tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham nhũng và vận dụng của đảng, nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn hiện nay

21 49 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2018, 14:19

MỤC LỤC PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………… ……………01 PHẦN NỘI DUNG…………………………………………………………02 CHƯƠNG 1: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHỊNG CHỐNG THAM Ơ, LÃNG PHÍ…………………………………………………………………… 02 Quan điểm, tưởng Hồ Chí Minh tham ơ, lãng phí…………… …02 Quan điểm Hồ Chí Minh chống tham ô………………….………… 05 CHƯƠNG 2: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG……………………………….…………………….09 Đặc điểm tham nhũng nước ta nay…………………………………09 Thực trạng tình hình tham nhũng nước ta nay………………………….10 Quan điểm Đảng , nhà nước ta phòng, chống tham nhũng 12 PHẦN 3: KẾT LUẬN………………………………………………………….20 PHẦN MỞ ĐẦU Trong trình đổi nước ta gặt gái nhiều thành tựu bật tất phương diện thành tựu to lớn mặt kinh tế, trị,văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân ngày nâng lên, uy tín Việt Nam trường quốc tế ngày khẳng định Tuy nhiên tác động ngược trình hội nhập kinh tế giới thị hóa, chuyển đổi chế quản lý định hướng kinh tế thị trường làm thay đổi mối quan hệ người với người nơi làm nảy sinh vấn đề xã hội có vấn đề tham nhũng Tham nhũng nước ta ngày tinh vi, khó phát đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với thành nhóm lợi ích Tội phạm kinh tế, tham nhũng lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khốn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước Thiệt hại tham nhũng gây ngân sách nhà nước, tài sản nhân dân, doanh nghiệp lớn giá trị tài sản thu hồi thấp Tham nhũng làm thay đổi lãnh vực trong xã hội kinh tế, luật pháp quốc gia, dân chủ, luân lý, giáo dục Những tổn thất tham nhũng gây nên thật khó đo lường cho hết Do cơng tác phòng chống tham nhũng tiếp tục nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng nhà nước ta tập trung để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi bước tâm tiến tới đánh thắng giặc nội xâm Với lý em xin chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh phòng, chống tham nhũng vận dụng Đảng, nhà nước ta cơng tác phòng chống tham nhũng giai đoạn nay” cho tiểu luận Trong trình nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến Cơ giáo để tiểu luận em hoàn thiện Phần NỘI DUNG CHƯƠNG I TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHỊNG CHỐNG THAM Ơ, LÃNG PHÍ Quan điểm, tưởng Hồ Chí Minh tham ô a) Quan niệm tham ô, lãng phí Chống tham ơ, lãng phí, chống bệnh quan liêu mối quan tâm lớn, thường xuyên Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh coi tham ơ, lãng phí tội lỗi đê tiện xã hội Hồ Chí Minh rõ chất tham ô: lấy công làm tư, gian lận tham lam, tham ô trộm cướp Hồ Chí Minh nêu khái niệm khái quát, làm rõ chất tham ô: “Tham gì? - Đứng phía cán mà nói, tham là: Ăn cắp cơng làm Đục khoét nhân dân Ăn bớt đội Tiêu mà khai nhiều, lợi dụng chung Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, tham - Đứng phía nhân dân mà nói, tham là: Ăn cắp cơng, khai gian, lậu thuế” Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng hành vi tham ô biến "của cơng" thành "của tư" "Của cơng" tài sản nhân dân, nhân dân đóng góp, phục vụ mục đích chung giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước "Của công" thành "của tư" tức tài sản chung khơng nhằm phục vụ mục đích chung mà dành làm riêng, quỹ riêng cho tập thể, địa phương Bất hành vi lấy "của công" làm "của tư" bị Hồ Chí Minh coi hành vi tham Đây hành vi tham hiểu theo nghĩa rộng Theo nghĩa này, chủ thể hành vi tham ô không cán bộ, công chức - người nắm chức vụ, quyền hạn định máy nhà nước Người dân bình thường, "ăn cắp cơng, khai gian, lậu thuế" chủ thể hành vi tham ô Sâu sắc nữa, Hồ Chí Minh hình thức tham tinh vi, khó nhận thấy sống đời thường, tham gián tiếp Hồ Chí Minh nêu ví dụ tham gián tiếp: “Thí dụ: cán bộ, Chính phủ, nhân dân trả lương tháng cho, lại lòng trách nhiệm, đứng núi trơng núi nọ, làm việc chậm chạp, ăn cắp Chính phủ, nhân dân” ] Đây hình thức tham đặc biệt, khơng nhanh chóng gây hậu nghiêm trọng hành vi trực tiếp chiếm đoạt tài sản công, tham ô gián tiếp xảy ngày, thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đắn máy nhà nước, hiệu lực quản lý nhà nước, mối nguy hại lớn nghiệp cách mạng đất nước b) Nguyên nhân tệ tham ô, lãng phí Tham ơ, lãng phí tệ nạn nguy hiểm Muốn chống tham ơ, lãng phí hiệu quả, cần phải tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân chúng Hồ Chí Minh nói: "Tham lãng phí bệnh quan liêu mà ra”] Người rõ tệ quan liêu nguyên sâu xa, nguyên nhân trực tiếp, điều kiện tham ơ, lãng phí Người khẳng định nơi có tệ quan liêu có tham ơ, lãng phí; mà quan liêu nặng tham ơ, lãng phí nhiều Theo Hồ Chí Minh, quan liêu "bệnh giấy tờ, bệnh hình thức, khơng thực tế, xa cách quần chúng, khơng theo đường lối quần chúng, làm khơng sách Chính phủ đồn thể” Quan liêu cán phụ trách xa rời thực tế, không sâu sát cơng việc, việc khơng nắm vững, đạo cách đại khái, chung chung Quan liêu xa rời quần chúng, không rõ lai lịch, tưởng cơng tác cán mình, không lắng nghe ý kiến quần chúng, sợ phê bình tự phê bình Tác phong người cán mắc bệnh quan liêu thiếu dân chủ, không giữ nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách Theo Hồ Chí Minh, người cán mắc bệnh quan liêu có biểu như: “Đối với cơng việc trọng hình thức mà khơng xem xét khắp mặt, không vào sâu vấn đề Chỉ biết khai hội, viết thị, xem báo cáo giấy, không kiểm tra đến nơi, đến chốn” Khi triển khai thực công việc thân, giao nhiệm vụ cho cấp mà kiểm tra khơng có điều kiện giải thích, hướng dẫn, đôn đốc cấp dưới, không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hay xử lý vi phạm, điều dẫn đến cơng việc khơng có hiệu quả, gây thiệt hại tài sản, tiền bạc, công sức Nhà nước, nhân dân c) Tác hại tệ tham ô, lãng phí, quan liêu Hồ Chí Minh khẳng định quan liêu, tham ơ, lãng phí "bạn đồng minh thực dân, phong kiến", "Kẻ thù nhân dân, đội, Chính phủ" Bởi vì, tham ơ, lãng phí có tác hại lớn Trước hết trực tiếp, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước, nhân dân Cán giao quản lý tài sản Nhà nước, nhân dân, tài sản nước bạn đóng góp, giúp đỡ để phục vụ cho kháng chiến, kiến quốc, nâng cao đời sống nhân dân Nhưng chủ nghĩa cá nhân, lợi, số cán tham ô, chiếm đoạt công, biến công thành tư, xâm phạm đến tài sản Nhà nước, tập thể, làm hại đến nghiệp xây dựng nước nhà, đến công việc cải thiện đời sống nhân dân Tham ô, lãng phí làm tha hố, suy thối đạo đức cách mạng cán bộ, phá hoại tinh thần sạch, ý chí vượt khó cán bộ, nhân dân, xói mòn lòng tin nhân dân vào Đảng, Nhà nước Hồ Chí Minh khẳng định: phần đơng cán bộ, đảng viên, đồn viên, cơng nhân viên chức ta sạch, tận tụy, mang chất, đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, Họ khơng ngại gian khổ, hy sinh cách mạng, nhân dân Nhưng phận cán tham ơ, quan liêu, lãng phí, mưu lợi cá nhân thối hố, biến chất, khơng giữ đạo đức cách mạng Điều làm giảm sức chiến đấu Đảng, giảm lòng tin nhân dân vào Đảng, Nhà nước, làm hại đến nghiệp cách mạng Trong công đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, nước phải huy động huy động nguồn lực: cải vật chất, cơng sức, tinh thần… Vì nghiệp cách mạng đất nước, "chiến sĩ hy sinh xương máu, đồng bào hy sinh mồ nước mắt để đóng góp" Những kẻ tham ơ, lãng phí chiếm đoạt, phí phạm, huỷ hoại nguồn lực Điều dẫn đến hậu nguy hại lớn cản trở, phá hoại nghiệp cách mạng, "làm chậm trễ công kháng chiến kiến quốc ta" Quan điểm Hồ Chí Minh chống tham a Về vai trò, ý nghĩa cơng tác chống tham Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng, chống tham ô, lãng phí cách mạng, dân chủ Sự nghiệp cách mạng tồn thể hệ thống trị, toàn thể quần chúng nhân dân tiến hành, lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa nội dung, mục tiêu cách mạng Hồ Chí Minh khẳng định: "tham ơ, lãng phí, quan liêu xấu xa xã hội cũ", tham ô đặc trưng, gắn liền với thực dân, phong kiến Đấu tranh chống thực dân, phong kiến, xây dựng xã hội phải bao hàm đấu tranh chống tham ơ, lãng phí, quan liêu Cách mạng khơng thể thành cơng hồn tồn tham ơ, lãng phí Vì vậy, chống tham ơ, lãng phí nội dung, nhiệm vụ quan trọng cách mạng Nhà nước ta Nhà nước dân, dân, dân Quyền lực thuộc nhân dân Tất tài sản nhân dân Nhân dân đóng góp mồ xương máu, tiền cho cơng kháng chiến, xây dựng đất nước Vì vậy, bảo vệ tài sản cơng, chống tham ơ, lãng phí bảo vệ tài sản nhân dân, bảo vệ quyền dân chủ nhân dân Hồ Chí Minh rõ: "phong trào chống tham ơ, lãng phí, quan liêu phải dựa vào lực lượng quần chúng thành công" Dân chủ tức nhân dân làm chủ Cán người giao quản lý tài sản để thực nhiệm vụ nhân dân giao phó Vì vậy, nhân dân có quyền nghĩa vụ giám sát, phê bình cán bộ, đấu tranh chống biểu quan liêu, tham ơ, lãng phí Sự tham gia quần chúng định thành công công đấu tranh phòng, chống tham ơ, lãng phí Quần chúng tham gia tích cực, đơng đảo đấu tranh mang lại hiệu cao Hồ Chí Minh khẳng định: "Quần chúng tham gia đông, thành công đầy đủ, mau chóng" b) Quan điểm đạo cơng tác phòng, chống tham ơ, lãng phí Cơng tác chống tham ơ, lãng phí quan trọng, cần phải tất cấp, ngành quan tâm tiến hành thường xuyên Cũng mặt trận khác, muốn giành thắng lợi mặt trận chống tham ô, lãng phí, phải nắm quan điểm đạo đấu tranh mặt trận Hồ Chí Minh nêu rõ: “phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, phải có lãnh đạo trung kiên” Đấu tranh chống tham ơ, lãng phí cần phải hệ thống biện pháp đồng bộ, trước mắt lâu dài, kết hợp chặt chẽ “xây” “chống” Cùng với việc xây dựng chế phòng, chống, cơng tham ơ, lãng phí tất lĩnh vực, cần xác định tập trung vào lĩnh vực trọng tâm Yếu tố quan trọng, định hiệu lực, hiệu đấu tranh phòng, chống tham ơ, lãng phí cơng tác lãnh đạo Sự lãnh đạo tập trung thống Đảng, thơng qua chủ trương, sách mang tính đạo, thông qua cấp uỷ đảng định thành bại đấu tranh chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu Hồ Chí Minh ln nhấn mạnh phải kết hợp chặt chẽ tuyên truyền, giáo dục cưỡng chế, lấy tuyên truyền, giáo dục tảng, sở Người nói: “Trong phong trào chống tham ơ, lãng phí, quan liêu, giáo dục chính, trừng phạt phụ” Việc tuyên truyền, giáo dục cần đặc biệt coi trọng, để cán hiểu nguy hại, xấu xa tham ơ, lãng phí, từ có hành động tích cực nhằm phòng, chống Đồng thời, cơng tác tun truyền, giáo dục giúp nêu gương tốt, lên án hành vi tham ơ, lãng phí, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn nạn tham ơ, lãng phí Nhưng cần thiết, người suy thối đạo đức, khơng chịu rèn luyện, cố tình lợi, chiếm đoạt tài sản nhà nước, nhân dân, phá hoại nghiệp cách mạng, phải bị xử lý nghiêm khắc để bảo vệ nghiêm minh pháp luật để răn đe, làm gương cho người khác c) Các biện pháp phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu Trên sở nhận thức sâu sắc nguy hiểm, tìm chất, nguyên nhân tham ơ, lãng phí, quan liêu, Hồ Chí Minh nêu hàng loạt biện pháp nhằm đấu tranh phòng, chống Trong biện pháp phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, Hồ Chí Minh đặc biệt trọng biện pháp giáo dục tưởng cho quần chúng Người nói: “làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ơ, lãng phí, quan liêu; biến hàng trăm, hàng triệu mắt, lỗ tai cảnh giác quần chúng thành đèn pha soi sáng khắp nơi, khơng tệ tham ơ, lãng phí, quan liêu chỗ ẩn nấp” Quần chúng lực lượng cách mạng, tham gia tích cực quần chúng định thành bại cách mạng Trong đấu tranh phòng, chống tham ơ, lãng phí, quan liêu, quần chúng nhân dân giám sát cán bộ, cơng chức, kịp thời phát sai phạm, phê bình, lên án biểu tiêu cực cán Sự giám sát chặt chẽ quần chúng nhân dân cán bộ, công chức nhà nước, thông qua hình thức khác chế ngăn ngừa tham ơ, lãng phí hữu hiệu Đồng thời, phản ánh, kiến nghị kịp thời nhân dân qua công tác giám sát giúp quan nhà nướcthẩm quyền sớm phát hành vi tham ơ, lãng phí, từ có biện pháp xử lý phù hợp Chủ tịch Hồ Chí Minh người khởi xướng, phát động, đạo hướng dẫn phong trào phê bình tự phê bình đội ngũ cán bộ, đảng viên Người đạo: "bộ đội, quan, đoàn thể nhân dân phải tổ chức phong trào thật tự phê bình phê bình từ cấp xuống, từ cấp lên" Trong phong trào này, cán bộ, Đảng viên phải ý thức tự phê bình phê bình, khơng phải để đả kích nhau, mà để nhận thức sai lầm, khuyết điểm, bàn cách khắc phục, sửa chữa, để thực chức trách, công vụ tốt Người nêu bước thực tự phê bình phê bình Trước hết, tự phê bình phê bình "tiểu tổ" Sau đó, quan triển khai kiểm thảo chung Phê bình tự phê bình phải tiến hành từ xuống, từ lên, phải làm thường xuyên, liên tục, phải có báo cáo, điều tra, hướng dẫn việc kiểm thảo Sau công khai, thật tự phê bình phê bình, cán bộ, đảng viên phải kiên sửa đổi sai lầm, khuyết điểm Hồ Chí Minh coi biện pháp tưởng giáo dục, thuyết phục, biện phápphòng ngừa tảng đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu Đồng thời, Người nhấn mạnh việc nghiêm trị hành vi tham ô, lãng phí Việc xử lý nghiêm khắc hành vi tham ơ, lãng phí phải quy định pháp luật, khơng nể nang người có chức vụ, địa vị, với mục đích bảo vệ cơng lý, đảm bảo nghiêm minh pháp luật, răn đe, làm gương cho người có ý định tham Người thị: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, kẻ địa vị nào, làm nghề nghiệp gì” Đại Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu, vốn người có cơng với cách mạng, có hành động tham ô tài sản Nhà nước Toà án kết án Trần Dụ Châu tử hình Gia đình Trần Dụ Châu làm đơn gửi Hồ Chí Minh xin ân giảm Nhưng Hồ Chí Minh bác đơn xin ân giảm hình phạt thi hành Đây thể sinh động, cụ thể, rõ nét quan điểm, nghiêm khắc Bác hành vi tham ơ, lãng phí CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Đặc điểm Tham nhũng nước ta Thứ nhất: Tham nhũng nước ta loại hình tham nhũng nước phát triển, trình độ phát triển kinh tế, xã hội thấp Quản lý xã hội nhiều sơ hở hệ thống pháp luật chế sách chưa đầy đủ, đồng bộ, hệ thống phòng chống tham nhũng yếu, nguyên nhân làm cho tham nhũng trở thành quốc nạn Thứ hai: Tham nhũng nước ta khó phát phát cách khơng thức Có trường hợp biết mà không bị mặt người khơng phải đơn vị có chức phòng chống tham nhũng khó có phân biệt hành vi tham nhũng không tham nhũng quà biếu, cho, tặng đút hối lộ, thất thoát sai phạm kinh tế Thứ ba: Tham nhũng nước ta chiếm tỷ trọng cao hệ thống cán bộ, công chức, viên chức Một phận cán bộ, công chức, viên chức dễ hoa mắt trước cám dỗ, dẫn đến tham nhũng phần hệ thống pháp luật, chế sách lỏng lẻo, chưa đầy đủ, hồn thiện nên cán dễ lợi dụng để tham nhũng Thứ tư: Tham nhũng nước ta thường gắn vơí hành vi lãng phí, chúng làm tiền đề cho cộng hưởng gây tác hại lớn Trên thực tế, ranh giới tham nhũng lãng phí khơng rõ ràng, khơng dễ phân định gây khó khăn cho việc xét xử tham nhũng Việc phòng chống tham nhũng phải đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Thứ năm: số lượng vụ việc ngày tăng, phạm vi tham nhũng xảy nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực: + đầu tư, xây dựng bản, quản lý đất đai + tài chính, tín dụng, ngân hàng,ở sử dụng ngân sách nhà nước khu vực cơng + cổ phần hóa doanh nghiệp +y tế, giáo dục, pháp, hoạt động tra, kiểm tra + tâm linh Thứ sáu: Tham nhũng nước ta ngày phức tạp “nguy cơ” lớn đe dọa tồn vong Đảng chế độ ta Có thể thấy số vụ tham nhũng lớn lớn, cán cao cấp tham gia liên quan, xảy cấp trung ương cấp sở Thủ đoạn tham nhũng tinh vi, sử dụng kỹ thuật đại, móc nối cán bộ, cơng chức, viên chức Nhà nước với phần tử thối hóa, biến chất, tội phạm bên ngồi Thực trạng tham nhũng nước ta Một là: mức độ tham nhũng, lãng phí ngày lớn, tham nhũng lãng phí tới số hàng chục, hàng trăm tỷ đồng Hai là: phạm vi tham nhũng ngày lan rộng, phổ biến - Tham nhũng lĩnh vực đầu xây dựng bản: tỷ lệ thất đầu xây dựng trung bình từ 10-20%, cá biệt có cơng trình thất lên đến 30% - Tham nhũng lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai: cấp đất trái thẩm quyền thông qua danh nghĩa cac Dự án để chia chác, bán kiếm lời - Tham nhũng lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng tổ chức tín dụng: tình trạn tham ô, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, lừa đảo, nhận hối lộ… xảy nhiều ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần - Tham nhũng lĩnh vực hoạt động pháp, tra, kiểm tra: hối lộ, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái… với mục đích bảo kê, bao che, chí tiếp tay cho bọn tội phạm, vòi vĩnh, sách nhiễu, ăn hối lộ - Tham nhũng lĩnh vực công tác tổ chức – cán xảy nhiều tượng tiêu cực, có biểu tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, chạy tuyển dụng vào công chức nhà nước, chạy thi nâng ngạch công chức, viên chức, chạy tiền lương - Là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua chưa ngăn chặn - Tham nhũng vấn đề y tế, giáo dục đào tạo + Trong lĩnh vực y tế: Tự đặt loại thu ngồi quy định, vòi vĩnh, sách nhiễu khám, chữa bệnh, nhận quà cấp, biếu xén quản lý nhà nước lĩnh vực hành nghề y, dược, nhân, cấp phép, tra, kiểm tra sở khám chữa bệnh 10 + Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tình trạng tham nhũng hồi chuông báo động, diễn nhiều năm qua chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn: Mua , bán bằng, làm giả, mua điểm thi hết môn học, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, thi đại học, sau đại học, thi vào trường chuyên, lớp chuyên, lớp chọn… vấn đề nhức nhối - Tham nhũng lĩnh vực thực chế độ sách xã hội, lĩnh vực tâm linh: + Trong thực sách xã hội: Móc nối, liên kết số đối tượng xã hội với số cán làm cơng tác sách xã hội ngành chức để nâng tuổi đời, giảm tuổi đời, nâng năm công tác, chạy giám định để hưởng chế độ hưu trí, sức, thương binh hạng, niên xung phong, chất độc da cam, xác nhận hưởng chế độ thương binh, liệt sỹ giả… + Tham nhũng lĩnh vực tâm linh: tín ngưỡng, mê tín, dị đoan, lợi dụng cung tiến, xây dựng chùa đền, miếu, mạo, buôn thần, bán thánh, hành vi tổ chức thăm viếng ngân sách nhà nước, tiền cung tiến, sử dụng tiền cung tiến, lợi dụng tâm linh để móc nối cá nhân, tổ chức việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ để trục lợi… + Trong thực chương trình xóa đói giảm nghèo, giải việc làm, xây nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát, xét duyệt hộ nghèo không đối tượng, ăn bớt tiền xây dựng nhà cho hộ nghèo, khai man số lượng sản phẩm, khối lượng để toán dự án trồng rừng, hỗ trợ xã nghèo miền núi, xà xẻo tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, tiền xóa đói giảm nghèo, trợ giúp thương binh, gia đình sách… + Trong lĩnh vực văn hóa xã hội: Gian lận tuổi thi đấu thể thao, bán độ bóng đá, bng lỏng quản lý cơng tác biểu diễn nghệ thuật, sở hữu trí tuệ, quyền tác giả bảo kê cho tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, đánh bạc… Ba là: Tính chất tham nhũng ngày phức tạp, nghiêm trọng, thủ đoạn ngày tinh vi, trắng trợn Bốn là: Đã có dấu hiệu móc nối, hình thành đường dây tham nhũng có tổ chức, liên kết cán bộ, cơng chức thối hóa, biến chất với với tội phạm ngồi xã hội 11 Có thể thấy, thực trạng tham nhũng VN đến mước báo động số báo động cảnh báo cho thấy yếu lãnh đạo đảng, quản lý nhà nước hệ thống trị, đặc biệt tính hiệu giải pháp đưa việc phòng, chống tham nhũng Quan điểm Đảng nhà nước ta phòng, chống tham nhũng Từ trước đến nay, Đảng ta ban hành nhiều thị, nghị để lãnh đạo đấu tranh chống tham nhũng Nghị số 14/NQ/TW ngày 15-51996 quan điểm đạo số giải pháp để đấu tranh chống tham nhũng Bộ Chính trị khóa VII rõ: Đấu tranh chống tham nhũng phận cấu thành quan trọng toàn nghiệp đấu tranh cách mạng Đảng nhân dân ta Nó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, tăng cường hiệu quản lý nhà nước, xây dựng Đảng kiện toàn máy nhà nước sạch, vững mạnh, thực quyền dân chủ nhân dân… Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền phục vụ cho đổi kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trị, tăng cường đại đồn kết toàn dân, thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Chống tham nhũng đấu tranh phức tạp, đòi hỏi có lãnh đạo tồn diện tuyệt đối Đảng, quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng chủ yếu dựa quan điểm lớn Nghị số 14-NQ/TW ngày 15-5-1996 số văn kiện khác Đảng sau: - Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn chặt với đổi kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định trị, tăng cường đại đồn kết toàn dân; - Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền phục vụ cho đổi hệ thống trị, xây dựng Đảng kiện toàn, tăng cường đoàn kết nội bộ; - Chống tham nhũng phải gắn liền với chống quan liêu, lãng phí; 12 - Đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp xây, phòng chống Vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm hành vi tham nhũng; - Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng cách chủ động, huy động phối hợp chặt chẽ lực lượng đấu tranh chống tham nhũng, thực chống tham nhũng cấp, ngành; - Đấu tranh chống tham nhũng nhiệm vụ lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì thận trọng, khơng nóng vội, khơng chủ quan; phải có kế hoạch cụ thể, có bước vững chắc; sử dụng nhiều biện pháp, lấy giáo dục làm sở, lấy pháp chế làm đảm bảo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng đề nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xác định:“Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên hệ thống trị tồn xã hội” [1] Đại hội yêu cầu: “Thành lập ban đạo phòng, chống tham nhũng trung ương địa phương đủ mạnh, có thực quyền, hoạt động có hiệu quả”2 Thực Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Nghị tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Đây Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cập cách tồn diện, tập trung cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Nghị Trung ương khóa X đưa nhận định, đánh giá cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nguyên nhânchủ yếu thiếu sót, khuyết điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề mục tiêu, quan điểm đạo cơng tácphòng, chống tham nhũng, lãng phí Mục tiêu cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nêu Nghị Trung ương khóa X là: “Ngăn chặn, bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính” 13 Để đạt mục tiêu nêu trên, Nghị đề 10 chủ trương, giải pháp sau: Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm đảng viên, cán bộ, công chức nhân dân công tác phòng, chống tham nhũng Đảng viên, cán lãnh đạo, phải nêu gương đạo đức, lối sống kiên chống tham nhũng Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước phòng, chống tham nhũng, lãng phí Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục Mở chuyên mục tuyên truyền, giáo dục vấn đề báo, đài Bảo vệ, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng Hai là, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu tổ chức đảng đảng viên, tăng cường vai trò chi đảng quản lý, giáo dục đảng viên Chi đảng phải nắm việc thực nhiệm vụ quan hệ xã hội đảng viên chi bộ, giáo dục, nhắc nhở kịp thời kiểm tra, xử lý trường hợp có dấu hiệu vi phạm, không dung túng, bao che tham nhũng Nâng cao tính chiến đấu, thực dân chủ, cơng khai tự phê bình phê bình theo phương châm "trên trước, sau, trước, sau" Trong sinh hoạt đảng nhận xét, đánh giá đảng viên năm, phải có nội dung phòng, chống tham nhũng Hằng năm, cán chủ chốt cấp xã phải trực tiếp tự phê bình phê bình hội nghị đại diện nhân dân Mặt trận Tổ quốc tổ chức Xây dựng thực chế chất vấn sinh hoạt đảng Ba là, tiếp tục hồn thiện cơng tác cán phục vụ cơng tác phòng, chống tham nhũng Sửa đổi, bổ sung quy định công tác cán bộ, bảo đảm công khai, dân chủ; chấn chỉnh công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức Thực nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí cơng tác hệ thống trị việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị để xảy tham nhũng Xây dựng lộ trình cải cách tiền lương năm tới theo hướng tăng thu nhập cao cho cán bộ, công chức Bảo đảm minh bạch tài sản, thu nhập 14 đảng viên, cán bộ, công chức; đảng viên cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản phải công bố kê khai chi bộ, cấp ủy viên phải cơng khai cấp ủy Xây dựng thực quy tắc ứng xử nhằm bảo đảm liêm đảng viên, cán bộ, cơng chức Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy định điều đảng viên không làm; công bố công khai để nhân dân giám sát Bồn là, bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động quan, tổ chức, đơn vị Thực nghiêm quy định công khai, minh bạch; bổ sung quy định bảo đảm minh bạch trình định, bao gồm sách, văn quy phạm pháp luật định giải vụ việc cụ thể quan nhà nước cấp Xem xét, sửa đổi danh mục bí mật nhà nước nhằm mở rộng cơng khai Hồn thiện, cơng khai hóa thực chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng lao động, ngân sách tài sản công Nghiên cứu ban hành Luật bảo đảm quyền thông tin cơng dân Năm là, tiếp tục hồn thiện chế, sách quản lý kinh tế - xã hội Thực nghiêm quy định quản lý sử dụng đất đai, công sở Chấn chỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai, cơng sở Hồn thiện hệ thống sách, pháp luật, tài đất đai, đăng ký bất động sản Chấn chỉnh công tác quản lý đầu xây dựng hoạt động mua sắm công Công khai, minh bạch định, chủ trương đầu Công khai, minh bạch hoạt động mua sắm cơng, kể việc cơng khai hóa khoản hoa hồng từ mua sắm Thực thí điểm mơ hình mua sắm cơng tập trung Chấn chỉnh cơng tác thu, chi ngân sách Xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu ngân sách, trang bị tài sản, phương tiện lại, thiết bị làm việc Tăng cường quản lý vốn, tài sản nhà nước nhân doanh nghiệp có vốn nhà nước Sáu là, nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác kiểm tra, tra, kiểm tốn, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng 15 Tập trung kiểm tra, tra, kiểm toán số lĩnh vực trọng điểm như: đầu xây dựng bản, quản lý đất đai, thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công hệ thống ngân hàng thương mại Nghiên cứu tổ chức quan phòng, chống tham nhũng theo hướng bảo đảm độc lập cần thiết với quan quản lý nhà nước theo cấp lãnh thổ đạo tập trung, thống Trung ương Tăng cường cán cho quan tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án kiểm tra Đảng, đồng thời kiểm soát hoạt động quan Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh trách nhiệm trị, hành hình sự, người cương vị Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng áp dụng sách khoan hồng người phạm tội có thái độ thành khẩn, bồi thường thiệt hại khắc phục hậu kinh tế, hợp tác tốt với quan chức Trừng trị nghiêm khắc đối tượng tham nhũng có tổ chức, gây hậu đặc biệt nghiêm trọng Bảy là, thực tốt công tác truyền thông phòng, chống tham nhũng Đề cao vai trò, trách nhiệm báo chí phòng, chống tham nhũng; khen thưởng, động viên người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm việc đưa tin sai thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu xấu Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng quan chức phải chủ động cung cấp cho công chúng thông tin có liên quan đến tham nhũng Tám là, xây dựng, kiện toàn quan, đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng thành lập theo Luật phòng, chống tham nhũng Chín là, tăng cường giám sát nhân dân quan dân cử Hằng năm, Quốc hội hội đồng nhân dân cấp nghe báo cáo thảo luận, chất vấn cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 16 Tăng cường cơng tác giám sát Mặt trận Tổ quốc tổ chức quần chúng; thực Quy chế dân chủ sở gắn với cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu tra nhân dân Mười là, tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tham nhũng Chủ động tham gia chương trình, sáng kiến, diễn đàn quốc tế phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam Thực cam kết quốc tế phòng, chống tham nhũng, trọng tới cam kết xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch Cụ thể hoá Nghị Đảng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đề quan điểm phòng, chống tham nhũng sau: - Phòng, chống tham nhũng trách nhiệm hệ thống trị lãnh đạo Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp ngành, cấp, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò xã hội, tổ chức, đoàn thể quần chúng nhân dân - Phòng, chống tham nhũng nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt trình phát triển kinh tế - xã hội xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thời kỳ - Sử dụng tổng thể giải pháp phòng, chống tham nhũng; vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên phát hiện, xử lý với bước vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phòng ngừa bản, lâu dài; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí - Xây dựng lực lượng chun trách đủ mạnh, có phẩm chất trị, lĩnh, đạo đức nghề nghiệp làm nòng cốt cơng tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo hướng chun mơn hóa với phương tiện, cơng cụ, kỹ phù hợp, bảo đảm vừa chuyên sâu, vừa bao quát lĩnh vực, mặt đời sống kinh tế - xã hội - Đặt trình phòng, chống tham nhũng điều kiện hội nhập, chủ động hợp tác hiệu với quốc gia, tổ chức quốc tế; trọng tổng kết thực 17 tiễn tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước ngồi cơng tác phòng, chống tham nhũng Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 xác định mục tiêu chung năm nhóm mục tiêu cụ thể: - Mục tiêu chung: Ngăn chặn, bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng máy nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, cơng chức liêm chính; lành mạnh hóa quan hệ xã hội thơng qua việc thực đồng giải pháp phòng ngừa, phát xử lý tham nhũng; củng cố lòng tin nhân dân cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; - Mục tiêu cụ thể: + Ngăn chặn, làm triệt tiêu điều kiện hội phát sinh tham nhũng việc hoạch định sách, xây dựng thực pháp luật, trình ban hành tổ chức thi hành văn áp dụng pháp luật + Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi sở xây dựng công vụ hiệu quả, minh bạch, phục vụ nhân dân xã hội, với đội ngũ cán bộ, công chức trung trực, công tâm, liêm khiết, tận tụy, chuyên nghiệp trả lương hợp lý; chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp củng cố phát triển + Hoàn thiện thể chế, tạo lập mơi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch nhằm thu hút đầu nước nước ngồi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật doanh nghiệp; bước xóa bỏ tệ hối lộ quan hệ doanh nghiệp với quan nhà nước giao dịch thương mại + Tính trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu hiệu hoạt động quan bảo vệ pháp luật, quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng nâng cao, giữ vai trò nòng cốt phát xử lý tham nhũng 18 Chính sách xử lý tham nhũng, đặc biệt sách hình sự, sách tố tụng hình tiếp tục hoàn thiện; hệ thống đo lường, giám sát tham nhũng thiết lập + Nâng cao nhận thức, vai trò xã hội tham nhũng, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy tham gia chủ động tổ chức, đoàn thể xã hội, phương tiện truyền thông công dân nỗ lực phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa tạo thói quen phòng, chống tham nhũng đời sống cán bộ, công chức tầng lớp nhân dân 19 KẾT LUẬN Tham nhũng thách thức mang tính tồn cầu, nhận định giới thừa nhận Bởi tham nhũng trở ngại lớn tăng trưởng giảm đói nghèo Ở Việt Nam, tham nhũng nhận thức sâu sắc trở lực nghiêm trọng chiến lược phát triển quốc gia, làm suy giảm hiệu quản lý nhà nước, xói mòn ngun tắc pháp quyền, cản trở tăng trưởng kinh tế nỗ lực xố đói giảm nghèo, biến dạng điều kiện cạnh tranh giao dịch kinh doanh Bởi việc chống tham nhũng phải làm thường xuyên, cương triệt để việc làm góp phần cố niềm tin nhân dân, bạn bè quốc tế Đảng nhà nước ta Từ đất nước phát triển, nhân dân sung sướng hạnh phúc, Đảng nhà nước trường tồn Trên nội dung tiểu luận hết mơn Phòng ch ống tham nhũng em Bài tiểu luận chắn nhiều hạn ch ế mong Cơ giáo đóng góp ý kiến để tiểu luậ em hoàn thiện 20 ... Bác hành vi tham ơ, lãng phí CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Đặc điểm Tham nhũng nước ta Thứ nhất: Tham nhũng nước ta loại hình tham nhũng nước phát triển,... giáo để tiểu luận em hoàn thiện Phần NỘI DUNG CHƯƠNG I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHỊNG CHỐNG THAM Ơ, LÃNG PHÍ Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh tham ô a) Quan niệm tham ô, lãng phí Chống tham ơ,... xin chọn đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh phòng, chống tham nhũng vận dụng Đảng, nhà nước ta cơng tác phòng chống tham nhũng giai đoạn nay cho tiểu luận Trong trình nghiên cứu khơng thể tránh khỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham nhũng và vận dụng của đảng, nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn hiện nay, tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham nhũng và vận dụng của đảng, nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay