MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU VỚI GIẢM THIỂU CHI PHÍ VÀ RỦI RO

14 50 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2018, 17:02

Một số tác giả đã áp dụng các mô hình tối ưu như vị trí cơ sở, thiết lập bao phủ, phân bổ và định tuyến để giải quyết tối ưu hóa thiết kế cung cấp chuỗi máu hoặc các sản phẩm nguy hiểm dễ hỏng khác (xem Jacobs và cộng sự 1996; Pierskalla 2004; Yang 2006; Sahin và cộng sự 2007; Sivakumar và cộng sự 2008; Cetin và Sarul 2009; Ghandforoush và Sen 2010)Các phương pháp quản lý hàng tồn kho (cf.Cohenand Pierskalla 1979; Karaesmen et al. 2011, và các tài liệu tham khảo trong đó)Các kỹ thuật mô phỏng (Rytila ​​và Spens 2006; Katsaliaki và Brailsford 2007; Mustafee) et al. 2009) đã được sử dụng để xử lý các hệ thống ngân hàng máu.Các phương pháp quản lý hàng tồn kho (cf.Cohenand Pierskalla 1979; Karaesmen et al. 2011, và các tài liệu tham khảo trong đó)Yegul (2007), trong luận án của ông đã tham chiếu rộng rãi về chủ đề của chuỗi cung ứng máu, cũng sử dụng mô phỏng cho một chuỗi cung ứng máu tập trung vào Thổ Nhĩ Kỳ.Haijema và cộng sự (2007) đã sử dụng phương pháp lập trình động và mô phỏng động Markov với dữ liệu từ ngân hàng máu Hà Lan (xem thêm luận án của Haijema 2008). TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG: ỨNG: MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU VỚI GIẢM THIỂU CHI PHÍ VÀ RỦI RO Anna Nagurney· Amir H Masoumi· Min Yu Trình bày: Võ Thị Minh Trang Lớp: QTK26BCH NỘI DUNG CHÍNH I KHÁI NIỆM II MƠ HÌNH MẠNG CHUỖI CUNG ỨNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU III KẾT LUẬN www.thientamcorp.com I KHÁI NIỆM 1 MÁU MÁU • Thành phần máu Hồng cầu t ế bào máu, huyết t ương Máu tổ chức di động tạo thành từ thành phần hữu hình tế bào (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) huyết tương • 1% Chức máu cung cấp chất nuôi dưỡng cấu tạo tổ chức loại bỏ chất thải q trình chuyển hóa của thể khí carbonic  và acid lactic • 54% 45% Trong báo cáo này, máu đề cập đến máu người • Máu chiếm 7% trọng lượng thể, • Tỷ trọng trung bình khoảng 1060 kg/m3, • Người trưởng thành trung bình có khoảng lít máu www.thientamcorp.com SẢN PHẨM DỄ HƯ HỎNG Sản phẩm dễ hư hỏng sản phẩm giới hạn thời gian sử dụng, thời gian phải bị loại bỏ (Federgruen et al 1986) - Sản phẩm dễ hư hỏng - Thực phẩm Thuốc vắc- xin Hoa v.v Trong báo này, tập trung vào sản phẩm dễ hư hỏng cụ thể máu người - tối ưu hóa hệ thống ngân hàng máu www.thientamcorp.com Hệ thống ngân hàng máu Điểm thu gom Phương pháp tối ưu hóa hệ thống đa phương thức: - Xác định phân bổ tối ưu rủi ro phía cung cấp gây Chi phí gây loại bỏ chất thải, đáp ứng nhu cầu không chắn chặt chẽ tốt Cơ sở thử nghiệm & chế biến Hoạt động dịch vụ cung cấp máu thành phần quan trọng hệ thống chăm sóc sức Cơ sở lưu trữ khỏe toàn giới Trung tâm giải thể Điểm nhu cầu (bệnh viện) www.thientamcorp.com 4 THỰC THỰC TRẠNG TRẠNG CUNG CUNG CẤP CẤP MÁU MÁU TẠI TẠI MỸ MỸ Theo Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ: - Trong số 1.700 bệnh viện tham gia vào khảo sát năm 2007, tổng cộng 492 trường hợp bị hủy bỏ ca phẫu thuật tự chọn nhiều ngày thiếu máu - Trong 2006, số lượng đơn vị toàn máu (WB) tất thành phần bị hỏng trung tâm máu bệnh viện 1.276.000 tổng số 15.688.000 đơn vị (Whitaker et al 2007) - Bệnh viện chịu trách nhiệm cho khoảng 90% WB bị hỏng (The New York Times 2010) - Tại Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ (ARC) nhà cung cấp sản phẩm máu đến bệnh viện trung tâm y tế đáp ứng 45% nhu cầu số lượng máu toàn quốc (Walker 2010) www.thientamcorp.com 5 CÁC CÁC NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU ĐƯỢC ĐƯỢC THAM THAM KHẢO KHẢO TRONG TRONG BÀI BÀI BÁO BÁO CÁO CÁO Một số tác giả áp dụng mơ hình tối ưu vị trí sở, thiết lập bao phủ, phân bổ định tuyến để giải tối ưu hóa / thiết kế cung cấp chuỗi máu sản phẩm nguy hiểm dễ hỏng khác (xem Jacobs cộng 1996; Pierskalla 2004; Yang 2006; Sahin cộng 2007; Sivakumar cộng 2008; Cetin Sarul 2009; Ghandforoush Sen 2010) Các phương pháp quản lý hàng tồn kho (cf.Cohenand Pierskalla 1979; Karaesmen et al 2011, tài liệu tham khảo đó) Các kỹ thuật mô (Rytila Spens 2006; Katsaliaki Brailsford 2007; Mustafee) et al 2009) sử dụng để xử lý hệ thống ngân hàng máu Các phương pháp quản lý hàng tồn kho (cf.Cohenand Pierskalla 1979; Karaesmen et al 2011, tài liệu tham khảo đó) Yegul (2007), luận án ơng tham chiếu rộng rãi chủ đề chuỗi cung ứng máu, sử dụng mô cho chuỗi cung ứng máu tập trung vào Thổ Nhĩ Kỳ Haijema cộng (2007) sử dụng phương pháp lập trình động mô động Mar-kov với liệu từ ngân hàng máu Hà Lan (xem thêm luận án Haijema 2008) www.thientamcorp.com II II MƠ MƠ HÌNH HÌNH CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU 1 CÁC CÁC THÀNH THÀNH PHẦN PHẦN CỦA CỦA HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU - Nút cấp cao (nguồn gốc) đại diện cho phận khu vực ARC Mỗi nút khác mạng biểu thị thành phần / sở hệ thống + CS1, CS2, , CSnCS: tập hợp liên kết kết nối nút gốc đến tầng thứ hai tương ứng với trình "thu thập máu" + BC1, BC2, , BCnBC, toàn máu (WB) vận chuyển sau thu thập địa điểm thu gom, + CL1, , CLnCL: bao gồm sở chế biến, thường gọi phòng thí nghiệm thành phần + SF1, SF2, , SFnSF: sở ngắn hạn, thường nằm vị trí với phòng thí nghiệm thành phần Các liên kết kết nối nút mức với sở lưu trữ biểu thị quy trình “lưu trữ” máu thử nghiệm xử lý trước vận chuyển để phân phối + DC1, DC2, , DCnDC: đại diện cho trung tâm phân phối, Các trung tâm phân phối hoạt động nút trung chuyển, chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho việc phân phối máu đến điểm đến cuối + Các điểm nhu cầu R1, R2, , RnR liên kết “phân phối”, (Bệnh viện trung tâm y tế phẫu thuật người dùng chủ yếu máu) www.thientamcorp.com II II MƠ MƠ HÌNH HÌNH CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU 1 CÁC CÁC THÀNH THÀNH PHẦN PHẦN CỦA CỦA HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU Các hệ thống hoạt động ngân hàng máu tiến hành thu mua phân phối theo cách khu vực hóa Nói cách khác, có tồn Trung tâm máu khu vực địa lý chịu trách nhiệm phối hợp quản lý đơn vị cấp thấp Tuy nhiên, bất chấp tiến công nghệ lưu trữ phân phối, bệnh viện cần phải mua sản phẩm máu từ nhà cung cấp đặt khu vực khác, chí hàng trăm dặm www.thientamcorp.com II II MƠ MƠ HÌNH HÌNH CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU 2 VÍ VÍ DỤ DỤ MINH MINH HỌA HỌA VỀ VỀ MẠNG MẠNG LƯỚI LƯỚI CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG Ví dụ 1: - Cấu trúc liên kết mạng chuỗi cung cấp máu hình 2: Tổ chức có điểm thu gom máu, trung tâm máu, phòng thí nghiệm thành phần, sở lưu trữ, trung tâm phân phối phục vụ điểm nhu cầu - Các liên kết gắn nhãn Hình 2, là, a, b, c, d, e f www.thientamcorp.com II II MƠ MƠ HÌNH HÌNH CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU 2 VÍ VÍ DỤ DỤ MINH MINH HỌA HỌA VỀ VỀ MẠNG MẠNG LƯỚI LƯỚI CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG Ví dụ 2: - Áp dụng phương pháp Euler để tính toán giải pháp cho vấn đề mạng lưới chuỗi cung ứng số lượng lớn - Ví dụ số bao gồm hai địa điểm thu thập máu, hai trung tâm máu, hai phòng thí nghiệm thành phần, hai sở lưu trữ, hai trung tâm phân phối ba điểm nhu cầu, mô tả Hình www.thientamcorp.com II II MƠ MƠ HÌNH HÌNH CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU Mơ hình có số tính mới: Sử dụng hệ số nhân để hạn chế hư hỏng sản phẩm; Nó có chứa loại bỏ chi phí liên quan đến chất thải / xử lý; Xử lý không chắn liên quan đến điểm nhu cầu; Đánh giá chi phí liên quan đến thiếu hụt / thặng dư điểm nhu cầu; Định lượng rủi ro bên cung có liên quan đến việc mua sắm **Trong báo cáo có đề xuất thuật tốn, áp dụng, tạo mức độ tối ưu dòng sản phẩm máu Sau đó, áp dụng thuật tốn để tính tốn giải pháp cách sử dụng liệu thực để minh họa thêm khn khổ mơ hình tính tốn cho quản lý mạng chuỗi cung ứng ngân hàng máu www.thientamcorp.com III KẾT QUẢ & KẾT LUẬN Trong báo này, phát triển mơ hình tối ưu hóa mạng lưới cung ứng cho việc quản lý việc mua sắm, thử nghiệm, chế biến, phân phối sản phẩm dễ hỏng - máu người Mơ hình quản lý hoạt động chuỗi cung ứng máu Tổng quát • • Thành lập tảng cho phép mở rộng & ứng dụng rộng NHỮNG ĐĨNG GĨP • Chi phí liên quan đến việc xử lý rủi ro Đánh giá chi phí liên quan đến thiếu hụt/thặng dư điểm nhu cầu Mơ hình tối ưu hóa chuỗi cung ứng có tính • linh hoạt sinh động • Sử dụng hệ số nhân điểm cầu Sử dụng phương pháp bất đẳng thức để xây dựng mơ hình & giải pháp • • • Định lượng rủi ro bên cung cấp liên quan đến sản phẩm Có thể mở rộng mơ hình cho sản phẩm dễ hư hỏng khác: thuốc vắc xin, sp THỆ THỐNG NGÂN HÀNG nông nghiệp, thực phẩm,… MÁU Hướng phát triển LỢI ÍCH HẠN CHẾ • • Bài báo nghiên cứu từ 11/2010 đến 08/2011 Số liệu phân tích cũ so với Phạm vi nghiên cứu Mỹ, phát triển mở rộng phạm vi nghiên cứu sang khu vực địa lý khác www.thientamcorp.com Xin cảm ơn ... HÌNH CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU 1 CÁC CÁC THÀNH THÀNH PHẦN PHẦN CỦA CỦA HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU - Nút cấp cao (nguồn gốc) đại... yếu máu) www.thientamcorp.com II II MƠ MƠ HÌNH HÌNH CHUỖI CHUỖI CUNG CUNG ỨNG ỨNG HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG MÁU MÁU 1 CÁC CÁC THÀNH THÀNH PHẦN PHẦN CỦA CỦA HỆ HỆ THỐNG THỐNG NGÂN NGÂN... v.v Trong báo này, tập trung vào sản phẩm dễ hư hỏng cụ thể máu người - tối ưu hóa hệ thống ngân hàng máu www.thientamcorp.com Hệ thống ngân hàng máu Điểm thu gom Phương pháp tối ưu hóa hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU VỚI GIẢM THIỂU CHI PHÍ VÀ RỦI RO, MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU VỚI GIẢM THIỂU CHI PHÍ VÀ RỦI RO, II. MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay