th¸c qua t¸c phÈm. - Thø ba lµ tiÕp nhËn c¶ néi dung vµ nghƯ tht t¸c phÈm. Ngêi ®äc kh«ng chØ thÊy néi dung t¸c phÈm mµ cßn ph¸t hiƯn ra vỴ ®Đp h×nh thøc lµm nªn néi dung Êy. Lu«n vËn dung sù kÕt hỵp gi÷a néi dung vµ h×nh thøc trong tiÕp nhËn v¨n häc. II. Luyện tập: Bài tập 1 Nói giá trị cao q nhất của văn chương là ni dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam, làm cho lòng người được thêm trong sạch phong phú hơn là hồn tồn đúng, vì tác giả sáng tạo văn chương là người kĩ sư tâm hồn cái đích hướng tới của văn chương là con người, là tâm hồn con người. Với giá trị nhận thức giá trị thẩm mĩ, Văn chương làm cho tâm hồn con người thêm phong phú ; với giá trị giáo dục, văn chương làm cho tâm hồn con người thêm trong sạch - người ta nói văn chương thanh lọc tâm hồn con người, nhân đạo hố con người vì lẽ đó. Bài tập 2 HS tự chọn tác phẩm vận dụng linh hoạt kiến thức về Giá trị văn học (hoặc Tiếp nhận văn học) để phân tích. Nên chọn tác Ngữ văn 12 Cơ bản - 5 - GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Năm học 2008 - 2009 phẩm đã học trong chương trình phổ thơng. Bài tập 3* Cảm hiểu là hai phương diện trong tiếp nhận văn học. Cảm ở đây là rung cảm, là sự tiếp xúc bằng trực giác. Nếu chỉ đọc tác phẩm một cách vội vã, hời hợt, thờ ơ, khơng nhập vào với q trình suy nghĩ, sáng tạo của tác giả thì khó mà thấy được giá trị của tác phẩm, thấy được cái hay của nó. Do đó, sự say mê đối với văn học, việc trực tiếp đọc tác phẩm với những ấn tượng, cảm giác, cảm xúc sâu sắc sẽ giúp mỗi người có một sự cảm thụ văn học tinh tế. Mặt khác, để cảm cho được cái hay, cái đẹp, những giá trị của văn chương lại cần phải hiểu nó, nghĩa là cần phải có những trị thức về văn chương. Những trị thức này tự chúng khơng thay thế được sự cảm nhận trực tiếp tác phẩm, nhưng chúng tạo điều kiện để người đọc có thể cảm được có thể tiếp thu tác phẩm một cách đầy đủ sâu sắc hơn. Học lí luận văn học là một cách để có những tri thức, những hiểu biết về văn chương. Kết hợp được cả cảm hiểu sẽ làm cho tiếp nhận văn học có hiệu quả cao nhất. 4. Củng cố : - Ra bài tập về nhà: - Chuẩn bò bài IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngữ văn 12 Cơ bản - 6 - GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Năm học 2008 - 2009 Ngữ văn 12 Cơ bản - 7 - GV: Nguyễn Văn Mạnh . lại: giá trị nhận thức là tiền đề của giá trị giáo dục, giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm ý nghĩa của giá trị nhận thức, cá giá trị nhận thức và giá trị giáo. thức là tiền đề của giá trị giáo dục, giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm ý nghĩa của giá trị nhận thức, cá giá trị nhận thức và giá trị giáo dục đều phát huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 97-98 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học, Tiết 97-98 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học, Tiết 97-98 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn