1 co so do luong

35 35 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2018, 13:43

sở đo lường Cơng cụ tài A ĐO LƯỜNG Theo khuôn mẫu IASB cho việc soạn th ảo trình bày Báo cáo tài (BCTC) nêu: “Đo lường bao hàm việc quy đổi thành tiền yếu tố cần ghi nhận trình bày báo cáo tài chính” , đồng thời thừa nhận tồn đa dạng sở đo lường sử dụng mức độ khác kết h ợp v ới Trong hoàn cảnh cụ thể, khái niệm đo lường k ế tốn hiểu định giá (xét chế), đánh giá, B • tính giá (xét phương pháp, nguyên tắc) SỞ GIÁ GỐC a Kế toán sở giá gốc Các quan điểm giá trị, giá phương pháp tính giá nhiều thay đổi qua giai đoạn lịch sử khác ph ương di ện kinh tế-chính trị học, quản lý kinh doanh, hạch tốn nghiệp vụ Dù v ậy, nhiều lí khác nhau, việc ghi nhận, xử lý trình bày đ ối t ượng kế toán sở giá gốc chấp nhận tảng cho đolường kế toán chục năm qua Một cách tổng quát, sở giá gốc đòi hỏi kế toán phải ghi chép giá tr ị tài sản mua theo phí tổn tính tiền c sở trao đổi ngang giá thời điểm hòan tất việc mua, giá trị giữ nguyên kể trường hợp sau giá tài sản • tương tự thay đổi thị trường sở giá gốc đặc trưng: - Thơng qua đo lường giá trị tiền tôn trọng trao đ ổi ngang giá - Sự hi sinh lợi ích (chi phí mua tài sản) đ ược xem ch ắc chắn gắn liền với lợi ích tương lai (khả sinh l ợi c tài s ản) - đủ minh chứng việc thực (chứng từ mua) để đảm bảo tính • pháp lý đáng tin cậy phù hợp thông tin v ề tài s ản b Các nhân tố ảnh hưởng Các đặc trưng sở giá gốc giúp tăng cường độ tin c ậy tính h ữu ích thơng tin kế tốn Qua đó, đảm bảo cách h ợp lí l ợi ích c bên liên quan Việc áp dụng kế toán giá gốc đòi h ỏi phải tuân th ủ nguyên tắc, yêu cầu kế toán phải chịu chi phối nhiều nhân tố khác (1) Yêu cầu khách quan: thơng tin kế tốn hữu ích phải độ tin cậy cao, thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo với thực tế, khơng bị xun tạc, khơng bị bóp méo Giá gốc hình thành sở thương lượng với đầy đủ hiểu biết thỏa mãn lợi ích người mua người bán, việc ghi chép giao dịch hòan tồn kiểm tra được, nên giá gốc đảm bảo yêu cầu khách quan (2) Nguyên tắc thận trọng: Là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện khơng chắn, đòi hỏi người làm kế tốn phải cố gắng đảm bảo rằng, th ực trạng tài mức độ thành công (hàm ý kết kinh doanh) khơng phóng đại Điều giúp củng cố tin cậy l ợi ích (thu nhập, tài sản) thực tương lai đảm bảo theo số liệu ghi chép (3) Nguyên tắc hoạt động liên tục: việc điều chỉnh giá trị tài sản sử dụng theo giá thị trường khơng phù hợp với m ục đích hình thành tài sản, khơng quan hệ mua bán xảy giá thị trường khơng thể xác lập cách khách quan Tuy nhiên, dấu hiệu vi phạm nguyên tắc hoạt động liên tục DN dự định bán tài sản giá thị trường thay giá gốc phù hợp (4) Nguyên tắc quán: xét tổng thể sử dụng giá gốc thuận lợi phương pháp khác để đảm bảo tính chất so sánh thơng tin đòi hỏi sách, phương pháp kế tốn phải sử dụng cách thống kiên định (5) Yêu cầu quản lí nội bộ: đối tượng k ế tốn tr nên đa d ạng thường xuyên biến động thơng tin kế tốn giá gốc tr nên ph ức tạp, thiếu tính kịp thời, khơng đáp ứng u cầu quản lí việc kiểm sốt, định…Giá cố định (hay giá h ạch toán) thay phù hợp ghi chép (6) Mức giá chung thay đổi:Trong kinh tế siêu lạm phát, thơng tin kế tốn giá gốc trở nên khơng phù hợp, đòi hỏi ph ải điều chỉnh thích hợp; thay đổi này, tiến hành khn khổ quy định pháp lí liên quan, m ột s ự vi phạm nguyên tắc giá gốc đề làm cho tính h ữu ích thơng tin kế toán cải thiện (7) Các đối tượng kế toán mới: Nền kinh tế toàn cầu đem l ại nhiều cách thức giao dịch, đối tượng cần kế tốn phản ánh, chẳng hạn cơng cụ tài chính, nhằm thu hút nguồn l ực t bên ngoài, gia tăng lợi nhuận đầu tư thiết lập bảo vệ trước nh ững rủi ro giá cả, lãi suất Tình hình làm cho kế tốn giá g ốc • trở nên khó triển khai thực c Thực trạng kế toán giá gốc Việt Nam Luật Kế toán (2003) “Giá trị tài sản tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, b ốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến chi phí liên quan tr ực ti ếp khác đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng s dụng” Như vậy, sở giá gốc đề cập gắn liền v ới việc ghi nh ận giá tr ị tài sản mua, nhìn chung đơn giản, thiếu tính hệ thống nên ảnh hưởng đến hữu hiệu Luật khơng thể thi hành • thi hành khơng đầy đủ Chuẩn mực kế tốn sở giá gốc áp dụng thức việc ghi nhận giá tr ị ban đầu đối tượng tài sản hàng tồn kho, tài sản c ố định, bất động sản, khoản đầu tư…Nhưng phương pháp tính giá khơng quy định đầy đủ, minh bạch làm giảm tính chất ổn đ ịnh mơi trường kế tốn Ví dụ: đoạn 28 VAS 4- Tài sản cố định đề cập ng ắn g ọn việc phải tuân thủ quy định nhà nước đánh giá lại giá trị tài sản mà không đưa nguyên tắc, phương pháp đánh giá lại tài sản thường phức tạp  Việc thiếu chuẩn mực quan trọng làm ảnh hưởng đến việc th ực đo lường kế toán sở giá gốc nhiều đối t ượng • như: cơng cụ tài chính, trợ cấp Chính phủ, tổn th ất tài sản Chính sách chế, phương pháp đo lường kế tốn liên quan Việc tồn sách hai giá khiến cho việc ghi nh ận giá gốc theo biểu giá thức khơng đảm bảo u cầu khách quan, hệ nội dung chi phí, doanh thu lãi lỗ th ể thi ếu độ tin c ậy, • ngồi ra, gây nhiều hậu nghiêm trọng khác Vấn đề chuyển giá chống chuyển giá Kế toán giá gốc chịu thử thách lớn việc cung cấp thông tin trung thực, đáng tin cậy xuất hoạt động chuyển tập đoàn kinh doanh đa quốc gia tìm cách áp dụng để thu lợi nhuận tối đa cho tập đoàn qua việc tăng thu nhập, né thuế thu nhập chia lợi nhuận theo tỉ l ệ góp vốn cao liên doanh, sở định giá th ấp giá thị trường mặt hàng xuất từ nước chủ nhà định giá cao giá thị trường mặt hàng nhập vào nước chủ - nhà Điều đồng nghĩ với việc nâng giá (gốc) đầu vào, giảm giá bán đầu yếu tố sản xuất giao dịch nội thành viên tập đoàn đặt nhiều quốc gia biểu thuế khác cho lợi Kĩ thuật chuyển giá ngày phức tạp mở rộng, đòi hỏi phải chế chống chuy ển giá hiệu nhằm tránh thất thu thuế, đưa giá thành giá bán trở • lại tương xứng với thực chất hao phí bỏ Các vấn đề khác Ngòai nội dung trên, nhiều vấn đề khác liên quan đến việc áp dụng kế tốn giá gốc để cung cấp thơng tin h ữu ích cho người sử dụng quan điểm đánh giá tổn thất tài sản (impairment), sách tỉ giá hối đối, trình đ ộ qu ản lí kinh doanh nội bộ, hoạt động đào tạo nhân kế toán-kiểm tốn phải đ ược d giải lí luận lẫn thực hành nghề nghiệp Kết luận sở giá gốc xem đo lường kế toán nhiều năm qua, kế toán giá gốc thực tốt chức cung cấp thông tin hữu ích đáng tin cậy cho người sử dụng quốc gia, nhiên xu hướng phát triển hội nhập toàn cầu nay, sở giá gốc bộc lộ nhiều hạn chế Và ch ưa th ể ph ủ nhận vai trò giá gốc kế tốn cần xem xét lại bổ sung sở khác cách phù hợp Thay đổi giá trị hợp lý Với mục tiêu giải tồn đọng kể h ơn hết quy ết tâm đ ưa k ế toán nước ta dần tiệm cận với chuẩn mực kế toán - ki ểm toán qu ốc t ế bối cảnh hội nhập sâu rộng nay, cần xem xét thay đ ổi nguyên tắc giá trị hợp lý thay cho nguyên tắc giá gốc Với việc sử dụng giá trị hợp lý sở đo lường thích h ợp ghi nh ận ban đầu tài sản nợ phải trả, thơng tin kế tốn cung c ấp bảo đ ảm hai đặc tính chất lượng quan trọng: tính thích hợp tính đáng tin c ậy Tính thích hợp xác định chất lượng thông tin hay m ức độ ảnh h ưởng c thông tin đến định kinh tế người sử dụng Tính thích h ợp đ ược đánh giá phương diện, thơng tin thích hợp để hỗ trợ đối tượng s d ụng đánh giá hoạt động doanh nghiệp khứ, dự đốn tương lai Còn tính đáng tin cậy thể hiện, thơng tin k ế tốn phải trình bày trung thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo ch ất cách khách quan, thận trọng đầy đủ Thêm nữa, với trình tự xác định giá trị hợp lý theo cấp độ đ ược quy đ ịnh chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế (IFRS) số 13: từ d ữ li ệu tham chiếu giá chào bán đến chứng thị tr ường quan sát đ ược d ữ li ệu tham chiếu chứng thị trường không quan sát đ ược cho th vi ệc xác định giá trị hợp lý góp phần giảm thiếu thấp m ức độ rủi ro cho doanh nghiệp thơng qua việc tối đa hóa dùng liệu đ ầu vào quan sát đ ược hạn chế tối liệu khơng quan sát Thơng tin thích hợp khơng đáng tin c ậy s ự ghi nh ận giá trị dẫn đến việc hiểu thông tin sai lệch ngược lại, th ế cần sớm ghi nhận giá trị hợp lý việc sửa đổi bổ sung Luật K ế toán s ắp tới Nguyên tắc luật hóa trở thành pháp lý đ ể ều ch ỉnh chế tài hoạt động kế tốn mối quan hệ liên quan đ ến k ế toán, vốn coi quan trọng để xem xét, đánh giá ho ạt đ ộng kinh doanh - tài đề định cần thiết doanh nghiệp C GIÁ TRỊ HỢP LÍ Bên cạnh nhược điểm giá gốc, làm cho tính h ữu ích thông tin không cao Giá trị hợp lý quan tâm s dụng rộng rãi c nhiều nước giới Giá trị hợp lý phát triển mạnh mẽ v ới s ự hình thành phát triển thị trường hoạt động, ngày nay, giá tr ị h ợp lý mở rộng áp dụng cho cơng cụ tài I Khái quát Giá trị hợp lý 1.Khái niệm - Giá trị hợp lý thuật ngữ bắt đầu sử dụng rộng rãi t cu ối nh ững năm 1990, Ủy ban soạn thảo chuẩn mực kế toán qu ốc tế (IASB) nghiên cứu ban hành sửa đổi chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đ ến lĩnh vực như: Nông nghiệp, Bất động sản đầu tư, toán c s c ổ phiếu, cơng cụ tài Sau nhiều lần thảo luận Dự thảo Chuẩn mực Giá trị hợp lý, Tháng 5/2011, IASB thức phát hành IFRS 13 - Đo lường Giá trị h ợp lý (Fair Value Measurement), hiệu lực từ 01/01/2013 Trong đó, giá trị h ợp lý đ ược đ ịnh nghĩa sau: “Giá trị hợp lý giá trị nhận bán tài sản hay giá tr ị toán để chuyển giao khoản nợ phải trả m ột giao d ịch t ổ ch ức bên tham gia thị trường ngày đo lường” Như vậy, hiểu: giá trị hợp lý tài sản n ợ ph ải tr ả trao đổi giao dịch người tham gia tự nguyện, khơng ép buộc, đầy đủ s ự hi ểu bi ết v ề trao đ ổi nh đặc điểm tài sản nợ phải trả giao dịch Sử dụng giá trị hợp lý chuẩn mực kế tốn quốc tế hành a thể khái quát việc sử dụng giá trị hợp lý chu ẩn m ực k ế toán quốc tế hành theo số khía cạnh bật sau: + Thứ nhất, giá trị hợp lý sử dụng để đánh giá ghi nhận ban đầu + Thứ hai, Giá trị hợp lý sử dụng sau ghi nhận ban đ ầu + Thứ ba, Ghi nhận chênh lệch phát sinh biến động giá tr ị h ợp lý b Chuẩn mực quốc tế quy định việc sử dụng giá trị h ợp lý IAS 39 : Cơng cụ tài chính: Ghi nhận đo l ường Các quy định sử dụng giá trị hợp lý - Ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý th ời ểm đầu t ho ặc phát hành công cụ tài - Sau ghi nhận ban đầu, cơng cụ tài đ ược ghi nh ận tuỳ theo loại cơng cụ cụ thể Tài sản tài chia thành loại: (1) Nợ phải thu cho vay (2) Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (3) Tài sản tài ghi nhận theo giá trị hợp lý qua báo cáo k ết qu ả kinh doanh (4) Tài sản tài sãn sàng để bán Trong đó, tài sản tài thuộc nhóm (3) ghi nh ận theo giá tr ị h ợp lý, thay đổi giá trị hợp lý ghi nhận vào thu nh ập chi phí báo cáo lãi, lỗ Tài sản tài thuộc nhóm (4) ghi nhận theo giá tr ị h ợp lý với biến động giá trị hợp lý ghi nhận vào vốn chủ sở h ữu… II Phương pháp xác định giá trị hợp lý: I Một số khái niệm vấn đề liên quan Để đưa phương pháp xác định giá trị hợp lý thích h ợp, ng ười đ ịnh giá cần xem xét vấn đề sau: Thu nhập thông tin từ thị trường: Trong trình xác định giá trị hợp lý cần phải tham khảo nh ững thông tin liệu lấy từ thị trường bao gồm thị trường hối đối, thị trường hàng hóa, tài sản, thị trường môi giới thị trường trực tiếp không qua trung gian Khi ước tính giá tính hợp lý doanh nghiệp phải dựa vào thông tin hi ện t ại, là: - giá niêm yết thị trường - thông tin lãi suất Kỹ thuật định giá: Sau thông tin từ thị trường , doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật định giá nhằm mục đích ước tính giá bán m ột tài s ản ho ặc chuyển giao khoản công nợ giao dịch tự nguy ện gi ữa bên tham gia thị trường ngày xác định giá trị theo điều ki ện th ị tr ường hi ện Ba kỹ thuật định giá sử dụng rộng rãi ph ương pháp giá th ị trường, phương pháp chi phí phương pháp thu nh ập Doanh nghi ệp ph ải sử dụng kỹ thuật định giá cách quán với m ột nhi ều phương pháp nêu Tuy nhiên, thay đổi kỹ thuật định giá việc áp dụng kỹ thuật (ví dụ thay đổi việc xác định nên sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật định giá thay đổi việc điều chỉnh kỹ thuật định giá đó) trở nên phù hợp thay đổi giúp xác định giá trị giá trị hợp lý giá trị đại điện Ví dụ, thay đổi trường hợp sau: (a) Các thị trường phát triển; (b) Các thơng tin trở nên sẵn có; (c) Các thơng tin sử dụng trước khơng sẵn n ữa; (d) Sự cải thiện kỹ thuật định giá; (e) Sự thay đổi điều kiện thị trường 3: Hệ thống phân cấp giá trị hợp lý Văn thảo luận phương pháp đo lường sử dụng giá tr ị h ợp lý IASB năm 2005 đề nghị cách xác định giá trị hợp lý ghi nh ận ban đầu giá trị tài sản theo cấp độ: giá thị trường, mơ hình hay kỹ thu ật xác định giá trị hợp lý, giá hành tài sản Theo chuẩn m ực “Chu ẩn m ực báo cáo tài Đo lường giá trị hợp lý (IFRS13)”, trình tự xác đ ịnh giá tr ị hợp lý theo cấp độ: cao (cấp độ 1) đến th ấp nh ất (c ấp đ ộ 3) Căn c ứ vào thông tin giả định có, người định giá xem xét xác định giá trị hợp lý cấp độ Cấp độ cao ước tính đáng tin cậy Hệ thống phân cấp giá trị hợp lý đưa quyền ưu tiên cao cho giá niêm yết (chưa điều chỉnh) thị trường hoạt động nhóm tài sản cơng nợ (các yếu tố đầu vào cấp 1) quyền ưu tiên thấp cho yếu tố đầu vào quan sát (các yếu tố đầu vào cấp 3) Sự sẵn yếu tố đầu vào liên quan tính ch ủ quan c Giá trị hợp lý cung cấp sở lý thuyết th ực tiễn cho việc đánh giá lại tài sản Để xác định GTHL cần dựa vào thông tin giá tài s ản khoản nợ thị trường Khi doanh nghiệp muốn đánh giá lại giá trị khoản đầu t tài dựa vào bảng niêm yết giá sàn giao d ịch làm sở xác định Từ đó, việc minh bạch hóa cơng khai thơng tin đc m r ộng tin cậy cao Phù hợp với phát triển kinh tế gi ới Chúng ta biết chuẩn mực kế toán VN xây d ựng d ựa chu ẩn m ức kế toán quốc tế nên việc sủa đổi hay áp dụng điểm m ới cần thiết Đ ặc biệt kinh tế toán cầu hóa này, nhiều DN đầu t n ước ngồi ngược lại nhiều DN nước ngồi đ ầu tư vào VN vi ệc h ội nhập chuẩn mực quan trọng Bên cạnh đó, cách xác định theo giá trị hợp lý tồn Nhược điểm: Tính đáng tin cậy giá trị hợp lý Trong trường hợp khơng thị trường hoạt động hiệu cho tài s ản khoản nợ phải trả cần tính giá việc sử dụng giả định, mơ hình tính tốn khó đạt độ tin cậy cho dù mơ hình đ ược áp d ụng m ột cách khách quan, giả định yêu cầu cơng bố Tính so sánh thơng tin tài Để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh đơn v ị theo th ời gian, người sử dụng thông tin cần thông tin thu nhập, chi phí k ết qu ả theo thời gian Nếu kết hoạt động kinh doanh ghi nh ận c sở biến động giá trị hợp lý thơng tin kết hoạt động ý nghĩa đánh giá hiệu hoạt động xu hướng biến động t ương lai kết kinh doanh biến động giá trị hợp lý hoàn toàn y ếu t ố thị trường Tính dễ hiểu thơng tin tài áp d ụng pp giá tr ị h ợp lý Khi thông tin thị trường khơng sẵn, việc xác đ ịnh giá tr ị h ợp lý d ựa vào việc thu thập thông tin, xác định mức độ điều ch ỉnh giá th ị tr ường, xác định giả định số liệu đầu vào cho công thức tốn h ọc t mơ hình định giá làm giảm tính d ễ hiểu c thơng tin báo cáo tài Ngồi ra, hạn chế sở tính giá thể rõ áp dụng để đánh giá tài sản mà doanh nghiệp khơng ý đ ịnh bán, tốn ngắn hạn Người sử dụng thơng tin tài khó th ể hiểu ý nghĩa kinh tế khoản thu nhập phát sinh biến động tăng giá tr ị h ợp lý c số tài sản mục đích nắm gi ữ tài sản c doanh nghi ệp để doanh thu dài hạn, bán tài sản ng ắn h ạn IV Đề xuất giải pháp định hướng sử dụng GTHL h ệ th ống k ế toán VN - Từng bước hoàn chỉnh hệ thống thị trường hoạt động; đồng minh bạch hóa hành lang pháp lý kinh doanh Thị tr ường hàng hóa th ị trường tài Việt Nam phải xây dựng ngày ho ạt đ ộng đ ể đáp ứng nhu cầu tìm kiếm liệu tham chiếu đo l ường GTHL t nâng cao tính tin cậy GTHL - Bổ sung, cập nhật, hoàn thiện nội dung chuẩn m ực k ế tốn hi ện hành liên quan đến GTHL theo hướng tiếp cận CMKT quốc tế Các quy đ ịnh bổ sung cần hướng đến việc tạo lập thống nhất, theo đó, cần quy đ ịnh chuẩn mực u cầu trình bày thơng tin GTHL - Sử dụng GTHL phải phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện Việt Nam; việc tiến tới sử dụng GTHL sở định giá chủ yếu kế toán cần phải lộ trình hợp lý D GIÁ TTRỊ PHÂN BỔ I.Khái niệm giá trị phân bổ Giá trị phân bổ tài sản tài nợ phải trả tài : Được xác định giá trị ghi nhận ban đầu tài sản tài n ợ ph ải trả tài  trừ khoản hoàn trả gốc  trừ khoản giảm trừ (trực tiếp thông qua việc s dụng m ột tài khoản dự phòng) giảm giá trị thu h ồi  cộng trừ khoản phân bổ lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực phần chênh lệch giá trị ghi nhận ban đầu giá tr ị đáo hạn Giá trị phân bổ = Giá gốc - Trả gốc - Giảm giá, Khấu khơng thu +/- hao tích hồi lũy Trong đó:  Giá trị phân bổ giá trị chấp nhận cơng cụ tài t ại thời điểm định giá (sau tính tốn theo công th ức)  Giá gốc giá trị ban đầu cơng cụ tài chính, đ ược ghi nh ận ban đầu Đối với nợ gốc vay phát sinh, với khoản đầu tư s ố tiền bỏ ban đầu  Trả gốc khoản chi trả tiền vay n ợ hay kho ản thu nhập khoản đầu tư,  Giảm giá, không thu hồi khoản làm giảm giá trị c khoản nợ / đầu tư, VD: chấp nhận xóa bớt nợ, nợ xác định khơng th ể thu hồi  Khấu hao tích lũy tổng dòng tiền tích lũy t lúc phát sinh khoản nợ / đầu tư tới ngày định giá, dòng tiền đ ược tính theo phương pháp lãi suất thực phương pháp đường thẳng nhằm điều chỉnh giá trị cơng cụ tài cho hợp lý II.Điều kiện áp dụng giá trị phân bổ 2.1 Tài sản tài Theo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế số Một cơng cụ nợ thỏa mãn hai điều kiện sau đo l ường theo giá tr ị phân bổ: • Loại hình kinh doanh: Mục đích mơ hình kinh doanh th ực th ể nắm giữ tài sản tài nhằm thu lấy dòng tiền mang tính ch ất h ợp đồng (chứ để bán cơng cụ thu lấy kho ản chênh • lệch giá trị hợp lý tài sản) Đặc tính dòng tiền: Điều khoản hợp đồng tài sản tài quy định sẵn ngày nhận dòng tiền, dòng ti ền toán gốc lãi số dư nợ gốc Cơng cụ nợ (Debt instrument): tài sản tài mang lại cho ng ười nắm giữ quyền hưởng lượng tiền cố định, ấn đ ịnh tr ước (nh trái phiếu kho bạc, trái phiếu công ty, khoản vay,…) Ví dụ: trường hợp tài sản tài khơng đo lường theo giá tr ị phân bổ Trái phiếu chuyển đổi Do TP chuyển đổi trái phiếu th ể đ ược chuyển thành cổ phiếu thường vào thời điểm xác định trước tương lai (tức chuyển thành công cụ vốn chủ sở hữu) Điều ph ụ thuộc vào điều kiện thị trường định nhà đầu tư (chuyển đổi tự nguy ện) đơn vị phát hành (chuyển đổi bắt buộc) Tài sản tài nợ phải trả tài khơng áp d ụng giá tr ị phân bổ áp dụng giá gốc giá trị hợp lý Các loại tài sản tài đo lường theo giá trị phân b ổ: Theo IAS 39 ( International Accounting Standard 39) -Các khoản vay phải thu tài sản tài phi phái sinh với khoản tốn cố định xác định mà không niêm yết thi trường hoạt động, nắm giữ để mua bán đ ược định ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý thông qua hoạt động kinh doanh hay tài sản sẵn sang để bán Các khoản vay ph ải thu nh đ ược đo lường theo giá trị phân bổ -Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Là tài sản tài phi phái sinh với khoản tốn cố định th ể xác đ ịnh kỳ đáo hạn cố định mà đơn vị ý định khả giữ đến ngày đáo h ạn, nh ững khoản đầu tư khơng xác định khoản cho vay hay ph ải thu không ghi nhận ban đầu tài sản đo lường theo giá tr ị h ợp lý qua hoạt động kinh doanh hay tài sản sẵn sàng đ ể bán Nh ững kho ản đ ầu t n ắm giữ đến ngày đáo hạn đo lường theo giá trị phân bổ 2.2 Nợ phải trả tài Các khoản nợ phải trả tài nắm giữ với mục đích trao đổi, bn bán xác định theo giá trị hợp lý, khoản nợ tài l ại đ ược đo lường theo giá trị phân bổ trừ tùy chọn giá trị h ợp lý đ ược áp d ụng Những trường hợp nợ phải trả tài khơng đo lường theo giá tr ị phân bổ: • Nợ phải trả tài đo lường theo giá trị hợp lý thông qua ho ạt động kinh doanh • Các hợp đồng bảo lãnh tài • Các cam kết cung cấp khoản vay với tỷ lệ lãi suất thấp h ơn th ị trường III.Các phương pháp tính giá trị phân bổ phương pháp tính giá trị phân bổ: - Phương pháp lãi suất thực (Effective interest method) Phương pháp đường thẳng ( Straight-line method) 1.Phương pháp lãi suất thực (Effective interest method) 1.1 Khái niệm a, Phương pháp lãi suất thực tế phương pháp dùng để: Là phương pháp tính tốn giá trị phân bổ m ột nhóm tài sản tài nợ phải trả tài phân bổ thu nhập lãi chi phí lãi kỳ liên quan b, Tỷ lệ lãi suất thực tỷ lệ lãi suất chiết khấu dòng tiền ước tính chi trả nhận tương lai suốt vòng đ ời cơng cụ tài ngắn hơn, cần thiết, trở giá trị ghi s ổ tài sản tài nợ phải trả tài (TT 210/2009-BTC) c, Thu nhập lãi hay chi phí lãi tính giá trị tài sản tài hay nợ phải trả tài ngày đầu kỳ nhân v ới t ỷ l ệ lãi su ất thực tế Thông thường, tỷ lệ lãi suất thực tế (EI) lãi suất th ị tr ường 1.2 Xác định giá trị ghi nhận ban đầu CCTC theo ph ương pháp lãi su ất thực tế Giá trị ghi nhận ban đầu tài sản tài hay n ợ phải tr ả tài xấp xỉ giá trị dòng tiền tương lai nh ận hay ph ải chi trả chiết khấu mức lãi suất thị trường 1.3 Xét ví dụ 1: Cơng ty Muscle Designs, mua trái phiếu mệnh giá 1000 USD, t ổ chức phát hành trả hết ba năm Trái phiếu lãi suất coupon 5%, lãi trả vào cuối năm Công ty mua trái phiếu v ới giá $ 900, gi ảm 100 USD so với mệnh giá 1,000 Công ty phân loại đ ầu t gi ữ đ ến ngày đáo hạn Bài giải: Tại ngày mua, cơng ty bút tốn: Nợ “khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáohạn”: 900 Tiền: 900 Cuối năm 1, 2, công ty nhận khoản lãi = Mênh giá * lãi su ất coupon = 1000*5% = 50$ Ngoài ra, cuối năm cơng ty nhận khoản gốc 1000$ = > thu nhập tài từ khoản đầu tư năm = 50*3 + (1000 – 900) = 250 = > Cần phân bổ thu nhập tài cách: Tính “tỷ lệ lãi suất thực r” 900 = 50/(1+r) + 50/(1+r)^2 + 50/(1+r)^3 + 1000/(1+r)^3 Hay NPV = [ 50/(1+r) + 50/(1+r)^2 + 50/(1+r)^3 + 1000/(1+r)^3] - 900 Để giải phương trình sử dụng phương pháp nội suy (IRR, nh chứng khoán) Thay r = 8.5% => NPV = 10.6092 Thay r = 9% => NPV = -1.2518 = > r= 8.5% + (10.6092/(10.6092+1.2518)) * ( 9% - 8.5%) = > r = 8.95% Thu nhập tài cơng ty năm sau : Thu nhập Năm = 900*8.95% = 81 Nhưng cơng ty nhận 50$ tiền mặt, nên chênh lệch 31$ đ ược phân bổ vào gốc tài sản tài chính( trái phiếu coupon) = > cuối năm 1, giá trị khoản trái phiếu mà công ty n ắm gi ữ giá trị phân bổ trái phiếu (amortised cost) là: 900 – 50 +81 = 931 Thu nhập Năm = 931*8.95% = 83 = > Giá trị khoản trái phiếu mà công ty n ắm gi ữ giá tr ị phân bổ trái phiếu cuối năm = 900 – 50*2 + (81+83) = 964 Thu nhập Năm = 964 * 8.95% = 86 = > Giá trị khoản trái phiếu mà công ty n ắm gi ữ giá tr ị phân bổ trái phiếu cuối năm = 900 – 50*3 + (81+83+86) = 1000 Bảng tổng hợp sau: (B) (D) (A) Interest and (C) Debt Discount Ending Beginning Year Amortized Cost Principal Payments Interest Income Amortization Amortized Cost [A x 8.95%] [C – B] [A + D] 900 50 81 31 931 931 50 83 33 964 964 50 86 36 1,000 1.4 Hạch toán thời gian giữ tài sản Tài sản tài (trái phi ếu) Cuối năm 1: Nợ Tiền mặt: 50 Nợ Tài sản TC giữ tới ngày đáo hạn: 31 Thu nhập tài chính: 81 Cuối năm 2: Nợ Tiền mặt: 50 Nợ Tài sản TC giữ tới ngày đáo hạn: 33 Thu nhập tài chính: 83 Cuối năm 3: Nợ Tiền mặt: 50 Nợ Tài sản TC giữ tới ngày đáo hạn: 36 Thu nhập tài chính: 86 Cuối năm nhận lại tiền gốc 1000$: Nợ Tiền mặt: 1000 Tài sản tài nắm tới ngày đáo hạn: 1000 Ví dụ 2: Ngày tháng năm 2011, doanh nghiệp nhận khoản vay $10,000 Khi vay, doanh nghiệp phải chịu chi phí giao d ịch $100, chi phí đươc khấu trừ vào khoản tiền vay để ghi nhận vào giá trị ghi sổ ban đầu Lãi suất thỏa thuận $700 năm Lãi suất tốn d ần d ần vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Khoản vay phải hoàn trả vào 31 tháng 12 năm 2015 Answer: Cuối năm công ty phải trả chi phí lãi phải trả = mệnh giá × lãi su ất coupon = 700 Ngoài ra, cuối năm cơng ty phải trả khoản gốc 10,000 = > chi phí tài từ khoản vay năm = 700 * + 100 = 3600 = > Cần phân bổ thu nhập tài cách: Tính tỷ lệ lãi suất thực r 9900=700/(1+r) + 700/(1+r)2 + 700/(1+r)3 + 700/(1+r)4 + 700/(1+r)5 + 10000/(1+r)5 = > NPV=700/(1+r) + 700/(1+r)2 + 700/(1+r)3 + 700/(1+r)4 + 700/(1+r)5 + 10000/(1+r)5 – 9900 Để giải phương trình sử dụng phương pháp nội suy (IRR, nh chứng khốn giải r= 7.2455 Chi phí Năm = 9900*7.2455% = 717.30 Nhưng cơng ty phải trả 700 tiền mặt, nên chênh lệch 17.30$ đ ược phân bổ vào gốc nợ phải trả tài = > cuối năm 1, giá trị khoản vay mà công ty n ắm gi ữ giá trị phân bổ khoản vay là: 9900 – 700 +717.30 = 9917.30 Chi phí Năm = 9917.30*7.2455% = 718.56 = > giá trị khoản vay mà công ty n ắm giữ giá tr ị phân bổ khoản vay = 9900 – 700*2 + (717.30+718.56) = 9936.86 Tính tương tự cho năm ta bảng sau: Phân bổ theo giá gốc đầu Lãi phải trả Dòng tiền Phân bổ theo năm giá trị gốc Year 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 cuối năm $ 9,917.30 9,935.86 9,955.76 9,977.11 0.00 9,900.00 9,917.30 9,935.86 9,955.76 9,977.11 $ $ 717.30 718.56 719.90 721.35 722.89 $ (700.00) (700.00) (700.00) (700.00) (10,700.00) Ví dụ 3: ngày tháng năm 2011, doanh nghiệp nhận m ột khoản vay $10,000 Người cho vay chấp nhận mức lãi suất ưu đãi 5%/năm cho doanh nghiệp Mức lãi suất thị trường cho khoản vay 10%/năm Lãi su ất trả dần hàng năm khoản nợ phải toán vào 31/12/2012 Answer: Phân bổ theo giá trị gốc Lãi phải trả Dòng tiền Phân bổ theo đầu năm giá Year 20X1 20X2 cuối năm $ 9,545.45 0.00 9,132.23 9,545.45 $ $ 913.22 954.55 $ (500.00) (10,500.00) trị gốc Giá trị ghi sổ ban đầu tính tốn giá trị ròng dòng ti ền chiết khấu theo lãi suất thị trường Year Discount Cash flow factor Net present value (10%) 20X1 20X2 0.9091 0.8264 $ $ 500.00 10,500.00 $ 454.55 8,677.68 = 9,132.23 1.5 Ưu nhược điểm phương pháp lãi suất thực tế Ưu điểm: - Phản ánh tài sản cơng nợ tài doanh nghi ệp v ới lợi ích nghĩa vụ doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo.(vì tính tốn điều chỉnh kỳ nên phản ánh xác giá trị => xác l ợi ích nghĩa vụ kỳ”) - Thơng tin tài giá gốc phân bổ đạt mức độ tin cậy cao (vì mơ hình sử dụng liệu luồng tiền, giá tr ị th ời gian tiền, tỷ lệ chiết khấu quy định rõ hợp đồng số liệu tham chiếu từ thị trường hoạt động.) Nhược điểm: - Tốn nhiều công sức phải tính lại sau kỳ - Phương pháp tính tốn phức tạp 2.Phương pháp đường thẳng – Straight line method 2.1.Khái niệm Phương pháp phân bổ theo đường thẳng phương pháp dùng để: - Tính “giá gốc phân bổ” tài sản tài khoản nợ phải trả tài (hay nhóm tài sản tài m ột - nhóm khoản nợ phải trả tài chính) Phân bổ thu nhập tài chi phí tài ký liên quan (là liên quan đến vòng đời dự kiến cơng cụ tài đó) Nhưng khơng sử dụng lãi suất thực tế để phân bổ thu nhập hay chi phí tài chính, mà số thu nhập hay chi phí tài phân bổ cho số năm n ắm giữ công cụ tài 2.2.Xét ví dụ trên, với điều kiện áp dụng phương pháp phân bổ đ ường th ẳng : Tổng thu nhập tài năm nhận = 50*3 + (1000 – 900) = 250 Phân bổ cho năm = 250/3 = 83.33 Ta bảng sau: (A) Beginning Year Amortized Cost (B) Interest and Principal Payments (C) Interest Income [200 :3] (D) Debt Discount Ending Amortization Amortized Cost [C – B] [A + D] 900 50 83.33 33.33 933.33 933.33 50 83.33 33.33 966.66 966.66 50 83.33 33.33 1,000 2.3.Ưu nhược điểm phương pháp phân bổ theo đ ường th ẳng Ưu điểm: Đơn giản, dễ tính tốn, giá trị phân bổ cần tính m ột lần cho t ất kì Nhược điểm : Kém xác khơng tính đến giá trị th ời gian c luồng tiền tương lai KẾT LUẬN ... cách: Tính “tỷ lệ lãi suất thực r” 900 = 50/ (1+ r) + 50/ (1+ r)^2 + 50/ (1+ r)^3 + 10 00/ (1+ r)^3 Hay NPV = [ 50/ (1+ r) + 50/ (1+ r)^2 + 50/ (1+ r)^3 + 10 00/ (1+ r)^3] - 900 Để giải phương trình sử dụng phương... gốc 10 00$: Nợ Tiền mặt: 10 00 Có Tài sản tài nắm tới ngày đáo hạn: 10 00 Ví dụ 2: Ngày tháng năm 2 011 , doanh nghiệp nhận khoản vay $10 ,000 Khi vay, doanh nghiệp phải chịu chi phí giao d ịch $10 0,... 700/ (1+ r)2 + 700/ (1+ r)3 + 700/ (1+ r)4 + 700/ (1+ r)5 + 10 000/ (1+ r)5 = > NPV=700/ (1+ r) + 700/ (1+ r)2 + 700/ (1+ r)3 + 700/ (1+ r)4 + 700/ (1+ r)5 + 10 000/ (1+ r)5 – 9900 Để giải phương trình sử dụng phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 co so do luong , 1 co so do luong , Phương pháp xác định giá trị hợp lý:, 3 Xét ví dụ 1:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay