Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính gia sản phẩm tại công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà.docx

121 396 3
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 16:37

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính gia sản phẩm tại công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 Lời nói đầuTrong nền kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp như hiện nay, các Doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định chiến lược đế khẳng định sự tồn tại phát triển trên thương trường. Khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp được dựa trên nhiều yếu tố nhưng trong đó giá cả là một trong những yếu tố quyết định lớn nhất. Khi quyết định đầu tư một dự án nào đó, Doanh nghiệp phải cân nhắc đến lượng chi phí bỏ ra để sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Điều này nghĩa là Doanh nghiệp phải tập hợp chi phí sản xuất một cách đầy đủ tính toán chính xác giá thành sản phẩmgiá thành sản phẩmchỉ tiêu quan trọng nhất trong hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc tiết kiệm hay lãng phí lao động xã hội để sản xuất ra sản phẩm. Nói cách khác giá thành sản phẩm cao hay thấp là phản ánh kết quả việc sử dụng vật tư lao động, tiền vốn, tài sản, .của Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất sản phẩm cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm đạt được mục đích sản xuất trong kỳ kế hoạch xem tiết kiệm hay lãng phí, đã tối ưu chưa, mà điều này lại phụ thuộc vào quá trình tập hợp chi phí sản xuất của Doanh nghiệp. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên quan mật thiết với nhau chiếm giữ một vai trò quan trọng trong công tác kế toán nói riêng trong công tác quản lý nói chung của Doanh nghiệp. Phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.Do tính chất quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm như vậy, nên vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm không chỉ là mối quan tâm của người sản xuất mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội. Lê Thị Hải 1Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập ở Cơng ty TNHH kim khí Sơn Hà, em đã đi sâu tìm hiểu cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmCơng ty.Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh ở Cơng ty kết hợp với lý luận được trang bị ở nhà trường, em đã chọn đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN HÀ” cho báo cáo thực tập của mình, báo cáo bao gồm các phần chính sau: Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Phần II: Tình hình thực tế cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bồn nước Inox tại Cơng ty TNHH kim khí Sơn Hà. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty TNHH kim khí Sơn Hà.Mặc dù trong q trình tìm hiểu về lý luận thực tế, để hồn thành đề tài của mình em đã nhận được sự giúp đỡ q báu, nhiệt tình của giáo hướng dẫn, các thầy bộ mơn, các chú trong phòng kế tốn cũng như ở các phòng ban chức năng khác của Cơng ty. Với sự cố gắng của bản thân nhưng do nhận thức trình độ còn hạn nên chắc chắn trong báo cáo còn nhiều thiếu sót, hạn chế.Vì vậy, rất mong được tiếp thu chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, chỉ bảo để em điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho cơng tác thực tế sau này. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lê Thị HảiLê Thị Hải 2Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 PHẦN IMỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ỞCÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠNG NGHIỆPI. CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM – VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1. Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất1.1 Chi phí sản xuấtDoanh nghiệp sản xuất là những đơn vị trực tiếp sản xuất ra của cải để đáp ứng như cầu tiêu dùng trong xã hội. Để tiến hành hoạt động được sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định như chi phí về NVL, chi phí nhân cơng… Đó là những yếu tố khơng thể thiếu được trong sản xuất. Q trình sử dụng các yếu tố bản trong sản xuất đồng thời là q trình Doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí sản xuất tương ứng như chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí về ngun liệu, vật liệu, nhiên liệu, tiền cơng, tiền BHXH, BHYT, kinh phí cơng đồn… Do quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường chế hạch tốn kinh doanh, mọi chi phí điều được biểu hiện dưới hình thái vật giá trị.Như vậy chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tồn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hố các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất thường xun phát sinh trong suốt qúa trình Lê Thị Hải 3Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 tồn tại hoạt động của Doanh nghiệp, nhưng để phục vụ quản lý hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải được tập hợp theo từng thời kỳ: hàng tháng, hàng quý, hoặc hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo.Lê Thị Hải 4Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 1.2 Phân loại chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất kinh doanh trong các Doanh nghiệp sản xuất gồm nhiều loại để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, kế toán cho phù hợp với từng loại chi phí cần thiết thì phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo từng tiêu thức thích hợp.Chi phí sản xuất được phân loại theo một số tiêu thức sau:* Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí:- Theo cách phân loại này, căn cứ vào nội dung tính chất kinh tế của các chi phí ta thể phân loại chi phí sản xuất sản xuất được chia thành các yếu tố sau:- Chi phí NVL (621) Bao gồm toàn bộ chi phí về NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu, phụ từng thay thế, VL thiết bị xây dựng bản mà Doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.- Chi phí nhân công (622). Bao gồm toàn bộ tiền công phải trả, tiền trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn của công nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp.- Chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao, sử dụng cho sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn bộ số tiền Doanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua từ bên ngoài, tiền điện, nước, điện thoại, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.- Chi phí khác (bằng tiền): Bao gồm toàn bộ các chi phí dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài bốn yếu tố đã nêu ở trên.* Ý nghĩa của tiêu thức phân loại này:- Cách phân loại này tác dụng rất lớn trong quản lý chi phí sản xuất, nó cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất, để đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất.- Là căn cứ để lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính.Lê Thị Hải 5Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 - Là căn cứ để cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ lương, tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau.- Cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân.* Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí:Mỗi yếu tố chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều mục đích công dụng nhất định với hoạt động sản xuất.Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được chia thành các khoản mục sau.- Chi phí NVL trực tiếp: Bao gồm toàn bộ về chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp vào sản xuất sản phẩm, không tính vào khoản mục này. Những chi phí NVL sử dụng vào sản xuất chung những hoạt động ngoài sản xuất. - Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm những chi phí về tiền công tiền trích quỹ BHXH, BHYT kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất, không tính vào khoản mục này, số tiền công trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý sản xuất, nhân viên quản lý Doanh nghiệp nhân viên bán hàng.- Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung ở các phân xưởng, đội trạm sản xuất, ngoài hai khoản mục chi phí trực tiếp đã nêu ở trên. Chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản mục như :+ Chi phí nhân viên (phân xưởng đội trạm sản xuất) Phản ánh các chi phí liên quan, phải trả cho nhân viên phân xưởng như tiền lương các khoản phụ cấp, trích bảo hiểm cho nhân viên quản lý, nhân viên kế toán, thống kế thủ kho, tiếp liệu, công nhân vận chuyển sủa chữa:….+ Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí dùng cho sủa chữa, bảo dưỡng TSCĐ các vật liệu dùng cho nhu cầu quản lý chung ở phân xưởng, đội sản xuất.+ Chi phí công cụ sản xuất: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ dùng chung ở phân xưởng, đội sản xuất.Lê Thị Hải 6Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 + Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ hữu hình,TSCĐ vô hình,TSCĐ thuê tài chính, sử dụng ở các phân xưởng, tổ đội sản xuất như khấu hao máy móc, thiết bị phương tiện vận tải.+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm các chi phí về điện, nước, điện thoại, Fax…+ Chi phí khác bằng tiền: Phản ánh những chi phí bằng tiền ngoài những chi phí nêu trên phục vụ cho nhu cầu sản xuất chung của các phân xưởng, đội sản xuất…* Ý nghĩa của tiêu thức phân loại:Phục vụ cho nhu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau.* Phân loại chi phí sản xuất:Theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí.- Chi phí trực tiếp: Là những chi phí sản xuất quan hệ trực tiếp với việc sản xuất ra một loại sản phẩm, một công việc nhất định, những chi phí này toán thể căn cứ vào số liệu chứng từ kế toán để ghi chép trực tiếp cho từng chụi đối tượng chi phí.- Chi phí gián tiếp: Là những chi phí liên quan đến việc sản xuất nhiều loại sản phẩm nhiều công việc, những chi phí này kế toán phải tiến hành phân bổ cho từng đối tượng liên quan theo tiêu chuẩn thích hợp.* Ý nghĩa của tiêu thức phân loại này:Có ý nghĩa đối với việc xác định phương pháp kế toán tập hợp phân bổ chi phí cho các đối tượng một cách đúng đắn hợp lý.* Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất trong quản lý.- Chi phí khả biến ( biến phí) Là những chi phí sự thay đổi tỷ lệ thuận với khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ.Lê Thị Hải 7Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 - Chi phí bất biến (Định phí) Là những chi phí không thay đổi về tổng số, dù sự thay đổi trong mức độ hoạt động sản xuất hoặc khối lượng công việc lao vụ sản xuất trong kỳ.- Chi phí hỗn hợp. Là những chi phí vừa mang những đặc tính của chi phí biến đổi vừa mang những đặc tính của chi phí cố định ở một mức khối lượng sản phẩm hoặc công việc nào đó, chi phí hỗn hợp thể hiện đặc tính của chi phí cố định, vượt qua mức đó nó mang đặc tính của chi phí biến đổi.* Ý nghĩa của tiêu thức phân loại này.- tác dụng lớn đối với quản trị kinh doanh, để phân tích điểm hoà vốn phục vụ cho việc ra các quyết định cần thiết để hạ giá thành tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.* Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với lợi nhuận.- Chi phí thời kỳ: Là các chi phí phát sinh làm giảm lợi nhuận kinh doanh trong kỳ của Doanh nghiệp bao gồm như chi phí Bảo Hiểm, chi phí quản lý Doanh nghiệp.- Chi phí sản phẩm: Là chi phí khi phát sinh tạo thành giá trị của vât tư, tài sản cố định được mua hoặc của thành phẩm được sản xuất ra chi phí này không được coi là một khoản chi phí tổn trong kỳ, mà nó được coi là loại TSLĐ của Doanh nghiệp chỉ trở thành phí tổn khi hàng hoá sản phẩm được bán ra.* Ý nghĩa tiêu thức phân loại này:Có tác động kiểm tra, phân tích quá trình phát sinh chi phí hình thành giá thành sản phẩm nhằm phát huy mọi khả năng để hạ giá thành.2. Giá thành sản phẩm2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm.Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp hết sức quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý kinh tế tài chính của Doanh nghiệp. Trong cùng một loại hình sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩmchỉ tiêu phản ánh tương đối đầy đủ chính xác về trình độ sử dụng NVL, nhân lực khả năng tận dụng công suất máy móc thiết bị …Vì Lê Thị Hải 8Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 vậy, việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm trở thành mục tiêu kinh tế quan trọng Doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường như hiện nay thì giá thành chất lượng sản phẩm là hai vấn đề quyết định của Doanh nghiệp, để thể tồn tại đứng vững trong cạnh tranh.Giá thành là biểu bằng tiền của các chi phí sản xuất tính cho một khối lượng sản phẩm đã hoàn thành.Như vậy, giá thành là sự dịch chuyển giá trị của các yếu tố chi phí vào sản xuất, công việc, lao vụ đã hoàn thành. Do đó giá thành là thước đo, chi phí là căn cứ sở là xuất phát điểm để xây dựng giá cả bù đắp chi phí.Để đi sâu nghiên cứu giá thành ta cần phải phân biệt được giá thành sản phẩm chi phí sản xuất.Các chi phí sản xuất để chế tạo ra sản phẩm luôn biểu hiện ở mặt định tính mặt định lượng.- Mặt định tính của chi phí là các yếu tố chi phí của hiện vật hay bằng tiền tiêu hao trong quá trình chế tạo sản phẩm.- Mặt định lượng của chi phí thể hiện ở mức độ tiêu hao cụ thể của từng loại chi phí tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm thông qua thước đo giá trị.Tuy nhiên nội dụng bản của chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đều là thể hiện bằng tiền của những chi phí mà Doanh nghiệp đã bỏ ra cho hoạt động sản xuất giũa chúng mối quan hệ mật thiết với nhau.Chi phí sản xuất trong kỳ là căn cứ, sở để tính giá thành sản phẩm, công việc, lao vụ, đã hoàn thành. Sự tiết kiệm hoặc lãng phí của Doanh nghiệp về chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm cao hay thấp. Quản lý giá thành gắn liền với quản lý chi phí sản xuất.Nhìn chung kết cấu giá thành phụ thuộc vào các yếu tố sau:- Đặc điểm tổ chức của từng loại sản phẩm.- Đặc điểm sản xuất của từng ngành.- Trình độ trang bị kỹ thuật sử dụng kỹ thuật sản xuất.Lê Thị Hải 9Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của các xí nghiệp trong cùng một ngành.- Do điều kiện tự nhiên (vị trí của từng xí nghiệp).- Kết cấu giá thành gồm ba khoản.- Chi phí NVL trực tiếp- Chi phí nhân công trực tiếp- Chi phí sản xuất chung, gồm:+ Trả lương công nhân quản lý phân xưởng+ Vật liệu xuất dùng cho quản lý phân xưởng.+ Công cụ dụng cụ, xuất dùng cho quản lý phân xưởng.+ Khấu hao TSCĐ phục vụ cho phân xưởng.+ Chi phí dịch vụ mua ngoài.+ Chi phí bằng tiền khác.* Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.- Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.- Công tác tổ chức lao động sử dụng con người. Nếu tổ chức nhịp nhàng, hợp lý sẽ làm tăng năng suất lao động, khơi dậy tiềm năng của con người, làm cho họ gắn bó cống hiến hết sức mình cho Doanh nghiệp.- Tổ chức quản lý sản xuất quản lý tài chính. Nếu lựa chọn phương án sản xuất tối ưu, bố trí các khâu hợp lý, tổ chức sử dụng vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất sẽ luân chuyển vốn nhanh, hạ giá thành sản phẩm.2.2. Phân loại giá thành* Phân loại giá thành theo thời gian cấu số liệu tính giá thành sản phẩm:- Gía thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm được tính trên sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lượng kế hoạch. Việc tính giá thành kế hoạch do bộ phận kế hoạch của Doanh nghiệp thực hiện trước tiến hành trước khi bắt đầu quá trình quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm.Lê Thị Hải 10[...]... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ỞCÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠNG NGHIỆPI. CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM – VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1. Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất1.1 Chi phí sản xuấtDoanh nghiệp sản xuất là những đơn vị trực tiếp sản xuất ra của cải... thành sản xuất là các chi phí sản xuất như NVL, chi phí nhân cơng, chi phí sản xuất chung tính cho những sản phẩm, cơng việc lao vụ đã hồn thành nhập kho hoặc giao cho khách hàng, giá thành sản xuất của sản phẩm cũng là căn cứ để tính giá vốn hàng bán lãi gộp ở các Doanh nghiệp sản xuất.- Giá thành toàn bộ của sản phẩm: Bao gồm giá thành sản xuất của sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng chi. .. cường công tác quản lý giá thành sản phẩm, coi công tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là nhiệm vụ trung tâm của công tác phân tích kinh tế. Để quản lý tốt được giá thành sản phẩm cần tổ chức công tác giá thành thực tế của các loại sản phẩm một cách kịp thời, chính xác, đúng đối tượng chế độ quy định và đúng phương pháp.Làm tốt cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. .. tiếp vào sản xuất sản phẩm, không tính vào khoản mục này. Những chi phí NVL sử dụng vào sản xuất chung những hoạt động ngoài sản xuất. - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Bao gồm những chi phí về tiền cơng tiền trích quỹ BHXH, BHYT kinh phí cơng đồn của cơng nhân trực tiếp sản xuất, khơng tính vào khoản mục này, số tiền cơng trích BHXH, BHYT, kinh phí cơng đoàn của nhân viên quản lý sản xuất,... trong cơng tác kế tốn nói riêng trong cơng tác quản lý nói chung của Doanh nghiệp. Phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.Do tính chất quan trọng của cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm như vậy, nên vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất và. .. PHẢI HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Lê Thị Hải 49 Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 TK632Giá thành thực tế Sản phẩm nhập kho4. Đánh giá sản phẩm làm dở- Sản phẩm làm dở là khối lượng cơng việc cịn đang trong qúa trình sản xuất,... chấm công + Bảng phân bổ lương bảo hiểm xã hội* TK sử dụng: TK 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp”- Để tập hợp hợp phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp kế tốn sử dụng TK 622 “ chi phí nhân công trực tiếp.* Nội dung TK 622: - Phản ánh tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp phát sinh trong kỳ việc kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp vào TK giá thành sản xuất để tính giá thành sản phẩm: TK... hoặc khối lượng công việc lao vụ sản xuất trong kỳ.- Chi phí hỗn hợp. Là những chi phí vừa mang những đặc tính của chi phí biến đổi vừa mang những đặc tính của chi phí cố định ở một mức khối lượng sản phẩm hoặc công việc nào đó, chi phí hỗn hợp thể hiện đặc tính của chi phí cố định, vượt qua mức đó nó mang đặc tính của chi phí biến đổi.* Ý nghĩa của tiêu thức phân loại này.- tác dụng lớn đối... nhiệm vụ của kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.1. u cầuTrong các cơng cụ quản lý chi phí khác nhau: Như thống kê, phân tích hoạt động kinh tế…Thì kế tốn được xem là một trong những cơng cụ quản lý có hiệu quả nhất. Để đạt được kết quả đó u cầu đặt ra với kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là:- Phải cung cấp thơng tin đảm bảo ích cho hoạt động sản xuất kinh... định mức chi phí giá thành để thể các quyết định thích hợp.Để tổ chức tốt các cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, đáp ứng đầy đủ trung thực kịp thời u cầu quản lý chi phí sản xuất, kế tốn cần thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu sau:Lê Thị Hải 12 Viện Đại Học Mở Hà Nội Báo cáo thực tâp tốt nghiệp 2006 * Trình tự kế tốn: 3.2 Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực . giá thành sản phẩm bồn nước Inox tại Cơng ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ỞCÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠNG NGHIỆPI. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM – VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính gia sản phẩm tại công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà.docx, Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính gia sản phẩm tại công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà.docx, Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính gia sản phẩm tại công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà.docx, Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 1 Chi phí sản xuất, Phân loại giá thành, Kế tốn tập hợp chi phí NVL trực tiếp Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp., Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất chung, Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí NVL chính hoặc chi phí NVL trực tiếp., Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất., Kỳ tính giá thành, Nội dung hoàn thiện, Q trình hình thành phát triển của Cơng ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà Nhiệm vụ của Cơng ty, Đặc điểm của Cơng ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà., tiết Đặc điểm tính giá thành sản phẩm ở xưởng sản xuất bồn Inox, Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất ở xưởng bồn, Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp, Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất chung:, Kế tốn tính giá thành sản phẩm:, Những mặt còn tồn tại ở Cơng ty., Cách tổ chức hệ thống kế toán: Cách tổ chức nhân lực kế toán:, Quản lý tài chính và hoạt động kế tốn: Phát hiện : Kế tốn các khoản phải thu:, Quản lý tạm ứng Quan điểm về tính giá thành sản phẩm: Phát hiện:, Chưa có báo cáo phân tích lỗ lãi cho từng sản phẩm Chương trình kế tốn trên máy chạy chậm Hệ thống tài khoản, tiểu khoản và cách đánh mã ký tự, Quản lý kho thành phẩm: Quản lý kho nguyên vật liệu:, Phân tích mơi trường cạnh tranh của sản phẩm bồn nước: Phát hiện:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn