CÂU HỎI ÔN TẬP MAC LÊ NIN 2

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2018, 17:04

Lê Hoàng Việt – YH401 CHƯƠNG IV HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Điều kiện đời sản xuất hàng hóa - Phân cơng lao động xã hội - Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất Hàng hố gì? Là sản phẩm người lao động, thỏa mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán Thời gian lao động xã hội cần thiết gì? Là thời gian cần thiết để sản xuất hang hóa điều kiện bình thường xã hội, tức với trình độ kĩ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình cường độ lao động trung bình so với hồn cảnh xã hội định Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa - Năng suất lao động - Mức độ phức tạp lao động Khi suất lao động tăng lên lượng giá trị đơn vị hàng hóa tăng lên hay giảm xuống? Vì sao? Giảm Năng suất lao động xã hội tăng, thời gian lao động xã hội cần thiết giảm, lượng giá trị đơn vị sản phẩm giảm Khi cường độ lao động tăng lên lượng giá trị đơn vị hàng hóa tăng lên hay sai? Vì sao? Sai Cường độ lao động tăng, mức độ khẩn trương, mệt nhọc tăng, lượng lao động hao phí thời gian lượng sản phẩm tạo tăng lên tương ứng, lượng giá trị đơn vị sản phẩm không đổi Sự phát triển hình thái giá trị kinh tề hàng hóa biểu nào? - HTGT giản đơn, hay ngẫu nhiên - HTGT đầy đủ, hay mở rộng - HT chung GT - HT tiền tệ Trình bày chất tiền tệ? Tiền tệ hàng hóa đặc biệt tách làm vật ngang giá chung, thống cho hàng hóa khác Nó thể lao động xã hội biểu quan hệ người sản xuất hàng hóa Tiền tệ chức nào? - Thước đo giá trị - Phương tiện lưu thông - PT cất trữ - PT tốn * - Tiền tệ giới 10 Trình bày yêu cầu quy luật giá trị? Việc trao đổi sản xuất hàng hóa phải dựa sở hao phí lao động xã hội cần thiết 11 Trình bày tác động quy luật giá trị? - Điều tiết sản xuất lưu thơng hàng hóa - Kích thích cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, tăng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển - Thực lựa chọn tự nhiên phân hóa người SX hàng hóa thành người giàu, người nghèo Lê Hồng Việt – YH402 CHƯƠNG V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 12 Trình bày mâu thuẫn cơng thức chung tư bản? *Trong lưu thơng: có trường hợp: - Trao đổi ngang giá: bên không lợi giá trị, GT sử dụng - Trao đổi không ngang giá: trường hợp: + Bán cao giá trị: lợi bán, thiệt mua, người bán người mua + Mua thấp giá trị: lợi mua, thiệt bán, người mua người bán + Mua rẻ, bán đắt: tổng giá trị tồn xã hội khơng tăng số giá trị mà người thu số giá trị mà người khác bị  Lưu thông không tạo GT thặng dư *Ngồi lưu thơng: Nếu người trao đổi đứng với hàng hóa giá trị khơng tăng lên 13 Sức lao động gì? Là tồn thể lực trí lực thân thể người, nhân cách sinh động người, thể lực trí lực mà người phải làm cho hoạt động để sản xuất vật có ích 14 Giá trị sử dụng hàng hố sức lao động có tính chất đặc biệt gì? - Là nguồn gốc sinh giá trị, tức tạo giá trị lớn giá trị thân - Là chìa khóa để giải thích mâu thuẫn cơng thức chung tư - Làm cho xuất hàng hóa sức lao động trở thành điều kiện để tiền tệ chuyển hóa thành tư 15 Giá trị thặng dư gì? Là phận giá trị mới, dơi ngồi giá trị sức lao động, công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm không 16 Nhà tư thu giá trị thặng dư tuyệt đối cách nào? Kéo dài tuyệt đối ngày lao động người công nhân điều kiện thời gian lao động tất yếu không đổi 17 Nguồn gốc giá trị thặng dư siêu ngạch? Là giá trị thặng dư thu người áp dụng cơng nghệ sớm xí nghiệp khác, làm cho giá trị cá biệt hàng hoá thấp giá trị thị trường 18 Nội dung quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư gì? Là sản xuất giá trị thặng dư 19 Bản chất tiền công chủ nghĩa tư gì? Là hình thức biểu tiền giá trị sức lao động, hay giá sức lao động, lại biểu thành giá lao động 20 Hai hình thức tiền cơng chủ nghĩa tư gì? - Tiền cơng tính theo thời gian - Tiền cơng tính theo sản phẩm 21 Tiền công danh nghĩa tiền cơng thực tế gì? - TC danh nghĩa số tiền mà người công nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư - TC thực tế tiền công biểu số lượng hàng hóa tiêu dùng dịch vụ mà công nhân mua tiền công danh nghĩa 22 Thực chất tích lũy tư gì? Là chuyển hóa phần GT thặng dư thành tư Lê Hoàng Việt – YH403 23 Nếu tỷ lệ phân chia quỹ tích lũy quỹ tiêu dùng nhà tư xác định, quy mơ tích lũy tư phụ thuộc vào yếu tố nào? Khối lượng giá trị thặng dư, cụ thể: - Trình độ bóc lột sức lao động - Năng suất lao động xã hội - Chênh lệch TB dược sử dụng TB tiêu dùng - Quy mô tư ứng trước 24 So sánh giống khác tích tụ tư tập trung tư Giống Khác Làm tăng quy mô tư cá biệt - Nguồn GT thặng dư - Nguồn tư cá biệt có sẵn xã hội - Làm tăng quy mô TB xã hội - Không làm tăng quy mô TB xã hội - Phản ánh trực tiếp mối quan hệ tư - Phản ánh trực tiếp mối quan hệ cạnh lao động tranh nội giai cấp nhà tư bản, tác động đến mối quan hệ tư với lao động 25 Tổng sản phẩm xã hội gì? Là tồn sản phẩm mà xã hội sản xuất thời kì định, thường năm 26 Chi phí sản xuất tư chủ nghĩa gì? Là chi phí tư mà nhà tư bỏ để sản xuất hàng hóa 27 Lợi nhuận bình qn gì? Là số lợi nhuận tư nhau, đầu tư vào ngành khác nhau, cấu tạo hữu tư 28 Những nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận? - Tỷ suất giá trị thặng dư - Cấu tạo hữu tư - Tốc độ chu chuyển tư - Tiết kiệm tư bất biến 29 Bản chất lợi nhuận thương nghiệp chủ nghĩa tư gì? Là phần giá trị thặng dư sáng tạo lĩnh vực sản xuất tư công nghiệp nhượng lại cho tư thương nghiệp, để tư thương nghiệp thực chức lưu thông 30 Bản chất lợi tức cho vay chủ nghĩa tư gì? Lợi tức cho vay có nguồn gốc từ giá trị thặng dư giai cấp công nhân làm công tạo trình sản xuất mà nhà tư vay phải trả cho nhà tư cho vay 31 Địa tơ tư chủ nghĩa gì? Là phần giá trị thặng dư lại khấu trừ phần lợi nhuận bình quân mà tư kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ 32 Địa tơ tuyệt đối gì? Là lợi nhuận siêu ngạch dơi ngồi lợi nhuận bình qn, hình thành cấu tạo hữu tư nơng nghiệp ln thấp cơng nghiệp, số chệnh lệch giá trị nông phẩm giá sản xuất chung Lê Hoàng Việt – YH404 CHƯƠNG VI 33 Chủ nghĩa tư độc quyền gì? Là CNTB mà hầu hết lĩnh vực, ngành tồn tổ chức độc quyền chi phối kiểm sốt phát triển tồn kinh tế 34 Tổ chức độc quyền gì? Là tổ chức liên minh nhà TB lớn để tập trung vào tay phần lớn việc sản xuất tiêu thụ số loại hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận độc quyền cao 35 Những đặc diểm kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền? - Sự tập trung sản xuất tổ chức độc quyền - TB tài bọn đầu sỏ tài - Xuất TB - Sự phân chia giới kinh tế tổ chức độc quyền - Sự phân chia giới lãnh thổ cường quốc đế quốc 36 Trong giai đoạn chủ nghĩa tư độc quyền có loại cạnh tranh nào? - Giữa người SX nhỏ - Giữa nhà TB vừa nhỏ - Giữa tổ chức độc quyền xí nghiệp ngồi độc quyền - Giữa tổ chức độc quyền với - Trong nội tổ chức độc quyền CHƯƠNG VII 37 Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột xây dựng xã hội – Xã hội XHCN Cộng sản CN 38 Cách mạng xã hội chủ nghĩa gì? Là cách mạng nhằm thay đổi chế độ TBCN lỗi thời chế độ XHCN 39 Những nguyên tắc xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân tầng lớp lao động khác CM XHCN? - Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo giai cấp cơng nhân - Phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện - Kết hợp đắn lợi ích 40 Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội gì? Là thời kì cải tạo cách mạng, thay đổi xã hội TBCN thành xã hội XHCN, giai cấp công nhân giành quyền, kết thúc xây dựng xong sở chủ nghĩa xã hội CHƯƠNG VIII 41 Nhà nước gì? Là tổ chức xã hội đặc biệt quyền lực trị, giai cấp thống trị thành lập nhằm thực quyền lực trị 42 Văn hóa gì? Là toàn giá trị vật chất, tinh thần người sáng tạo lao động hoạt động thực tiễn rong trình lịch sử mình; biểu trình độ phát triển xã hội thời kì lịch sử định 43 Những nội dung q trình xây dựng văn hóa Xã hội chủ nghĩa? - Cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ tri thức xã hội - Xây dựng người phát triển toàn diện - Xây dựng lối sống XHCN - Xây dựng gia đình văn hóa 44 Nội dung cương lĩnh dân tộc Lênin - Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng - Các dân tộc quyền tự - Liên hiệp công nhân tát dân tộc Lê Hồng Việt – YH405 Chương IV: Trình bày đặc trưng ưu sản xuất hàng hóa? *Đặc trưng: - Thứ nhất, SX hàng hóa SX để trao đổi, mua bán, để người sản xuất tiêu dung - Thứ hai, lao động người SX hàng hóa vừa mang tính chất tư nhân, vừa mang tính chất xã hội Mâu thuẫn lao động tư nhân lao động xã hội sở, mầm mống khủng hoảng kinh tế hàng hóa - Thứ ba, mục đích SX hàng hóa giá trị, lợi nhuận khơng phải GT sử dụng *Ưu thế: - Một là, phát triển SXHH làm cho phân công lao động xã hội phân hóa ngày sâu sắc; chun mơn hóa, hợp tác hóa ngày tăng; mối liên hệ ngành, vùng ngày chặt chẽ Từ đó, xóa bỏ tự cấp, tự túc, bảo thủ, trì trệ kinh tế; đẩy mạnh trình xã hội hóa SX lao động - Hai là, tính tách biệt kinh tế đòi hỏi người SX phải động, họ phải sức cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình, mẫu mã hàng hóa, tổ chức tốt q trình tiêu thụ,… Từ đó, tăng suất lao động xã hội, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển - Ba là, sản xuất hàng hóa quy mơ lớn có ưu so với sản xuất tự cấp tự túc quy mơ, trình độ kĩ thuật, cơng nghệ, khả thỏa mãn nhu cầu… Vì vậy, sản xuất hàng hóa quy mơ lớn hình thức kinh tế xã hội đại, phù hợp với xu ngày - Bốn là, sản xuất hàng hóa mơ hình kinh tế mở, thưc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, tạo điều kiện nâng cao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần xã hội Trình bày u cầu phân tích tác động quy luật giá trị? Yêu cầu : Việc sản xuất trao đổi hàng hóa phải dựa sở hao phí lao động xã hội cần thiết Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa, đâu có sản xuất trao đổi hàng hóa có tồn phát huy tác dụng quy luật giá trị Thứ nhất, điều tiết sản xuất lưu thơng hàng hóa + Điều tiết sản xuất tức điều hòa, phân bổ yếu tố sản xuất ngành, lĩnh vực kinh tế Thông qua biến động giá hàng hóa thị trường tác động quy luật cung cầu + Điều tiết lưu thông: Sự biến động giá thị trường có tác dụng thu hút luồng hàng từ nơi giá thấp đến nơi giá cao, làm cho lưu thơng hàng hóa thơng suốt Thứ hai, kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lí hóa sản xuất, tăng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển Trong kinh tế hàng hóa, để giành lợi cạnh tranh, tránh bị lỗ vốn, người sản xuất phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt cho nhỏ hao phí lao động xã hội Muốn vậy, họ cần phải cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý, thực tiết kiệm chặt chẽ, tăng suất lao động Sự cạnh tranh liệt thúc đẩy trình diễn mạnh mẽ Thứ ba, thực lựa chọn tự nhiên phân hóa người sản xuất hàng hóa thành người giàu, người nghèo + Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ phát tài giàu lên nhanh chóng + Ngược lại, người khơng có điều kiện thuận lợi, làm ăn cỏi, bị rủi ro kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn đến phá sản trở thành nghèo khó Tác động quy luật giá trị có ý nghĩa: + Tích cực: Quy luật giá trị chi phối lựa chọn tự nhiên, đào thải yếu kém, kích thích nhân tố tích cực phát triển + Hạn chế: Phân hóa xã hội giàu nghèo, tạo bất bình đẳng xã hội Lê Hoàng Việt – YH406 Chương V Tìm hiểu chu kỳ khủng hoảng kinh tế chủ nghĩa tư bản? Trung bình khoảng 8-12 năm lại có khủng hoảng kinh tế Khoảng thời gian gọi chu kì kinh tế Gồm giai đoạn: - Khủng hoảng: hàng hóa ế thừa, ứ đọng, giá giảm mạnh, sản xuất đình trệ Các mâu thuẫn thể hình thức xung đột dội - Tiêu điều: Sản xuất trì trệ, khơng xuống không lên TB nhàn rỗi nhiều, nhà TB thực thay đổi, tư cố định, từ tăng nhu cầu Tư liệu sản xuất tư liệu tiêu dùng, tạo điều kiện cho phục hồi - Phục hồi: SX phục hồi, mở rộng Số công nhân tăng, giá tăng, lợi nhuận TB tăng - Hưng thịnh: SX phát triển vượt mức trước khủng hoảng Từ lại tạo điều kiện cho khủng hoảng Chương VI Trình bày vai trò CNTB phát triển sản xuất xã hội? - Giải phóng lồi người khỏi CNPK - Phát triển lực lượng SX - Thực xã hội hóa SX - Xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động - Thiết lập dân chủ – dân chủ tư sản Chương VII Phân tích đặc điểm trị - xã hội giai cấp công nhân? + Thứ nhất, giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng Vì họ đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến Đó giai cấp trang bị lý luận khoa học cách mạng luôn đầu phong trào cách mạng + Thứ hai, giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để thời đại ngày Giai cấp cơng nhân có lợi ích đối lập trực tiếp với lịch sử giai cấp tư sản Điều kiện sống, điều kiện lao động chế độ tư chủ nghĩa cho họ thấy: họ giải phóng cách giải phóng tồn xã hội khỏi chế độ tư chủ nghĩa + Thứ ba, giai cấp công nhân giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao + Thứ tư, giai cấp cơng nhân có chất quốc tế Chương VIII Phân tích nội dung q trình xây dựng văn hóa XHCN? - Một là, cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ tri thức xã hội Đây vừa nhu cầu cấp bách, vừa nhu cầu lâu dài quần chúng nhân dân chuẩn bị tốt tinh thần, trí lực, tư tưởng, ảnh hưởng tích cực đến tiến trình xây dựng CNXH - Hai là, xây dựng người phát triển toàn diện Con người sản phẩm lịch sử, hoạt động người tạo lịch sử Sự phát triển người ln gắn liền với hình thành phát triển xã hội Do đó, giai cấp cầm quyền thời kì khác ý thức xã hội mà tạo dựng, thi trước tiên phải quan tâm đến việc xây dựng người - Ba là, xây dựng lối sống XHCN - Bốn là, xây dựng gia đình văn hóa ... dùng dịch vụ mà công nhân mua tiền cơng danh nghĩa 22 Thực chất tích lũy tư gì? Là chuyển hóa phần GT thặng dư thành tư Lê Hoàng Việt – YH403 23 Nếu tỷ lệ phân chia quỹ tích lũy quỹ tiêu dùng.. .Lê Hoàng Việt – YH4 02 CHƯƠNG V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 12 Trình bày mâu thuẫn cơng thức chung tư bản? *Trong lưu thơng: có... lao động 25 Tổng sản phẩm xã hội gì? Là toàn sản phẩm mà xã hội sản xuất thời kì định, thường năm 26 Chi phí sản xuất tư chủ nghĩa gì? Là chi phí tư mà nhà tư bỏ để sản xuất hàng hóa 27 Lợi nhuận
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI ÔN TẬP MAC LÊ NIN 2, CÂU HỎI ÔN TẬP MAC LÊ NIN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay