Tính toán và thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc 3 nồi xuôi chiều hoạt động liên tục để cô đặc dung dịch đường mía

47 16 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2018, 09:45

Tính toán và thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc 3 nồi xuôi chiều hoạt động liên tục để cô đặc dung dịch đường mía với những yêu cầu sau:•Năng suất theo nguyên liệu: 3900kgh•Nồng độ đầu: 11% khối lượng•Nồng độ cuối: 61% khối lượng•Thiết bị cô đặc buồng đốt ngoài thẳng đứng•Áp suất hơi đốt 4,25 atm•Áp suất trong thiết bị ngưng tụ 0,3 atm1.2.Tính chất về nguyên liệu:Thành phần chủ yếu trong nước mía là saccarozoNước mía sau khi làm sạch có nồng độ chất khô khoảng 1215%. Cần cô đặc đến nồng độ khoảng 65% để đáp ứng nhu cầu nấu đường.Nồng độ không được quá loãng vì sẽ tốn thời gian nấu đường, cũng như không được quá đặc vì sẽ kết tinh đường trong ốngTrong quá trình cô đặc cần khống chế nhiệt độ, rút ngắn thời gian lưu để tránh tổn thất đường do chuyển hóa và phân hủy. Nhiệt độ nóng chảy và phân hủy của saccarozo là 186oC.Dung dịch ban đầu có độ nhớt khá nhỏ, ở 30oC với nồng độ 10% thì độ nhớt là 1.37cP.Tính toán và thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc 3 nồi xuôi chiều hoạt động liên tục để cô đặc dung dịch đường mía với những yêu cầu sau:•Năng suất theo nguyên liệu: 3900kgh•Nồng độ đầu: 11% khối lượng•Nồng độ cuối: 61% khối lượng•Thiết bị cô đặc buồng đốt ngoài thẳng đứng•Áp suất hơi đốt 4,25 atm•Áp suất trong thiết bị ngưng tụ 0,3 atm1.2.Tính chất về nguyên liệu:Thành phần chủ yếu trong nước mía là saccarozoNước mía sau khi làm sạch có nồng độ chất khô khoảng 1215%. Cần cô đặc đến nồng độ khoảng 65% để đáp ứng nhu cầu nấu đường.Nồng độ không được quá loãng vì sẽ tốn thời gian nấu đường, cũng như không được quá đặc vì sẽ kết tinh đường trong ốngTrong quá trình cô đặc cần khống chế nhiệt độ, rút ngắn thời gian lưu để tránh tổn thất đường do chuyển hóa và phân hủy. Nhiệt độ nóng chảy và phân hủy của saccarozo là 186oC.Dung dịch ban đầu có độ nhớt khá nhỏ, ở 30oC với nồng độ 10% thì độ nhớt là 1.37cP.Tính toán và thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc 3 nồi xuôi chiều hoạt động liên tục để cô đặc dung dịch đường mía với những yêu cầu sau:•Năng suất theo nguyên liệu: 3900kgh•Nồng độ đầu: 11% khối lượng•Nồng độ cuối: 61% khối lượng•Thiết bị cô đặc buồng đốt ngoài thẳng đứng•Áp suất hơi đốt 4,25 atm•Áp suất trong thiết bị ngưng tụ 0,3 atm1.2.Tính chất về nguyên liệu:Thành phần chủ yếu trong nước mía là saccarozoNước mía sau khi làm sạch có nồng độ chất khô khoảng 1215%. Cần cô đặc đến nồng độ khoảng 65% để đáp ứng nhu cầu nấu đường.Nồng độ không được quá loãng vì sẽ tốn thời gian nấu đường, cũng như không được quá đặc vì sẽ kết tinh đường trong ốngTrong quá trình cô đặc cần khống chế nhiệt độ, rút ngắn thời gian lưu để tránh tổn thất đường do chuyển hóa và phân hủy. Nhiệt độ nóng chảy và phân hủy của saccarozo là 186oC.Dung dịch ban đầu có độ nhớt khá nhỏ, ở 30oC với nồng độ 10% thì độ nhớt là 1.37cP.Tính toán và thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc 3 nồi xuôi chiều hoạt động liên tục để cô đặc dung dịch đường mía với những yêu cầu sau:•Năng suất theo nguyên liệu: 3900kgh•Nồng độ đầu: 11% khối lượng•Nồng độ cuối: 61% khối lượng•Thiết bị cô đặc buồng đốt ngoài thẳng đứng•Áp suất hơi đốt 4,25 atm•Áp suất trong thiết bị ngưng tụ 0,3 atm1.2.Tính chất về nguyên liệu:Thành phần chủ yếu trong nước mía là saccarozoNước mía sau khi làm sạch có nồng độ chất khô khoảng 1215%. Cần cô đặc đến nồng độ khoảng 65% để đáp ứng nhu cầu nấu đường.Nồng độ không được quá loãng vì sẽ tốn thời gian nấu đường, cũng như không được quá đặc vì sẽ kết tinh đường trong ốngTrong quá trình cô đặc cần khống chế nhiệt độ, rút ngắn thời gian lưu để tránh tổn thất đường do chuyển hóa và phân hủy. Nhiệt độ nóng chảy và phân hủy của saccarozo là 186oC.Dung dịch ban đầu có độ nhớt khá nhỏ, ở 30oC với nồng độ 10% thì độ nhớt là 1.37cP. Mục lục Chương 1: Tổng quan 1.1 Tên đề tài: 1.2 Tính chất nguyên liệu: 1.3 Q trình đặc: .3 1.3.1 Định nghĩa: 1.3.2 Các phương pháp cô đặc: 1.3.3 Bản chất cô đặc nhiệt: .4 1.3.4 Ứng dụng cô đặc: 1.4 Thiết bị cô đặc: 1.4.1 Phân loại ứng dụng: 1.4.2 Các thiết bị chi tiết hệ thống cô đặc: Chương 2: Quy trình cơng nghệ Cơ sở lựa chọn quy trình cơng nghệ Sơ đồ thuyết minh quy trình cơng nghệ: 2.1.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ: 2.1.2 Thuyết minh: Chương 3: Cân vật chất & lượng .8 3.1 Dữ kiện ban đầu: .8 3.2 Cân vật chất: 3.3 Phân phối chênh lệch áp suất nhiệt độ dung dịch nồi: .9 3.4 Tổn thất nhiệt độ nồi: 3.4.1 Tổn thất nồng độ: 3.4.2 Tổn thất nhiệt độ đường ống dẫn thứ: 11 3.5 Chênh lệch nhiệt độ hữu ích nồi: 11 Chương : Tính kích thước thiết bị 13 4.1 Bề mặt truyền nhiệt buồng đốt: .13 4.1.1 Tính hệ số truyền nhiệt K: .13 4.1.2 Kiểm tra hiệu số nhiệt độ hữu ích: 15 4.1.3 Diện tích bề mặt truyền nhiệt: .16 4.2 Tính kích thước buồng đốt: 16 4.2.1 Số ống truyền nhiệt: .16 4.2.2 Đường kính ống tuần hồn: 16 4.2.3 Đường kính buồng đốt: 17 4.3 Tính kích thước buồng bốc: 17 4.4 Tính đường kính ống vào thiết bị: 19 Chương 5: Tính khí thiết bị 21 5.1 Tính thân buồng đốt: .21 5.2 Tính thân buồng bốc: 22 5.2.1 Tính thân buồng bốc nồi 1: 22 5.2.2 Tính thân buồng bốc nồi 3:chịu áp suất .23 5.3 Tính đáy nắp: 26 5.3.1 Tính đáy nắp buồng bốc 26 5.3.1.2 Nồi chịu áp ngoài: Nồi 28 5.4 Tính bích, tai treo, vỉ ống: .30 5.4.1 Bích nối thân buồng bốc với đáy nắp: 30 5.4.2 Bích nối buồng đốt với đáy nắp: 31 5.4.3 Vỉ ống: 31 5.4.4 Tai treo: 32 5.5 Tính cách nhiệt: .34 5.6 Cửa sửa chữa kính quan sát: .35 5.6.1 Cửa sửa chữa 35 5.6.2 Kính quan sát 35 Chương 6: Tính thiết bị phụ 35 6.1 Thiết bị ngưng tụ Baromet: 36 6.1.1 Đường kính thiết bị ngưng tụ: .36 6.1.2 Kích thước ngăn: 37 6.1.3 Chiều cao thiết bị ngưng tụ: 37 6.1.4 Đường kính ống Baromet: .37 6.1.5 Chiều cao ống Baromet: 38 6.2 Bồn cao vị : 39 6.3 Thiết bị gia nhiệt nhập liệu đến nhiệt độ sôi (TBGN): 41 6.4 Tính bơm nhập liệu: 46 Kết luận 48 Tài liệu tham khảo 49 Chương 1: Tổng quan 1.1 Tên đề tài: Tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc nồi xuôi chiều hoạt động liên tục để đặc dung dịch đường mía với yêu cầu sau:  Năng suất theo nguyên liệu: 3900kg/h  Nồng độ đầu: 11% khối lượng  Nồng độ cuối: 61% khối lượng  Thiết bị cô đặc buồng đốt thẳng đứng  Áp suất đốt 4,25 atm  Áp suất thiết bị ngưng tụ 0,3 atm 1.2 Tính chất nguyên liệu: Thành phần chủ yếu nước mía saccarozo Nước mía sau làm có nồng độ chất khơ khoảng 12-15% Cần cô đặc đến nồng độ khoảng 65% để đáp ứng nhu cầu nấu đường Nồng độ không lỗng tốn thời gian nấu đường, khơng q đặc kết tinh đường ống Trong q trình đặc cần khống chế nhiệt độ, rút ngắn thời gian lưu để tránh tổn thất đường chuyển hóa phân hủy Nhiệt độ nóng chảy phân hủy saccarozo 186oC Dung dịch ban đầu có độ nhớt nhỏ, 30oC với nồng độ 10% độ nhớt 1.37cP 1.3 Quá trình đặc: 1.3.1 Định nghĩa: Cơ đặc phương pháp dùng để nâng cao nồng độ chất hoà tan dung dịch hai hay nhiều cấu tử Quá trình đặc dung dịch lỏng – rắn hay lỏng – lỏng có chênh lệch nhiệt sơi cao thường tiến hành cách tách phần dung mơi (cấu tử dể bay hơn) Đó q trình vật lý - hóa lý 1.3.2 Các phương pháp cô đặc: Phương pháp nhiệt: dung môi chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái tác dụng nhiệt áp suất riêng phần áp suất tác dụng lên mặt thoáng chất lỏng Phương pháp lạnh: hạ thấp nhiệt độ đến mức cấu tử tách dạng tinh thể đơn chất tinh khiết, thường kết tinh dung mơi để tăng nồng độ chất tan Tùy tính chất cấu tử áp suất bên tác dụng lên mặt thống mà q trình kết tinh xảy nhiệt độ cao hay thấp phải dùng đến thiết bị làm lạnh 1.3.3 Bản chất cô đặc nhiệt: Dựa theo thuyết động học phân tử: Để tạo thành (trạng thái tự do) tốc độ chuyển động nhiệt phân tử chất lỏng gần mặt thoáng lớn tốc độ giới hạn Phân tử bay thu nhiệt để khắc phục lực liên kết trạng thái lỏng trở lực bên ngồi Do đó, ta cần cung cấp nhiệt để phần tử đủ lượng thực q trình Bên cạnh đó, bay chủ yếu bọt khí hình thành trình cấp nhiệt chuyển động liên tục, chênh lệch khối lượng riêng phần tử bề mặt đáy tạo nên tuần hoàn tự nhiên nồi cô đặc 1.3.4 Ứng dụng đặc: Ứng dụng sản xuất hóa chất, thực phẩm, dược phẩm Mục đích để đạt nồng độ dung dịch theo yêu cầu, đưa dung dịch đến trạng thái bão hòa để kết tinh Sản xuất thực phẩm: đường, mì chính, dung dịch nước trái Sản xuất hóa chất: NaOH, NaCl, CaCl2, muối vô … 1.4 Thiết bị cô đặc: 1.4.1 Phân loại ứng dụng: 1.4.1.1 Theo cấu tạo tính chất đối tượng đặc: Nhóm 1: dung dịch đối lưu tự nhiên (tuần hoàn tự nhiên) dùng đặc dung dịch lỗng, độ nhớt thấp, đảm bảo tuần hoàn dể dàng qua bề mặt truyền nhiệt Nhóm 2: dung dịch đối lưu cưỡng bức, dùng bơm để tạo vận tốc dung dịch từ 1,5 3,5 m/s bề mặt truyền nhiệt Có ưu điểm: tăng cường hệ số truyền nhiệt, dùng cho dung dịch đặc sệt, độ nhớt cao, giảm bám cặn, kết tinh bề mặt truyền nhiệt Nhóm 3: dung dịch chảy thành màng mỏng, chảy lần tránh tiếp xúc nhiệt lâu làm biến chất sản phẩm Thích hợp cho dung dịch thực phẩm nước trái cây, hoa ép… 1.4.1.2 Theo phương pháp thực q trình: Cơ đặc áp suất thường (thiết bị hở): có nhiệt độ sôi, áp suất không đổi Thường dùng cô đặc dung dịch liên tục để giữ mức dung dịch cố định, đạt suất cực đại thời gian cô đặc ngắn Tuy nhiên, nồng độ dung dịch đạt không cao Cô đặc áp suất chân không: Dung dịch có nhiệt độ sơi thấp có áp suất chân khơng Dung dịch tuần hồn tốt, tạo cặn, bay nước liên tục Cô đặc nhiều nồi: Mục đích tiết kiệm đốt Số nồi khơng nên lớn q làm giảm hiệu tiết kiệm so với chi phí bỏ Có thể đặc chân khơng, đặc áp lực hay phối hợp hai phương pháp Đặc biệt sử dụng thứ cho mục đích khác để nâng cao hiệu kinh tế Cô đặc liên tục: Cho kết tốt cô đặc gián đoạn, tự động hóa  Tùy điều kiện kỹ thuật, tính chất dung dịch để lựa chọn thiết bị cô đặc phù hợp 1.4.2 Các thiết bị chi tiết hệ thống đặc: 1.4.2.1 Thiết bị chính: - Ống tuần hoàn, ống truyền nhiệt - Buồng đốt , buồng bốc, đáy, nắp… 1.4.2.1 Thiết bị phụ: - Bể chứa sản phẩm, nguyên liệu - Các loại bơm: bơm dung dịch, bơm nước, bơm chân không - Thiết bị gia nhiệt - Thiết bị ngưng tụ Baromet - Thiết bị đo điều chỉnh Chương 2: Quy trình cơng nghệ Cơ sở lựa chọn quy trình cơng nghệ Ngun nhân chọn quy trình cơng nghệ nồi xi chiều, buồng đốt ngồi thẳng đứng: - Hệ thống đặc nồi dùng thứ nồi trước làm đốt nồi sau, tiết kiệm chi phí lượng, nhiên số nồi khơng q lớn - Xi chiều dung dịch đường dễ biến tính, caramen hóa nhiệt độ cao nên tiến hành xi chiều để sản phẩm hình thành nồi có nhiệt độ thấp Thiết bị đặc buồng đốt ngồi thẳng đứng có ưu điểm lớn dễ dàng thay buồng đốt cần sửa chữa Có thể sử dụng buồng đốt dự trữ thiết kế thiết bị đặc có nhiều buồng đốt ngồi Có thể thay đổi chiều cao buồng đốt buồng bốc hơi, nhờ điều chỉnh tốc độ q trình tuần hồn Tốc độ dung dịch ống truyền nhiệt lớn nên khơng có tượng kết tinh bám bẩn thành ống truyền nhiệt Tận dụng toàn bề mặt truyền nhiệt vào trình trao đổi nhiệt Khả tách hết hạt lỏng cho thứ tốt Tuy nhiên, thiết bị có vài nhược điểm cồng kềnh, tốn nhiều kim loại tổn thất nhiệt lớn loại có buồng đốt - - Sơ đồ thuyết minh quy trình cơng nghệ: 2.1.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ: Bản vẽ quy trình cơng nghệ (A3 đính kèm) 2.1.2 Thuyết minh: Nguyên liệu dung dịch đường mía Dung dịch từ bể chứa nguyên liệu bơm lên bồn cao vị để ổn định lưu lượng sau vào thiết bị gia nhiệt thơng qua lưu lượng kế gia nhiệt đến nhiệt độ sôi Thiết bị gia nhiệt thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm Thân hình trụ đặt đứng, bên gồm nhiều ống nhỏ, bố trí theo đỉnh hình tam giác Các đầu ống giữ chặt vỉ ống vỉ ống hàn dính vào thân Hơi nước bão hòa bên ngồi ống (phía vỏ) Dung dịch đưa vào thiết bị, bên ống từ lên Hơi nước bão hòa ngưng tụ bề mặt ống cấp nhiệt cho dung dịch nâng nhiệt độ dung dịch đến nhiệt độ sôi Dung dịch sau gia nhiệt đưa vào thiết bị cô đặc thực trình bốc Hơi ngưng tụ theo ống dẫn nước ngưng qua bẫy chảy bên Dung dịch sau nồi tiếp tục qua nồi 2, từ nồi dẫn qua nồi để tiếp tục gia nhiệt, tương tự qua nồi Nguyên lý làm việc nồi cô đặc: buồng đốt thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm đặt thẳng đứng Dung dịch nhập vào cửa bên dưới, gần vị trí nối ống tuần hồn buồng đốt, sau dung dịch ống truyền nhiệt, đốt cấp vào phía buồng đốt khoảng khơng phía ngồi ống Hơi đốt ngưng tụ bên ống nhả nhiệt, truyền nhiệt cho dung dịch chuyển động bên ống Dung dịch ống từ lên nhận nhiệt đốt ngưng tụ cung cấp sôi tràn vào buồng bốc Hơi ngưng tụ theo ống dẫn nước ngưng qua bẫy chảy ngồi Phần phía ngồi buồng bốc để tách hỗn hợp lỏng thành hai dòng dựa theo khác khối lượng riêng, sản phẩm cần thu nhận có khối lượng riêng lớn rơi xuống đáy buồng bốc xuống theo ống tuần hồn Khi đó, phần dung dịch đưa theo ống lấy sản phẩm, phần tuần hồn lại, dòng thứ lên phía buồng bốc đến phận tách giọt để tách giọt lỏng khỏi thứ Dung dịch sau đặc bơm ngồi theo ống tháo sản phẩm nhờ bơm ly tâm, vào bể chứa sản phẩm Hơi thứ khí khơng ngưng phía thiết bị cô đặc vào thiết bị ngưng tụ baromet Thiết bị ngưng tụ baromet thiết bị ngưng tụ kiểu trực tiếp Chất làm lạnh nước đưa vào ngăn thiết bị, dòng thứ dẫn vào cuối thiết bị Dòng thứ lên gặp nước giải nhiệt, ngưng tụ thành lỏng chảy ngồi bồn chứa, khí khơng ngưng tiếp tục lên dẫn qua phận tách giọt để khí khơng ngưng bơm chân khơng hút ngồi Khí ngưng tụ chuyển thành lỏng thể tích giảm, làm áp suất giảm, tự thân thiết bị áp suất giảm Vì thiết bị ngưng tụ baromet thiết bị ổn định chân khơng, trì áp suất chân khơng hệ thống Áp suất làm việc thiết bị baromet áp suất chân khơng phải lắp đặt độ cao cần thiết để nước ngưng tự chảy ngồi khí mà khơng cần dùng máy bơm Bình tách giọt vách ngăn, có nhiệm vụ tách giọt lỏng bị lôi theo dòng khí khơng ngưng để đưa bồn chứa nước ngưng, khí khơng ngưng bơm chân khơng hút ngồi Bơm chân khơng có nhiệm vụ hút khí khơng ngưng ngồi để tránh trường hợp khí khơng ngưng tồn thiết bị ngưng tụ nhiều, làm cho áp suất thiết bị ngưng tụ tăng lên, làm cho nước chảy ngược lại sang nồi cô đặc Chương 3: Cân vật chất & lượng 3.1 Dữ kiện ban đầu: Nồng độ đầu xđ = 11% Nồng độ cuối xc = 61% Năng suất nhập liệu Gđ = 3900 kg/h Gia nhiệt nước bão hồ có áp suất tuyệt đối 4,25 at Áp suất tuyệt đối TB ngưng tụ: Pnt = 0,3 at 3.2 Cân vật chất: Áp dụng phương trình cân vật chất: Gđ = Gc+W Gc = (kg/h) Lượng thứ bốc lên toàn hệ: W=W1+W2+W3== 3196,72 kg/h W: tổng lượng thứ bốc lên toàn hệ, kg/h W1, W2, W3 : lượng thứ bốc lên nồi 1, nồi 2, nồi , kg/h Gđ , Gc : lượng dung dịch đầu, dung dịch cuối, kg/h xđ , xc : nồng độ đầu nồng độ cuối dung dịch, % khối lượng Chọn tỷ lệ phân phối thứ: � W1  1, 25 W2 ; W2  1, 25 W3 W W3 =  1�1, 25  1�1, 25 = 838,48 (kg/h) W2 = 1,25.W3 = 1048,11 (kg/h) W1 = 1,25 W2 = 1310,13 (kg/h) Suất lượng dung dịch khỏi nồi 1: G1 = Gđ – W1 = 3900 – 1310,13 = 2589,87kg/h Suất lượng dung dịch khỏi nồi 2: G2 = G1 – W2 = 2589,87 – 1048,11 = 1541,76 kg/h Suất lượng dung dịch khỏi nồi 3: G3 = Gc = G2 – W3 = 1541,76 – 838,48= 703,28 kg/h Vậy nồng độ dung dịch khỏi nồi 1: Tương tự nồng độ dung dịch khỏi nồi 2: Tương tự nồng độ dung dịch khỏi nồi 3: 3.3 Phân phối chênh lệch áp suất nhiệt độ dung dịch nồi: Ở thiết bị ngưng tụ: Pnt = 0,3 at Ứng với áp suất này,nhiệt độ thiết bị ngưng tụ 68,7 0C Nhiệt độ thứ nồi cuối nhiệt độ thiết bị ngưng tụ cộng thêm 1oC t3 = 68,7 +1=69,7 oC Ứng với nhiệt độ này, áp suất nồi P3 = 0,315 at Theo đề Phơi đốt =4,25 at Tổng chênh lệch áp suất đốt nồi áp suất thứ nồi 3: Δp = 4,25 – 0,315 = 3,935 at Chênh lệch áp suất trung bình: Δp  Δp 3,935  3 = 1,311 at Chênh lệch áp suất làm việc nồi: Δpi = fi Δp Chọn f1 = 1,13; f2 = 0,98; f3 = 0,89 � Chênh lệch áp suất làm việc nồi: Δp1 = 1,13 1,311 = 1,482 at Δp2 = 0,98 1,311 = 1,285 at Δp3 = 0,89 1,311 = 1,167 at Áp suất buồng bốc nồi: P3 = 0,315 at P2 = 0,315 + 1,167 = 1,482 at P1 = 1,482 + 1,285 = 2,768 at 3.4 Tổn thất nhiệt độ nồi: 3.4.1 Tổn thất nồng độ: Ở áp suất nhiệt độ sôi dung dịch (t sdd ) lớn nhiệt độ sôi dung môi nguyên chất (tsdm) Hiệu số nhiệt độ ’= tsdd – tsdm gọi tổn thất nhiệt độ sơi nồng độ: Cơng thức tính tốn : ’ = o’f Với ’o tổn thất nhiệt độ nồng độ [3] f hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào nhiệt độ sôi dung môi [3] Bảng 3.1: Kết tính tốn tổn thất nhiệt độ nồng độ áp suất làm việc Nồi (16,66%) Nồi (27,83%) Nồi (61%) 0,5 0,9 3,9 Phơi thứ (at) 2,768 1,482 0,315 tsdm,Pi (oC) 130,71 110,77 70,12 f 1,2135 1,0674 0,8177 0,61 0,96 3,19 Dung dịch: Δ’o (oC) Δ’ (oC) Vậy tổng tổn thất nhiệt độ nồi là: : ∑’ = 1’+ 2’ +3’ = 4,76 oC Tổn thất nhiệt độ cột chất lỏng: Nhiệt độ sôi dung dịch cô đặc tăng cao hiệu ứng thủy tĩnh (tổn thất nhiệt độ áp suất thủy tĩnh tăng cao): ” = tsdd(Ptb) - tsdd(Po) = tsdm( Ptb) - tsdm(Po) Chiều cao thích hợp dung dịch sơi ống truyền nhiệt: (tính theo kính quan sát mức) Hop = [0,26 + 0,0014(dd – dm)]H (m) [6] Áp suất lớp chất lỏng trung bình: �0,5. hh g.H op Ptb  Po  � � 9,81�10 � � Po  P(at ) � [6] Trong đó: dd : Khối lượng riêng dung dịch theo nồng độ cuối (ở nhiệt độ ts, không kể lẫn bọt hơi), kg/m3; dm : Khối lượng riêng dung môi , kg/m3; H : Chiều cao ống truyền nhiệt, m;  Chọn H = 2m Po at; : Á`p suất mặt thoáng dung dịch lấy áp suất thứ, g : gia tốc trọng trường, lấy g = 9,81 m/s2 Ta lấy:hh = 0,5dd [6] Bảng 3.2: Kết tính tốn tổn thất nhiệt độ cột lỏng Dung dịch: Nồi (16,66%) Nồi (27,83%) Nồi (61%) Pi (at) 2,768 1,482 0,315 tsdm,Pi (oC) 131,71 110,77 70,12 ρdm (kg/m3) 937 952 966 ρdd (kg/m3) 1045 1066 1120 Hop 0,646 0,705 0,856 Ptb (at) 2,78 1,50 0,34 Δ’’ 0,25 0,61 2,7 Vậy tổng tổn thất nhiệt độ cột chất lỏng là: ΣΔ’’ = 0,25+0,61+2,7 = 3,56 oC 3.4.2 Tổn thất nhiệt độ đường ống dẫn thứ: Chọn nhiệt độ tổn thất đường ống Δ’’’ = 1oC Tổng tổn thất đường ống cho nồi ΣΔ’’’ = 3oC Vậy tổng tổn thất nhiệt độ nồi là: Δ1 =0,61+0,25 + = 1,86 oC tổng tổn thất nhiệt độ nồi là: Δ2 = 0,96+0,61+ = 2,57 oC tổng tổn thất nhiệt độ nồi là: Δ3 = 3,19 + 2,7+ = 6,89 oC tổng tổn thất nhiệt độ nồi: ΣΔ = Δ1 + Δ2 + Δ3 = 11,32 oC Suy nhiệt độ dung dịch nồi: tsdd,Pi = tsdm,Pi + Δi (oC) 3.5 Chênh lệch nhiệt độ hữu ích nồi: Theo định nghĩa, hiệu số nhiệt độ hữu ích chênh lệch nhiệt độ đốt với nhiệt độ sôi trung bình dung dịch: ti = đốt – T sdd (p0+p) Hoặc: Mà: ti = T – ts ts = t’ + ’ + ’’ Vậy hiệu số nhiệt độ hữu ích nồi: Nồi 1: ti1 = T1 – ts1 = T1 – (t1’ + 1’ + 1’’) Nồi 2: ti2 = T2– ts2 = T2 – (t2’ + 2’ + 2’’) Nồi 3: ti3 = T3– ts3 = T3 – (t3’ + 3’ + 3’’) Trong đó: 10 vào dễ dàng, chọn khoảng cách từ tâm cửa đến mặt bích ghép nắp với thân buồng bốc 1m (chiều cao vừa đủ để vào) 5.6.2 Kính quan sát Chọn đường kính kính quan sát 0,15m Kính quan sát dùng để quan sát mực chất lỏng buồng bốc, kính quan sát phải thiết kế vị trí cho ta quan sát mực chất lỏng Vậy chiều cao từ mặt chất lỏng đến tâm kính quan sát 0,2m Chương 6: Tính thiết bị phụ 6.1 Thiết bị ngưng tụ Baromet: Chọn thiết bị ngưng tụ trực tiếp, Baromet kiểu khô Chọn nhiệt độ nước vào t2d = 36 oC Theo [3,249], nhiệt độ nước t2c = tnt – 10= 59,12 oC Lượng nước lạnh cần thiết để ngưng tụ, theo công thức VI.51, [2,84]: Gn  W3 �(i  cn �t2 c ) cn �(t2c  t2 d ) , kg/s (VI 0) 33 W3: lượng ngưng tụ vào thiết bị ngưng tụ , kg/s i: hàm nhiệt ngưng tụ, kJ/kg Tra bảng 56 [4,45], hàm nhiệt nước bão hoà 59 oC: i = 2692 kJ/kg cn: nhiệt dung riêng trung bình nước, kJ/kg.độ; cn = 4,18 kJ/kg.độ  Gn  838, 48 (2692  4,18 �59,12) �  5,89 3600 4,18 �(59,12  36) kg/s Lượng khơng khí khí khơng ngưng cần hút, theo công thức VI.47 [2,84]: Gkk = 0,000025.(W3 + Gn) + 0,01.W3 kg/s (VI 0) 838, 48 838, 48  Gkk = 0,000025.( 3600 + 5,89) + 0,01 3600 = 2,5.10-3 kg/s Thể tích khơng khí cần hút, theo cơng thức VI.49 [2,84]: , m3/s (VI 0) Rkk = 288 J/kg.độ , số khí khơng khí tkk: nhiệt độ khơng khí oC; xác định theo cơng thức VI.50 [2,84]: tkk = t2d + + 0,1.(t2c – t2d) (VI 0) tkk = 36 + + 0,1.(59,12-36) = 42,3 oC P: áp suất chung hỗn hợp thiết bị ngưng tụ, N/m2 (P = Pnt = 0,3 at) Ph: áp suất riêng phần nước hỗn hợp, N/m2 Tra bảng 56 [4,45]: Ph = 0,08 at  Vkk  288 �2,5 �103 �(273  42,3) (0,3  0, 08) �9,81�104 = 0,0083 m3/s 6.1.1 Đường kính thiết bị ngưng tụ: Đường kính thiết bị ngưng tụ, theo công thức VI.52 [2,84]: (VI 0) W: lượng ngưng tụ , kg/s h: khối lượng riêng hơi, kg/m3 h: vận tốc thiết bị ngưng tụ, m/s; chọn h = 25 m/s Tra bảng 56 [4,45]: h = 0,1913 kg/m3 ứng với nhiệt độ 69,12 oC  Dnt  1,383 � 838, 48 3600 �0,1913 �25 = 0,305 m Vậy chọn đường kính theo chuẩn cho bảng 4.8 [3,253]: Dnt = 0,5 m 6.1.2 Kích thước ngăn: 34 Để đảm bảo làm việc tốt, chọn ngăn dạng hình viên phân Bề rộng ngăn tính theo công thức VI.53 [2,85]: 500  50 b== = 300 mm (VI 0) Trên ngăn có đục nhiều lỗ nhỏ, với đường kính lỗ chọn mm ứng với dùng nước làm nguội nước Chọn bề dày ngăn ngăn = mm, chiều cao gờ ngăn hg = 40 mm 6.1.3 Chiều cao thiết bị ngưng tụ: Để xác định khoảng cách trung bình ngăn, ta dựa vào mức độ đun nóng nước Mức độ nung nóng nước xác định theo cơng thức VI.56 [2,85]: P t2 c  t d 59,12  36  tbh  t2 d 69,12  36 = 0,698 (VI 0) Trong tbh = tnt = 68,7 oC Tra bảng VI.7 [2,86], với P = 0,0,698 ta có: Số ngăn n = Khoảng cách trung bình ngăn htb = 400mm Thực tế thiết bị ngưng tụ từ lên thể tích giảm dần, khoảng cách ngăn nên giãm dần theo hướng từ lên Ta chọn kích thước ngăn theo bảng VI.8 [2,88] Theo bảng chiều cao thiết bị ngưng tụ là: H = 4,3m 6.1.4 Đường kính ống Baromet: Đường kính ống Baromet tính theo cơng thức VI.57 [2,86]: ,m (VI 0) ω: tốc độ hỗn hợp nước lỏng ngưng tụ chảy ống, chọn ω = 0,6 m/s  d Ba  0, 004 �(5,89   �0, 848, 38 ) 3600 = 0,11 m Vậy chọn đường kính ống Baromet: dBa = 150 mm 6.1.5 Chiều cao ống Baromet: Chiều cao ống Baromet tính theo cơng thức VI.58 [2,86]: HBa = h1 + h2 + 0,5 m (VI 0) h1: Chiều cao cột nước ống Baromet cân với hiệu số áp suất khí áp suất TBNT Theo VI.59 [2,86]: 35 760  735 �0,3 760 h1 = 10,33.= 10,33 = 7,33 m (VI 0) h2: chiều cao cột nước ống Baromet cần để khắc phục toàn trở lực nước chảy ống Lấy hệ số trở lực vào ống 1 = 0,5 khỏi ống 2 = h2 tính theo cơng thức VI.61 [2,87]: h2 = (VI 0) : hệ số ma sát ống Hba: chiều cao ống Baromet 0, �0,15 6 Xét Re == 0,365 �10 = 246575 : độ nhớt động học nước ứng với 54,7 oC Tra bảng 39 [4,35]:  = 0,365.10-6 m2/s Tra bảng II.15 [1,381]: với ống thép dẫn nước bão hồ nước nóng, độ nhám  = 0,2 (mm) Khi đó: 150 98 ) 0, Ren = 220.= 220 = 377456 ( (VI 0) 150 87 ( ) 0, Regh = 6.= = 10294 (VI 0) Regh < Re < Ren  hệ số ma sát  tính theo cơng thức II.64 [1,384]: (VI 0)   0,1.(1, 46 0, 100 0,25  )  150 246575 0,022 Chọn chiều cao ống Baromet: H 0,62 H (2,5  0, 022 ) � 9,81 0,15  h2 = 0,018(2,5+0,15H) H = 7,33 +0,018(2,5+0,15H) + 0,5 => H=7,89 Vậy chọn H=8 m Bảng VI.10: Kết tính tốn thiết bị ngưng tụ Baromet Đại lượng Giá trị Lượng nước lạnh cần thiết Gn, kg/s 5,89 36 Thể tích khơng ngưng cần hút Vkk, m3/s 0,0083 Đường kính thiết bị Dnt, m 0,5 Chiều cao thiết bị H, m 4,3 Số ngăn n, ngăn Bề rộng ngăn b, mm 300 Bề dày ngăn δ, mm Chiều cao gờ ngăn hg, mm 40 Đường kính ống Baromet dBa, mm 150 Chiều cao ống Baromet HBa, m 6.2 Bồn cao vị : - Bồn cao vị đặt độ cao cho thắng trở lực đường ống - Phương trình Bernoulli cho mặt cắt 1-1 mặt thoáng bồn cao vị mặt cắt – mặt cắt ống nhập liệu vào buồng bốc nồi P1 w12 P2 w 22 w2 l Z1    Z2    (  � )  g 2g  g 2g D 2g Trong đó: w1 = w2 = w (m/s) P1 = at P2 = 2,77 at = 1045 kg/m3 : Khối lượng riêng dung dịch nhập liệu 27C  = 1,37.10-3 Ns/m2 : Độ nhớt dung dịch 30C Z1 : Chiều cao từ bồn cao vị xuống đất, m Z2 : Chiều cao từ mặt thoáng chất lỏng buồng bốc xuống đất, m h1-2 : Tổng tổn thất áp suất, m Xác định hệ số ma sát ống: Chọn đường kính ống dẫn :chảy ống: d = 25 mm 37 v 4Q �3900   2,11m / s d  �3600 �0, 0252 �1045 Chuẩn số Reynolds: Re  vd  2,11�0, 025 �1045   40236  1,37 �103 Chọn vật liệu làm ống thép không gỉ X18H10T  Độ nhám  = 0,2 mm 9/8 9/8 � 0, 025 � �d � Re n  220 � �  220 ��  50285 3 � � � �0, �10 � 8/7 8/7 Re gh II.62/378 [4] � 0, 025 � �d �  �� td �  ��  1495 3 � � � �0, �10 � II.60/378 [4] Vì Regh < Re < Ren nên 0,25 0,25 � �  100 � 0, 2.10 3 100 �   0,1 � 1, 46  1, 46  �  0,1 � �  0, 034 dtd Re � 0, 025 40236 � � � II.64/378 [4] + Chọn chiều dài ống: L = 20 m + Hệ số cục miệng ống vào: vào = 0,5 + Hệ số cục miệng ống ra: ra = + Hệ số cục co 90o: co = 1,2 + Hệ số cục van: van = 0,5 Tổng hệ số tổn thất cục bộ: vào +ra+5co+2van =9,5 Chọn chiều dài đường ống từ bồn cao vị đến cửa nhập liệu nồi I: L = 20 m Tổn thất áp suất đường ống dẫn: h v2 � l   � � 2g � d 20 � � 2,11 �  0,034 �  9,5 � 8,32 � � 0, 025 � �9,81 � � Vận tốc dung dịch cửa vào buồng bốc nồi 1: V 4Q �3900   2,11m / s  D  �3600 �0, 0252 �1045 Chiều cao từ cửa nhập liệu nồi đến mặt thoáng bồn cao vị: 38 H  Z1  Z  ( P2  P1 ) �9,81�10 V  h g 2g (2, 77  1) �104 2,112    8, 32  10, 27 m 1045.9,81 �9,81 Chiều cao bồn cao vị (tính từ đáy nồi tới mặt thoáng bồn cao vị) Hbcv = Hcửa nhập liệu + H = (0,4 + +0,2) + 10,27=12,87 m Vậy để ổn định dòng chảy vào buồng bốc nồi ta đặt bồn cao vị cao cửa nhập liệu nồi khoảng 10,5m ( hay cách đáy nồi khoảng 13m) 6.3 Thiết bị gia nhiệt nhập liệu đến nhiệt độ sôi (TBGN): Năng suất nhập liệu: 3900 kg/h Nhiệt độ dung dịch vào: 30 o C Nhiệt độ dung dịch ra: 132,57 o C Áp suất đốt (hơi nước bão hòa): 4,25 at Chọn loại thiết bị ống chùm thẳng đứng, dung dịch ống, đốt ống, để gia nhiệt nguyên liệu từ 30 o C đến 132,57 o C 6.3.1 Tính lượng đốt cần dùng: Dòng lạnh (nhập liệu) : Nhiệt độ trung bình: ttb  td  tc 30  132,57   81,23oC 2 Dòng nóng (hơi đốt): t = 145,82 oC Hiệu nhiệt độ đầu vào đầu là: Dtvào = 145,82 – 30 = 115,82 oC Dtra = 145,82 – 132,57 = 13,25 oC Hiệu số nhiệt độ trung bình: tlog  tvao  tra 115,82  13, 25   47,3 tvao 115,82 ln ln 13,25 tra 3.11 [3,177] Phương trình cân lượng: D.rh (1- ) =Gđ.( Cc.tc –Cđtđ) + Qtt : độ ẩm đốt  = 5% Giả sử: Qtt = 0,05Drh (1-  39  0,95 D.rh (1-)= Gđ(Cc.tc –Cđtđ) Lượng đốt cần dùng: D Gd �(Cc �tc  Cd �td ) Gd �C �(tc  td )  (kg/ s) 0,95�rh �(1  ) 0,95�rh �(1  ) Trong đó: C : Nhiệt dung riêng trung bình dung dịch,J/kgđộ C = 3885 J/kgđộ (I.43, I.44, I.41 [1,152]) rh : Ẩn nhiệt ngưng tụ đốt, J/kg ,tra r = 2129000 J/kg (bảng I.251 [4,314]) D 3900�3885�(132,57 30)  809(kg / h)  0,225(kg/ s) 0,95�2129000�0,95 6.3.2 Tính hệ số truyền nhiệt: Tính nhiệt tải riêng trung bình: Giả thiết q trình liên tục ổn định Tính hệ số cấp nhiệt phía ngưng tụ:  2.04A r t1H (W/m 2độ) V.101 [2,28] Trong đó: H : Chiều cao ống truyền nhiệt, m Chọn H = m Δt1: Hiệu số nhiệt độ thành ngưng tụ, oC Chọn t1=1,82 => tw1 = t1 – t1 = 145,82 – 1,82=144 oC => tm = 0,5(tw1 + t1) = 0,5.(145,82 +144) = 144,91 oC Tra A = 194 r: Ẩn nhiệt ngưng tụ đốt, j/kg (1) Tra r = 2129000 J/kg Suy ra: 1 = 9888,41 W/m2độ Nhiệt tải riêng đốt cấp cho thành thiết bị: q1 = 1 ∆t1 = 17996,81 W/m2 Nhiệt tải riêng thành thiết bị: 40 q 1  (tw1  tw2 ) (   )(tw1  tw2 ) r rcáu1  rcáu2 Trong đó: => rc1 = 0,23.10-3 m2độ/W rc1 : Nhiệt trở cặn bẩn phía đốt rc2 : Nhiệt trở cặn bẩn phía dung dịch => rc2 = 0,38.10-3 m2độ/W V  : Nhiệt trở thành thiết bị, m2độ/W Chọn vật liệu làm ống truyền nhiệt thép khơng rỉ X18H10T có hệ số dẫn nhiệt là:  = 16,3 W/m.độ Chọn bề dày thành ống là: �r  r c1  v = mm v  r  0,00073  c2 m2độ/W Xem mát nhiệt không đáng kể: q = q1 = q2 = 130,87 oC tw2 = tw1 – q1 r t2 = tw2 – ttb = 49,63 oC Tính hệ số cấp nhiệt phía dung dịch: Re  d  v vd  C  Gr  gd  t2 Pr  3   [2,17] : Đường kính ống truyền nhiệt (m) Chọn d = 0,025 m : Hệ số dẫn nhiệt chất lỏng (W/mđộ) Tra  = 0,37(W/m.độ) : Vận tốc dòng chảy, m/s v = 2,11 m/s  : Hệ số dãn nở thể tích, = 58.10-5 0C-1  : Hệ số hiệu chỉnh  = 1,0 bảng I.235 [1,285] bảng V.2 [2/15] Các thông số vật lý tính theo nhiệt độ mặt tường tiếp xúc với dòng tw2 cho Prt nhiệt độ trung bình ttb dòng cho chuẩn số khác Bảng 23: Các thơng số tra tính tốn  (kg/m3) C   (j/kgđộ) ( Ns/m2) (W/m2độ) 41 ttb = 81,23 0C Suy ra: 1045 3885 0.000486 0.371 Re =113 423 (chảy rối) Pr = 5,09 Gr = 41980007173  Nu=0,01.(Ga.Re.Pr)1/3= 2893,18 2= 358,01 1.94 [6/39] Nhiệt tải riêng phía dung dịch sôi: q2 =  2∆t2 = 17 770,58 W/m2 Kiểm tra sai số: q1  q2 17996,91  17770,58 �100%  �100%  1, 27% q2 17996,91 q  Nhiệt tải trung bình: qtb  q1  q2 17996,91  17770,58   17883 2 W/m2 Tính hệ số truyền nhiệt: K qtb 17883   378 tlog 47,3 W/m2độ 6.3.3 Tính diện tích truyền nhiệt: F  Q (1   )(1   )rD  K tlog K tlog (1  0,1)(1  0, 05)2129000 �0, 225  22,9m 378 �47,3 Chọn F = 25 m2 6.3.4 Số ống truyền nhiệt: n F 25   106  dH  �0, 025 �3 Chọn loại ống chùm bố trí ống hình lục giác đều: 42 Số hình lục giác : hình Số ống đường chéo : 13 ống Tổng số ống truyền nhiệt : 127 ống 6.3.5 Đường kính thiết bị gia nhiệt: Đường kính thiết bị gia nhiệt tính theo cơng thức sau: Dt = t(b – 1) + 4d (m) Trong đó: d : Đường kính ngồi ống truyền nhiệt 0,025m, t : Bước ống, m Chọn t = 1,4d b : Số ống đường chéo hình lục giác đều, ống b   (n  1)  13 Suy ra: Dt = 0,52 (m) Chọn đường kính chuẩn cho thiết bị gia nhiệt là: Dt = 0,6 m 6.3.6 Kích thước thiết bị gia nhiệt nhập liệu: H= 3000 mm Dt= 0,6 mm dn= 25 mm dt = 21 mm N =127 ống 6.4 Tính bơm nhập liệu: Công suất bơm: N Qv  gH 1000 (KW) 10.7/33 [7] Trong đó: H : Cột áp bơm, m η : Hiệu suất bơm : Khối lượng riêng chất lỏng, kg/m3 43 Qm : Lưu lượng khối lượng chất lỏng vào bơm, kg/s Qv : Lưu lượng thể tích chất lỏng vào bơm, m3/s QV  Qm  (m3/s) Phương trình Bernoulli cho mặt cắt – mặt cắt – Mặt cắt (1-1) mặt thoáng chất lỏng bồn chứa nguyên liệu Mặt cắt (2-2) mặt thoáng chất lỏng bồn cao vị z1 + + + H = z2 + + + h  H = z2 – z1 + + h Trong đó: z1: độ cao mặt cắt (1-1) so với mặt đất, z1 = m z2: độ cao mặt cắt (2-2) so với mặt đất, z2 = m P1 : áp suất mặt thoáng (1-1), chọn P1 = at = 9,81.104 N/m2 P2 : áp suất mặt thoáng (2-2), chọn P2 = at = 9,81.104 N/m2 v1 : vận tốc mặt thoáng (1-1), xem v1 = m/s v2 : vận tốc mặt thoáng (2-2), xem v2 = m/s  h: tổng tổn thất ống từ (1-1) đến (2-2) Xác định hệ số ma sát ống: Chọn đường kính ống dẫn: dhút = dđẩy = d= 25 mm Vận tốc dòng chảy ống: Chuẩn số Reynolds: Re  v 4Q �3900   0,53 3600. d 3600 � �0, 052 �1045 m/s vd  0,53 �0, 05 �1045   5698  4,86 �103 Chọn vật liệu làm ống thép không gỉ X18H10T  Độ nhám  = 0,2 mm 9/8 9/8 �50 � �d � Re n  220 � �  220 � �  109674 � � �0, � 50 87 d 87 ( ) ( ) Regh =  = 0, = 3301 II.60/378 [4] (VI 0) Regh < Re < Ren  hệ số ma sát  tính theo cơng thức II.64 [1,384]: 44  100 0,25   0,1�(1, 46 �  ) dtd Re (VI 0) 0,   0,1�(1, 46 �  5698)0,25  0, 039 50 + Chọn chiều dài ống: L = 15 m + Hệ số cục miệng ống vào: vào = 0,5 + Hệ số cục miệng ống ra: ra = + Hệ số cục co 90o: co = 1,2 + Hệ số cục van: van = 0,5 Tổng hệ số tổn thất cục bộ: vào +1ra+2co+2van =4,9 Tổn thất áp suất đường ống dẫn: h v2 � l   � � 2g � d 15 � � 0,53 �  0, 039 �  4,9 � 0, 24 m � � 0, 05 � �9,81 � � Cột áp bơm: H = z2 – z1 + + h = 15 - + + +0,24 = 15,24 m Suy công suất bơm: N Qv  gH 3900 �1045 �9,81�15, 24   211,56 1000 1000 �0,8 �3600 (kW) Kết luận Đồ án thiết kế hệ thống cô đặc đạt kết sau: Cân vật chất lượng, tính kết cấu thiết bị cho hệ thống với nồi xuôi chiều hoạt động liên tục, thứ nồi trước sử dụng cho nồi sau Cân nhiệt để tận dụng nhiệt độ cao sản phẩm nhằm nâng nhiệt độ dòng nhập liệu, tiết kiệm lượng đốt cấp cho thiết bị gia nhiệt Tuy nhiên số vấn đề chưa giải như:  Việc tự động hóa chưa vào chi tiết  Phương án tiết kiệm lượng lựa chọn theo chủ quan, chưa đánh giá so sánh cụ thể với phương án khác 45 Đánh giá hiệu thiết bị:  Đảm bảo suất, nồng độ theo yêu cầu Thích hợp sản xuất theo quy mô pilot quy trình sản xuất hóa chất có thu hồi dung dịch  Chi phí lượng tương đối thấp  Tuy nhiên kích thước thiết bị tương đối lớn so với suất, vốn đầu tư cao  Kiểu thiết bị lạc hậu so với Tài liệu tham khảo [1] Trần Xoa – Nguyễn Trọng Khuông – Hồ Lê Viên tập thể, “Sổ tay trình thiết bị Cơng nghệ Hố chất tập 1”, NXB Khoa học Kỹ Thuật, 2006, 632 trang [2] Trần Xoa – Nguyễn Trọng Khuông – Phạm Xuân Toản tập thể, “Sổ tay q trình thiết bị Cơng nghệ Hoá chất tập 2”, NXB Khoa học Kỹ Thuật, 2004, 448 trang [3] Phạm Văn Bôn – Nguyễn Đình Thọ, “Q trình & thiết bị cơng nghệ hóa chất & thực phẩm – tập 5, 1: Truyền nhiệt ổn định”, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004, 418 trang [4] Bộ mơn Máy & Thiết bị, “Bảng tra cứu trình học – truyền nhiệt – truyền khối”, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2006, 68 trang [5] Hồ Lê Viên, “Tính tốn, thiết kế chi tiết thiết bị hố chất dầu khí”, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 1978, 288 trang [6] Phạm Văn Bơn, “Q trình & thiết bị cơng nghệ hóa học & thực phẩm – Bài tập truyền nhiệt”, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2006, 149 trang [7] Trần Hùng Dũng – Nguyễn Văn Lục – Vũ Bá Minh – Hồng Minh Nam, “Q trình & thiết bị cơng nghệ hóa chất & thực phẩm – tập 1: trình & thiết bị học – 2”, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2005, 236 trang [8] Nguyễn Văn Hòa, “Cơ sở Tự động hóa – tập 1”, Nhà xuất giáo dục, 2000, 272 trang TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-ĐHQG Tp.HCM Khoa Kỹ Thuật Hóa Học CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bộ môn Quá trình Thiết bị PHIẾU THEO DÕI ĐỒ ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT HÓA HỌC Họ tên sinh viên:Nguyễn Thanh Tùng MSSV:1414547 Lớp: HC14MB2 46 Tên đề tài: Tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị đặc nồi xuôi chiều hoạt động liên tục đề cô đặc dung dịch đường với suất 3900kg/h theo nguyên liệu, thiết bị đặc buồng đốt ngồi thẳng đứng Tuần Nội dung thực Ký tên 10 11 12 13 14 15  Họ tên người hướng dẫn:  Ý kiến nhận xét, đánh giá GVHD (được không bảo vệ):  Điểm: (Điểm 5.0 đ khơng ghi không ký cho bảo vệ) TP HCM, ngày .tháng…… năm…… GVHD ký tên 47 ... ích nồi 1, nồi 2, nồi 3, oC T1, T2, T3 : Nhiệt độ đốt nồi 1, nồi 2, nồi 3, oC ts1, ts2, ts3 : Nhiệt độ sôi dung dịch nồi 1, nồi 2, nồi 3, oC t1’, t2’ ,t3’ : Nhiệt độ thứ nồi 1, nồi 2, nồi 3, oC... Đặc biệt sử dụng thứ cho mục đích khác để nâng cao hiệu kinh tế Cô đặc liên tục: Cho kết tốt đặc gián đoạn, tự động hóa  Tùy điều kiện kỹ thuật, tính chất dung dịch để lựa chọn thiết bị cô đặc. .. dung dịch thiết bị: Vdungdịch = Vđáy (bốc+đốt) + Vtuần hoàn + Vtn = 1 ,39 m3 Khối lượng dung dịch: Mdd = Vdd.dd = 1 ,39 1296 = 1804, 23 kg Vậy khối lượng tổng cộng: M = 35 59 + 1804, 23 = 536 3,23
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán và thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc 3 nồi xuôi chiều hoạt động liên tục để cô đặc dung dịch đường mía, Tính toán và thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc 3 nồi xuôi chiều hoạt động liên tục để cô đặc dung dịch đường mía, Sơ đồ và thuyết minh quy trình công nghệ:, Chương 3: Cân bằng vật chất & năng lượng, Nhiệt tải riêng phía hơi đốt: q1 = 1.t1, b) Nồi 2 và nồi 3:, Chương 5: Tính cơ khí thiết bị chính, Điều kiện áp suất, công thức 6.5 [5,166]:, = 0,86 ≥ 0,29  thoả, tv : hiệu số nhiệt độ giữa hai bề mặt của lớp cách nhiệt., Chương 6: Tính thiết bị phụ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay