Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI vào tình hải dương

77 26 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2018, 07:56

Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thảo SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH .vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI VÀ MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 1.1.Lý luận đầu tư trực tiếp nước 1.1.1.Khái niệm đầu tư trực tiếp nước 1.1.2.Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước .5 1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước 1.2.Tổng quan môi trường đầu tư 1.2.1.Khái n iệm, đặc điểm môi trường đầu tư 1.2.2.Các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư 1.2.2.1.Mơi trường trị , pháp luật 1.2.2.2.Môi trưởng kinh tế 10 1.2.2.3.Cơ sở hạ tầng kĩ thuật 12 1.2.2.4.Mơi trường văn hóa, xã hội 12 1.2.2.5.Môi trường tự nhiên 13 1.2.2.6.Môi trường công nghệ 14 1.2.3.Các tiêu chí đánh giá mơi trường đầu tư 16 1.3.Tác động môi trường đầu tư đến thu hút FDI 19 1.3.1.Tác động tích cực 19 1.3.2.Tác động tiêu cực 20 1.4 Sự cần thiết phải cải thiện môi trường đầu tư .22 SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN FDI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG 24 2.1 Một số nét khái quát tỉnh Hải Dương .24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 2.1.2 Điều kiện xã hội 25 2.2 Thực trạng môi trường đầu tư tỉnh Hải Dương 25 2.2.1 Môi trường trị - pháp luật 25 2.2.2 Mơi trường văn hóa xã hội 27 2.2.3 Thủ tục hành 28 2.2.4 Các sách ưu đãi đầu tư 28 2.2.5 Môi trường kinh tế 30 2.2.6 Môi trường sở hạ tầng 34 2.2.7 Môi trường lao động .35 2.2.8 Môi trương tài nguyên 37 2.3 Tình hình thu hút vốn FDI tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2015 39 2.3.1 Quy mô tốc độ thu hút vốn FDI .39 2.3.2 Tình hình thu hút vốn FDI theo đối tác 43 2.3.3 Tình hình thu hút vốn FDI theo lĩnh vực đầu tư 44 2.3.4 Tình hình thu hút vốn FDI theo hình thức đầu tư 45 2.3.5 Những đóng góp FDI phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương .46 2.3.6 Những hạn chế việc thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương 49 2.4 Đánh giá môi trường đầu tư Hải Dương hoạt động thu hút vốn FDI 51 2.4.1 Phân tích thực trạng mơi trường đầu tư tác động đến hoạt động thu hút FDI thông qua số PCI 51 2.4.2 Hạn chế môi trường đầu tư tỉnh Hải Dương 56 SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp 2.5 Nguyên nhân hạn chế .58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH HẢI DƯƠNG .61 3.1 Bối cảnh thu hút FDI giai đoạn 2010-2020 61 3.1.1 Cơ hội 61 3.1.2 Thách thức .62 3.2 Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI vào Hải Dương 63 3.2.1 Nhóm giải pháp công tác quy hoạch 63 3.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện sở hạ tầng 64 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .66 3.2.4 Nhóm giải pháp xúc tiến đầu tư .67 3.2.5 Nhóm giải pháp chế, sách đầu tư .69 3.2.6 Các giải pháp khác 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ KH&ĐT : Bộ Kế hoạch Đầu tư CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Cục ĐTNN : Cục Đầu tư nước DN : Doanh nghiệp ĐTNN : Đầu tư nước ĐTTTNN : Đầu tư trực tiếp nước FDI : Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo KCN : Khu công nghiệp KHCN : Khoa học công nghệ KT – XH : Kinh tế - xã hội NĐT : Nhà đầu tư NĐTNN : Nhà đầu tư nước PAPI : Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh Việt Nam (Public Administration Performance Index) PCI : Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh ( Provincial Competitiveness Index) PPP : Mơ hình hợp tác cơng - tư (Public - Private Partner) QL : Quốc lộ TH : Thực TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban Nhân dân SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Một số tiêu kinh tế tăng/ giảm năm 2015 so với 2014 tỉnh Hải Dương so với nước 31 Bảng 2: Cơ cấu lao động theo khu vực sản xuất 36 Bảng 3: Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam theo địa phương .40 Bảng 4: Tình hình cấp giấy phép cho dự án FDI tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2010-2015) 41 Bảng 5: Đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hải Dương theo đối tác đầu tư 43 Bảng 6: Đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hải Dương theo lĩnh vực đầu tư… 44 Bảng 7: Tình hình thu hút vốn FDI theo hình thức đầu tư 45 Bảng : Chỉ số PCI tổng hợp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015 51 Bảng 9: Chỉ số PCI tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010- 2015 53 SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh Hải Dương năm 2015 .27 Hình 2: Tỷ trọng cấu kinh tế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2015 47 Hình 3: Biểu đồ số thành phần Hải Dương .54 SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế đặt nhiều thời thách thức nước phát triển, có vấn đề cạnh tranh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) Nguồn vốn FDI có ý nghĩa quan trọng, cần thiết nước phát triển Nó khơng bổ sung cho nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, khai thác nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực nước, mà tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường… Vấn đề thu hút FDI bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mơi trường thu hút FDI quốc gia đóng vai trò định việc cạnh tranh thu hút FDI Nhận thức rõ vai trò quan trọng nguồn vốn FDI, Hải Dương khơng ngừng xây dựng hình ảnh tốt đẹp thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư nói chung lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nói riêng Trong thời gian gần đây, Hải Dương đạt số thành tựu định việc cải thiện môi trường đầu tư thông qua giành quan tâm nhiều nhà đầu tư nước ngoài, bước đầu đạt số kết đáng kể việc thu hút FDI Tuy nhiên, dòng vốn FDI vào tỉnh Hải Dương chưa xứng với tiềm tỉnh Khả thu hút đầu tư Hải Dương hạn chế, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, có nguyên nhân liên quan đến môi trường đầu tư lực cạnh tranh cấp tỉnh Do việc nghiên cứu môi trường đầu tư đầu tư trực tiếp nước Hải Dương vấn đề cần thiết, cấp bách nhằm tìm giải pháp hồn thiện mơi trường đầu tư, nâng cao lực cạnh tranh việc thu hút FDI, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa, cải thiện đời sống nhân SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp dân, đồng thời nâng cao vị Hải Dương khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc Xuất phát từ lý trên, em định lựa chọn đề tài “Hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cuối khố Mục đích nghiên cứu đề tài Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn môi trường đầu tư tác động đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hải Dương Trên sở đó, đề xuất số giải pháp cải thiện mơi trường đầu tư nhằm nâng cao khả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) tỉnh Hải Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Môi trường đầu tư tỉnh Hải Dương Phạm vi nghiên cứu: Môi trường đầu tư tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2015, doanh nghiệp FDI Hải Dương, quan đơn vị có liên quan đến FDI Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp hồi cứu tài liệu: tài liệu, số liệu thống kê thu thập thơng qua cơng trình công bố, tài liệu thống kê, báo cáo công bố SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài trình bày thành chương sau: Chương 1: Lý luận chung đầu tư trực tiếp nước môi trường đầu tư Chương 2: Thực trạng thu hút vốn FDI môi trường đầu tư tỉnh Hải Dương Chương 3: Giải pháp hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Thứ nhất, chế sách lĩnh vực đầu tư, đất đai có điểm chồng chéo, chậm ban hành, chưa đề cập giải đến nhiều vấn đề thực tiễn phát sinh, gây khó khăn cho nhà đầu tư trình thực đầu tư quan Nhà nước giải thủ tục đầu tư Thứ hai, khủng hoảng tài suy thối kinh tế giới làm giảm đáng kể luồng vốn đầu tư vào nước ta nói chung tỉnh ta nói riêng, tác động không thuận lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, số sách xã hội hố đầu tư chậm triển khai Công tác tổ chức xúc tiến đầu tư chưa tốt Công tác tổ chức thực đầu tư nhiều yếu kém, việc kiểm tra giám sát thực Thứ hai, cải cách hành thực chưa nghiêm số quan, địa phương Việc kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm thực qui định cải cách thủ tục hành chưa làm thường xuyên, kiên Ý thức trách nhiệm phận cán bộ, công chức thực thi công vụ thấp Trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị đạo thực cải cách hành thể chưa rõ chưa phát huy đầy đủ Thứ ba, công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đầu tư chậm, chưa xử lý nghiêm, giải chưa dứt điểm, dẫn đến tình trạng lãng phí đất đai, thu hồi dự án theo qui định chưa đủ mạnh, mang tính hơ hào, nhiều trường hợp hợp thức hố thơng qua sang nhượng dự án Hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân chưa cao dẫn tới phận người dân chưa hiểu rõ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật thấp gây khó khăn cơng tác giải phóng mặt SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Bối cảnh thu hút FDI giai đoạn 2010-2020 Giai đoạn 2010 - 2020 giai đoạn tiếp tục thực bước hội nhập sâu rộng với giới Việc tăng cường thu hút đầu tư nước tỉnh Hải Dương có hội thách thức 3.1.1 Cơ hội Thứ nhất, giai đoạn tới xu hội nhập mở cửa tiếp tục diễn mạnh mẽ Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khu vực phát triển động, hợp tác ASEAN với đối tác tiếp tục phát triển vào chiều sâu Nhiều cam kết đa phương song phương theo lộ trình gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) có hiệu lực, đặc biệt Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái BÌnh Dương( TPP) vào năm 2016 tạo hội để Việt Nam nói chung, tỉnh ta nói riêng mở rộng hợp tác thu hút đầu tư từ nước bên Thứ hai, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có hệ thống luật pháp, chế, sách Nhà nước xây dựng ngày hoàn thiện, minh bạch tạo mơi trường lành mạnh khuyến khích thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh Thứ ba, kết đạt kinh nghiệm rút công tác thu hút đầu tư tỉnh năm qua tiền đề quan trọng để tiếp tục phát huy giai đoạn 2016 - 2020 Kết cấu hạ tầng nhiều lĩnh vực như: CCN, KCN, trục giao thông lớn, khu đô thị, điểm du lịch địa bàn tỉnh dần hồn thiện, số cơng trình giao thơng quan trọng quốc gia, có tính liên vùng đầu tư xây dựng mở hội thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp 3.1.2 Thách thức Thứ nhất, cạnh tranh với tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc việc thu hút FDI ngày tăng Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có chiến lược xây dựng KCN bám trục Quốc lộ 5, xây dựng KCN phụ trợ số khu đô thị nhằm phục vụ cho KCN Tỉnh Bắc Ninh có KCN huyện Quế Võ, Từ Sơn bám theo trục Quốc lộ 18, 1B thuận lợi cho nhà đầu tư Chính quyền tỉnh quy hoạch, xây dựng khu đô thị Từ Sơn nhằm tạo việc cung cấp dịch vụ cho KCN Như với vị trí thuận lợi với sách hợp lý quyền tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên tạo cạnh tranh trực tiếp với Hải Dương thời gian tới Điều đòi hỏi phải có định hướng đúng, có giải pháp tích cực sở khai thác lợi tỉnh để thu hút nhà đầu tư Thứ hai, cạnh tranh địa phương việc thu hút lao động bao gồm lao động phổ thơng lao động có chun mơn kỹ thuật cao Là tỉnh nằm tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc, cung lao động chỗ không đáp ứng nhu cầu, đặc biệt người lao động có trình độ chun mơn cao thường bị trung tâm kinh tế lớn Hà Nội, Hải Phòng thu hút, nguồn lao động nhập cư trở lên địa phương thực cơng nghiệp hố Thứ ba, ảnh hưởng ngày lớn trung tâm kinh tế lớn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nên Hải Dương có lợi lớn thu hút đầu tư phát triển nhà máy sản xuất công nghiệp mà có lợi phát triển loại hình thương mại dịch vụ Trong năm 2016 mục tiêu đặt việc thu hút FDI là: vốn đầu tư 400 triệu USD ( cấp mởi 200 triệu USD, vốn tăng thêm 200 triệu USD), vốn đầu tư ước đạt 230 triệu USD Tương ứng doanh thu ước đạt 4.100 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 150 triệu USD SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp 3.2 Một số giải phải cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI vào Hải Dương 3.2.1 Nhóm giải pháp công tác quy hoạch Tập trung thu hút đầu tư để sớm lấp đầy KCN, CCN quy hoạch chi tiết Ngoài 44 CCN nằm quy hoạch, có 10 KCN xây dựng sở hạ tầng Khi tỷ lệ lấp đầy chung đạt từ 70% trở lên nghiên cứu bổ sung thêm Thực nghiêm Nghị định số 29/2008/NĐ-CP Chính phủ qui định thành lập, hoạt động, sách quản lý Nhà nước KCN, CCN Theo đó, để thành lập KCN tổng diện tích đất cơng nghiệp KCN cho dự án thuê đất, thuê lại đất 60% nhằm tránh lãng phí đất, bảo vệ tốt mơi trường Cần triển khai quy hoạch tổng thể KCN sở dành 1-2 khu lớn, chưa xây dựng hạ tầng để đón tập đồn kinh tế có tiềm lực tài cơng nghệ đại giới vào đầu tư Đồng thời khuyến khích DN xây dựng nhà xưởng 2-3 tầng để nâng cao hiệu sử dụng đất Hiện nay, quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị khu di tích danh thắng Cơn Sơn - Kiếp Bạc đến năm 2020 chuẩn bị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích quy hoạch lên tới 8300 Vì vậy, việc tiếp nhận dự án đầu tư nước ngồi vào khu vực huyện Chí Linh phải đặc biệt ý cần có trao đổi, tham khảo ý kiến rộng rãi ngành địa phương có liên quan trước trình cấp có thẩm quyền định cho phép đầu tư Chú ý tác động môi trường dự án đến khu vực, khơng làm ảnh hưởng đến khu di tích, nhằm góp phần bảo tồn phát huy giá trị khu di tích đặc biệt quốc gia SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp 3.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện sở hạ tầng Để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh Hải Dương phải tranh thủ nguồn vốn Trung ương bộ, ngành để đầu tư cho xây dựng sở hạ tầng,tích cực tăng tỉ trọng chi cho sở hạ tầng: giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, đầu tư xây dựng khu dân cư,… Thứ nhất, hệ thống điện Nhanh chóng khởi cơng thi hành dự án điện hai Tập đoàn Malaysia Trung Quốc làm chủ đầu tư, có tổng cơng suất 1.200MW, với tổng vốn đầu tư 1,87 tỉ USD Nhà máy nhiệt điện Hải Dương có tổng diện tích 199ha, xây dựng địa bàn xã Phúc Thành, Quang Trung Lê Ninh, huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải Dương theo hình thức xây dựng - vận hành chuyển giao, sau 25 năm vận hành, dự án chuyển giao cho phía Việt Nam Nhà máy xây dựng đơn vị thuộc tập đồn cố vấn cơng trình điện lực Trung Quốc theo mơ hình EPC Tiếp tục khảo sát để xây dựng đường dây 35kv từ trạm 110kv Lai Khê cấp điện cho KCN Phú Thái Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 22kv mạch kép cấp điện cho KCN Nam Sách, tiến tới xây dựng đường dây 22kv mạch kép từ trạm 110kv Tiền Trung TP.Hải Dương để bảo đảm cấp điện cho TP.Hải Dương ngược lại Thứ hai, giao thông vận tải - Đường bộ: Khai thác tối ưu đường cao tốc 5B Hải Phòng –Hà Nội vừa đưa vào sử dụng Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường tỉnh có (bao gồm việc kéo dài số tuyến đường tỉnh) đạt tiêu chuẩn cấp đồng Mở (kéo dài), chuyển đổi số tuyến đường tỉnh đảm bảo kết nối vùng tỉnh tuyến 390, 392, 389B, 398B, đường 186, đường tránh thị xã Chí Linh, trục Bắc - Nam (đoạn nối QL18 với QL5A, đoạn Gia Lộc Cầu Hiệp) - Đường thuỷ: Xây dựng cảng ICD xã Phương Hưng (huyện Gia Lộc) Đầu tư nâng cấp, mở rộng số bến cảng đường thuỷ phục vụ phát triển SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp sở sản xuất công nghiệp trọng điểm như: cảng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, cảng Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Phúc Sơn, cảng Cống Câu, Tiên Kiều Xây cảng nhà máy Nhiệt điện Hải Dương xã Phúc Thành (huyện Kinh Môn) Thứ ba, công nghệ thơng tin Khuyến khích, tạo điều kiện để thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông Internet Cải tạo nâng cấp hệ thống viễn thông trung tâm TP, thị xã huyện Nâng cấp trạm bưu điện khu vực, đặc biệt CCN, KCN Phát triển công nghệ thông tin - viễn thông hạ tầng, công nghiệp phần mềm đào tạo nguồn nhân lực Từng bước hình thành mơ hình “Chính phủ điện tử” địa bàn tỉnh Thứ tư, hệ thống cấp thoát nước Tiếp tục triển khai dự án ORET (giai đoạn 2) công suất 30.000 m3/ngày đêm, đầu tư cải tạo chuyển nguồn khai thác Nhà máy nước Việt Hoà để nâng công suất từ 14.000m3/ngày đêm lên 20.000m3/ngày đêm, xây dựng nhà máy nước phía Nam TP.Hải Dương để cung cấp cho KCN, đô thị dọc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Lập quy hoạch hệ thống cấp nước phạm vi toàn tỉnh Tập trung đầu tư hoàn thiện đồng mạng lưới đường ống cấp nước phục vụ khu vực tập trung sở sản xuất trọng điểm tỉnh, mạng đường ống cấp III (hệ thống đường ống phân phối lấy nước từ đường ống chính) Triển khai xây dựng mạng ống cấp cho khu vực quy hoạch KCN, CCN: Lương Điền - Ngọc Liên ( huyện Cẩm Giàng), khu vực Gia Tân (huyện Gia Lộc), khu vực Tứ Cường, Cao Thắng (huyện Thanh Miện), CCN phía Nam TP.Hải Dương, khu vực Cộng Hồ ( huyện Chí Linh) 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Phát triển nguồn nhân lực cách toàn diện gắn kết chặt chẽ khâu từ nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo sức khỏe, giáo dục đào tạo, dạy nghề tạo việc làm, quản lí sử dụng nhân lực + Nâng cao trình độ dân trí tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Phát triển toàn diện người Hải Dương thể trạng, thể lực, đạo đức, ý chí, trí tuệ, kĩ nghề nghiêp Cần củng cố phổ cập giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông Phấn đấu đến năm 2020 có 80% số huyện đạt tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học Ngoài ra, phát triển mạnh hệ thống giáo dục thường xuyên giáo dục cộng đồng + Xác định rõ định hướng phát triển đào tạo nghề Xác định đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu nguyên tắc chủ đạo việc xây dựng thực sách lao động Ưu tiên gắn kết đào tạo nghề với kế hoạch phát triển kinh tế địa phương + Tăng cường sở vật chất, mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo trưởng chuyên nghiệp sở dạy nghề địa bàn tỉnh Hải Dương để đến năm 2020 tỉ lệ lao động qua đào tạo 75% trở lên Phát triển mạng lưới trường cao đẳng, đại học địa phương, phục vụ nhu cầu tỉnh tỉnh lân cận vùng Tạo hệ thống trường chuyên nghiệp có tính cạnh tranh tính thực nghiệm cao Nâng cấp đại hóa Đại học Cơng nghiệp Sao Đỏ tăng cường đầu tư nâng cấp trường Cao đẳng nghề Hải Dương đạt yêu cầu học viên đào tạo đáp ứng với điêu kiện làm việc DN công nghiệp Đồng thời mở rộng phạm vi, ngành nghề đầu tư phù hợp với ngành nghề + Đào tạo lao động KCN, CCN: Xây dựng trường dạy nghề gần với phát triển KCN, CCN Khuyến khích DN đầu tư hạ tầng KCN, xây dựng Trung tâm Đào tạo nghề riêng cho KCN để vưa tạo lợi thể thu hút dự án đầu tư vào KCN, vừa kết nối hoạt động thực tiễn lí thuyết SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp 3.2.4 Nhóm giải pháp xúc tiến đầu tư Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại nhóm giải pháp quan trọng nhằm tăng cường thu hút, trì tăng trưởng DN FDI vào tỉnh Hải Dương giai đoạn tới Việc xúc tiến cần gắn liền với hiệu “Không nửa ngày bạn đến Hải Dương” để tạo gần gũi với nhà đầu tư Các giải pháp cụ thể bao gồm: Thứ nhất, tăng cường tiếp cận liên kết với nhà đầu tư chuyên nghiệp, hiệp hội, đại diện phòng thương mại công nghiệp quốc gia vùng lãnh thổ Việt Nam Nhìn chung địa phương Việt Nam sử dụng cơng ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn xây dựng dự án đầu tư, thực giải pháp thu hút đầu tư nước Việc sử dụng nhà tư vấn chuyên nghiệp không giúp cho nâng cao chất lượng dự án gọi đầu tư, gây lòng tin nhà đầu tư mà hội tốt để đào tạo nguồn nhân lực Thông qua tiếp xúc, làm việc với nhà tư vấn chuyên nghiệp cán làm việc công tác xúc tiến đầu tư tỉnh tích luỹ kiến thức, kỹ kinh nghiệm quý báu để nâng cao lực Thứ hai, xúc tiến đầu tư từ nhiều phía, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với quan trung ương, chủ động tiếp cận với lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia (MNCs) thu hút đầu tư trực tiếp nước Xúc tiến đầu tư cần thực từ nhiều phía, đa dạng hoá phương thức, cách tiếp cận với nhà đầu tư, đặc biệt quan tâm tiếp cận MNCs ý nắm bắt chiến lược kinh doanh chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh tập đồn cơng ty xun quốc gia để xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư phù hợp, hiệu Thứ ba, hoàn thiện nâng cao hiệu sử dụng trang web xúc tiến đầu tư thương mại SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Hải Dương đánh giá tỉnh tiên phong Chính phủ điện tử, sử dụng hiệu kênh thông tin nội cơng cộng Nhìn chung, website tỉnh cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tương đối tốt Website giúp nhà đầu tư có tranh tồn cảnh tình hình KT - XH, mơi trường đầu tư tỉnh Thông tin website cập nhật cách thường xun, phản ánh nhanh chóng, kịp thời, xác tin tức, tình hình, diễn biến bật Hải Dương Truy cập vào website, nhà đầu tư tìm thấy thơng tin quan tâm cách nhanh chóng, đảm bảo độ tin cậy cao Với việc hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Anh, cơng cụ tìm kiếm nhanh đặc biệt với dịch vụ RSS (Really Simple Syndication - dịch vụ cung cấp thông tin đơn giản), website tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi việc tìm kiếm, tiếp cận thơng tin Vì quảng bá hình ảnh Hải Dương thơng qua website đóng vai trò quan trọng xúc tiến đầu tư nên tỉnh cần ý tới nâng cấp hoàn thiện cập nhật thông tin hàng ngày website, nên giới thiệu thông tin pháp luật dạng hỏi đáp, giới thiệu KCN, giới thiệu dự án gọi đầu tư Ngoài tiếng Việt tiếng Anh tỉnh nên tiếp tục bổ sung thêm số ngôn ngữ khác tiếng Nhật, Pháp Trung Quốc Điều quan trọng đào tạo hỗ trợ cho cán công chức làm việc lĩnh vực liên quan đến FDI để sử dụng thành thạo website công việc, tăng cường hiệu thu hút quản lý DN FDI 3.2.5 Nhóm giải pháp chế, sách đầu tư  Rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành Tiếp tục cách thủ tục hành nhằm đảm bảo tỉnh pháp lí, hiệu quả, minh bạch, công giải cơng việc hành Cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” tỉnh triển khai số lĩnh vực xem SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp giải pháp đổi phương thức làm việc quan hành Nhà nước tỉnh nhằm tạo chuyển biến quan hệ với cá DN nhà đầu tư Tiếp tục phấn đầu cắt giảm thêm 10-20% thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh Liên tục rà soát, bổ sung, sửa đổi quy định tỉnh quy trình, thủ tục hành chính, loại bỏ khâu trung gian, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho nhân dân  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải thủ tục hành Cổng thơng tin điện tử tỉnh Hải Dương trang web sở, ngành phải nâng cấp, đảm bảo hình thức phong phú, nội dung thơng tin cập nhật Tiếp nhận góp ý quy trình, thủ tục, thơng tin, vướng mắc NĐT DN việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cán công chức thực thi quyền hành để giao quan có thẩm quyền xác minh, xử lĩ kịp thời cơng bổ cơng khai kết xử lí Thực cơng khai số điện thoại đường dây nóng, địa hộp thư điện tử quan, đơn vị quản lí nhà nước cấp tỉnh  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trình độ cán cơng chức cải cách thủ tục hành Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị triển khai thực nội dung cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” lĩnh vực xúc thuộc thẩm quyền quản lí Đẩy mạnh cơng tác giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức mặt cho cán công chức, viên chức thực thi công vụ, ưu tiên người có liên quan trực tiếp tới nhà đầu tư DN học tập nâng cao kĩ giao tiếp hành ứng xủa cơng vụ Xây dựng ban hành chế độ sách SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp đãi ngộ hợp lí cán bộ, công chức giao nhiệm vụ phận tiếp nhận trả kết 3.2.6 Các giải pháp khác Thứ nhất, giải pháp nhằm phát triển DN địa phương thông qua phát triển công nghiệp phụ trợ Một mục tiêu thu hút trì tăng trưởng DN FDI tác động tích cực đến phát triển DN địa phương thông qua phát triển công nghiệp phụ trợ Chiến lược phát triển công nghiệp phụ trợ cần nghiên cứu xây dựng tương thích với chiến lược thu hút đầu tư chu kì phát triển kinh doanh DN FDI Để thực tỉnh cho rà soát lại sở sản xuất ngành phụ trợ DN nước, có chế sách thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho đổi thiết bị, thay đổi công nghệ sở có quy mơ tương đối lớn Lập chế độ tư vấn kỹ thuật quản lý để mời chuyên gia nước vào giúp thay đổi công nghệ chế quản lý DN nước Hiện nay, Nhật Bản số nước khác có chế độ gửi người đến tuổi nghỉ hưu sức khoẻ ý chí muốn đem kinh nghiệm đến giúp nước phát triển Họ gọi người tình nguyện viên cao cấp Tỉnh thơng qua tổ chức quốc tế để tận dụng nguồn lực quốc tế để nhanh chóng tăng sức cạnh tranh ngành cơng nghiệp phụ trợ Bên cạnh tỉnh Hải Dương thực biện pháp khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ngành công nghiệp phụ trợ, với hỗ trợ đặc biệt vốn, ưu đãi đặc biệt thuế (miễn thuế nhập thiết bị công nghệ, miễn thuế doanh thu, ) Đưa sách ưu đãi đặc biệt áp dụng có thời hạn (chẳng hạn 3-5 năm) Một số nước phát triển, đặc biệt Nhật Bản, có chương trình xúc tiến chuyển giao công nghệ cho DN nhỏ vừa nước phát triển Tỉnh nên đặc biệt tiếp nhận nhanh hỗ trợ để nhanh chóng tăng khả SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp cung cấp mặt hàng cơng nghiệp phụ trợ có, mặt hàng sản xuất DN nước Thứ hai, giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư quảng bá giới thiệu sản phẩm Quảng cáo sản phẩm hoạt động thực cần thiết nhà kinh doanh sản xuất Tuy nhiên chi phí cho hoạt động tốn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận DN Vì tỉnh có biện pháp để giúp DN giảm chi phí quảng bá hình ảnh, thương hiệu, quảng cáo sản phẩm cách kết hợp chương trình khuyếch trương hình ảnh tỉnh gắn liền với sản phẩm sản xuất DN tỉnh website tỉnh miễn phí Thiết kế “siêu thị sản phẩm Hải Dương” website tỉnh, có liên kết với website DN để người tiêu dùng hay nhà đầu tư truy cập có nhiều thơng tin phục vụ ý tưởng đầu tư, sản xuất kinh doanh Bên cạnh kết hợp chương trình xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh gắn liền với DN tỉnh SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu, động lực thúc đẩy phát triển toàn diện quốc gia, địa phương Cùng với việc mở rộng đa dạng hoá quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi tiếp tục đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển KT-XH Việt Nam nói chung tỉnh Hải Dương nói riêng Kết hợp với nguồn lực khác, vốn FDI góp phần giúp tỉnh Hải Dương hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020 Tuy nhiên, làm để thu hút ngày nhiều nhà đầu tư nước đến với Hải Dương thách thức quyền nhân dân tồn tỉnh Trên sở đó, luận văn “Hồn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI tỉnh Hải Dương” hình thành giải số vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hoá kiến thức môi trường đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài, cần thiết phải cải thiện mơi trường đầu tư Thứ hai, phân tích thực trạng yếu tố cấu thành môi trường đầu tư hoạt động thu hút vốn FDI tỉnh Hải Dương Từ xác định mạnh, tiềm lực, đồng thời tồn hạn chế môi trường đầu tư tỉnh nguyên nhân tồn hạn chế Thứ ba, bước đầu đề xuất nhóm giải pháp cơng tác quy hoạch, cải thiện sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn lao động, xúc tiến đầu tư, chế - sách đầu tư số giải pháp khác Tuy nhiên, trình triển khai luận văn, hạn chế khả trình độ hiểu biết, lại tiếp cận với đề tài rộng, lượng thông tin tương đối lớn, em khơng thể hồn thành luận văn cách thuận lợi khơng có hướng dẫn nhiệt tình cô giáo – CN Phạm Thị SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Kim Len giúp đỡ, cung cấp thơng tin q báu anh chị Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Dương Mặc dù hoàn thành song luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế Do đó, em mong nhận góp ý thầy cô giáo bạn để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phan Duy Minh (chủ biên) (2011), “Giáo trình Quản trị đầu tư quốc tế”, NXB Tài Chính PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn TS Nguyễn Quốc Việt (đồng chủ biên) (2013), “Sách Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững Việt Nam”, NXB Chính trị quốc gia PGS.TS Vũ Thị Bạch Tuyết PGS.TS Nguyễn Tiến Thuận (2010), “Giáo trình Kinh tế quốc tế”, NXB Tài Chính Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015 tỉnh Hải Dương Các trang web: http://www.busta.vn http://www.mpi.gov.vn http://vietnamtoday.net http://skhdt.haiduong.gov.vn http://www.haiduong.gov.vn http://www.pcivietnam.org http://vccinews.vn/news http://papi.vn http://thongkehd.gov.vn/ SV: Nguyễn Thị Thảo Lớp: CQ50/08.02 ... chung đầu tư trực tiếp nước ngồi mơi trường đầu tư Chương 2: Thực trạng thu hút vốn FDI môi trường đầu tư tỉnh Hải Dương Chương 3: Giải pháp hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI. .. tiễn môi trường đầu tư tác động đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hải Dương Trên sở đó, đề xuất số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao khả thu hút vốn đầu tư trực... việc thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương 49 2.4 Đánh giá môi trường đầu tư Hải Dương hoạt động thu hút vốn FDI 51 2.4.1 Phân tích thực trạng mơi trường đầu tư tác động đến hoạt động thu hút
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI vào tình hải dương, Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI vào tình hải dương, CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN FDI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG, Quy mô các dự án FDI tăng trưởng đều qua các năm giai đoạn 2011- 2015, nhưng tốc độ tăng của các dự án lại không đồng đều. Thống kê số liệu về các dự án cấp mới trong tỉnh được thể hiện dưới bảng sau:, (Nguồn:Sở kế hoạch và đầu tư), Thứ tư, thiếu nguồn nhân lực đáp ứng cho các dự án FDI. Hiện nay các dự án FDI ở Hải Dương thu hút một lượng lớn nguồn nhân lực có chuyên môn và tay nghề. Tuy nhiên Hải Dương mới cung ứng được một phần nhu cầu về lao động có tay nghề, còn về lao động có c, Tóm lại trong thời gian qua, với sự năng động của chính quyền tỉnh, các cơ chế, các chính sách, cơ chế tương đối hợp lý, Hải Dương bước đầu đã có những thành công nhất định trong việc thu hút các doanh nghiệp FDI vào đàu tư. Nhưng để tiếp tục thu hút và d, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH HẢI DƯƠNG, Một số nước đã phát triển, đặc biệt là Nhật Bản, có chương trình xúc tiến chuyển giao công nghệ cho các DN nhỏ và vừa tại các nước đang phát triển. Tỉnh nên đặc biệt tiếp nhận nhanh sự hỗ trợ này để nhanh chóng tăng khả năng cung cấp các mặt hàng công ngh, Bên cạnh đó kết hợp các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư của tỉnh gắn liền với các DN trong tỉnh.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay