NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

130 80 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2018, 12:38

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNGLUẬN VĂN THẠC SĨLỜI CAM ĐOANiiiLỜI CẢM ƠNivMỤC LỤCvDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTixDANH MỤC BẢNGxDANH MỤC HÌNHxiiTRÍCH YẾU LUẬN VĂNxiiiCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU11.1.Tính cấp thiết của đề tài11.2.Mục tiêu nghiên cứu21.3.Câu hỏi nghiên cứu21.4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu31.5.Phương pháp nghiên cứu31.6.Đóng góp của đề tài31.7.Kết cấu của luận văn4CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT52.1. Một số lý luận liên quan52.1.1. Khái niệm về chất lượng và chất lượng giáo dục đại học52.1.2. Khái niệm về dịch vụ62.1.3. Khái niệm về chất lượng dịch vụ62.1.4. Sự hài lòng của khách hàng72.1.5. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng92.2. Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ102.2.1. Mô hình SERVQUAL102.2.2. Mô hình chất lượng dịch vụ cảm nhận – PSQM (Grönroos, 19842000)112.2.3. Mô hình Kano về hàng hoá và dịch vụ132.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu132.4.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước132.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước152.5. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu232.5.1. Mô hình nghiên cứu232.5.2. Các giả thuyết nghiên cứu24Tóm tắt chương 225CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU263.1. Khái quát về Trường Đại học Thái Bình Dương263.1.1. Quá trình hình thành và phát triển trường Đại học Thái Bình Dương263.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Thái Bình Dương283.1.3. Cơ cấu tổ chức của Nhà trường293.1.4. Tầm nhìn và sứ mệnh của Trường303.1.5. Ngành nghề đào tạo313.1.6. Thực trạng hoạt động đào tạo của Nhà trường323.2. Quy trình nghiên cứu343.3. Nghiên cứu sơ bộ363.4. Thiết kế thang đo và bảng câu hỏi383.4.1. Thiết kế thang đo383.4.2. Thiết kế bảng câu hỏi433.5. Nghiên cứu định lượng433.5.1. Phương pháp chọn mẫu443.5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu44Tóm tắt chương 346CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU474.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu474.1.1. Phân bố mẫu theo giới tính474.1.2. Phân bố mẫu theo Khoa đào tạo474.1.3. Phân bố mẫu theo Khóa học484.1.4. Phân bố mẫu theo kết quả học tập484.1.5. Phân bố mẫu theo sự hài lòng với kết quả học tập494.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha494.2.1. Thang đo “Cơ sở vật chất”494.2.2. Thang đo “Chương trình đào tạo”504.2.3. Thang đo “Hoạt động hỗ trợ và tư vấn”514.2.4. Thang đo “Khả năng tiếp cận với nhân viên hành chính”514.2.5. Thang đo “Đội ngũ giảng viên”524.2.6. Thang đo “Tổ chức và quản lý đào tạo”534.2.7. Thang đo “Hoạt động thực tế”534.2.8. Thang đo “Hài lòng”544.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA554.3.1. Phân tích nhân tố cho các biến độc lập554.3.2. Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc594.4. Kiểm định mô hình và các giả thuyết594.4.1. Phân tích tương quan (Pearson)594.4.2 Đánh giá mức độ phù hợp mô hình604.4.3. Phân tích hồi quy đa biến614.4.4. Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết634.5. Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo của trường ĐH Thái Bình Dương664.5.1. Sự hài lòng của sinh viên đối với Tổ chức và quản lý đào tạo của Nhà trường664.5.2. Sự hài lòng của sinh viên đối với Hoạt động thực tế674.5.3. Sự hài lòng của sinh viên đối với Đội ngũ giảng viên684.5.4. Sự hài lòng của sinh viên đối với Khả năng tiếp cận với nhân viên hành chính694.5.5. Sự hài lòng của sinh viên đối với Cơ sở vật chất694.5.6. Sự hài lòng của sinh viên đối với các nhân tố còn lại704.5.7. Sự hài lòng chung của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH TBD724.6. Kiểm định sự khác biệt của các yếu tố nhân khẩu học đối với mức độ hài lòng724.6.1. Theo giới tính734.6.2. Theo Khoa đào tạo734.6.3. Theo Khóa học744.6.4. Theo xếp loại kết quả học tập754.6.5. Theo sự hài lòng với kết quả học tập75Tóm tắt chương 476CHƯƠNG 5: BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH775.1. Kết luận775.2. Một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại trường ĐH TBD795.2.1. Nâng cao việc tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo795.2.2. Tăng cường các hoạt động thực tế805.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên805.2.4. Khả năng tiếp cận với nhân viên hành chính825.2.5. Cơ sở vật chất835.2.6. Hoạt động hỗ trợ và tư vấn845.2.7. Chương trình đào tạo845.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo845.3.1. Hạn chế của đề tài845.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo855.4. Kiến nghị85TÀI LIỆU THAM KHẢO88PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTANOVA: Analysis of Variance (Phân tích phương sai)CBNV: Cán bộ nhân viênĐH: Đại họcTBD: Thái Bình DươngEFA: Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá)GV: Giảng viênHĐQT: Hội đồng quản trịSHL: Sự hài lòngSPSS: Statistical Package for Social Sciences (Phần mềm xử lý số liệu thống kê).SV: Sinh viênDANH MỤC BẢNGBảng 2.1: Bảng tổng kết kết quả của các nghiên cứu trước21Bảng 3.1: Các ngành đào tạo của Trường ĐH TBD31Bảng 3.2: Quy mô tuyển sinh hàng năm31Bảng 3.3: Các biến trong nghiên cứu39Bảng 4.1: Phân bố mẫu theo giới tính47Bảng 4.2: Phân bố mẫu theo khóa học49Bảng 4.3: Kết quả Cronbach’s alpha thang đo “Cơ sở vật chất”50Bảng 4.4: Kết quả Cronbach’s alpha thang đo “Chương trình đào tạo”50Bảng 4.5: Kết quả Cronbach’s alpha thang đo “Hoạt động hỗ trợ và tư vấn”51Bảng 4.6: Kết quả Cronbach’s alpha thang đo “Khả năng tiếp cận với nhân viên hành chính”52Bảng 4.7: Kết quả Cronbach’s alpha thang đo “Đội ngũ giảng viên”52Bảng 4.8: Kết quả Cronbach’s alpha thang đo “Tổ chức và quản lý đào tạo”53Bảng 4.9: Kết quả Cronbach’s alpha thang đo “Hoạt động thực tế”54Bảng 4.10: Kết quả Cronbach’s alpha thang đo “Hài lòng”54Bảng 4.11: Ma trận nhân tố đã xoay trong kết quả EFA55Bảng 4.12: Bảng phân nhóm các nhân tố57Bảng 4.13: Ma trận tương quan59Bảng 4.14: Kiểm định mức độ phù hợp mô hình60Bảng 4.15: Kết quả hồi quy đa biến62Bảng 4.16: Sự hài lòng của sinh viên đối với Tổ chức và quản lý đào tạo66Bảng 4.17: Sự hài lòng của sinh viên đối với Hoạt động thực tế67Bảng 4.18: Sự hài lòng của sinh viên đối với Đội ngũ giảng viên68Bảng 4.19: Sự hài lòng của sinh viên đối với Khả năng tiếp cận với nhân viên hành chính69Bảng 4.20: Sự hài lòng của sinh viên đối với Cơ sở vật chất70Bảng 4.21: Sự hài lòng của sinh viên đối với Chương trình đào tạo70Bảng 4.22: Sự hài lòng của sinh viên đối với Hoạt động hỗ trợ và tư vấn71Bảng 4.23: Kết quả đánh giá chung sự hài lòng của sinh viên72Bảng 4.24: Kết quả kiểm định phương sai đồng nhất theo giới tính73Bảng 4.25: Kết quả kiểm định ANOVA theo giới tính73Bảng 4.26: Kết quả kiểm định phương sai đồng nhất theo khoa73Bảng 4.27: Kết quả kiểm định Post Hoc Test theo khoa74Bảng 4.28: Kết quả kiểm định Post Hoc Test theo khóa học74Bảng 4.29: Kiểm định phương sai đồng nhất theo xếp loại kết quả học tập75Bảng 4.30: Kết quả kiểm định ANOVA theo xếp loại kết quả học tập75Bảng 4.31: Kết quả kiểm định ANOVA theo sự hài lòng với kết quả học tập75 DANH MỤC HÌNHHình 2.1: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng9Hình 2.2: Mô hình chất lượng cảm nhận – SERVQUAL11Hình 2.3: Mô hình chất lượng dịch vụ cảm nhận (Grönroos, 2000)12Hình 2.4: Mô hình sự hài lòng khách hàng của Kano13Hình 2.5: Mô hình nghiên cứu đề xuất23Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường ĐH Thái Bình Dương30Hình 3.2: Sơ đồ quy trình nghiên cứu35Hình 4.1: Phân bố mẫu theo Khoa đào tạo47Hình 4.2: Phân bố mẫu theo Khóa học48Hình 4.3: Phân bố mẫu theo sự hài lòng với kết quả học tập49Hình 4.4: Biểu đồ tần số Histogram64Hình 4.5: Biểu đồ PP Plot65Hình 4.6: Biểu đồ tấn số Scatterplot65 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu về “Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Thái Bình Dương” được thực hiện từ tháng 062017 đến tháng 102017. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn phân tích để tìm ra các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng hoạt động đào tạo và đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng hoạt động đào tạo tại trường Đại học Thái Bình Dương. Từ đó đưa ra các gợi ý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM THỊ VÂN NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM THỊ VÂN NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Quyết định giao đề tài: 525/QĐ-ĐHNT ngày 12/6/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 1273/QĐ-ĐHNT ngày 5/12/2017 Ngày bảo vệ: 13/12/2017 Người hướng dẫn khoa học: TS QUÁCH THỊ KHÁNH NGỌC Chủ tịch Hội Đồng: TS LÊ CHÍ CƠNG Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: “Nghiên cứu hài lòng sinh viên hoạt động đào tạo trường Đại học Thái Bình Dương” cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng trình khoa học khác thời điểm Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Vân iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực đề tài, nhận giúp đỡ quý Thầy Cơ khoa Kinh tế Phòng Đào tạo Sau đại học tạo điều kiện tốt cho hoàn thành đề tài Đặc biệt hướng dẫn tận tình TS.Qch Thị Khánh Ngọc giúp tơi hồn thành tốt đề tài Qua đây, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giúp đỡ Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo, đồng nghiệp bạn sinh viên khóa 6,7,8 trường đại học Thái Bình Dương nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu Cuối xin gửi lời cám ơn chân thành đến gia đình tất bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn! Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Vân iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG .x DANH MỤC HÌNH xii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT .5 2.1 Một số lý luận liên quan .5 2.1.1 Khái niệm chất lượng chất lượng giáo dục đại học v 2.1.2 Khái niệm dịch vụ 2.1.3 Khái niệm chất lượng dịch vụ .6 2.1.4 Sự hài lòng khách hàng .7 2.1.5 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 2.2 Mơ hình đo lường chất lượng dịch vụ .10 2.2.1 Mơ hình SERVQUAL 10 2.2.2 Mơ hình chất lượng dịch vụ cảm nhận – PSQM (Grönroos, 1984-2000) .11 2.2.3 Mơ hình Kano hàng hoá dịch vụ 13 2.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu .13 2.4.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 13 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 2.5 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 23 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu 23 2.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu 24 Tóm tắt chương 25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Khái quát Trường Đại học Thái Bình Dương .26 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển trường Đại học Thái Bình Dương 26 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trường Đại học Thái Bình Dương 28 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Nhà trường 29 3.1.4 Tầm nhìn sứ mệnh Trường 30 3.1.5 Ngành nghề đào tạo 31 vi 3.1.6 Thực trạng hoạt động đào tạo Nhà trường 32 3.2 Quy trình nghiên cứu 34 3.3 Nghiên cứu 36 3.4 Thiết kế thang đo bảng câu hỏi 38 3.4.1 Thiết kế thang đo .38 3.4.2 Thiết kế bảng câu hỏi 43 3.5 Nghiên cứu định lượng 43 3.5.1 Phương pháp chọn mẫu 44 3.5.2 Phương pháp phân tích liệu 44 Tóm tắt chương 46 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu .47 4.1.1 Phân bố mẫu theo giới tính 47 4.1.2 Phân bố mẫu theo Khoa đào tạo 47 4.1.3 Phân bố mẫu theo Khóa học 48 4.1.4 Phân bố mẫu theo kết học tập .48 4.1.5 Phân bố mẫu theo hài lòng với kết học tập 49 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s alpha 49 4.2.1 Thang đo “Cơ sở vật chất” .49 4.2.2 Thang đo “Chương trình đào tạo” 50 4.2.3 Thang đo “Hoạt động hỗ trợ tư vấn” .51 4.2.4 Thang đo “Khả tiếp cận với nhân viên hành chính” 51 4.2.5 Thang đo “Đội ngũ giảng viên” .52 4.2.6 Thang đo “Tổ chức quản lý đào tạo” .53 vii 4.2.7 Thang đo “Hoạt động thực tế” 53 4.2.8 Thang đo “Hài lòng” 54 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 55 4.3.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập 55 4.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 59 4.4 Kiểm định mơ hình giả thuyết .59 4.4.1 Phân tích tương quan (Pearson) 59 4.4.2 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 60 4.4.3 Phân tích hồi quy đa biến .61 4.4.4 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết 63 4.5 Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên hoạt động đào tạo trường ĐH Thái Bình Dương 66 4.5.1 Sự hài lòng sinh viên Tổ chức quản lý đào tạo Nhà trường 66 4.5.2 Sự hài lòng sinh viên Hoạt động thực tế .67 4.5.3 Sự hài lòng sinh viên Đội ngũ giảng viên 68 4.5.4 Sự hài lòng sinh viên Khả tiếp cận với nhân viên hành 69 4.5.5 Sự hài lòng sinh viên Cơ sở vật chất 69 4.5.6 Sự hài lòng sinh viên nhân tố lại 70 4.5.7 Sự hài lòng chung sinh viên hoạt động đào tạo trường ĐH TBD 72 4.6 Kiểm định khác biệt yếu tố nhân học mức độ hài lòng .72 4.6.1 Theo giới tính 73 4.6.2 Theo Khoa đào tạo 73 viii 4.6.3 Theo Khóa học 74 4.6.4 Theo xếp loại kết học tập 75 4.6.5 Theo hài lòng với kết học tập 75 Tóm tắt chương 76 CHƯƠNG 5: BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Một số gợi ý sách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trường ĐH TBD .79 5.2.1 Nâng cao việc tổ chức quản lý hoạt động đào tạo .79 5.2.2 Tăng cường hoạt động thực tế 80 5.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 80 5.2.4 Khả tiếp cận với nhân viên hành 82 5.2.5 Cơ sở vật chất 83 5.2.6 Hoạt động hỗ trợ tư vấn 84 5.2.7 Chương trình đào tạo .84 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu .84 5.3.1 Hạn chế đề tài 84 5.3.2 Hướng nghiên cứu 85 5.4 Kiến nghị .85 TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 PHỤ LỤC ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA : Analysis of Variance (Phân tích phương sai) CBNV : Cán nhân viên ĐH : Đại học TBD : Thái Bình Dương EFA : Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GV : Giảng viên HĐQT : Hội đồng quản trị SHL : Sự hài lòng SPSS : Statistical Package for Social Sciences (Phần mềm xử lý số liệu thống kê) SV : Sinh viên x Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 22,16 15,909 Sinh vien duoc thong bao TCQL2 TCQL3 TCQL4 TCQL5 TCQL6 TCQL7 22,32 22,28 22,26 22,15 22,17 22,16 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted ,617 ,806 16,058 15,831 15,530 16,532 15,491 15,694 ,561 ,553 ,664 ,500 ,655 ,541 ,815 ,816 ,799 ,824 ,800 ,819 Thang đo “Hoạt động thực tế” Case Processing Summary N Cases Valid % 350 100,0 Excludeda Total 350 a Listwise deletion based on all variables in the procedure ,0 100,0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,877 Item-Total Statistics HDTT1 Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted 9,72 8,598 Correlation ,589 Deleted ,895 HDTT2 9,96 7,468 ,793 ,819 HDTT3 10,11 7,470 ,804 ,814 HDTT4 10,07 7,496 ,759 ,832 Thang đo “Hài lòng” Case Processing Summary N Cases Valid % 349 99,7 Excludeda Total 350 a Listwise deletion based on all variables in the procedure ,3 100,0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,871 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Item Deleted 21,55 Item Deleted 16,817 Correlation ,599 HL2 21,53 16,784 ,718 ,844 HL3 21,41 16,748 ,700 ,846 HL4 21,33 16,877 ,684 ,848 HL5 21,23 17,528 ,635 ,855 HL6 21,37 17,406 ,679 ,850 HL7 21,52 17,365 ,546 ,868 Hai long Deleted ,861 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Kết chạy EFA cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,945 Approx Chi-Square 8079,305 820 ,000 df Sig VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 CTDT1 CTDT2 CTDT3 CTDT4 CTDT5 HTTV1 HTTV2 HTTV3 HTTV4 HTTV5 HTTV6 HTTV7 NVHC1 NVHC2 NVHC3 NVHC4 NVHC5 NVHC6 GV1 GV2 GV3 GV4 GV5 GV6 GV7 TCQL1 TCQL2 TCQL3 TCQL4 TCQL5 Communalities Initial 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Extraction ,511 ,519 ,531 ,574 ,536 ,648 ,618 ,618 ,626 ,618 ,500 ,591 ,554 ,622 ,596 ,643 ,524 ,680 ,735 ,670 ,743 ,650 ,562 ,652 ,709 ,742 ,638 ,580 ,658 ,613 ,502 ,496 ,604 ,597 ,528 TCQL6 1,000 TCQL7 1,000 HDTT1 1,000 HDTT2 1,000 HDTT3 1,000 HDTT4 1,000 Extraction Method: Principal Component Analysis ,640 ,457 ,607 ,762 ,801 ,765 Total Variance Explained Rotation Sums of Extraction Sums of Squared Compone nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Initial Eigenvalues % of Cumulativ Total Variance 15,319 37,364 2,430 5,927 1,997 4,870 1,699 4,143 1,460 3,560 1,192 2,907 1,126 2,746 ,910 2,221 ,884 2,157 ,851 2,076 ,813 1,983 ,763 1,862 ,684 1,667 ,665 1,622 ,659 1,608 ,624 1,521 ,602 1,468 ,562 1,371 ,540 1,318 ,533 1,299 ,474 1,157 ,469 1,145 ,447 1,091 ,436 1,063 ,404 ,985 ,390 ,952 ,381 ,929 ,366 ,892 ,342 ,834 e% 37,364 43,291 48,161 52,304 55,864 58,771 61,517 63,738 65,895 67,971 69,954 71,816 73,484 75,106 76,714 78,235 79,703 81,074 82,392 83,691 84,847 85,992 87,083 88,146 89,131 90,083 91,012 91,904 92,739 Squared Loadings Loadingsa % of Cumulativ Total Variance 15,319 37,364 2,430 5,927 1,997 4,870 1,699 4,143 1,460 3,560 1,192 2,907 1,126 2,746 e% 37,364 43,291 48,161 52,304 55,864 58,771 61,517 Total 10,049 10,712 9,039 8,616 7,518 10,751 6,046 30 ,329 ,802 93,540 31 ,319 ,777 94,317 32 ,311 ,759 95,077 33 ,293 ,714 95,791 34 ,273 ,665 96,455 35 ,267 ,650 97,106 36 ,238 ,580 97,686 37 ,221 ,540 98,226 38 ,212 ,518 98,744 39 ,191 ,467 99,211 40 ,171 ,418 99,629 41 ,152 ,371 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance HTTV2 GV4 HDTT1 NVHC4 NVHC6 NVHC5 GV3 GV1 TCQL4 HTTV6 TCQL1 HTTV4 GV7 HTTV1 HTTV3 NVHC1 HTTV7 TCQL6 HDTT2 NVHC3 NVHC2 GV6 CTDT5 TCQL7 GV2 CTDT1 HTTV5 ,712 ,710 ,697 ,694 ,684 ,670 ,667 ,666 ,665 ,656 ,652 ,651 ,651 ,644 ,643 ,643 ,640 ,637 ,635 ,635 ,629 ,625 ,624 ,620 ,614 ,611 ,608 Component Matrixa Component ,126 -,007 ,142 -,252 ,176 -,114 ,000 -,226 -,204 -,157 -,220 ,398 -,066 -,109 ,217 -,181 -,150 ,282 -,383 ,250 -,173 -,226 ,270 -,081 -,126 -,134 -,097 ,016 -,092 -,133 -,147 -,130 -,063 -,123 -,118 ,005 -,374 ,077 -,058 ,168 ,027 ,120 ,209 -,048 -,084 -,251 -,304 ,245 ,196 -,036 -,106 -,299 ,092 -,115 ,318 -,263 -,423 ,003 -,342 ,353 -,176 -,366 ,365 -,357 ,233 -,178 ,159 ,298 -,034 ,026 -,015 -,143 -,135 ,359 -,201 ,304 ,348 ,215 ,167 -,027 -,114 -,098 -,036 ,011 -,072 -,155 -,194 -,113 -,231 ,317 -,156 ,152 ,048 ,106 -,186 -,200 -,223 -,138 ,292 -,064 -,144 -,176 -,005 -,155 ,185 -,248 ,028 ,024 -,170 ,149 -,161 ,106 ,078 ,115 ,211 ,155 ,051 -,298 -,071 -,296 -,003 -,090 -,149 -,001 -,190 -,105 ,045 -,033 ,099 ,185 -,090 -,110 ,286 -,008 -,330 ,101 ,051 -,050 -,116 ,000 -,129 ,032 ,026 -,089 ,269 -,081 ,283 ,172 ,006 ,159 -,038 ,091 -,166 -,053 -,068 -,022 ,141 -,285 -,074 -,012 -,123 ,274 GV5 ,596 -,388 ,132 HDTT4 ,591 ,342 -,330 CTDT3 ,590 ,266 ,314 HDTT3 ,579 ,351 -,329 TCQL2 ,573 ,016 -,135 CTDT2 ,561 ,328 ,390 CTDT4 ,545 ,254 ,404 TCQL3 ,541 ,040 -,267 VC3 ,541 ,264 ,148 VC2 ,488 ,191 ,144 VC5 ,480 ,364 ,147 TCQL5 ,477 -,348 ,057 VC4 ,308 ,462 -,086 VC1 ,378 -,038 ,030 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted GV3 GV2 GV6 GV1 GV5 GV4 GV7 NVHC2 NVHC4 NVHC3 NVHC1 NVHC5 NVHC6 CTDT4 CTDT3 CTDT2 CTDT5 CTDT1 HTTV1 TCQL5 TCQL3 TCQL6 TCQL2 TCQL4 TCQL1 ,856 ,834 ,801 ,713 ,651 ,640 ,511 -,001 ,015 -,220 ,089 ,165 ,149 -,032 -,084 ,011 ,133 -,006 ,000 ,166 -,265 ,248 -,067 ,116 ,085 -,165 -,358 ,066 -,445 -,072 ,118 ,155 ,097 ,112 ,203 ,184 -,076 ,075 ,253 Pattern Matrixa Component ,031 -,013 ,075 -,050 ,205 -,138 -,075 -,110 ,090 ,117 ,160 -,096 -,012 -,143 ,082 ,050 ,019 ,114 ,046 -,164 ,220 ,934 -,148 -,005 ,843 ,045 ,143 ,820 ,045 ,026 ,809 -,106 ,017 ,758 ,078 ,047 ,572 ,069 -,034 -,012 ,841 ,059 -,054 ,768 ,072 -,086 ,753 ,066 ,011 ,705 ,106 ,041 ,699 ,047 ,285 ,335 -,127 ,001 ,143 ,710 ,271 ,032 ,680 -,077 ,124 ,650 ,003 ,021 ,585 ,051 -,087 ,573 ,149 -,009 ,425 -,044 -,029 -,071 -,047 ,351 ,015 -,064 ,386 ,231 ,305 ,268 ,278 -,067 ,402 ,013 ,155 -,012 -,003 -,065 ,039 -,135 -,024 -,101 ,011 -,033 -,041 ,006 -,160 -,069 -,039 ,072 -,100 ,051 -,105 ,214 -,064 ,225 ,194 ,112 ,017 ,235 -,242 ,156 ,021 -,029 -,161 ,079 ,189 ,209 ,172 -,110 ,446 -,070 -,082 -,177 ,031 -,015 ,240 ,014 ,246 -,001 -,129 ,110 ,106 -,127 ,052 ,023 ,191 -,062 -,041 -,049 ,259 -,129 -,257 ,021 -,051 -,016 ,132 ,162 -,071 -,178 -,101 -,144 -,168 -,216 -,271 ,213 ,215 ,127 -,285 ,222 ,368 -,016 ,003 ,108 -,029 -,018 ,070 ,110 -,001 ,059 -,016 -,149 -,061 ,054 ,018 -,042 ,180 -,159 ,252 ,022 -,159 ,160 -,042 ,152 ,133 -,023 TCQL7 ,030 -,095 ,147 ,393 HDTT3 -,003 -,076 -,087 ,136 HDTT4 ,024 ,013 -,125 ,109 HDTT2 ,008 -,106 -,017 ,111 HTTV5 -,079 -,158 ,089 -,037 HTTV6 ,086 ,035 -,012 -,142 HTTV4 ,040 ,107 -,113 ,066 HTTV3 ,036 ,080 ,156 -,208 HTTV7 -,010 ,029 ,207 -,083 HTTV2 -,039 ,265 ,257 -,070 HDTT1 -,005 ,098 ,001 ,282 VC2 ,095 -,029 ,061 ,075 VC5 -,059 -,064 ,231 ,057 VC3 ,112 -,091 ,109 ,011 VC1 -,042 -,020 -,159 ,161 VC4 ,073 ,145 -,098 -,394 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations GV3 GV6 GV2 GV1 GV4 GV5 GV7 NVHC4 NVHC2 NVHC3 NVHC1 NVHC5 NVHC6 CTDT4 CTDT1 CTDT3 CTDT2 CTDT5 HTTV1 TCQL6 TCQL4 TCQL5 ,858 ,798 ,790 ,787 ,778 ,726 ,695 ,476 ,418 ,321 ,489 ,534 ,522 ,372 ,398 ,378 ,376 ,500 ,427 ,584 ,496 ,450 Structure Matrix Component ,476 ,410 ,483 ,410 ,339 ,482 ,396 ,537 ,283 ,508 ,517 ,369 ,521 ,457 ,522 ,420 ,284 ,482 ,488 ,292 ,594 ,846 ,421 ,512 ,846 ,291 ,415 ,801 ,398 ,409 ,800 ,310 ,446 ,787 ,434 ,441 ,726 ,463 ,410 ,356 ,778 ,289 ,433 ,768 ,324 ,376 ,768 ,335 ,342 ,767 ,291 ,421 ,757 ,362 ,573 ,598 ,306 ,415 ,387 ,761 ,504 ,334 ,723 ,329 ,276 ,686 ,176 ,911 ,867 ,790 ,080 ,097 -,100 ,225 ,216 -,025 ,330 -,051 ,055 ,067 -,334 ,444 ,187 ,060 -,017 ,218 ,788 ,784 ,721 ,529 ,499 ,431 ,352 -,002 -,019 ,067 ,383 -,133 ,032 -,048 ,053 -,070 ,104 -,061 ,070 ,010 -,028 ,091 -,147 ,658 ,614 ,601 ,577 ,544 ,300 ,260 ,404 ,335 ,363 ,217 ,205 ,327 ,338 ,394 ,325 ,345 ,396 ,277 ,350 ,354 ,357 ,430 ,443 ,237 ,427 ,119 ,464 ,476 ,366 ,476 ,532 ,544 ,591 ,472 ,474 ,518 ,532 ,452 ,522 ,389 ,402 ,492 ,361 ,434 ,559 ,513 ,512 ,345 ,239 ,297 ,258 ,260 ,343 ,197 ,322 ,404 ,321 ,344 ,209 ,298 ,383 ,343 ,536 ,318 ,462 ,240 ,366 ,250 ,404 ,100 TCQL3 ,226 ,506 ,307 ,658 TCQL2 ,343 ,417 ,338 ,646 TCQL1 ,491 ,531 ,361 ,645 TCQL7 ,434 ,404 ,444 ,582 HDTT3 ,324 ,393 ,384 ,357 HDTT4 ,336 ,440 ,377 ,352 HDTT2 ,381 ,420 ,446 ,394 HTTV6 ,489 ,496 ,417 ,383 HTTV4 ,474 ,527 ,326 ,518 HTTV5 ,370 ,383 ,445 ,390 HTTV2 ,460 ,621 ,588 ,406 HTTT1 ,471 ,546 ,419 ,586 HTTV3 ,433 ,499 ,527 ,283 HTTV7 ,418 ,473 ,536 ,342 VC2 ,321 ,346 ,382 ,330 VC5 ,237 ,322 ,477 ,278 VC3 ,359 ,357 ,455 ,316 VC4 ,136 ,295 ,270 -,080 VC1 ,222 ,284 ,145 ,390 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization ,406 ,420 ,387 ,431 ,882 ,863 ,844 ,437 ,288 ,416 ,427 ,569 ,540 ,526 ,261 ,352 ,372 ,508 ,000 ,329 ,427 ,558 ,545 ,454 ,429 ,556 ,787 ,770 ,747 ,681 ,673 ,663 ,656 ,333 ,315 ,395 ,129 ,422 ,418 ,398 ,292 ,329 ,281 ,357 ,287 ,257 ,334 ,367 ,436 ,240 ,336 ,311 ,705 ,703 ,696 ,566 ,562 Component Correlation Matrix Component 1,000 ,541 ,497 ,521 ,351 ,572 ,541 1,000 ,487 ,513 ,470 ,606 ,497 ,487 1,000 ,335 ,499 ,506 ,521 ,513 ,335 1,000 ,298 ,584 ,351 ,470 ,499 ,298 1,000 ,465 ,572 ,606 ,506 ,584 ,465 1,000 ,290 ,427 ,439 ,329 ,365 ,377 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization Ma trận nhân tố xoay kết EFA biến độc lập VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 CTDT1 CTDT2 Pattern Matrixa Component 699 753 ,290 ,427 ,439 ,329 ,365 ,377 1,000 577 658 601 544 614 CTDT3 768 CTDT4 841 CTDT5 705 HTTV1 HTTV2 HTTV3 HTTV4 HTTV5 HTTV6 HTTV7 NVHC1 809 NVHC2 934 NVHC3 820 NVHC4 843 NVHC5 758 NVHC6 572 GV1 713 GV2 834 GV3 856 GV4 640 GV5 651 GV6 801 GV7 511 TCQL1 TCQL2 TCQL3 TCQL4 TCQL5 TCQL6 TCQL7 HDTT1 HDTT2 HDTT3 HDTT4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Kết chạy EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square df Sphericity Sig Communalities Initial Extraction 529 721 788 784 585 680 573 710 650 790 911 867 889 1042.066 21 000 Hai long 1.000 503 HL2 1.000 653 HL3 1.000 636 HL4 1.000 621 HL5 1.000 555 HL6 1.000 598 HL7 1.000 433 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance 3.999 57.123 57.123 3.999 57.123 713 10.182 67.305 637 9.101 76.406 551 7.873 84.279 399 5.705 89.985 382 5.460 95.444 319 4.556 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Hai long 709 HL2 808 HL3 797 HL4 788 HL5 745 HL6 773 HL7 658 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted % 57.123 PHỤ LỤC MA TRẬN TƯƠNG QUAN Correlations GV NVHC CTDT TCQL HDTT HTTV GV VC HL Pearson 541** 497** 521** 351** 572** 290** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 346 346 346 346 346 346 346 NVHC Pearson 541** 487** 513** 470** 606** 427** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 346 346 346 346 346 346 346 CTDT Pearson 497** 487** 335** 499** 506** 439** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 346 346 346 346 346 346 346 TCQL Pearson 521** 513** 335** 298** 584** 329** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 346 346 346 346 346 346 346 HDTT Pearson 351** 470** 499** 298** 465** 365** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 346 346 346 346 346 346 346 HTTV Pearson 572** 606** 506** 584** 465** 377** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 346 346 346 346 346 346 346 VC Pearson 290** 427** 439** 329** 365** 377** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 346 346 346 346 346 346 346 HL Pearson 643** 677** 540** 662** 583** 651** 480** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 N 345 345 345 345 345 345 345 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUI 643** 000 345 677** 000 345 540** 000 345 662** 000 345 583** 000 345 651** 000 345 480** 000 345 349 Kết hồi quy đa biến Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error Beta t Sig Tolerance VIF (Constant) ,008 GV ,215 NVHC ,195 CTDT ,037 TCQL ,292 HDTT ,239 HTTV ,074 VC ,113 a Dependent Variable: HL ,029 ,039 ,041 ,038 ,038 ,036 ,043 ,034 ,214 ,194 ,036 ,290 ,239 ,073 ,112 ,283 5,506 4,788 ,951 7,701 6,723 1,730 3,323 ,778 ,000 ,000 ,342 ,000 ,000 ,085 ,001 ,550 ,506 ,563 ,581 ,656 ,459 ,727 1,819 1,978 1,777 1,720 1,524 2,179 1,375 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO NHÂN KHẨU HỌC Kết kiểm định ANOVA theo giới tính ANOVA Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1,397 1,397 346,603 347 ,999 348,000 348 F Sig 1,399 ,238 Kết kiểm định Phương sai đồng theo Khoa đào tạo Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 2.523 344 Sig .041 Kết kiểm định Post Hoc Test Tukey HSDa,b Subset for alpha = 0.05 Khoa N Ngoaingu 59 CNTT 67 DL&QTKD 109 TC-KT 80 Luat 34 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed -,1771945 -,0890493 -,0460732 ,1799855 ,2071740 ,215 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 60,270 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Kết kiểm định ANOVA theo Khóa học Quyet dinh chon ANOVA Sum of Squares Between Groups 2,379 Within Groups 345,621 Total 348,000 df Mean Square 1,190 346 ,999 348 F 1,191 Sig ,305 Kiểm định phương sai đồng theo kết xếp loại học tập Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 1.134 df2 Sig 344 340 Kết kiểm định Post Hoc Test Subset for alpha = 0.05 N a,b Duncan TB 33 -.0904558 TB kha 181 -.0531220 Kha 121 0548839 Gioi 12 4080697 Yeu 5311737 Sig .278 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Xeploai a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,969 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Kết kiểm định ANOVA theo hài lòng với kết học tập Between Groups Within Groups Total ANOVA Sum of Squares df Mean Square 10.647 10.647 337.353 347 972 348.000 348 F 10.951 Sig .001 ... mức độ hài lòng sinh viên hoạt động đào tạo trường ĐH Thái Bình Dương 66 4.5.1 Sự hài lòng sinh viên Tổ chức quản lý đào tạo Nhà trường 66 4.5.2 Sự hài lòng sinh viên Hoạt động thực... đo lường chất lượng hoạt động đào tạo trường Đại học Thái Bình Dương Kết nghiên cứu năm nhân tố tác động đến hài lòng sinh viên hoạt động đào tạo trường Đại học Thái Bình Dương thơng theo mức...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM THỊ VÂN NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG, NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG, CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Hình 2.5: Mô hình nghiên cứu đề xuất, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp trường ĐH TBD, Bảng 3.2: Quy mô tuyển sinh hàng năm, Hình 3.2: Sơ đồ quy trình nghiên cứu, Bảng 3.3: Các biến trong nghiên cứu, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Trong đó sinh viên có sự hài lòng cao nhất về công tác tổ chức thi cử nghiêm túc và chặt chẽ mà mình đạt được (Trung bình = 3,77). Bên cạnh đó, sinh viên cũng có sự hài lòng với các số lượng sinh viên lớp học, thời gian được bố trí thuận lợi, giáo trình, , Kết quả về sự hài lòng của sinh viên đối với Hoạt động thực tế được trình bày trong bảng 4.16 cho thấy sinh viên có sự hài lòng cao đối với kết quả mà mình đạt được (Trung bình = 3,24)., Theo kết quả đánh giá này thì ta thấy sinh viên có mức độ hài lòng cao (Trung bình = 3,49) đối với hoạt động hỗ trợ. Bên cạnh đó, sự góp ý và đánh giá chất lượng dào tạo, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm được sinh viên đánh giá hài lòng cao (trung bì, Bảng 4.31: Kết quả kiểm định ANOVA theo sự hài lòng với kết quả học tập, Chương 5 sẽ kết luận về các kết quả của đề tài nghiên cứu được, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý chính sách giúp Nhà trường đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo nhằm gia tăng sự hài lòng của sinh viên trong thời gian tới. Cuối cùng, nêu lên những hạn ch, Mời các doanh nghiệp, các nhà hoạt động thực tiễn tham gia giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng làm việc khi tốt nghiệp. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học và kỹ năng cho sinh viên dưới nhiều hình thức như mở các l, Nhà trường cần tạo điều kiện cho sinh viên có khoảng thời gian đủ dài (2 tháng trở lên/ 1 năm học) để SV có thể tham gia thực tập tại các doanh nghiệp trong những thời gian cao điểm của doanh nghiệp., Thứ nhất, do giới hạn về thời gian, kinh phí, nhân lực,… nghiên cứu thực hiện lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện với cỡ mẫu là 350 và khảo sát đối tượng là sinh viên chính quy tại trường ĐH TBD. Do vậy, để nâng cao tính khái quát hóa của mô hình thì nghi, Thứ hai, đề tài chỉ nghiên cứu cho một đối tượng cụ thể là sinh viên chính quy tại trường ĐH TBD nên kết quả nghiên cứu của đề tài chỉ có ý nghĩa cho đối tượng này thuộc phạm vi nhà trường, chưa phủ sóng cho tất cả người học thuộc các hệ tại các trường đạ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Thang đo “Đội ngũ giảng viên”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay